Всички новини
Начало Новини
Facebook Споделяне
Share on facebook

281,4 млн. евро инвестира Европейската комисия в областта на околната среда и климата

Европейската комисия одобри финансирането за 248 нови проекта по програма LIFE+, която е фондът на Европейския съюз за околната среда. Проектите обхващат дейности в областта на опазването на природата, изменението на климата, политиката в областта на околната среда и информацията и комуникацията по екологични въпроси във всички страни от Съюза.Общите инвестиции са на стойност 556,4 млн. евро, от които 281,4 млн. евро ще бъдат предоставени от ЕС.

Европейският комисар по въпросите на околната среда Янез Поточник заяви:„По програма LIFE+ продължава да се предоставя жизненоважно финансиране за новаторски проекти.Чрез тези нови проекти ще се допринесе значително за опазването, съхраняването и увеличаването на природния капитал на Европа. Те ще са в подкрепа на целта за превръщане на ЕС в ресурсно ефективна, по-екологична и по-конкурентоспособна нисковъглеродна икономика.“

Комисарят по действията в областта на климата Кони Хедегор заяви:„Радвам се да видя и тази година, че с все по-голям дял от проектите по програма LIFEсе подпомагат действията в областта на климата.Искаме да подобрим това още повече – в новата програма LIFE за периода 2014 – 2020 г. са предвидени над 850 млн. евро за подобни действия. Така средствата, изразходвани за действия в областта на климата, ще се увеличат приблизително 3 пъти.

Комисията получи 1159 предложения в отговор на последната покана с краен срок през септември 2012 г.

Чрез проектите по LIFE+ Природа и биологично разнообразие се подобрява природозащитният статус на видове и местообитания, застрашени от изчезване.От 258 получени предложения Комисията избра за финансиране 92 проекта на партньорства между природозащитни организации, държавни органи и други организации. Проектите ще се ръководят от получателите на средства в 24 държави членки и общите инвестиции в тях са на стойност 247,4 млн. евро, от които ЕС ще предостави около 139,3 млн. евро.Повечето от тях (82) са по категория „Природа“ и с тях се подпомага прилагането на директивите за птиците и/или местообитанията и на мрежата Натура 2000. Останалите 10 са пилотни схеми по по-общи въпроси на биологичното разнообразие (проекти по категория „Биологично разнообразие“ на LIFE+).


Проектите по LIFE+ Политика и управление в областта на околната среда са пилотни проекти, подпомагащи разработването на новаторски идеи, технологии, методи и инструменти, свързани с политиките.От 743-те получени предложения Комисията избра за финансиране 146 проекта на широк кръг организации от публичния и частния сектор. Избраните проекти ще се ръководят от получателите на средства в 18 държави членки и общите инвестиции в тях са на стойност 298,5 млн. евро, от които ЕС ще предостави около 136,8 млн. евро.

По този компонент на програмата Комисията ще предостави над 34,6 млн. евро за 29 проекта, които са пряко насочени към борбата с изменението на климата.Техният общ бюджет е 81,1 млн. евро. Освен това много други проекти, които са посветени на други аспекти, също ще окажат непряко въздействие върху емисиите на парникови газове.

Сред останалите важни области са водите, отпадъците и природните ресурси, химическите вещества, градската среда, почвите и качеството на въздуха.

Чрез проектите по LIFE+ Информация и комуникации се разпространява информация и се популяризират въпроси, свързани с околната среда.От 158-те получени предложения Комисията избра 10 проекта на  широк кръг природозащитни организации от публичния и частния сектор и/или екологични организации. Проектите ще се реализират в девет държави членки и са на обща стойност от 10,5 млн. евро, от които ЕС ще предостави около 5,2 млн. евро.

Четири от проектите са свързани с повишаване на осведомеността по въпроси, свързани с природата и биоразнообразието, а шест проекта са насочени към други екологични въпроси като изменение на климата, ресурсна ефективност и предотвратяване на крайбрежното замърсяване.

Контекст

На 27 юни 2013 г. в Брюксел бе постигнато неофициално споразумение относно следващия период на финансиране за програма LIFE (2014 – 2020 г.). Сред промените са специален раздел, посветен на смекчаване на изменението на климата и адаптиране към него, и нова категория за финансиране на „интегрирани проекти“. Това би трябвало да подпомогне прилагането на законодателството в областта на околната среда и да направи възможно реализирането на проекти с по-големи мащаби чрез мобилизиране на допълнително финансиране от европейски, национални и частни източници. Необходимо е официално одобрение от Парламента и Съвета, за да се превърне споразумението в закон.

LIFE+ е европейският финансов инструмент за околната среда с общ бюджет от 2,14 млрд. евро за периода 2007 – 2013 г. Всяка година Комисията публикува по една покана за представяне на предложения за проекти по LIFE+.

Допълнителна информация

Вижте приложението с обобщена информация за всички нови проекти, финансирани по LIFE+, групирани по държави:MEMO/13/638(+ приложение с преведена информация за проектите във вашата страна)

За информация за LIFE+ вижте:

http://ec.europa.eu/life

Можете да се свържете и със съответните национални органи:

http://ec.europa.eu/environment/life/contact/nationalcontact/index.htm

 

Източник: Европейска комисия

03.07.2013 г.

 

Хърватия влезе в ЕС

Вчера, 1 юли 2013 г., Хърватия стана 28-ата държава - член на Европейския съюз, 22 години след обявяването на независимостта от бивша Югославия.

Хиляди хървати се събраха да отпразнуват събитието в Загреб и в цялата страна. Чуждестранните лидери се забавляваха с концерт до полунощ, когато фойерверки и изпълнение на "Ода на радостта" на Бетовен отбелязаха влизането на Хърватия в блока. "Ваше бе желанието да се присъедините към ЕС и вашата усърдна работа направи това възможно", заяви председателят на Еврокомисията Жозе Барозу пред празнуващите в Загреб, като ги приветства на английски и хърватски.

Хърватия е 28-та държава членка на ЕС и първата държава от Западните Балкани, която се присъединява към Съюза.

Присъединяването ѝ на 1 юли 2013 година е резултат от продължил десетилетие процес на преговори. След официалното си заявление за членство в ЕС през 2003 година Хърватия положи значителни усилия и изпълни всички критерии за присъединяване, необходими, за да постигне съответствие със законодателството и стандартите на ЕС. Постигнат бе видим напредък в области като правовата държава, борбата срещу корупцията, правата на човека и защитата на малцинствата.

Какъв бе пътят на Хърватия към членство в ЕС ?

 • 29 октомври 2001 година: Хърватия подписва споразумението за стабилизиране и асоцииране.
 • 21 февруари 2003 година: Хърватия подава заявление за членство в ЕС;
 • 17 - 18 юни 2004 година: Европейският съвет потвърждава статута на Хърватия като страна кандидат;
 • 3 октомври 2005 година: Съветът решава да започне преговори за присъединяване с Хърватия;
 • 30 юни 2011 година: Всички 35 преговорни глави са успешно затворени;
 • 5 декември 2011 година: Съветът приема решението си за приемане на Хърватия в ЕС;
 • 9 декември 2011 година: Хърватия и ЕС подписват Договора за присъединяване;
 • 22 януари 2012 година: Референдум в Хърватия за присъединяването към ЕС. 2/3 от гласовете са „за“;
 • 26 март 2013 година: Комисията публикува последния си мониторингов доклад относно подготовката на Хърватия за присъединяване;
 • юни 2013 година: Завършване на процеса на ратификация — Договорът за присъединяване на Хърватия е ратифициран от всички държави — членки на ЕС;
 • 1 юли 2013 година: Хърватия се присъединява към ЕС;

Хърватия в ЕС: отражение върху работата на институциите. 

Европейска комисия: назначаване на нов комисар. Г-н Невен Мимица бе определен от Хърватия за кандидат-комисар на 25 април 2013 година. Председателят Барозу заяви намерението си да възложи на г-н Мимица ресора за защита на потребителите. След необходимата консултация с Европейския парламент, проведена в началото на юни, сега предстои Съветът да назначи новия комисар, по общо съгласие с председателя на Комисията, така че той да може да встъпи в длъжност на 1 юли 2013 година. Г-н Невен Мимица в момента заема поста на заместник министър-председател, отговарящ за вътрешните и външните работи и европейските въпроси на Хърватия. Той се занимава от дълги години с европейска интеграция и има богат опит като министър и дипломатически съветник.

Места в Европейския парламент. Хърватия ще разполага с 12 места в Европейския парламент. Първите избори за членове на Европейския парламент се състояха в Хърватия на 14 април. В съответствие с Лисабонския договор след присъединяването на Хърватия броят на депутатите в Европейския парламент трябва да се намали от 766 на 751, като това ще се приложи при изборите през 2014 г.

Хърватия в Съвета: система на гласуване. От 1 юли 2013 година за приемането на законодателен акт с квалифицирано мнозинство се изискват най-малко 260 гласа от общо 352, от не по-малко от 15 държави членки. Хърватия разполага със 7 гласа (колкото Дания, Ирландия, Литва, Словакия и Финландия).

Официални езици в ЕС.В деня на присъединяването хърватският става 24-ият официален език на Европейския съюз, правно и политически равностоен на всички останали официални езици на ЕС. Всички законодателни актове на ЕС вече се изготвят на хърватски.

02.07.2013

 

Европейската комисия представя електромобила на отбора на Технически университет – София

На 3 юли 2013 г. (сряда) от 11.00 часа в сградата на Представителството на Европейската комисия в България на ул. Раковска 124, Огнян Златев, ръководител на Представителството ще се срещне със студентите от Технически университет – София, които спечелиха второ място в Европа по енергийна ефективност в състезанието ShellEco-marathonЕвропа 2013.

Студентите бяха отличени в тазгодишното издание на надпреварата за изработеното превозно средство, което се задвижва от електрическа батерия и водород и изминaва 84 км с 1 кВтч енергия.  Електромобилът ще бъде изложен в Информационния център на ЕС всеки работен ден до 31 юли 2013 г.  в приемното време на центъра – от 10.00 до 17.00 часа.

Срещата е отворена за представители на медиите.

02.07.2013

 

Сливен отпразнува Деня на Европа

Събитията послучай Деня на Европа в Сливен, организирани и в парньрство с Информационнен център Европа Директно, стартираха с изложба от  ръчно тъкани пана и гоблени на Николинка Димова и Мария Люцканчева от НЧ „Дружба 1993”. Изложбата даде началото не само на деветомайските празници, но и беше посветена на 20 годишнината от създаването на читалището, което е един от основните партньори на европейския център през годините. Част от творбите на изложбата представляваха флагове на държавите-основателки на Европейския съюз. Посетителите на експозицията имаха възможност да си вземат информационни материали на европейска тематика от организирания щанд.

Европа Директно Сливен пренесе европейския празник и в град Котел. На 8 май пред ученици от седмите класове на СОУ”Г.С.Раковски” беше изнесена презентация за Европейския съюз: история, разширяване, институции, както и представяне на самия център в Сливен: услугите, събитията и продуктите, които предоставя на гражданите, фирмите и организациите от нашата област.

Втората част от празненствата в Котел се проведе с едни от най-малките жители на града. Второкласниците от СОУ”Г.С.Раковски” демострираха уверено знанията си свързани с континента Европа и Европрейския съюз. По време на открития урок, който мина под мотото ”Аз съм българче в Европа”, малчуганите решаваха задачи, презентираха, пяха песни за Европа. За финал на събитието те откриха  „Алея Европа” в централната градска част и засадиха дръвчета и храсти заедно със своите учители и родители.

На 9 май  Европа Директно Сливен обяви победителите от конкурса за детска рисунка, който стартира в началото на месец април „Как виждам своя роден Сливен като част от ЕС през 2020 година”. В центъра се проведе церемония по награждаване на победителите и откриване на изложба с творбите на децата. Росен Стойнов (10 г.), Йоана Колева (10 г.), Антония Колева (10 г.) от 12 ОУ „Елисавета Багряна”, Калоян Айранов (7 г.) и Иван Василев (8 г.) от 11 СОУ „Константин Константинов” бяха отличените автори в конкурса от общо 22 деца. Всички останали участници получиха поощрителни награди от организаторите и заедно с гостите на центъра отпразнуваха тържествено празника на Европа.

Европейските празници в Сливен завършиха на 10 май с детско представление-състезание „Стъпка по стъпка към Европа”, проведено в ЦДГ”Детски рай”. Децата от подготвителната група изненадаха официалните гости от Община Сливен и Общинския съвет със знанията си за географията , флората и фауната на страните-членки на ЕС. За да поддържат празничното настроение децата изпълниха красиви танци на различни европейски народи.

Фотоалбумите на събитията може да разгледате на страницата на Европа Директно Сливен във Фейсбук: http://www.facebook.com/pages/Europe-Direct-Information-Centre-Sliven-Bulgaria/408253772556208?ref=stream

 
Още статии...
Търси в сайта

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterДнес1252
mod_vvisit_counterВчера674
mod_vvisit_counterТази седмица4413
mod_vvisit_counterМиналата седмица6520
mod_vvisit_counterТози месец18674
mod_vvisit_counterМиналият месец26352
mod_vvisit_counterОбщо636272

Your IP: 23.20.245.192
bestkinky.com hard-extreme.com