Всички новини
Начало Новини
Facebook Споделяне
Share on facebook

ЕП: „Достатъчен напредък“ за втора фаза на преговорите за Брекзит

13 декември 2017 г., Страсбург

- Парламентът приветства общия доклад, представен от преговарящите от ЕС и Обединеното кралство;

- Евродепутатите подчертават нуждата от добросъвестни преговори;

- Оставащите въпроси трябва да бъдат разрешени преди Парламентът да даде  съгласието си.

Европейският парламент приветства съвместния доклад за напредъка на преговорите относно Брекзит и препоръчва преминаване към втора фаза.

В резолюция, гласувана в сряда, Парламентът прие съвместния доклад относно напредъка на преговорите за Брекзит, който беше представен от преговарящите от ЕС и Обединеното кралство на 7 декември. Резолюцията беше приета с 556 гласа „за“, срещу 62 гласа „против“ и 68 „въздържал се“.

Евродепутатите препоръчват на държавните и правителствени ръководители на държавите членки на ЕС да се премине към втората фаза. Според евродепутатите изказвания като това, което скоро направи Дейвид Дейвис, рискуват да подкопаят добросъвестното водене на преговорите, което се наблюдава до момента.

Евродепутатите подчертават, че преговорите ще постигнат напредък по време на втората фаза само ако правителството на Великобритания напълно спазва своята част от споразумението по Общия доклад и това споразумение бъде включено и в проекта на споразумение за оттегляне.

Парламентът отбелязва пет нерешени въпроса, без чието разрешаване той няма да даде одобрението си на окончателното споразумение:

        ‒      Разширяване на обхвата на правата на гражданите и за бъдещи партньори;

        ‒      Наличието на лека административна процедура за гражданите на ЕС и Великобритания, които кандидатстват за статут на постоянно пребиваващ;

      ‒    Решенията на Европейския съд относно правата на гражданите трябва да бъдат обвързващи. Ролята на омбудсмана, въведена за да разглежда жалбите на гражданите, трябва да бъде определена;

        ‒      Гарантирано право на свободно движение на гражданите на Великобритания, които в момента пребивават в една от страните от ЕС;

        ‒      Ангажиментите на Обединеното кралство към Северна Ирландия трябва да бъдат изпълнени.

За преходния период, който трябва да бъде с ограничено времетраене, евродепутатите искат Обединеното кралство изцяло да прилага правото на ЕС (включително правата на гражданите) и да осъществява съответния редовен надзор за това. Окончателната форма на бъдещите отношения между ЕС и Великобритания ще бъде определена във втората фаза на преговорите. Тя трябва да бъде основана на здрави и недвусмислени принципи и би могла да бъде под формата на споразумение за асоцииране.

Допълнителна информация

На 5 април и на 3 октомври 2017 г. Парламентът вече прие две резолюции относно преговорите. Резолюциите бяха подготвени от работната група на Парламента относно Брекзит, чийто председател е Ги Верхофстад (АЛДЕ, Белгия). Парламентът ще има последната дума за резултата от преговорите, когато гласува дали да одобри или да отхвърли споразумението за оттегляне, което трябва да бъде финализирано до края на март 2019 г.

Цитати

Светослав Малинов (ЕНП, България) каза: „Най-после стигнахме до края на началото. Необходимо беше да измине повече от година и половина от референдума, за да разбере британското правителство, че Европейският съюз никога няма да наруши правата на гражданите си, нито да опрости финансовите задължения на Великобритания. Не трябва да се забравя, че окончателното споразумение никога няма да бъде прието от Европейския парламент - а той има последната дума -  ако не бъдат дадени категорични гаранции, че европейските граждани ще бъдат защитени от най-лошите практики на британските съдилища и Министерството на вътрешните работи (Home office). Засега виждаме само няколко стъпки в тази посока. Това не е достатъчно!“

Петър Курумбашев (С&Д, България) каза: „Продължавам да се надявам, че Брекзит няма да се състои. Брекзит не е положителен нито за ЕС, нито за Великобритания. И тук не става въпрос единствено за отношенията между нетните донори и получателите на средства, а за това колко важен партньор е Великобритания.“

Момчил Неков (С&Д, България) каза: „Гладък процес при напускането на Великобритания на Европейския съюз е от общ и взаимен интерес. Пътят към този процес, който беше очертан на 8-и декември т.г., дава добри насоки за бъдещето на двустранните отношения. В интерес на България е да имаме споразумение, което да се прилага от 30-и март 2019 г. То ще гарантира правата и възможностите пред българите живеещи там, а това е критично важно. 

При липса на споразумение има голяма вероятност за големи пазарни сътресения в ЕС, които няма да подминат България. Големите количества стоки, например селскостопанските, които сега са насочени към Великобритания, ще започнат да търсят нови пазари в Европа. Вносните квоти по международните споразумения на ЕС също ще доведат до свръхпредлагане на единния пазар, ако не бъде решен въпросът с тях преди Великобритания да напусне ЕС. Видяхме, че България пострада от руското ембарго най-вече поради пренасочване на редица продукти като ябълки, месни и млечни продукти например към други държави членки.“

Дебат

Проектът на резолюцията беше обсъден с първия заместник-председател на Европейската комисия Франс Тимерманс и с главния преговарящ Мишел Барние в сряда, 13 декември 2017 г.

 

Източник: Европейски парламент

 

С 500 млрд.евро се увеличава инвестиционния план на ЕС

12 декември 2017 г., Страсбург

Удължаване и разширяване с 500 млрд. евро на инвестиционния план на ЕС

  • Европейският фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ) ще бъде удължен до 2020 г.;
  • ЕФСИ ще бъде увеличен с допълнителни средства за финансиране на повече проекти;
  • Финансиране на иновативни проекти с високорисков характер, които иначе не биха били подкрепени.

 

ЕФСИ, който помогна за възстановяването на икономиката, беше удължен до 2020 г. по време на пленарното заседание във вторник. Той ще получи допълнителни средства за финансиране на повече проекти.

Ключовите точки от проекта,  договорени от евродепутатите и държавите членки и одобрени от Парламента като цяло:

‒         ЕФСИ, известен също като плана „Юнкер“, ще бъде удължен до 2020 г. Целта е да се мобилизират до 500 млрд. евро;

‒         Целта е да се компенсират пазарни слабости и инвестиционни пропуски, като се финансират иновативни проекти с високорисков характер, които иначе не биха били подкрепени;

‒         Инвестициите трябва също така да насърчават създаването на работни места, особено за младите хора, растежа и конкурентоспособността, енергетиката, околната среда и климата, здравеопазването, научните изследвания и иновации, устойчивия транспорт, цифровия сектор и творческите индустрии и икономически по-слабите региони на ЕС;

‒         Европейският парламент придобива правото да номинира член на Управителния съвет на ЕФСИ, който може да подобри прозрачността и отчетността.

Насърчаване на регионални, местни и по-малки проекти:

‒         Новите правила предвиждат по-голяма роля за Европейския консултантски център по инвестиционни въпроси с по-силно присъствие на местно ниво;

‒         Ако е възможно, Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) следва да делегира подбора и мониторинга на малките проекти нанационалните насърчителни банки, които са в състояние да подпомогнат покриването на регионални, секторни и трансгранични проекти;

‒         В случай, че извънредни пазарни условия могат да възпрепятстват даден проект, ЕИБ следва, по изключение, да намали разходите за бенефициента на финансирането.

Цитати

Докладчикът от комисията по икономическите и парични въпроси Удо Булман (С&Д, Германия) каза: „ЕВСИ беше започнат с идеята да компенсира липсата на 700 млрд. евро инвестиции в ЕС и той успя да намали тази липса. Ние искахме да подобрим ЕФСИ, да го модернизираме и да дадем възможност на най-нуждаещите се региони на ЕС да се възползват от него. Сега имаме и обективна оценка на най-добрите проекти за подкрепа на модерните компании в модерния свят.“

Докладчикът от комисията по бюджетите Жозе Мануел Фернандеш (ЕНП, Португалия) каза: „ЕФСИ помогна за намаляване на неравенството и създаване на работни места. Вече бяха мобилизирани 250 млрд. евро, а 40 000 малки и средни предприятия получиха подкрепа. Сега предлагаме още повече експертиза в помощ на нови инвеститори и разширихме обхвата на Фонда и за нови сектори. Нищо не става автоматично. За да получи определен проект допълнителна подкрепа, трябва да видим реални резултати.“

Ева Паунова (ЕНП, България): „Дори вече скептиците са наясно, че планът Юнкер работи и дава резултати с реално отражение в европейската икономика. Например, за година и половина българските проекти са спечелили 360 милиона евро съфинансиране от ЕФСИ. С допълнителните частни инвестиции общата им стойност ще стигне 1.5 милиарда евро, което е 3% от БВП за 2017 г.

Фактът, че България е втора по привлечени по плана „Юнкер“ инвестиции спрямо БВП, както и една от първите с регионално консултантско звено за изготвяне на проекти, показва, че администрацията и бизнесът ни са в крак с новите тенденции в Европа за използване на все повече финансови инструменти.“

Георги Пирински (С&Д, България): „Резолюцията на ЕП въвежда особено важни нови изисквания за далеч по-балансирано географско разпределение на инвестициите, включване на независим експерт в работата на Управителния съвет с цел да осигурява обективна оценка на проектите, засилена роля на националните и регионални банки за развитие. Тези изисквания бяха приети по инициатива на Групата на социалистите и представляват качествени промени в отговор на сериозните недостатъци на Фонда през първия период на дейността му.“

Бързи факти

ЕФСИ, изпълняван от Европейската инвестиционна банка, е създаден през 2015 г. за първоначален период от три години с цел мобилизиране на поне 315 млрд. инвестиции в реалната икономика. Европейската комисия предложи да се удължи периодът на продължителност до края на настоящата многогодишна финансова рамка (МФР) на ЕС през декември 2020 г., за да се постигне инвестиционна цел от 500 млрд. евро.

 

Резултатите на ЕФСИ за всяка страна са публикувани на уеб страницата на Комисията.

 

Източник: Европейски парламент

 

#InvestEU: Окончателно одобряване на разширения и усъвършенстван Европейски фонд за стратегически инвестиции

 

12 декември 2017 г., Страсбург

Европейската комисия и групата на Европейската инвестиционна банка приветстват окончателното одобряване на разширения и усъвършенстван Европейски фонд за стратегически инвестиции

На пленарното гласуване в Европейския парламент бе дадена зелена светлина за ЕФСИ 2.0

Днес членовете на Европейския парламент гласуваха приемането на регламент за разширяване и укрепване на Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ) — основния стълб на Плана за инвестиции за Европа. Тази успешна последна стъпка е следствие от принципното споразумение, постигнато между Европейския парламент и държавите членки на 13 септември.

Заместник-председателят на Европейската комисия Юрки Катайнен, който отговаря за заетостта, растежа, инвестициите и конкурентоспособността, заяви: „Планът за инвестиции донесе реални ползи за дружествата в цяла Европа. Но ние искаме да постигнем повече. Вслушахме се в отзивите за работата на Европейския фонд за стратегически инвестиции и въведохме някои подобрения. Направихме инвестиционните му решения още по-прозрачни и предвиждаме повече техническа подкрепа на местно равнище. Освен това удължихме срока на действие на ЕФСИ до края на 2020 г. и увеличихме инвестиционната му цел на 500 милиарда евро. Благодарение на ЕФСИ вече са създадени 300 000 работни места — нека продължим в този дух“.

„Когато за първи път представихме ЕФСИ, новината бе посрещната с известен скептицизъм“, заяви Вернер Хойер, председател на Европейската инвестиционна банка. „През последните две години и половина доказахме, че тази инициатива дава резултати — хиляди дружества получиха подкрепа, създадени бяха стотици хиляди нови работни места.Гордея се, че експертният опит на групата на ЕИБ изигра толкова важна роля за възстановяването на Европа, и се радвам, че благодарение на днешното успешно разширяване на ЕФСИ имаме възможност да постигнем още много.“

Очаква се регламентът за ЕФСИ 2.0 да влезе в сила на 1 януари 2018 г. Освен удължаването на срока на действие от средата на 2018 г. до края на 2020 г. и увеличаването на инвестиционната цел от 315 милиарда евро на най-малко 500 милиарда евро, новият усъвършенстван ЕФСИ предлага още:

По-голяма прозрачност

В рамките на новия ЕФСИ инвестиционният комитет ще публикува своите решения онлайн, като се мотивира за всеки проект, избран да получи подкрепа под формата на гаранция от бюджета на ЕС. Наборът от показатели ще се публикува след подписването на всеки от проектите по линия на ЕФСИ. Освен това в новия регламент е обяснено по-подробно кое точно прави даден проект допустим за получаване на подкрепа от ЕФСИ — така нареченият „допълващ ефект“.

По-голям дял на устойчивите проекти

Най-малко 40 % от инфраструктурните и иновационните проекти по линия на ЕФСИ ще бъдат насочени към действия в областта на климата в съответствие с Парижкото споразумение. ЕФСИ 2.0 активно ще подкрепя и нови сектори: устойчиво селско стопанство, горско стопанство, рибарство и аквакултури.

По-голям акцент върху малките проекти

Поради успеха на ЕФСИ с проекти на малки предприятия и предвид факта, че се очаква от ноември 2017 г. 528 000 МСП да започнат да се възползват от подкрепата, делът на гаранцията за МСП при новия ЕФСИ ще бъде увеличен от 26 % на 40 %. ЕФСИ също така насърчава групата на ЕИБ да съдейства на националните насърчителни банки при изграждането на инвестиционни платформи, които дават възможност няколко по-малки проекта да се групират по теми или по региони с цел привличането на инвеститори.

Засилена техническа подкрепа на местно ниво

Европейският консултантски център по инвестиционни въпроси, управляван съвместно от Комисията и ЕИБ, доказва своята полезност като източник на техническа подкрепа за предприятията, стартиращи своите проекти. При ЕФСИ 2.0 функционирането на центъра ще бъде усъвършенствано чрез индивидуализирана помощ по места и работа в тясно сътрудничество с националните насърчителни банки.

Подобряване на стопанската среда в ЕС

Както наскоро стана ясно от прогнозата на Комисията от есента и доклада на ЕИБ за инвестициите, равнището на инвестициите в ЕС постепенно нараства. Нивото им отпреди кризата обаче все още не е достигнато. В работната си програма за 2018 г. Комисията обяви, че ще извърши цялостна оценка на действията, предприети от началото на мандата на Комисията на Жан-Клод Юнкер, за подобряване на стопанската среда и намаляване на пречките пред инвестициите както на равнището на ЕС, така и в държавите членки.

Контекст

Планът за инвестиции за Европа е насочен към насърчаване на инвестициите за създаване на работни места и постигане на растеж чрез по-интелигентно използване на съществуващи и нови финансови ресурси, премахване на пречките пред инвестициите и осигуряване на видимост и техническа помощ за инвестиционните проекти. Европейският фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ) е основният стълб на този план. Фондът предоставя гаранции за първа загуба, давайки възможност на ЕИБ да инвестира в по-голям брой, а често и в по-рискови проекти.

Проектите и споразуменията, одобрени до момента за финансиране по линия на ЕФСИ, се очаква да генерират инвестиции на стойност над 250 милиарда евро и да подпомогнат около 528 000 МСП във 28-те държави членки. Според оценките на ЕИБ благодарение на ЕФСИ до 2020 г. ще бъдат създадени 700 000 работни места, а брутният вътрешен продукт на ЕС ще нарасне с 0,7 %.

Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) е институция на Европейския съюз, притежавана от държавите членки, която предоставя дългосрочни заеми. Тя отпуска дългосрочно финансиране за стабилни инвестиции, за да допринесе за постигането на целите, залегнали в политиките на ЕС.

Европейският инвестиционен фонд е част от Европейската инвестиционна банка. Основната му задача е да подпомага микро-, малки и средни предприятия, като улеснява достъпа им до финансиране.

За повече информация:

Информационен документ: какво е новото в ЕФСИ 2?

Информационна бележка: Европейски фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ) — често задавани въпроси

Уебсайт за Плана за инвестиции: последни новини и резултати от ЕФСИ

Уебсайт на ЕИБ — ЕФСИ: пълен списък на проектите по линия на ЕФСИ и указания за кандидатстване

Консултантски център: техническа помощ за организатори на проекти и малки предприятия

Портал за проекти: безплатна услуга за намиране на инвестиционни възможности за инвеститорите

 

Източник: Европейската комисия

 

Вестник Le Monde за Мария Габриел: "Боец срещу фалшивите новини"

сн. "Монд" OLIVIER PAPEGNIES / COLLECTIF HUMA POUR LE MONDE

 

11 декември 2017 г.

Вестник Le Monde за Мария Габриел: "Боец срещу фалшивите новини"

"Искаме да предоставим на гражданите средства за откриване първоизточника на информация", казва пред авторитетния френски вестник "Монд" еврокомисарят по цифрова икономика и общество Мария Габриел. В специална статия изданието прави портрет на българския комисар, описвайки водещи приоритети от нейната работа като обществената консултация за фалшивите новини, мерките за онлайн платформите, реформата на авторските права, аудиовизуалния сектор и други.

"Монд" цитира председателя на ЕНП Жозеф Дол, който определя Мария Габриел като "трудолюбива и безупречна, когато се заеме с дадено досие".

Комисарят присъства на почти всички тристранни заседания за преговори между законодателните институции - Европейският парламент и Съветът, отбелязва всекидневникът. "Трябва да ускорим работата, само 6 законодателни предложения са финализирани на фона на предложените общо 24 в цифровата сфера от началото на мандата", обяснява пред "Монд" Мария Габриел. "Пред нас е една решаваща година", подчертава тя.

ЕК разчита на младата българка, за да помогне на страната си за провеждането на първото ротационно председателство на Съвета на ЕС, пише "Монд". "Обожавам страната си, но никой не говори за България, която успя да опази външната си граница с Турция от 245 км по време на миграционната криза – и то без да сме членове на Шенген. Тази несправедливост не трябва да продължава, " казва в интервюто комисар Габриел, според която на всяка цена трябва да се предотврати впечатлението за различни класи европейски граждани. "България наистина е бедна страна в ЕС, но когато тя е начело в класациите, това трябва да се съобщава", посочва Мария Габриел давайки за пример факта, че в България 27% от заетите в цифровия сектор са жени, спрямо 16% средно за ЕС. Вестник "Монд" отбелязва безупречния френски език, който владее комисар Габриел, завършила политически науки в град Бордо. Решението да избере именно него тя обяснява така:"Това е градът на трите "М" – Монтен, Монтескьо и Мориак."

Оригиналната статия-портрет на Мария Габриел ще откриете на официалната страница на в. "Монд".

 

Източник: Европейската комисия

 
Още статии...
Търси в сайта

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterДнес158
mod_vvisit_counterВчера618
mod_vvisit_counterТази седмица4448
mod_vvisit_counterМиналата седмица4855
mod_vvisit_counterТози месец12443
mod_vvisit_counterМиналият месец21537
mod_vvisit_counterОбщо532588

Your IP: 23.22.136.56
bestkinky.com hard-extreme.com