Всички новини
Начало Новини
Facebook Споделяне
Share on www.europedirect-sliven.eu facebook

EK засилва реакцията на ЕС на кибератаки

Състояние на Съюза 2017 г. — киберсигурност: Комисията засилва реакцията на ЕС на кибератаки

Брюксел, 19 септември 2017 r.

На 13 септември, в годишната си реч за състоянието на Съюза, председателят на Комисията Жан-Клод Юнкер заяви: „През последните три години постигнахме напредък в безопасността на европейците онлайн. Но Европа все още не е добре оборудвана срещу кибератаки. Ето защо днес Комисията предлага нови инструменти, включително европейска агенция за киберсигурност, които да ни помогнат да се защитим от тези атаки.

Европейците възлагат голямо доверие на цифровите технологии. Те отварят нови възможности за свързване на гражданите, улесняват разпространението на информацията и изграждат гръбнака на европейската икономика. Те обаче също така доведоха до нови рискове, тъй като недържавни и държавни участници все по-често се опитват да крадат данни, да извършват измами и дори да дестабилизират правителства. През изминалата година са били извършвани повече от 4 000 кибератаки на ден посредством софтуер за изнудване и 80 % от европейските компании са станали жертва на поне една кибератака. Само за последните четири години икономическото въздействие от киберпрестъпността е нараснало петкратно.

За да осигури на Европа подходящите инструменти за посрещане на кибератаки, Европейската комисия и върховният представител предлагат широк набор от мерки за повишаване на киберсигурността в ЕС. Сред тях е предложението за създаване на нова агенция на ЕС за киберсигурност, която да подпомага държавите членки при посрещането на кибератаки, и за въвеждане на нова европейска схема за сертифициране, която да гарантира, че продуктите и услугите в света на цифровите технологии са безопасни за ползване.

Федерика Могерини, заместник-председател и върховен представител, заяви: „ЕС ще се стреми към международна киберполитика, насърчаваща отворено, свободно и сигурно киберпространство, ще подпомага усилията за разработване на стандарти за отговорно поведение на държавите и ще прилага международното право и мерки за изграждане на доверие в областта на киберсигурността.“

Андрус Ансип, заместник-председател на Комисията, отговарящ за цифровия единен пазар, заяви: „Нито една държава не може да посрещне сама предизвикателствата, свързани с киберсигурността. Нашите инициативи засилват сътрудничеството, за да могат държавите от ЕС заедно да се справят с тези предизвикателства. Предлагаме и нови мерки за стимулиране на инвестициите в иновации и за насърчаване на киберхигиената.“

Джулиан Кинг, комисар, отговарящ за Съюза на сигурност, заяви: „Трябва да работим заедно, за да изградим устойчивост, да стимулираме технологичните иновации, да увеличим възможностите за възпиране на атаки, да засилим проследимостта и отчетността и да използваме в максимална степен международното сътрудничество с цел укрепване на колективната ни киберсигурност.“

Мария Габриел, комисар по въпросите на цифровата икономика и цифровото общество, заяви: „Трябва да укрепим доверието на гражданите и предприятията в света на цифровите технологии, особено в момент, когато мащабните кибератаки стават все по-често явление. Искам високи стандарти в областта на киберсигурността, които да се превърнат в новото конкурентно предимство на нашите предприятия.“

Скорошните атаки посредством софтуер за изнудване, драстичното увеличаване на престъпната дейност в киберпространството, нарастващото използване на киберинструменти от страна на държавни участници за постигане на геополитическите им цели и диверсификацията на инцидентите с киберсигурността обосновават необходимостта ЕС да изгради по-силна устойчивост на кибератаките и да създаде ефективен механизъм за кибервъзпиране и за отговор с наказателноправни средства на кибератаките, за да бъдат по-добре защитени европейските граждани, предприятия и публични институции. Днешният пакет от мерки в областта на киберсигурността третира именно тези въпроси.

Изграждане на устойчивостта на ЕС: силна агенция на ЕС за киберсигурност

Агенция на ЕС за киберсигурност: Като се използва опита на съществуващата Агенция на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност (ENISA), на новата агенция ще бъде предоставен постоянен мандат да подпомага държавите членки при предприемането на ефективни мерки за предотвратяване на кибератаки и за противодействието им. Агенцията ще подобри готовността на ЕС за реакция, като организира годишни общоевропейски учения по киберсигурност и като осигурява по-добър обмен на знания и информация за заплахичрез създаването на центрове за обмен и анализ на информация. Това ще подпомогне прилагането на Директива за мрежова и информационна сигурност, в която са предвидени задължения за националните органи да докладват в случай на сериозни инциденти.

Агенцията за киберсигурност също така ще помогне за въвеждането и прилагането на общоевропейска нормативна уредба за сертифициране, предложена от Комисията с цел гарантиране на съответствие на продуктите и услугите с изискванията за киберсигурност. По същия начин, по който етикетите на храните дават на потребителите надеждност относно това, което консумират, новите европейски сертификати за киберсигурност ще осигурят надеждността на милиарди устройства („интернет на нещата“), които са в основата на съвременните критични инфраструктури, като енергийните и транспортните мрежи, но също и новите потребителски устройства, като например свързаните автомобили. Сертификатите за киберсигурност ще се признават във всички държави членки, което ще доведе до намаление на административната тежест и цените[1] за дружествата.

Засилване на капацитета на ЕС в областта на киберсигурността

ЕС има стратегически интерес да гарантира, че технологичните инструменти за гарантиране на киберсигурността се разработват по начин, който позволява на цифровата икономика да се развива, като същевременно се защитават сигурността, обществото и демокрацията ни. Това включва защитата на критичен хардуер и софтуер. За да се засили капацитетът на ЕС в областта на киберсигурността, Комисията и върховният представител предлагат:

  • Европейски експертен център за научни изследвания в областта на киберсигурността (през 2018 г. предстои стартирането на пилотен проект). В сътрудничество с държавите членки той ще спомогне за разработването и въвеждането на инструментите и технологиите, необходими, за да сме в крак с непрестанно променящата се заплаха и да гарантираме, че нашите защитни механизми са също толкова съвременни от технологична гледна точка, колкото и използваните от киберпрестъпниците средства. Центърът ще допълва усилията за изграждане на капацитет в тази област на равнище ЕС и на национално равнище.
  • Концепция за начина, по който Европа и държавите членки могат да реагиратбързо, оперативно и в унисон, когато започне мащабна кибератака. Предложената процедура е установена в препоръка, приета миналата седмица. Препоръката също така призовава държавите членки и институциите на ЕС да създадат механизъм на ЕС за реакция при кризи в областта на киберсигурността, за да приведат концепцията в действие. Процедурата ще бъде редовно изпитвана по време на учения по управление на киберкризи и други кризи.
  • Повече солидарност: В бъдеще би могла да се разгледа възможността за създаване на нов фонд за реакция при спешни случаи в областта на киберсигурността в полза на тези държави членки, които отговорно са изпълнили всички мерки за киберсигурност, изисквани съгласно правото на ЕС. Фондът би могъл да предоставя спешна подкрепа в помощ на държавите членки — по същия начин, по който механизмът на ЕС за гражданска защита се използва за предоставяне на помощ при случаи на горски пожари или природни бедствия.
  • Засилване на способностите за киберотбрана: Държавите членки се насърчават да включат киберотбраната в рамките на постоянното структурирано сътрудничество и на Европейския фонд за отбрана, за да бъдат подпомагани проектите в областта на киберотбраната. Европейският експертен център за научни изследвания в областта на киберсигурността би могъл също да бъде допълнен с измерение, свързано с киберотбраната. За да бъде преодолян недостигът на умения в областта на киберотбраната, през 2018 г. ЕС ще създаде платформа за обучение и образование в областта на киберотбраната. ЕС и НАТО заедно ще насърчават сътрудничеството в областта на научните изследвания и иновациите, свързани с киберотбраната. Ще бъде задълбочено сътрудничеството с НАТО, включително участието в паралелни и координирани учения .
  • Засилено международно сътрудничество: ЕС ще засили реакцията си на кибератаки чрез прилагане на Рамката за съвместен дипломатически отговор на ЕС на злонамерените дейности в киберпространството и чрез подкрепа за стратегическа рамка за предотвратяване на конфликти и за стабилност в киберпространството. Това ще бъде придружено от нови усилия за изграждане на киберкапацитет с цел подпомагане на трети държави при справянето с киберзаплахи.

Предприемане на ефективни наказателноправни мерки

Предприемането на по-ефективни мерки в областта на правоприлагането, насочени към откриване, проследяване и наказателно преследване на киберпрестъпниците, е от основно значение за създаването на силно възпиращо действие срещу извършването на киберпрестъпления. Ето защо Комисията предлага да се засили възпиращият ефект чрез нови мерки за борба с измамата и подправянето на непарични платежни средства.

Предложението за директива ще засили възможностите на правоприлагащите органи за противодействие на този вид престъпност чрез разширяване на обхвата на съставите на престъпленията, свързани с информационни системи, за да бъдат включени в него всички платежни трансакции, включително трансакциите чрез виртуални валути. Чрез законодателния акт също така ще бъдат въведени общи правила относно размера на наказанията и ще бъде изяснен обхвата на компетентността на държавите членки по такива престъпления.

За да се засили ефективното разследване и наказателно преследване на престъпления, извършвани чрез кибернетични средства, в началото на 2018 г. Комисията ще представи също така предложения за улесняване на трансграничния достъп до цифрови доказателства. Освен това до октомври Комисията също така ще представи своите размисли във връзка с ролята на криптирането в наказателните разследвания.

Контекст

Последните данни показват, че заплахите в киберпространство се развиват бързо и че обществеността възприема киберпрестъпността като значима заплаха. Докато атаките посредством софтуер за изнудване са нараснали с 300 % от 2015 г. насам, икономическото въздействие на киберпрестъпността е нараснало петкратно от 2013 до 2017 г. и някои проучвания сочат, че то би могло да претърпи допълнително четирикратно увеличение до 2019 г. 87 % от европейците считат, че киберпрестъпността е значимо предизвикателство за вътрешната сигурност на ЕС.

Насоките за работата на Комисията в тази област се съдържат в Европейската програма за сигурност и междинния преглед на стратегията за цифров единен пазар, в които са очертани основните действия за повишаване на киберсигурността. Предложените днес мерки допълват вече съществуващите правила и попълват празнотите в областите, в които киберзаплахите се претърпели развитие след приемането на стратегията на ЕС за киберсигурността от 2013 г., в изпълнение на ключовия приоритет за оказване на подкрепа на държавите членки при осигуряването на вътрешната сигурност, заложен в декларацията и пътната карта от Братислава.

За повече информация

Въпроси и отговори — Състояние на Съюза 2017 г. — киберсигурност: Комисията засилва своята реакция на кибератаки

Информационен документ относно предложенията в областта на киберсигурността

Информационен документ относно Агенцията на ЕС за киберсигурност

Информационен документ относно борбата срещу измамите и подправянето на непарични платежни средства

Документи, приети на 13 септември

 

[1] В Обединеното кралство и Франция например цената за сертифицирането на интелигентни измервателни уреди възлиза на около 150 000 евро.

 

Младежка и образователна политика: осигуряване на дългосрочно финансиране по програма Еразъм+

 

На 18 септември в Дома на Европа в София се проведе кръгла маса на тема „България и ЕС: модерни и устойчиви политики в областта на образованието, младежта и културата“. В събитието участваха евродепутати от Комисията по култура и образование на ЕП, представители на българските институции, както и представители на заинтересовани групи.

По време на дискусията беше направена равносметка на програмата Еразъм+, бяха представени предложенията на Европейския парламент за бъдещите ѝ промени, както и предстоящата реформа на Европейската младежка стратегия и по-доброто включване на културата и спорта в Многогодишната финансова рамка на ЕС след 2020 г.

В кръглата маса взеха участие членовете на Европейския парламент от Комисията по култура и образование г-н Богдан Анджей Здройевски (ЕНП, Полша), г-н Богдан Брунон Вента (ЕНП, Полша), г-жа Сабине Ферхайен(ЕНП, Германия), г-жа Джули Уорд (С&Д, Великобритания), г-н Момчил Неков (С&Д, България) и г-н Светослав Малинов (ЕНП, България), които са на официално посещение в България. От българска страна в събитието участваха представители на ресорните комисии в Народното събрание, на министерствата на образованието и науката, на културата и на младежта и спорта, национални координатори на програмата „Еразъм“ в България, неправителствени организации и студенти.

Евродепутатите настояха за значително увеличение на финансирането на програмата Еразъм+ след 2020 г., както и за възможността Европейският фонд за регионално развитие и Европейският социален фонд да могат да бъдат използвани за увеличаване на безвъзмездните средства за подпомагане на младите хора. Те споделиха опасенията си голям брой висококачествени проекти да не могат да бъдат финансирани поради липсата на средства по програма Еразъм+, поради увеличения ѝ обхват, който включва нови инициативи като Европейския корпус за солидарност. Членовете на ЕП се обявиха за намаляване на административната тежест и финансирането на по-малки, но повече на брой проекти.

Програма Еразъм+ трябва да се съсредоточи повече върху ученето през целия живот и професионалното образование и обучение (ПОО), тя трябва да бъде модернизирана и адаптирана към ерата на цифровите технологии, да се фокусира повече върху обмена на ученици от професионални училища, както и на млади предприемачи, които могат да получат безценен опит и идеи в чужбина.

Специално внимание бе обърнато на ролята на спорта в ежедневието на младите хора и нуждата от засилването на политиките за подпомагане на масовия спорт сред младежта и след завършването на средно образование.

На дискусията беше представена и новата европейска програма за умения, която има за цел да намали несъответствието между уменията, които хората придобиват чрез образованието, и тези, необходими в реална работна среда със специален фокус върху развитието на дигиталните умения. Тя е предназначена да подобри качеството и приложимостта на уменията, за да отговори на нуждата от бързо променящ се пазар на труда.

Представителите на българските национални институции от своя страна очертаха основните предизвикателства при работата в сферите на културата, образованието и младежките политики. Заедно с неправителствения сектор те дадоха на евродепутатите ценна обратна връзка за това от какво имат нужда държавите членки и в кои сфери има потенциал за подобрение и по-задълбочена законодателна и експертна работа.

В заключение членовете на ЕП потвърдиха, че Парламентът ще подкрепи споразумение за Брекзит, което да запази мобилността на студенти и преподаватели между ЕС и Обединеното кралство и след напускането на Великобритания.

Източник: Европейски парламент

 

По-добър достъп до продукти и услуги за хората с увреждания в ЕС

 
Ключови стоки и услуги като телефони, банкомати и автомати за билети и чекиране ще трябва да станат по-достъпни за хора с увреждания.

14 септември 2017 г., Страсбург

–          Телефони, автомати за билети и банкомати стават по-достъпни;

–          Правилата ще важат за нова инфраструктура;

–          В ЕС живеят 80 млн. души с някаква степен на увреждане.

В ЕС има около 80 млн. хора с някаква степен на увреждане. Поради застаряването на населението се очаква тази цифра да достигне 120 млн. до 2020 г. в резултат на застаряването на населението. Според Парламента е от изключителна важност директивата да включва, както хора с увреждания, така и хора с временни или постоянни функционални ограничения, като възрастните, бременните жени и хората, които пътуват с багаж. Целта е да се гарантират реални ползи от независим живот за по-голяма част от обществото.

Улесняване на всекидневния живот

Проектът за „Европейски акт за достъпност“ (ЕАД) излага изискванията за това как множество продукти и услуги да станат по-достъпни. Списъкът включва:

–          автомати за билети и чекиране;

–          банкомати;

–          компютри и операционни системи;

–          телефони и телевизионна техника;

–          банкови услуги за потребители;

–          електронни книги;

–          транспорт, включително градския транспорт, като например, метро, леки железници, трамваи, тролейбуси, автобуси и свързаните с тях услуги;

–          електронна търговия;

–          други единици като терминали за плащане, четци за електронни книги, уебсайтове, услуги за мобилни устройства, предлагани от аудиовизуални медии, и туристически услуги бяха добавени от евродепутатите.

ЕАД излага какво трябва да бъде достъпно, но не налага подробни технически решения относно как трябва да стане това, като по този начин отваря пространство за иновации.

Изискванията за достъпност трябва да включват и „архитектурната среда“, в която се предоставя услугата, включително транспортната инфраструктура, по отношение на строежа на нова инфраструктура и значителното обновяване на съществуваща такава, за да може тя да се ползва възможно най-много от хората с увреждания.

Изключение за микропредприятията

Поради техния размер, ресурси и естество, микропредприятията (с персонал от по-малко от 10 души и годишен оборот и/или годишен отчет не повече от 2 млн. евро) са изключени от новите изисквания.

Проектозаконът също така включва предпазна клауза, целяща избягването на диспропорционално бреме за икономическите оператори. В същото време, евродепутатите подчертават, че липсата на време, знание или приоритетност не може да бъдат считани за основателни причини в тази насока.

Цитат

Докладчикът на Парламента Мортен Льокегор(АЛДЕ/Дания) каза: „Над 80 млн. души, живеещи с увреждания, ще имат полза от днешния вот в Парламента. От самото начало, моята цел беше намирането на баланс между разработката на по-достъпни продукти и устройства и гарантирането, че няма да създадем допълнително бреме за бизнеса в Европа. Днешният вот показва, че намирането на такъв баланс е възможно.“

Следващи стъпки

Измененият текст беше приет с 537 гласа „за“ срещу 12 „против“, при 89 „въздържал се“. Гласуването дава на екипа на Парламента мандат за започване на преговори със Съвета, който все още не е достигнал единна позиция.

*             *             *

Връзки:

–          Приетият текст ще бъде достъпен тук (14.09.2017 г.)

http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/texts-adopted.html

–          Видеозапис от дебата в пленарна зала (13.09.2017 г.)

http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/debates-video.html?tabActif=tabSedLast#sidesForm

–          Проучване на ЕП: Европейски акт за достъпност

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/603973/EPRS_BRI(2017)603973_EN.pdf

–          От пръв поглед: Европейският акт за достъпност

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2017/608670/EPRS_ATA(2017)608670_EN.pdf.

 

Състоянието на ЕС: Да се възползваме от набраната скорост за формиране на амбициозна визия за бъдещето

(с) снимка Европейски парламент
 
Политическите групи приветстваха амбициозната визия на председателя на ЕК Жан-Клод Юнкер за силна и обединена Европа 2025. Това стана по време на годишния дебат за състоянието на ЕС днес.
 

13 септември 2017 г., Страсбург

Състоянието на ЕС: Да се възползваме от набраната скорост за формиране на амбициозна визия за бъдещето
 
Планове в областта на отбраната, сигурността, законната миграция, международната търговия, социалното равенство и подсилването на бюджетния капацитет на ЕС и демократичното вземане на решения бяха сред темите, засегнати от лидерите на политическите групи по време на тричасовия дебат.
 
Председателят на Парламента Антонио Таяни приветства с добре дошли председателя на Комисията Жан-Клод Юнкер, останалите комисари и естонското председателство на Съвета за годишния дебат за състоянието на Европейския съюз. Той подчерта очакванията на гражданите за повече сътрудничество между институциите на ЕС и държавите членки в областта на миграцията, тероризма, икономическия растеж и социалните права.
 
За да чуете пълното изказване на съответния говорител, кликнете на името му.
 
Г-н Юнкер каза, че бюджетната стабилност, повечето заети хора от когато и да е било преди и продължаващото икономическо възстановяване отварят възможността за амбициозни реформи на ЕС, изграден на свободата, равните права и върховенството на закона.
 
Г-н Юнкер обяви своите предложения за европейски министър на финансите, законни начини за миграция, киберсигурност, свобода и права на работниците, международна търговия, отбрана, които трябва да бъдат обсъдени и приети от Парламента и Съвета преди края на настоящия мандат. За да бъде ЕС по-силен, той би искал председателството на Европейския съвет и Европейската комисия да бъде поето от водещия кандидат, получил най-много гласове от гражданите на ЕС на следващите европейски избори през юни 2019 г.
 

Юнкер1 Юнкер2 Юнкер3 Юнкер4 Юнкер5

Пълното изказване можете да прочетете тук.

Председателят на групата на ЕНП Манфред Вебер (Германия) приветства визията на г-н Юнкер за по-задълбочен ЕС: „Светът не ни чака“. Но той също така подчерта тревогите на хората относно глобализацията: „...трябва ни социална пазарна икономика..., както и „да осигурим нашите граници и да спрем незаконната миграция“. Хората са шокирани от случващото се в Турция: „Турция не може да стане пълноправен член на ЕС“. И хората се страхуват, когато погледнат на изток: „Имаме нужда от европейски отбранителен съюз, за да защитим европейския начин на живот“, каза г-н Вебер и също така подкрепи спирането на Северен поток II.

Лидерът на С&Д Джани Питела (Италия) предложи държавите членки на ЕС да ударят всички мултинационални компании, които мамят данъчните власти, като ги задължат да изплатят дължимите данъци, да приемат мерки срещу използването на младите хора и „детска гаранция“, която да осигури образование и подслон за всички деца в ЕС. Относно миграцията той призова Европейската комисия да има смелостта да отвори законни канали, тъй като само затварянето на незаконните не е достатъчно.

Сайед Камал (ЕКР, Великобритания) подчерта, че ако Европа наистина иска да защити гражданите си, тя не може да бъде протекционистка. За да може европейската икономика да процъфтява, трябва да създадем повече възможности, а не повече регулации, каза той и добави: „Не плановете за растеж на ЕС създават работни места. Бизнесите създават работни места“. Хората извън Европейския парламент искат да знаят, че ние „...продължаваме да укрепваме кораба и няма да го насочим към нови бури...“, заключи той.

Лидерът на АЛДЕ Ги Верхофстад (Белгия) каза, че речта на г-н Юнкер е била „пълна с визия и амбиции за 2019 г.“ до голяма степен, защото много неща са се променили, след като напредъкът на популистите забуксува и спря в Австрия, Нидерландия и Франция. Той каза: „Всички сте добре дошли на страната на разума!“. Верхофстад добави, че мнозинството от гражданите на ЕС искат повече европейски действия, а „само Найджъл Фараж още не е разбрал това“. Той подчерта, че „ЕС е необходим, за да се противопоставим на правителства на алтернативното дясно“.

Патрик Льо Ярик (заместник-председател на ЕОЛ/СЗЛ) предложи превръщането на Фонда за стратегически инвестиции в голям социален и екологичен фонд. Той добави: „Има спешна нужда да се излезе от ЕС на конкуренцията и да се изгради един Европейски съюз, който да комбинира социалния хуманизъм и екологичния напредък със справедлива директива за командированите работници, минимални работни заплати, социална защита, премахване на бедността и равенство между мъжете и жените“.

Филип Ламбертс (Белгия), съпредседател на Зелените, се застъпи за „помиряване на европейските граждани със самата идея на ЕС“. За целта речта на г-н Юнкер е трябвало да се прицели в „намаляването на неравенствата“, „ограничаването на екологичните последици“, „преориентирането на търговската политика“, „замразяването на СЕТА“, „забраната на „Глифозат“ и затягането на дефиницията за ендокринните дисруптори“.

Найджъл Фараж (ЕСПД, Великобритания) заяви: „Вие не сте научили нищо от Брекзит“. Той критикува предложенията на г-н Юнкер за задълбочаване на европейската интеграция без съгласието на хората. Според него отношението на Европейската комисия към Полша и Унгария напомня за бившия съветски режим.

Харалд Вилимски (ЕНС, Австрия) подчерта, че неговата партия не иска „провалилото се“ евро да се разширява и е против отбранителния съюз и свободата на движение на работници в ЕС. Той заключи, че вътрешните граници трябва да бъдат запазени, за да се спрат „милиони африканци и араби, които ще залеят Европейския съюз“.

Изказване на естонското председателство

Заключение на Юнкер

 

Източник: Европейски парламент

 
Още статии...
Търси в сайта

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterДнес581
mod_vvisit_counterВчера514
mod_vvisit_counterТази седмица3477
mod_vvisit_counterМиналата седмица4124
mod_vvisit_counterТози месец14435
mod_vvisit_counterМиналият месец24002
mod_vvisit_counterОбщо472499

Your IP: 54.92.155.160
bestkinky.com hard-extreme.com