Всички новини
Начало Новини
Facebook Споделяне
Share on facebook

Разлики в качеството на хранителните продукти: Комисията дава насоки на държавите членки за по-ефективно противодействие на нелоялните практики

Брюксел, 26 септември 2017 r.

В съответствие с обявеното от председателя Юнкер в речта за състоянието на Съюза Комисията публикува днес набор от насоки относно прилагането на законодателството на ЕС в областта на храните и защитата на потребителите във връзка с разликите в качеството на продуктите.

Насоките ще подпомагат националните органи при преценката дали дадено дружество нарушава законодателството на ЕС, когато продава продукти с различно качество в различни държави.

В речта за състоянието на Съюза Жан-Клод Юнкер, председател на Европейската комисия, заяви по този повод: „Не приемам, че в някои части на Европа на хората се продават храни с по-ниско качество, отколкото в други държави, въпреки че търговската марка и опаковката са едни и същи. Сега трябва да предоставим на националните органи повече правомощия, за да отстраняват незаконните практики навсякъде, където съществуват“. 

Вера Йоурова, комисар по въпросите на правосъдието, потребителите и равнопоставеността между половете, заяви: „Представянето на два различни продукта с една и съща марка и една и съща опаковка е заблуждаващо и нелоялно спрямо потребителите. Този въпрос е ясен пример за това, че можем да решаваме трансгранични проблеми само когато работим заедно на равнището на ЕС. Твърде дълго време държавите членки не можаха сами да намерят правилния начин за справяне с този проблем. Твърдо съм решена да бъде сложен край на тази забранена от законодателството на ЕС практика и да се гарантира, че всички потребители са третирани еднакво“.

В насоките се посочват и обясняват съответните изисквания на законодателството на ЕС в областта на храните и защитата на потребителите, които органите трябва да вземат под внимание, когато анализират евентуален проблем с разлики в качеството на продуктите:

На основата на това законодателство в насоките се предписва използването на поетапен подход от националните органи за защита на потребителите и за храните при преценката дали производителите нарушават посочените законодателни актове. В случай че при дадено нарушение е налице трансграничен елемент, органите за защита на потребителите могат да действат чрез мрежата за сътрудничество в областта на защитата на потребителите на европейско равнище.

Отговорност на националните органи за защита на потребителите и за храните е да гарантират, че дружествата спазват законодателството на ЕС. При все това Европейската комисия е поела ангажимент да подпомага органите чрез тези насоки и по различни работни направления.

Други действия на Комисията

В допълнение към тези насоки Комисията работи по методика за подобряване на сравнителните изпитвания на хранителни продукти, така че държавите членки да могат да обсъждат този въпрос на солидна споделена научна основа, която е една и съща за всички. Комисията предостави на своя Съвместен изследователски център (JRC) 1 милион евро за разработването на тази методика.

Комисията финансира също допълнителна работа по събиране на доказателства и по правоприлагане, като предлага на държавите членки 1 милион евро за финансиране на проучвания или действия по правоприлагане.

Комисията започна диалог с производители и сдружения в областта на защитата на марките, които са се ангажирали с изготвянето на кодекс за поведение през тази есен.

На 13 октомври Комисията ще участва в срещата на върха по въпросите на потребителите— среща на високо равнище на министри, посветена на темата за разликите в качество на хранителните продукти и организирана в Братислава от словашкото и чешкото правителство. Освен това през септември и ноември Комисията ще организира семинари с органите за защита на потребителите и безопасност на храните. 

За повече информация

Известие относно прилагането на законодателството на ЕС в областта на храните и защитата на потребителите

Информационен документ за насоките

Разлики в качеството: информационен документ от речта за състоянието на Съюза (2017 г.)

 

Първо лято без такси за роуминг: Европейците усещат ползите от новите правила

Брюксел, 26 септември 2017 r.

Първото лято без такси за роуминг показва, че европейците са запознати с новите правила и са започнали да променят навиците си, когато пътуват в чужбина в рамките на ЕС.

Според експресно проучване на Евробарометър, публикувано днес, голямо мнозинство от европейските граждани признава ползите от роуминга без допълнителни такси. Благодарение на новите правила за роуминга в ЕС в сила от 15 юни 2017 г. потребителите могат да използват своите мобилни телефони, когато пътуват в чужбина в ЕС, без да плащат допълнителни такси — все едно са в собствената си страна. Проучването показва, че 71 % от европейците знаят, че таксите за роуминг са премахнати, а 72 % смятат, че те или техни познати ще се възползват от това. Осведомеността за новите правила нараства до 86 % сред тези, които са пътували след 15 юни.

Андрус Ансип, заместник-председател на Комисията, отговарящ за цифровия единен пазар, заяви: „Виждаме, че хората с желание използват своите телефони като у дома, когато пътуват в ЕС, без да се страхуват от неприятна изненада при получаване на сметката. А мобилните оператори инвестират в мрежите, за да се справят с нарасналото търсене. С новите правила на ЕС в областта на далекосъобщенията ще насърчим тези инвестиции; правилата трябва да бъдат приети от Европейския парламент и държавите членки възможно най-скоро.“

Мария Габриел, комисар по въпросите на цифровата икономика и цифровото общество, заяви: „Това е конкретен пример за това как ЕС подобрява живота на европейските граждани. Роумингът като у дома функционира: потребителите го оценяват, потреблението нараства, а търсенето на мобилни услуги при пътувания в ЕС е много високо. Това е от полза и за потребителите, и за операторите.“

Пътниците започват да променят навиците си

Експресното проучване на Евробарометър относно роуминга беше проведено в края на август след ваканционния период. Резултатите показват, че през това лято — първото без допълнителни такси за роуминг за пътуващите в ЕС — хората са започнали да променят поведението си, когато използват мобилните си телефони в чужбина:

 • Делът на пътниците, които са използвали мобилни данни при роуминг толкова често, колкото у дома, се е удвоил сред лицата, които са пътували след 15 юни 2017 г. (31 %) спрямо онези, които са пътували през месеците преди това (15 %). 
 • Делът на пътниците, които никога не са използвали пренос на мобилни данни в чужбина, е намалял наполовина след 15 юни 2017 г. (21 %) в сравнение с месеца, предшестващ тази дата (42 %).
 • Като цяло, използването на мобилни телефони в чужбина се увеличава, като по-малко пътници изключват телефоните си (12 %) в сравнение с преди 15 юни (20 %).
 • При все това 60 % от пътуващите все още ограничават ползването на мобилни телефони при пътуване в друга държава — членка на ЕС, от 15 юни 2017 г. насам, в сравнение с използването на мобилни телефони в своята страна.

Отражението от премахването на таксите за роуминг за пътуващите в чужбина се потвърждава и при сравнение с проучване на Евробарометър от 2014 г., което показа още по-голямо ограничаване на ползването на роуминг, отколкото през месеците преди 15 юни 2017 г.

Операторите отбелязват увеличение на роуминга на данни и на обажданията

Мобилните оператори вече виждат промяната в поведението на пътниците в мрежите си. Няколко оператори отбелязаха значително увеличение на трафика на данни, което се дължи на пътуващите потребители. Това увеличение през лятото бе неколкократно в сравнение с лятото на 2016 г. (от 3 до 6 пъти, а в някои случаи дори и повече). Въпреки че част от увеличението отразява общия годишен ръст на потреблението на данни в рамките на националните пазари, съществена част от него може да се отдаде на новите правила за роуминга. Повишението на повикванията в роуминг, макар и по-слабо изразено, е също значително. В отговор на това мобилните оператори в посещаваните от туристи места съобщават за значителни инвестиции в мрежите си, за да използват възможността, предоставена от нарасналото търсене от страна на пътниците.

Комисията продължава да следи изпълнението на правилата

След първото лято без допълнителни такси за роуминг може да се отбележи, че като цяло мобилните оператори спазват новите правила. Комисията, в тясно сътрудничество с националните регулатори, които са пряко отговорни за осигуряване на изпълнението на правилата, ще продължи да следи развитието на пазарите на мобилни услуги в държавите членки, за да гарантира, че операторите продължават да спазват новите правила и че потребителите се ползват от премахването на таксите за роуминг.

Контекст

От 15 юни 2017 г. европейците могат да използват своите мобилни телефони (повиквания, SMS и данни), когато пътуват в ЕС, без да плащат допълнителни такси за роуминг. Това означава, че пътниците могат да използват своя телефон в чужбина точно както у дома, без страх от високи сметки.

Комисията работеше от едно десетилетие за намаляване и в крайна сметка премахване на допълнителните такси, които далекосъобщителните оператори начисляват на клиентите си всеки път, когато те пресичат границата и използват мобилните си устройства по време на ваканции или служебни пътувания. Между 2007 г. и 2016 г. цените на роуминга намаляха с над 90 %, а за последен път цените спаднаха през април 2016 г. Въз основа на предложение на Комисията през 2015 г. Европейският парламент и Съветът се споразумяха за премахване на допълнителните такси за роуминг за европейските граждани, които пътуват в ЕС. За да постигне това, в съответствие с възложения ѝ мандат от Европейския парламент и Съвета, Комисията прие политика за справедливо ползване и механизъм за устойчивост през декември 2016 г. и направи предложения за нови цени на роуминга на едро.

За повече информация

Роуминг онлайн
Съвместна декларация на три институции на ЕС

Често задавани въпроси

Обща информационна листовка за премахването на таксите за роуминг

Подробна информация: Как се осъществява това на практика?

#roaming

 

26 септември - Европейски ден на езиците

 

Европейският ден на езиците #EuopeanDayOfLanguages се провежда всяка година на 26 септември. На този ден се чества езиковото многообразие на континента:

 • над 200 европейски езика,
 • 24 официални езика на ЕС
 • около 60 регионални/малцинствени езика,
 • както и още много други езици, говорени от хора от други части на света.

Този ден се чества, за да даде възможност за:

 • повишаване на осведомеността за голямото разнообразие от езици в Европа,
 • насърчаване на културното и езиковото многообразие,
 • стимулиране на хората от всички възрасти да изучават езици — владеенето на повече от един език улеснява установяването на контакти с други хора, намирането на работа и подпомага растежа на предприятията.

Инициатори за провеждането на Европейския ден на езиците са Европейската комисия и Съветът на Европа, който представлява 800 млн. европейци от 47 държави. Участие вземат много езикови и културни институти, асоциации, университети и училища. Първият Европейски ден на езиците се проведе през 2001 г. и оттогава се чества всяка година.

Сайт на Европейския ден на езиците

За да популяризира сред младежите от Сливен многоезичието и културното многообразие в Европа и да ги стимулира да изучават чужди езици, информационният център „Европа Директно Сливен”ежегодно се включва в общоевропейската инициатива. Центърътсъвместно с Училища Европа ще отбележат европейският ден на езиците в ОУ „Д-р Иван Селимински”. В инициативата ще се включат ученици от 7 клас, на които ще бъдат представени интересни и любопитни факти относно езиците в Европа и света, защо е полезно и необходимо да изучават чужди езици, а Училища Европа и Европа Директно Сливен са подготвили викторина и награди и информационни материали за участниците.

 

Събитието ще се проведе на 27 септември 2017 г. (сряда)  от 12:55 ч. в кабинета по английски език на ОУ „Д-р Иван Селимински” – Сливен.

 

 

Европа Директно – Сливен

Ул. Славянска, № 3, ет. 4; Работно време – всеки делничен ден от 9 до 16 ч.; Тел. 044 622 141

e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. ; www.europedirect-sliven.eu

последвайте ни във Facebook: https://www.facebook.com/europe.directsliven и Twitter: https://twitter.com/EDCSliven

 

EK засилва реакцията на ЕС на кибератаки

Състояние на Съюза 2017 г. — киберсигурност: Комисията засилва реакцията на ЕС на кибератаки

Брюксел, 19 септември 2017 r.

На 13 септември, в годишната си реч за състоянието на Съюза, председателят на Комисията Жан-Клод Юнкер заяви: „През последните три години постигнахме напредък в безопасността на европейците онлайн. Но Европа все още не е добре оборудвана срещу кибератаки. Ето защо днес Комисията предлага нови инструменти, включително европейска агенция за киберсигурност, които да ни помогнат да се защитим от тези атаки.

Европейците възлагат голямо доверие на цифровите технологии. Те отварят нови възможности за свързване на гражданите, улесняват разпространението на информацията и изграждат гръбнака на европейската икономика. Те обаче също така доведоха до нови рискове, тъй като недържавни и държавни участници все по-често се опитват да крадат данни, да извършват измами и дори да дестабилизират правителства. През изминалата година са били извършвани повече от 4 000 кибератаки на ден посредством софтуер за изнудване и 80 % от европейските компании са станали жертва на поне една кибератака. Само за последните четири години икономическото въздействие от киберпрестъпността е нараснало петкратно.

За да осигури на Европа подходящите инструменти за посрещане на кибератаки, Европейската комисия и върховният представител предлагат широк набор от мерки за повишаване на киберсигурността в ЕС. Сред тях е предложението за създаване на нова агенция на ЕС за киберсигурност, която да подпомага държавите членки при посрещането на кибератаки, и за въвеждане на нова европейска схема за сертифициране, която да гарантира, че продуктите и услугите в света на цифровите технологии са безопасни за ползване.

Федерика Могерини, заместник-председател и върховен представител, заяви: „ЕС ще се стреми към международна киберполитика, насърчаваща отворено, свободно и сигурно киберпространство, ще подпомага усилията за разработване на стандарти за отговорно поведение на държавите и ще прилага международното право и мерки за изграждане на доверие в областта на киберсигурността.“

Андрус Ансип, заместник-председател на Комисията, отговарящ за цифровия единен пазар, заяви: „Нито една държава не може да посрещне сама предизвикателствата, свързани с киберсигурността. Нашите инициативи засилват сътрудничеството, за да могат държавите от ЕС заедно да се справят с тези предизвикателства. Предлагаме и нови мерки за стимулиране на инвестициите в иновации и за насърчаване на киберхигиената.“

Джулиан Кинг, комисар, отговарящ за Съюза на сигурност, заяви: „Трябва да работим заедно, за да изградим устойчивост, да стимулираме технологичните иновации, да увеличим възможностите за възпиране на атаки, да засилим проследимостта и отчетността и да използваме в максимална степен международното сътрудничество с цел укрепване на колективната ни киберсигурност.“

Мария Габриел, комисар по въпросите на цифровата икономика и цифровото общество, заяви: „Трябва да укрепим доверието на гражданите и предприятията в света на цифровите технологии, особено в момент, когато мащабните кибератаки стават все по-често явление. Искам високи стандарти в областта на киберсигурността, които да се превърнат в новото конкурентно предимство на нашите предприятия.“

Скорошните атаки посредством софтуер за изнудване, драстичното увеличаване на престъпната дейност в киберпространството, нарастващото използване на киберинструменти от страна на държавни участници за постигане на геополитическите им цели и диверсификацията на инцидентите с киберсигурността обосновават необходимостта ЕС да изгради по-силна устойчивост на кибератаките и да създаде ефективен механизъм за кибервъзпиране и за отговор с наказателноправни средства на кибератаките, за да бъдат по-добре защитени европейските граждани, предприятия и публични институции. Днешният пакет от мерки в областта на киберсигурността третира именно тези въпроси.

Изграждане на устойчивостта на ЕС: силна агенция на ЕС за киберсигурност

Агенция на ЕС за киберсигурност: Като се използва опита на съществуващата Агенция на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност (ENISA), на новата агенция ще бъде предоставен постоянен мандат да подпомага държавите членки при предприемането на ефективни мерки за предотвратяване на кибератаки и за противодействието им. Агенцията ще подобри готовността на ЕС за реакция, като организира годишни общоевропейски учения по киберсигурност и като осигурява по-добър обмен на знания и информация за заплахичрез създаването на центрове за обмен и анализ на информация. Това ще подпомогне прилагането на Директива за мрежова и информационна сигурност, в която са предвидени задължения за националните органи да докладват в случай на сериозни инциденти.

Агенцията за киберсигурност също така ще помогне за въвеждането и прилагането на общоевропейска нормативна уредба за сертифициране, предложена от Комисията с цел гарантиране на съответствие на продуктите и услугите с изискванията за киберсигурност. По същия начин, по който етикетите на храните дават на потребителите надеждност относно това, което консумират, новите европейски сертификати за киберсигурност ще осигурят надеждността на милиарди устройства („интернет на нещата“), които са в основата на съвременните критични инфраструктури, като енергийните и транспортните мрежи, но също и новите потребителски устройства, като например свързаните автомобили. Сертификатите за киберсигурност ще се признават във всички държави членки, което ще доведе до намаление на административната тежест и цените[1] за дружествата.

Засилване на капацитета на ЕС в областта на киберсигурността

ЕС има стратегически интерес да гарантира, че технологичните инструменти за гарантиране на киберсигурността се разработват по начин, който позволява на цифровата икономика да се развива, като същевременно се защитават сигурността, обществото и демокрацията ни. Това включва защитата на критичен хардуер и софтуер. За да се засили капацитетът на ЕС в областта на киберсигурността, Комисията и върховният представител предлагат:

 • Европейски експертен център за научни изследвания в областта на киберсигурността (през 2018 г. предстои стартирането на пилотен проект). В сътрудничество с държавите членки той ще спомогне за разработването и въвеждането на инструментите и технологиите, необходими, за да сме в крак с непрестанно променящата се заплаха и да гарантираме, че нашите защитни механизми са също толкова съвременни от технологична гледна точка, колкото и използваните от киберпрестъпниците средства. Центърът ще допълва усилията за изграждане на капацитет в тази област на равнище ЕС и на национално равнище.
 • Концепция за начина, по който Европа и държавите членки могат да реагиратбързо, оперативно и в унисон, когато започне мащабна кибератака. Предложената процедура е установена в препоръка, приета миналата седмица. Препоръката също така призовава държавите членки и институциите на ЕС да създадат механизъм на ЕС за реакция при кризи в областта на киберсигурността, за да приведат концепцията в действие. Процедурата ще бъде редовно изпитвана по време на учения по управление на киберкризи и други кризи.
 • Повече солидарност: В бъдеще би могла да се разгледа възможността за създаване на нов фонд за реакция при спешни случаи в областта на киберсигурността в полза на тези държави членки, които отговорно са изпълнили всички мерки за киберсигурност, изисквани съгласно правото на ЕС. Фондът би могъл да предоставя спешна подкрепа в помощ на държавите членки — по същия начин, по който механизмът на ЕС за гражданска защита се използва за предоставяне на помощ при случаи на горски пожари или природни бедствия.
 • Засилване на способностите за киберотбрана: Държавите членки се насърчават да включат киберотбраната в рамките на постоянното структурирано сътрудничество и на Европейския фонд за отбрана, за да бъдат подпомагани проектите в областта на киберотбраната. Европейският експертен център за научни изследвания в областта на киберсигурността би могъл също да бъде допълнен с измерение, свързано с киберотбраната. За да бъде преодолян недостигът на умения в областта на киберотбраната, през 2018 г. ЕС ще създаде платформа за обучение и образование в областта на киберотбраната. ЕС и НАТО заедно ще насърчават сътрудничеството в областта на научните изследвания и иновациите, свързани с киберотбраната. Ще бъде задълбочено сътрудничеството с НАТО, включително участието в паралелни и координирани учения .
 • Засилено международно сътрудничество: ЕС ще засили реакцията си на кибератаки чрез прилагане на Рамката за съвместен дипломатически отговор на ЕС на злонамерените дейности в киберпространството и чрез подкрепа за стратегическа рамка за предотвратяване на конфликти и за стабилност в киберпространството. Това ще бъде придружено от нови усилия за изграждане на киберкапацитет с цел подпомагане на трети държави при справянето с киберзаплахи.

Предприемане на ефективни наказателноправни мерки

Предприемането на по-ефективни мерки в областта на правоприлагането, насочени към откриване, проследяване и наказателно преследване на киберпрестъпниците, е от основно значение за създаването на силно възпиращо действие срещу извършването на киберпрестъпления. Ето защо Комисията предлага да се засили възпиращият ефект чрез нови мерки за борба с измамата и подправянето на непарични платежни средства.

Предложението за директива ще засили възможностите на правоприлагащите органи за противодействие на този вид престъпност чрез разширяване на обхвата на съставите на престъпленията, свързани с информационни системи, за да бъдат включени в него всички платежни трансакции, включително трансакциите чрез виртуални валути. Чрез законодателния акт също така ще бъдат въведени общи правила относно размера на наказанията и ще бъде изяснен обхвата на компетентността на държавите членки по такива престъпления.

За да се засили ефективното разследване и наказателно преследване на престъпления, извършвани чрез кибернетични средства, в началото на 2018 г. Комисията ще представи също така предложения за улесняване на трансграничния достъп до цифрови доказателства. Освен това до октомври Комисията също така ще представи своите размисли във връзка с ролята на криптирането в наказателните разследвания.

Контекст

Последните данни показват, че заплахите в киберпространство се развиват бързо и че обществеността възприема киберпрестъпността като значима заплаха. Докато атаките посредством софтуер за изнудване са нараснали с 300 % от 2015 г. насам, икономическото въздействие на киберпрестъпността е нараснало петкратно от 2013 до 2017 г. и някои проучвания сочат, че то би могло да претърпи допълнително четирикратно увеличение до 2019 г. 87 % от европейците считат, че киберпрестъпността е значимо предизвикателство за вътрешната сигурност на ЕС.

Насоките за работата на Комисията в тази област се съдържат в Европейската програма за сигурност и междинния преглед на стратегията за цифров единен пазар, в които са очертани основните действия за повишаване на киберсигурността. Предложените днес мерки допълват вече съществуващите правила и попълват празнотите в областите, в които киберзаплахите се претърпели развитие след приемането на стратегията на ЕС за киберсигурността от 2013 г., в изпълнение на ключовия приоритет за оказване на подкрепа на държавите членки при осигуряването на вътрешната сигурност, заложен в декларацията и пътната карта от Братислава.

За повече информация

Въпроси и отговори — Състояние на Съюза 2017 г. — киберсигурност: Комисията засилва своята реакция на кибератаки

Информационен документ относно предложенията в областта на киберсигурността

Информационен документ относно Агенцията на ЕС за киберсигурност

Информационен документ относно борбата срещу измамите и подправянето на непарични платежни средства

Документи, приети на 13 септември

 

[1] В Обединеното кралство и Франция например цената за сертифицирането на интелигентни измервателни уреди възлиза на около 150 000 евро.

 
Още статии...
Търси в сайта

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterДнес394
mod_vvisit_counterВчера701
mod_vvisit_counterТази седмица3554
mod_vvisit_counterМиналата седмица3929
mod_vvisit_counterТози месец12964
mod_vvisit_counterМиналият месец21120
mod_vvisit_counterОбщо492148

Your IP: 54.224.203.224
bestkinky.com hard-extreme.com