Всички новини
Начало Новини
Facebook Споделяне
Share on www.europedirect-sliven.eu facebook

Днес е рождения ден на Дома на Европа в Сливен

Днес, 25 април 2017 г. се навършват две годишнини: 12 години от официалното откриване на Дома на Европа, което се проведе в деня на подписването на присъединителния договор на България към ЕС и 9 години от стартирането на информационния център Европа Директно Сливен.

Сливен е сред първите градове в България, които създадоха европейски информационни центрове. Още през 2000 година стартира дейността си Общинският център за европейска интеграция (ОЦЕИ), който през 2005 година беше наследен от Дома на Европа, а от 2008 година е и официален представител на Европейската информационна мрежа Europe Direct.

Информационен център "Европа Директно - Сливен" е част от информационната мрежа Europe Direct и се поддържа от Фондация Европейски младежки инициативи, с финансовата подкрепа на Европейския съюз. Той покрива територията на Сливенска област, включваща общините Сливен, Нова Загора, Котел и Твърдица.

Мисията на центъра е да иформира гражданите на територията на Сливен и Сливенска област за Европейския съюз и да насърчава активното гражданско участие на местно и регионално ниво.

EuropeDirect е информационен център, който помага на гражданите да намерят отговорите на своите въпроси за Европейския съюз. Центърът предлага всякакъв вид информация, свързана с Европейския съюз, включително за това какви са Вашите права и възможности като гражданин на Европейския съюз и как да ги използвате. Центърът може да предложи отговори на общи въпроси, а така също ако имате съвсем конкретен и специфичен въпрос може да Ви насочи към най-добрия източник на информация и консултации на европейско, национално, регионално и местно ниво.

 

 

Европа Директно – Сливен

Ул. Славянска, № 3, ет. 4; Работно време – всеки делничен ден от 9 до 16 ч.; Тел. 044 622 141

e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. ; www.europedirect-sliven.eu

последвайте ни във Facebook: https://www.facebook.com/europe.directsliven

и Twitter: https://twitter.com/EDCSliven

 

Ръководството на Община Сливен прие посланиците на Швейцария, Холандия и Франция

Ръководството на Община Сливен прие посланиците на Швейцария, Холандия и Франция

 

Заместник-кметовете на община Сливен Румен Иванов, Стоян Марков и Пепа Чиликова се срещнаха с посланиците на Конфедерация  Швейцария, Кралство Нидерландия и Франция - Денис Кнобел, Том ван Оорсхот и Ерик Льобедел, както и с ръководителя за България на Световната банка Тони Томпсън. Те са в Сливен по повод инициатива на Центъра за междуетнически диалог и толерантност  "Амалипе". Гостите бяха приветствани от зам.-кмета Румен Иванов. Срещата беше опознавателна и гостите се запознаха с историята на Сливен и политиката на Общината по отношение на образование, социални дейности и икономическо развитие. Сред акцентите в разговора беше ролята на институцията в процеса на интеграция на ромите.

Заместник-кметът Пепа Чиликова отбеляза, че Община Сливен работи по проекти, касаещи интеграцията на ромите и се търсят начини, чрез които културата да ни сплоти и опознае. Един от тях е "Заедно в детската градина", в който децата, опознавайки своя бит, култура, обичаи и традиции, стават по-близки и разбират, че всеки може да допринесе по нещо със своята култура и етнос. Разкрит е център, в който децата ще могат да рисуват заедно и след като приключи проектът ще се даде шанс на талантливи деца, които нямат възможност да се изявят в друга среда,  да покажат какво умеят. 

Пепа Чиликова посочи, че един от най-сериозните проблеми е раждането на деца от деца. В Сливен най-младите майки са на 12 години. 

"Това е един от основните ни проблеми, с които трябва да се справим и да задържим тези деца в училище, да имат пълноценно детство и да бъдат майки, когато са готови за това", коментира тя. Заместник-кметът посочи, че в Сливен има центрове, които са насочени към уязвими групи, каквито са точно тези млади майки. Сред тях са Центърът за майчино и детско здраве, който подпомага майките при отглеждането и създаването на добри навици при възпитанието на децата, центровете за социална рехабилитация и интеграция, Комплекс за социални услуги и др. По думите на Пепа Чиликова, строящата се сграда в ромския квартал "Надежда", в която ще се помещават обединено детско заведение здравно-консултативен пункт и културно-образователен център, е крачка към това да се убедят всички родители, че мястото на децата е в детската градина и училището. Строителството е в рамките на проекта "Интегриран проект за социално включване на роми и други уязвими групи в гр.Сливен", финансиран от Българо-швейцарската програма за сътрудничество. В кварталите "Надежда" и ”Комлука" и в малките населени места с роми работят и здравни медиатори. 

Заместник-кметът Стоян Марков запозна присъстващите с инвестиционната програма  на Общината и проектите, включени в нея. 

Посланиците на Конфедерация  Швейцария, Кралство Нидерландия и Франция и ръководителят за България на Световната банка Тони Томпсън изразиха своето удовлетворение и заявиха, че оценяват цялата политика и ангажираност на Общината в решаването на проблемите на ромската общност. 

След срещата гостите на града и заместник-кметовете посетиха в галерия "Май" изложбата "Светът на ромите", организирана от Ромската академия за култура и образование по случай Международния ден на ромите - 8 април. В програма им е включено и посещение в квартал „Надежда”, за да се запознаят със строителството на сградата, където ще се помещават обединеното детско заведение здравно-консултативния пункт и културно-образователния център.

 

 

Комисията докладва как политиката на сближаване на ЕС може да помогне на регионите с ниски доходи и слаб растеж

Комисията докладва как политиката на сближаване на ЕС може да помогне на регионите с ниски доходи и слаб растеж

Европейска комисия - Съобщение за медиите

Брюксел, 11 април 2017 r.

 

В публикуван днес доклад за регионите в ЕС, изоставащи в растежа и благосъстоянието, Комисията определя ясни пътища за подпомагане на стратегиите за регионален растеж чрез средства от ЕС.

Направена е оценка какво препятства или допринася за конкурентоспособността на регионите и защо в тях още не са постигнати очакваните за ЕС равнища на растеж и доходи. И което е още по-важно, набелязани са нуждите от инвестиции за тези региони, а именно в човешкия капитал, иновациите, качеството на институциите, по-добрата достъпност, както и инструментите по линия на политиката на сближаване на ЕС, чрез които тези области могат да бъдат подпомогнати в бъдеще.

По този повод комисарят за регионалната политика Корина Крецу заяви: „Политиката на сближаване има решение за всяка пречка в развитието. Чрез индивидуализирани стратегии за регионално развитие, наред с предварителни условия за успешни инвестиции, можем да превърнем тези региони в привлекателни места за жителите, за работещите в тях и за стопанската дейност. Ние правим следното: помагаме на регионите да идентифицират своите нужди и конкурентни предимства и им осигуряваме средства за по-добро разработване на политики.“

Четиридесет и седем региона в осем държави членки бяха обстойно проучени и категоризирани или като „региони със слаб растеж“ с БВП на глава от населението до 90% от средната стойност за ЕС, но с трайно отсъствие на растеж, или като „региони с ниски доходи“, където БВП нараства, но все още е под 50% от средната стойност за ЕС. В тези региони живеят 83 милиона души, т.е. 1 на всеки шестима граждани в ЕС. Първата група е съсредоточена главно в Южна Европа, а втората — в Източна Европа.

Икономиките на регионите с ниски доходи могат да бъдат насърчени чрез ефективна комбинация от инвестиции в иновации, човешки капитал и свързаност

Стратегиите за интелигентно специализиране могат да помогнат за подобряване на иновационния капацитет на регионите, които са с ниски резултати съгласно индекса за регионална конкурентоспособност и в които липсва ефективно взаимодействие между сферите на образованието и местната стопанска дейност.

Инвестициите в човешкия капитал и в подобряването на уменията на работната ръка следва да се насърчават чрез професионално обучение и обучение през целия живот — и двете мерки могат да се подпомагат чрез фондовете на политиката на сближаване. По този начин ще се избегнат загубата на умения и несъответствието между предлагането на образование и търсенето на пазара на труда.

Да се превърне даден регион в по-привлекателно място за млади специалисти и стопански дейности означава също да се изгради по-добра връзка между градовете в региона, техните покрайнини и селските райони. Това ще увеличи благата извън основните икономически центрове в полза на целия регион. Много региони с ниски доходи се сблъскват със съществени пропуски в инфраструктурата, затова трябва да се постави приоритет върху инвестициите в основните транспортни мрежи.

Регионите със слаб растеж ще спечелят от подобрен институционален капацитет и структурни реформи

Докладът съдържа допълнителни доказателства, че политиките за развитие могат да постигнат цялостни резултати само в благоприятстваща инвестициите среда и само ако се изпълняват от надеждни администрации по прозрачен, подлежащ на отчетност и ефективен начин.

Това важи с особена сила за регионите със слаб растеж, които са показали незначително подобрение в институционалния си капацитет, не са успели да се възползват максимално от интервенциите на политиката на сближаване, съответно са отбелязали по-слаб растеж и в по-голяма степен са изложени на последиците от икономическата криза.

За да се увеличи въздействието от европейското, националното и регионалното финансиране, трябва да се премахнат хоризонталните и специфичните за отраслите пречки, възпрепятстващи инвестициите. Въведените по линия на политиката на сближаване предварителни условия за успешни инвестиции могат да бъдат силни стимули за преодоляване на основни пречките пред инвестициите, установени в доклада.

Приоритетите трябва да бъдат по-голяма гъвкавост в стопанската среда, по-малко бюрокрация, време и разходи за учредяване на стартиращи предприятия и управление на МСП, увеличаване на ефективността, прозрачността и отчетността на публичните администрации и услуги и осъвременяване на обществените поръчки чрез въвеждане на цифрови процедури.

Контекст

През юни 2015 г. Комисията стартира инициатива с цел изучаване на факторите, които спират растежа и инвестициите в регионите с ниски доходи и слаб растеж в ЕС. В съответствие с тази инициатива в доклада, публикуван днес, са анализирани нуждите от инвестиции, определящите фактори за растежа, макроикономическата рамка и необходимостта от структурни реформи в тези региони.

Инициативата и докладът са част от по-широкия ангажимент на Комисията да предоставя индивидуализирано съдействие на регионите с цел подобряване на начина, по който те управляват и инвестират фондовете на политиката на сближаване (вж. MEMO 15/4654), и допълнително насърчаване на собствеността, координацията и приоритизирането в стратегиите за регионални инвестиции и развитие.

Повече информация

Конкурентоспособност в регионите със слаб растеж и ниски доходи — доклад за изоставащите региони

Въпроси и отговори по доклада

 

Ваканционни резервации онлайн: Комисията и органите за защита на потребителите се заемат със заблуждаващата информация на туристическите уебсайтове

Ваканционни резервации онлайн: Комисията и органите за защита на потребителите се заемат със заблуждаващата информация на туристическите уебсайтове

Европейска комисия - Съобщение за медиите

Брюксел, 7 април 2017 r.

 

Въпреки че онлайн резервирането на хотели и полети се превръща във все по-обичайна практика, потребителите се сблъскват с все повече проблеми във връзка с пътническите услуги в интернет. Според европейските потребителски центрове днес тези услуги са сред най-честите поводи за оплаквания на потребителите.

През октомври 2016 г. Европейската комисия и органите на ЕС за защита на потребителите стартираха координирана проверка на 352 уебсайта за сравняване на цените и за резервиране на пътувания, действащи на територията на ЕС. Те констатираха, че цените, публикувани на 235 уебсайта — две трети от проверените сайтове — не са достоверни. Така например на по-късен етап от процеса на резервиране са добавени допълнителни елементи към цената, без потребителят да е получил ясна информация за това, или са посочени промоционални цени, които не съответстват на налична услуга.

Органите поискаха от съответните уебсайтове да приведат практиките си в съответствие с европейското законодателство за защита на потребителите, което изисква да бъдат напълно прозрачни по отношение на цените и да представят своите оферти по недвусмислен начин и на ранен етап от процеса на резервиране.

Вера Йоурова, комисар по въпросите на правосъдието, потребителите и равнопоставеността между половете, заяви: „Интернет предлага на потребителите богата информация, която им позволява да подготвят, сравнят и резервират своите почивки. Ако обаче публикациите в уебсайтовете за сравняване на оферти не са обективни или цените не са прозрачни, тези сайтове подвеждат потребителите. Въпросните дружества трябва да спазват европейските правила за защита на потребителите, както би направила всяка туристическа агенция. Органите за защита на потребителите ще поискат от уебсайтовете да решат тези въпроси. Потребителите заслужават да бъдат защитени онлайн така, както са защитени офлайн.“

Основни констатации

 • Действително ли ще платите толкова, колкото смятате, че ще платите? В една трета от случаите първоначалната цена се различава от крайната цена.
 • Това реална оферта ли е, или е само примамка? В една пета от случаите промоционалните оферти всъщност не са налични.
 • Объркани мисли или объркващи цени? В почти една трета от случаите не е ясно каква е общата цена или как е била изчислена.
 • Последната евтина стая в хотела или просто последната стая на промоционална цена на този уебсайт? В една четвърт от случаите на уебсайтовете не се уточнява дали информацията за ограниченията (напр. „остават само 2“, „само днес“) се отнася само за конкретните сайтове.

Следващи стъпки

Мрежата за сътрудничество в областта на защитата на потребителите ще се свърже с 235-те уебсайта, по отношение на които е установено, че има нередности, и ще поиска тези нередности да бъдат отстранени. В случай че сайтовете не го направят, националните органи могат да образуват административни или съдебни производства — както пряко, така и посредством националните съдилища — в зависимост от приложимото национално законодателство.

Контекст

Проверката на уебсайтове в целия ЕС (т.нар. мащабна проверка) включва набор от контролни дейности, които се извършват едновременно от органите за защита на потребителите в различни държави. При тази проверка се установява дали се спазва законодателството на ЕС за защита на потребителите. В случай че се констатира нарушение на това законодателство, органите за защита на потребителите се свързват със съответните дружества и ги приканват да отстранят нередностите. Предходните мащабни проверки бяха насочени към: авиокомпаниите (2007 г.), съдържанието за мобилни устройства (2008 г.), електронните стоки (2009 г.), онлайн билетите (2010 г.), потребителските кредити (2011 г.), цифровото съдържание (2012 г.), пътническите услуги (2013 г.), гаранциите за електронните стоки (2014 г.) и директивата за правата на потребителите (2015 г.).

Всяка година Комисията координира проверката на уебсайтове в определен сектор с помощта на мрежата за сътрудничество в областта на защитата на потребителите, която обединява органите за защита на потребителите от 28 държави (26 държави — членки на ЕС, Норвегия и Исландия). Тези органи отговарят за прилагането на законодателството на ЕС за защита на потребителите в Европейския съюз.

Резултати от извършената през 2016 г. проверка на уебсайтове за сравняване на цените и за резервиране на пътувания 

Органите за сътрудничество в областта на защитата на потребителите от 28 държави (26 държави — членки на ЕС, Норвегия и Исландия) провериха общо 352 уебсайта за сравняване на оферти и цени, главно в сектора на пътуванията.

От общия брой уебсайтове 23,6 % сравняват цени за настаняване, 21,3 % сравняват цени за билети (самолетни, корабни, влакови, автобусни), 5,1 % сравняват цени за отдаване на автомобили под наем, а

44,6 % сравняват комбинирано предлаганите продукти и услуги (билети, настаняване, туристически пакети и пр.).

При проверката бяха установени редица нередности в областта на онлайн инструментите за сравняване. Основните нередности бяха свързани с цената и начина, по който е била изчислена и представена:

 • в 32,1 % от случаите цената на страницата със сравнителния списък не е същата като цената, посочена в крайна сметка на страницата за резервиране;
 • при 30,1 % от уебсайтовете не става ясно каква е общата цена (с включени данъци) или как е била изчислена;
 • 20,7 % от уебсайтовете представят специални цени, за които впоследствие се оказва, че не са налични в този вид на страницата, на която се прави действителната резервация;
 • 25,9 % от уебсайтовете създават впечатлението, че някои оферти са ограничени (напр. „остават само 2“, „само днес“), без да се уточнява, че това се отнася само за конкретните сайтове.

Други нередности, установени от органите за сътрудничество в областта на защитата на потребителите, се отнасяха до:

 • данните за доставчика на инструмента за сравняване: 22,7 % дават само ограничена информация (например име, адрес на предприятието), докато 4 % не предоставят никаква информация;
 • представянето на отзиви от ползвателите: 21,3 % от уебсайтовете представят отзивите от потребителите по неясен и непрозрачен начин (и/или включват елементи, които биха могли да поставят под въпрос тяхната достоверност);
 • обхвата на сравнението: 10,5 % от уебсайтовете не представят важна информация, която е от съществено значение за сравнението.

Представянето на реклами и маркетингът създават най-малко проблеми. Този вид нередност се среща само при 2,8 % от уебсайтовете.

Брой на проверените уебсайтове по време на мащабната акция и на набелязаните за по-нататъшно разследване

 

Графика 1

 

Брой на проверените уебсайтове според вида на инструмента за сравняване

 

 

Графика 2

 

Брой на проверените уебсайтове според вида на сравняваните услуги/продукти

 

 

 

 

Графика 3

 

Брой на проверените уебсайтове според вида на сравняваните услуги/продукти

 

 
Още статии...
Търси в сайта

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterДнес74
mod_vvisit_counterВчера543
mod_vvisit_counterТази седмица3184
mod_vvisit_counterМиналата седмица5718
mod_vvisit_counterТози месец16619
mod_vvisit_counterМиналият месец10869
mod_vvisit_counterОбщо373034

Your IP: 54.224.140.171
bestkinky.com leatherdyke