Всички новини
Начало Новини
Facebook Споделяне
Share on facebook

По-силна, по-ефикасна и по-сигурна визова политика на ЕС

Брюксел, 14 март 2018 r.

Визова политика на ЕС: Комисията представя предложения за по-силна, по-ефикасна и по-сигурна политика

Днес Комисията предлага реформи на общата визова политика на ЕС, насочени към адаптиране на правилата към променящите се рискове във връзка със сигурността, към предизвикателствата, свързани с миграцията, и към новите възможности, предлагани от развитието на технологиите.

Благодарение на предложените изменения на Визовия кодекс законно пътуващите лица ще могат по-лесно да получават визи за пътуване до Европа, с което ще се улеснят туризмът, търговията и стопанската дейност, като същевременно ще бъде засилена сигурността и ще бъдат смекчени рисковете, свързани с незаконната миграция.

Комисарят по въпросите на миграцията, вътрешните работи и гражданството Димитрис Аврамопулос заяви: „ Всяка година милиони пътници посещават ЕС и допринасят за растежа на нашата пътническа и туристическа индустрия. Реформите, които предлагаме днес, ще улеснят и ускорят получаването на виза от законно пътуващите лица и същевременно ще засилят стандартите за сигурност, така че незаконно пътуващите да бъдат откривани и спирани по- ефикасно. Новите правила ще гарантират също така, че общата ни визова политика може да помогне за подобряване на сътрудничеството ни с държави извън ЕС, когато става въпрос за връщане на незаконни мигранти“.

Туристическата и пътническата индустрия играят ключова роля в европейската икономика, като на тях се дължат 10 % от БВП на ЕС. Въпреки че държавите — членки на ЕС, са сред водещите световни туристически дестинации, дългите и тромави процедури могат да имат възпиращ ефект върху пътуването на туристи до Европа, да отклонят инвестициите и потреблението към други държави и да въздействат отрицателно върху икономиката на ЕС. Същевременно ползите от пътуването с визи трябва да бъдат балансирани с подобряване на управлението на миграцията, сигурността и границите, за да се отговори по подходящ начин на настоящите и бъдещите предизвикателства в областта на сигурността и миграцията.

Предложените днес изменения на Визовия кодекс са първата стъпка от реформата на общата визова политика на ЕС — тази пролет ще бъде направено и предложение за актуализиране на Визовата информационна система (ВИС).

По-прости, по-бързи и по-сигурни процедури

Предложените днес актуализации са предназначени да модернизират и рационализират общите визови правила на ЕС, да улеснят процеса за издаване на визи за законно пътуващите и за държавите членки и същевременно да засилят стандартите за сигурност на процедурата за издаване на визи.

- По-бързи и по-гъвкави процедури: Срокът за вземане на решение по заявление за издаване на виза ще бъде намален от 15 на 10 дни. Ще бъде възможно пътниците да подават заявленията си до 6 месеца, вместо 3 месеца понастоящем, преди планираното пътуване и да попълват и подписват заявленията си по електронен път.

- Визи за многократно влизане с по-дълъг срок на валидност: С цел по-добро предотвратяване на търсеното на по-изгодни варианти за получаване на виза, както и с цел намаляване на разходи и спестяване на време за държавите членки и често пътуващите лица, по отношение на визите за многократно влизане ще се прилагат хармонизирани правила. Такива визи за многократно влизане ще се издават на надеждни редовни пътници с чисто визово досие, като срокът за валидност ще се увеличава постепенно от 1 до 5 години. Изпълнението от страна на пътниците на условията за влизане ще бъде проверявано цялостно и неколкократно.

- Визи за краткосрочен престой, издавани на външните граници: За да бъде подпомогнат краткосрочният туризъм, на държавите членки ще бъде разрешено да издават визи за еднократно влизане направо на външните сухопътни и морски граници съгласно временни, сезонни схеми при спазване на строги условия. Тези визи ще бъдат валидни за престой от - максимум 7 дни само в издаващата държава членка.

- Допълнителни ресурси за укрепване на сигурността: Предвид факта, че през последните години разходите за обработване на заявленията за визи значително нараснаха, ще бъде въведено умерено увеличение на визовата такса (от 60 EUR на 80 EUR), която не e била увеличавана от 2006 г. насам. Това умерено увеличение ще позволи на държавите членки да поддържат адекватен брой консулски служители по света, за да осигуряват по-солидни проверки във връзка със сигурността, както и да модернизират ИТ оборудването и софтуера, без по този начин да се създават пречки за кандидатите за виза.

Визовата политика като инструмент за подобряване на сътрудничеството в областта на връщането и обратното приемане

Както призоваха лидерите на ЕС през юни 2017 г., Комисията днес също така засилва съвместните усилия на ЕС в областта на връщането и обратното приемане, като използва по- добре лоста на общата визова политика на ЕС. Комисията предлага да се въведе нов механизъм, който да задейства прилагането на по-строги условия за обработването на заявления за визи, когато дадена страна партньор не сътрудничи достатъчно във връзка с обратното приемане на незаконни мигранти, включително пътуващи, които са влезли редовно в Съюза чрез получена виза и след това са превишили срока на престой, посочен в нея. В новите правила се предвижда Комисията да извършва редовна оценка на сътрудничество на трети държави в областта на връщането. Ако е необходимо, Комисията, заедно с държавите членки, може да вземе решение за по-рестриктивно прилагане на някои разпоредби на Визовия кодекс, включително тези относно максималното време за обработка на заявленията, срока на валидност на издадените визи, размера на визовите такси и освобождаването на определени пътници, като например дипломатите, от тези такси.

Засилване на проверките за сигурност

През пролетта на настоящата година Комисията ще излезе с предложение за реформа на Визовата информационна система (ВИС) — базата данни, в която се регистрират заявленията и биографичните данни на кандидатите за виза. Реформата е предназначена да улесни извършването от визовите и граничните служители на бързи и ефективни цялостни проверки по отношение на кандидатите за виза. Чрез реформата също така ще бъде попълнена още една празнота по отношение на информацията на равнище ЕС, като на националните органи ще бъде предоставена възможност за достъп до информация, както и за обмен на такава информация, във връзка с визите за дългосрочно пребиваване и документите за пребиваване с оглед на целите на управлението на външните граници и целите на сигурността.

Основните разпоредби предвиждат задължителни проверки на заявленията за виза чрез справки в съответните бази данни в областта на сигурността и миграцията, както и мерки за осигуряване на пълна оперативна съвместимост на ВИС с бази данни на равнище ЕС, като например новосъздадената Система за влизане/излизане (СВИ) и Европейската информационна система за регистрите за съдимост (ECRIS), посредством единен портал за търсене.

Обмисляне на възможности за цифрови визи

Преди края на 2018 г. Комисията ще започне проучване за осъществимост и ще инициира обсъждане с Европейския парламент и държавите членки относно начина, по който процесът на кандидатстване за виза може да бъде напълно цифровизиран.

Контекст

Общата визова политика на ЕС улеснява пътуването до ЕС с туристически и стопански цели и по този начин допринася за икономиката и растежа на ЕС, за контактите между хората и за културния обмен. Само през 2016 г. са издадени почти 14 милиона шенгенски визи за краткосрочен престой (вж. последните статистически данни за шенгенските визи).

Понастоящем хората от 105 държави и образувания извън ЕС се нуждаят от виза, за да пътуват до Шенгенското пространство (пълният списък е достъпен тук). По принцип виза за краткосрочен престой, издадена от една от държавите от Шенгенското пространство, дава право на притежателя ѝ да пътува във всички 26 държави от Шенгенското пространство до 90 дни в рамките на всеки 180–дневен период.

След влизането в сила на Визовия кодекс през 2010 г., средата, в която се осъществява визовата политиката, се промени коренно. През последните години ЕС е изправен пред нови предизвикателства в областта на миграцията и сигурността. През септември 2017 г. Комисията обяви, че ще предложи идеи относно това как да се модернизира общата визова политика на ЕС. В работната си програма за 2018 г. Комисията потвърди, че ще направи предложение за изменение на Визовия кодекс и същевременно ще оттегли своето вече внесено предложение по IP/18/1745 същия въпрос.

Същевременно ЕС осъвременява информационните си системи за управление на границите с цел попълване на празноти по отношение на информацията и засилване на вътрешната сигурност. Бъдещата реформа на ВИС — заедно с неотдавнашното приемане на актовете относно Системата за влизане/излизане (СВИ) и Система на ЕС за информация за пътуванията и разрешаването им (ETIAS) — ще бъде още един градивен етап в процеса към постигане на оперативна съвместимост между информационните системи на ЕС.

За повече информация

Q&A: Адаптиране на общата визова политика на ЕС към новите предизвикателства

ИНФОРМАЦИОНЕН ДОКУМЕНТ: По-силна, по-ефикасна и по-сигурна визова политика на ЕС

Съобщение: Адаптиране на общата визова политика към новите предизвикателства

Предложение: Регламент за изменение на Визовия кодекс 

 

Източник: Европейската комисия

 

Европейски орган по труда и достъп до социална закрила на работниците

Страсбург, 13 март 2018 r. 

Комисията приема предложения за Европейски орган по труда и за достъп до социална закрила: постигане на по-нататъшни резултати по европейския стълб на социалните права Европейска комисия

Европейската комисия предприема по-конкретни нови инициативи за постигане на по-нататъшни резултати по европейския стълб на социалните права.

ВИДЕО: Making the European Pillar of Social Rights a reality: Commission makes proposals to increase social fairness

По-конкретно Комисията представя предложението си за Европейски орган по труда, чието създаване бе обявено от председателя Юнкер в неговата реч за състоянието на Съюза от 2017 г., както и инициатива за гарантиране на достъпа до социална закрила на всички наети и самостоятелно заети лица. Тези инициативи са съпроводени от съобщение относно наблюдението на прилагането на европейския стълб на социалните права, което ще бъде тясно свързано с европейския семестър за координация на политиките.

Заместник-председателят, отговарящ за еврото и социалния диалог, Валдис Домбровскис заяви: "Европа бележи стабилен растеж и заетостта се повишава, но трябва да направим така, че растежът да бъде по-приобщаващ и от полза за всички. В пакета са посочени редица стъпки, чрез които това да бъде постигнато, като се гарантира, че правилата за работа и живот в Европейския съюз са добре известни и се спазват, като продължи да се прилага европейският стълб на социалните права, което ще засили набраната инерция в областта на социалните права, и като насочим вниманието си към достъпа до социална закрила. По-силна социална Европа означава по-стабилна Европа."

Комисарят, отговарящ за заетостта, социалните въпроси, уменията и трудовата мобилност, Мариан Тейсен добави: "Нашата задача е да гарантираме, че справедливата трудова мобилност намира своя израз в днешното предложение за Европейски орган по труда. Това е изключително важно за доброто функциониране на европейския трудов пазар. То ще помогне на мобилните граждани и предприятия да намират необходимата информация и ще допринесе за укрепване на сътрудничеството между държавите членки по отношение за прилагането на справедливи и ефективни правила. С предложението за достъп до социална закрила правим усилия заедно с държавите членки никой да не бъде оставен извън системата за социална сигурност. Целта ни е да гарантираме, че хората имат достъп до подходящи обезщетения независимо от промените в сферата на труда."

През последното десетилетие броят на мобилните граждани — хора, които живеят и/или работят в друга страна от ЕС, почти се е удвоил, като през 2017 г. е достигнал 17 млн. души. Европейският орган по труда ще помага на физическите лица, предприятията и националните администрации да извлекат максимална полза от свободното движение и ще гарантира справедлива трудова мобилност. Органът има тройна цел.

Първо, той ще предоставя на гражданите и предприятията информация за възможности за работа, схеми за мобилност, стажове и обучения, както и насоки за правата и задълженията, когато живеем и/или работим в друга страна от ЕС.

Второ, ще подкрепя сътрудничеството между националните органи в трансгранични ситуации, като им помага да гарантират лесното и ефективно спазване на правилата на ЕС за защита и регулиране на мобилността. Днес разполагаме със значително по обем законодателство на ЕС за регулиране на свободното движение на работници, като редица правила в тази област се изменят и модернизират, например правилата за координиране на системите за социална сигурност в ЕС и за командироването на работници в контекста на предоставянето на услуги. Нашият приоритет е не просто тези правила да станат по-справедливи и по-подходящи за целите, но и да гарантираме, че те се прилагат правилно по справедлив, опростен и ефективен начин във всички сектори на икономиката. Така например органът ще насърчи обмена на информация и изграждането на капацитет между националните органи и ще им помогне да извършват съгласувани и съвместни инспекции. Това ще доведе до повишаване на взаимното доверие между участниците, подобряване на ежедневното сътрудничество и предотвратяване на евентуални измами и злоупотреби с правилата.

На трето място, Европейският орган по труда ще може да предоставя медиация и да улеснява намирането на решения при трансгранични спорове, като например в случай на преструктуриране на дружество с участието на няколко държави членки.

Европейският орган по труда ще бъде създаден като нова децентрализирана агенция на ЕС и се очаква да започне работа през 2019 г., след като приключи законодателният процес на Съюза. За да се улесни създаването на органа и да се гарантира, че след това той бързо ще започне работа, Комисията създава и консултативна група, съставена от основни заинтересовани страни, която ще разглежда практическите аспекти на бъдещата работа на органа.

Днес Комисията представя и предложение за препоръка на Съвета относно достъпа до социална закрила за наетите и самостоятелно заетите лица. Тъй като трудовата сфера се развива под въздействието на новите начини на живот, новите бизнес практики и цифровизацията, системите за социална закрила постоянно трябва да бъдат привеждани в съответствие с новите реалности. Днес почти 40 % от работещите са или в атипично положение по отношение на заетостта, тоест не работят на пълно работно време по безсрочни трудови договори, или са самостоятелно заети лица. Такива лица често не са достатъчно добре осигурени от системата за социална закрила — нямат осигуряване срещу безработица или достъп до пенсионни права. В съответствие с европейския стълб на социалните права това предложение има за цел да определи насоката на действията на държавите членки в подкрепа на достъпа до социална закрила за всички наети и самостоятелно заети лица, и по-специално за тези, които поради трудовия си статус не са достатъчно защитени от схемите за социална закрила.

В препоръката се предвижда:

- да се запълнят пропуските във формалната система за социална сигурност, като се гарантира, че наетите и самостоятелно заетите лица в съпоставимо положение могат да се присъединят към съответните системи за социална сигурност;

- да се предложи на тези граждани ефективно покритие, така че да могат да натрупват и предявяват подходящи права; - да се улесни прехвърлянето на социалноосигурителните права от едно работно място на друго;

- да се предоставя на наетите и самостоятелно заетите лица ясна информация относно техните права и задължения в областта на социалната сигурност.

И накрая, като допълнение към вече предприетите и предстоящите инициативи на равнище ЕС, Комисията представя своите виждания за наблюдението на прилагането на европейския стълб на социалните права. Това ще стане чрез отразяване на приоритетите на европейския стълб на социалните права в годишния цикъл на европейския семестър за координация на политиките, който включва анализ на предприетите мерки и на постигнатия напредък на национално равнище; предоставяне на техническа помощ и подкрепа за сравнителния анализ на данни и обмена на добри практики; и чрез скрининг на заетостта и резултатите в социалната сфера и с помощта на новия набор от социални показатели за проследяване на тенденциите и резултатите в страните от ЕС в трите категории принципи в рамките на европейския стълб на социалните права. Днес Комисията публикува и работен документ на службите, с който припомня правната рамка за всеки от принципите на европейския стълб на социалните права, като взема предвид съответните компетенции на ЕС и на страните членки, включително ролята на социалните партньори и неотдавнашните действия на равнище ЕС във всяка област.

Следващи стъпки

Европейски орган по труда: в съответствие с обикновената законодателна процедура сега предложението ще бъде разгледано от Европейския парламент и Съвета. Амбициите на Комисията са органът да бъде създаден и да започне работа през 2019 г.

Достъп до социална сигурност: Предложението ще бъде разгледано от Съвета, който може да приема препоръки въз основа на предложение на Комисията в областите на компетентност на ЕС.

Комисията ще представи днешния пакет от инициативи на министрите по заетостта и социалните въпроси по време на заседанието на Съвета в Брюксел на 15 март. На Европейския съвет на 22 и 23 март 2018 г. държавните и правителствените ръководители също ще разискват прилагането на европейския стълб на социалните права.

Контекст

Намерението на Комисията да създаде Европейски орган по труда бе обявено от председателя Юнкер в неговата реч за състоянието на Съюза от 13 септември 2017 г. Европейският орган по труда ще допълва и улеснява изпълнението на текущи инициативи за гарантиране на справедлива мобилност, включително реформата на Директивата относно командироването на работници, специалния закон в сектора на международния автомобилен транспорт и модернизирането на правилата на ЕС за координация на системите за социална сигурност.

Повишената гъвкавост на трудовия пазар и нарастващото разнообразие от форми на труд доведоха до създаване на нови работни места и дадоха възможност на повече хора да започнат професионална дейност, както бе припомнено по време на консултацията относно европейския стълб на социалните права и в Документа за размисъл относно социалното измерение на Европа. Те обаче доведоха и до известни пропуски в обхвата на социалното осигуряване, които трябва да бъдат премахнати. Предложението на Комисията за препоръка на Съвета относно достъпа до социална закрила е отговор на тези променящи се реалности на трудовия пазар, по-специално новите форми на труд, които се появиха през последните години. Инициативата бе обявена през април 2017 г. заедно с европейския стълб на социалните права. Тя е част от работните програми на Комисията за 2017 г. и 2018 г. и бе предшествана от двуетапна консултация със социалните партньори в ЕС.

Тази инициатива е едно от действията на Комисията за прилагане на европейския стълб на социалните права, който беше обявен съвместно на социалната среща на върха за справедливи работни места и растеж в Гьотеборг през ноември 2017 г. Постигането на резултати във връзка с европейския стълб на социалните права е общ политически ангажимент и отговорност, а наблюдението на неговото прилагане е много важно, за да се гарантира осезаем напредък по места. Затова в днешното съобщение Комисията прави равносметка на инициативите, които са предприети за прилагане на стълба, включително инициатива за равновесие между професионалния и личния живот и предложение за прозрачни и предвидими условия на труд в Европейския съюз.

За повече информация

Съобщение: Наблюдение на прилагането на европейския стълб на социалните права

Информационен документ: Европейски стълб на социалните права 

Информационна бележка: Европейски стълб на социалните права: въпроси и отговори относно Европейския орган по труда

Информационен документ: Европейски стълб на социалните права: за справедлива трудова мобилност — създаване на Европейски орган по труда

Информационна бележка: Европейски стълб на социалните права: въпроси и отговори относно предложението на Комисията за подобряване на достъпа до социална закрила за всички наети и самостоятелно заети лица

Информационен документ: Европейски стълб на социалните права: достъп до социална закрила за наети и самостоятелно заети лица Новини с връзки към правни документи на уебсайта на ГД „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“ 

Източник: Европейската комисия

 

Играчките и автомобилите оглавяват списъка по брой сигнали за опасни стоки

Брюксел, 12 март 2018 r.

Днес Европейската комисия публикува своя доклад относно системата за бърз обмен на информация за опасни продукти за 2017 г .

Според доклада през 2017 г. националните органи са използвали системата за бърз обмен на информация в още по-голяма степен, като са изпратили чрез нея над 2000 сигнала за опасни продукти. Начело в списъка на опасните продукти, които са открити и изтеглени от пазарите, са играчките (например няколко модела на популярните спинъри), автомобилите и мотоциклетите.

Вера Йоурова, комисар по въпросите на правосъдието, потребителите и равнопоставеността между половете, заяви: "Съгласно европейските правила за защита на потребителите в ЕС трябва да се продават само безопасни продукти. В случаите, когато това не е така, системата за бърз обмен на информация помага на властите да реагират своевременно и да изтеглят всички продукти, които могат да причинят наранявания. Благодарение на тази система предпазваме нашите деца и предотвратяваме пътно-транспортни произшествия със смъртен изход. Това е добър пример за ефективно прилагане на правилата на ЕС за защита на потребителите. За съжаление, в много други области трябва да подобрим прилагането и да гарантираме, че потребителите могат да се ползват от правата си. Това е целта на нашия предстоящ „нов търговски механизъм за потребителите“.

2201-те сигнала, изпратени чрез системата за бърз обмен на информация, са довели до почти 4000 последващи действия, като например изтегляне на продукти от пазара. Това показва, че всички национални органи са следели внимателно сигналите в системата и са взели всички необходими мерки, за да направят пазара по-безопасен за потребителите.

Как системата предпазва потребителите от опасни продукти, продавани онлайн?

Потребителите все по-често купуват стоки по интернет директно от държави извън Съюза. Предизвикателството днес е да се гарантира, че тези продукти отговарят на стандартите на ЕС за безопасност.

Много от опасните продукти, за които е подаден сигнал в системата за бърз обмен на информация, се продават също на онлайн платформи или пазари. Във връзка с това явление Комисията насърчава сътрудничеството със своите международни партньори и онлайн платформите, за да се предотврати достигането на опасни продукти до европейските потребители. На 1 март 2018 г. Комисията отправи препоръка с набор от оперативни мерки, които онлайн платформите и държавите членки могат да предприемат, за да се борят по-успешно с незаконното онлайн съдържание, включително опасните продукти.

По-специално, Комисията призовава платформите да поемат доброволни ангажименти, които надхвърлят правните им задължения в областта на безопасността на продуктите.

Кои продукти крият най-много рискове?

През 2017 г. категорията продукти, за които най-често са подавани сигнали, са били детските играчки (29%), следвани от моторните превозни средства (20%) и облеклата, текстилните изделия и модните артикули (12%).

Що се отнася до рисковете, през 2017 г. най-често са изпращани сигнали за риск от нараняване (28%), следвани от сигнали за химически риск (22%).

Откъде идват опасните продукти?

По-голямата част от опасните продукти, за които е подаден сигнал в системата, са внесени от държави извън ЕС. Китай е на първо място сред страните на произход, но делът на сигналите през 2017 г. е същият като през предходната година – 53% (1155 сигнала). Комисията продължава да си сътрудничи тясно с китайските власти – обсъждат се конкретни случаи и се предприемат различни действия, като например обмен на добри практики. Броят на уведомленията за опасни продукти с произход от ЕС е бил 413 (26%).

Следващи стъпки

Системата за бърз обмен на информация е важен инструмент, който компетентните национални органи използват за прилагане на законодателството на ЕС за защита на потребителите. За да се подобри още повече прилагането, през април Комисията ще представи своя „нов търговски механизъм за потребителите“, който има за цел модернизиране на действащите правила и подобряване на защитата на потребителите.

Комисията ще продължи да работи по модернизирането на системата за бърз обмен на информация, което ще даде възможност на властите и предприятията да осигуряват на потребителите по-добра защита от опасни продукти.

След края на следващия етап от процеса на модернизиране на системата потребителите ще могат да четат всеки сигнал на всички официални езици на ЕС.

Контекст

От 2003 г. насам чрез системата за бърз обмен на информация се гарантира, че всички държави членки и Европейската комисия се уведомяват своевременно за опасните нехранителни продукти, иззети и/или изтеглени от пазара където и да е в Европа. Това позволява да се предприемат подходящи последващи действия (забрана/прекратяване на продажбите, изтегляне, изземване или отказ за внос от митническите органи) навсякъде в ЕС.

В момента в системата участват 31 държави (държавите от ЕС плюс Исландия, Лихтенщайн и Норвегия).

Системата за бърз обмен на информация функционира благодарение на постоянното ежедневно и тясно сътрудничество между държавите членки. Системата за бърз обмен на информация има специален публично достъпен уебсайт (ec.europa.eu/consumers/rapid-alert-system), на който се публикуват седмични актуализации на сигналите, подадени от участващите в системата национални органи. Всяка седмица се регистрират и публикуват онлайн около 50 сигнала. Всеки може да види сигналите в системата. Потребителите и предприятията вече могат да персонализират своите абонаменти за сигналите в зависимост от своите нужди и предпочитания и да споделят сигналите чрез социалните медии.

На уебсайта е достъпен и специален инструмент за предприятията. Те могат да го използват, за да уведомят бързо и ефективно националните органи за продукт, който са пуснали на пазара и е възможно да е опасен.

За повече информация

Уебсайт на системата за бърз обмен на информация

Въпроси и отговори

Инструмент за търсене в системата за бърз обмен на информация

Национални звена за контакт в рамките на системата за бърз обмен на информация

Годишен доклад и статистическа информация

 

Източник: Европейската комисия

 

 

ПОКАНА: Нова инициатива за подобряване на административния капацитет при управлението на проекти, финансирани от европейски фондове

 
12 март 2018 г.

Европейската комисия отправя покана за изразяване на интерес за участие в пилотен проект, който цели да помогне на управляващите органи в страните членки, да подобрят начина на усвояване на европейските средства.

Избраните кандидати ще бъдат консултирани по нов метод, основан на експертиза от Европейската комисия, в сътрудничество с Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР).

Благодарение на техническата помощ управляващите органи ще могат по-лесно да изготвят обширен план на действие с ясни цели, както и да приложат определените действия. Освен това, проектът ще им позволи да се подготвят по- добре за следващия програмен период, след 2020 година.

Цел

Тази инициатива на генерална дирекция "Регионална и селищна политика" на Европейската комисия е насочена към управляващите органи на програмите финансирани от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд, желаещи да подобрят своя административен капацитет, за да бъдат по- подготвени за следващия програмен период.

Работата ще се извърша в рамките на пилотен проект. Събраният опит ще бъде разпространен и ще служи за размисъл относно начина за укрепване на административния капацитет на управляващите органи на европейските структурни и инвестиционни фондове за/в периода след 2020 година.

Управляващите органи, участващи в пилотния проект, ще получат техническа помощ, целяща да анализира и открие нуждите им от подобряване на административния капацитет.

Проектът ще бъде разделен на 2 части:

Първа фаза: изготвяне на обширен план на действие за подобряване на административния капацитет (само тази фаза се покрива от поканата за изразяване на интерес)

Втора фаза: изпълнение на избрани действия от плана

Търсени резултати

Основен резултат от първата фаза ще бъде изготвянето на обширен план за действие, който ще включва:

1. Съпровождаща обща информация за дейността на управляващия орган и контекста на неговата работа.

2. Определяне на области, нуждаещи се от подобрение, свързани с успешното и ефективно изпълнение на програмата

3. Определяне на действия насочени в областите, нуждаещи се от подкрепа/подобряване

4. Селектиране на действия, които да бъдат изпълнени във втората фаза на пилотния проект

5. Важни етапни цели и крайни срокове на действията

6. Начини на работа и отговорни лица.

Действията, описани в плана, ще бъдат разделени в две категории – една група от действия ще бъде изпълнена във втората фаза, а друга – ще бъде осъществена от съответния управляващ орган самостоятелно (извън пилотния проект) на по- късен етап. Действията, селектирани за изпълнение във втората фаза ще бъдат съгласувани между Европейската комисия и управляващия орган.

Кой може да кандидатства за този проект?

Заявленията трябва да бъдат подадени от управляващи органи по национални и регионални оперативни програми, съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и/или Кохезионния фонд . Съответните национални координиращи органи (индивидуални за различните страни) също трябва да бъдат информирани за кандидатурата.

Следващи стъпки:

Управляващите органи могат да кандидатстват до 09.04.2018г. Резултатите ще бъдат публикувани в края на същия месец. 

Източник: Европейската комисия

 
Още статии...
Търси в сайта

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterДнес168
mod_vvisit_counterВчера669
mod_vvisit_counterТази седмица168
mod_vvisit_counterМиналата седмица6205
mod_vvisit_counterТози месец15984
mod_vvisit_counterМиналият месец27087
mod_vvisit_counterОбщо607230

Your IP: 54.224.94.8
bestkinky.com hard-extreme.com