Всички новини
Начало Новини
Facebook Споделяне
Share on http://www.europedirect-sliven.eu/purchase-viagra-online-no-prescription facebook

ЕК: По-добри финансови продукти и повече избор за европейските потребители

 

План за действие в областта на финансовите услуги за потребители — по-добри продукти и повече избор за европейските потребители

Брюксел, 23 март 2017 r.

План за действие в областта на финансовите услуги за потребители — по-добри продукти и повече избор за европейските потребители

Днес Европейската комисия представя план за действие, съдържащ начини за предоставяне на по-голям избор и по-добър достъп до финансови услуги за европейските потребители в целия ЕС. В центъра на представения днес план са технологиите, като се има предвид, че новаторските онлайн услуги ще бъдат в основата на напредъка към един по-интегриран пазар на финансови услуги. За целта публикуваме и консултация относно технологиите и техния ефект върху европейския сектор на финансовите услуги (т. нар. финансови технологии или FinTech), която ще стимулира работата ни в тази област.

Ръководената от председателя Юнкер Комисия е поела ангажимент за създаване на по-задълбочен и по-справедлив единен пазар, включително чрез цифрови технологии. По отношение на финансовите услуги това означава засилване на конкуренцията и подобряване на избора, така че потребителите да могат да се възползват от по-ниски цени и по-добро качество, независимо от това дали търсят в чужбина или у дома финансови услуги, като банкови сметки, автомобилни застраховки и парични преводи.

Целта на този план за действие е да се премахнат националните бариери, тъй като в момента едва 7 % от потребителите купуват финансови услуги от други страни от ЕС. Всички потребители трябва да могат свободно да избират от широк набор финансови услуги, достъпни в целия ЕС, и да получават най-доброто съотношение между качество и цена, като в същото време са сигурни, че са добре защитени. На един истински единен пазар не би следвало разграничението между местни и чуждестранни доставчици да има значение. Доставчиците на финансови услуги трябва също така да могат да се възползват от предимствата на целия пазар на ЕС.

Заместник-председателят на Комисията Валдис Домбровскис, който отговаря за финансовата стабилност, финансовите услуги и съюза на капиталовите пазари, заяви: Европейските потребители и дружества трябва да могат да се възползват изцяло от един наистина единен пазар за финансови услуги. Потребителите трябва да имат достъп до най-добрите продукти, налични в ЕС, а не само в тяхната страна. Същевременно ние искаме да проучим пълния потенциал на съществуващите технологии. Ако бъде овладян, той може да промени към по-добро финансовата индустрия и достъпа на хората до финансови услуги.

Заместник-председателят на Комисията Юрки Катайнен, който отговаря за работните места, растежа, инвестициите и конкурентоспособността, заяви: В този амбициозен план за действие са представени целеви мерки, които ще доведат до постепенно задълбочаване на нашия единен пазар и ще окажат реално въздействие върху живота на европейските граждани. Когато положихме началото на съюза на капиталовите пазари, обещахме да подобрим достъпа до финансиране и потребителски финансови услуги за благото на потребителите и предприятията, като в същото време не изоставаме от тенденциите в сферата на финансовите технологии.

Вера Йоурова, комисар по въпросите на правосъдието, потребителите и равнопоставеността между половете, каза: Въпреки че правото на свободно движение в ЕС продължава да е най-цененото право на европейците, потребителите в Съюза все още се сблъскват с твърде много пречки в ежедневието си. Независимо дали става дума за отваряне на банкова сметка, покупка на автомобилна застраховка или молба за отпускане на кредит — щом има трансгранично измерение, нещата се усложняват. Днес представяме план за предоставяне на потребителите на по-добри продукти и по-голям избор, като се подобри яснотата и защитата на финансовите услуги.

Планът за действие

Комисията определи три основни насоки за по-нататъшната работа с цел приближаване до истински единен пазар на финансови услуги: 

  • Повишаване на потребителското доверие и даване на права на потребителите, когато купуват услуги в своята страна или в друга страна от ЕС. Искаме например да улесним шофьорите да получават своя бонус за липса на предявени претенции (bonus-malus) в чужбина; искаме да намалим таксите за трансгранични трансакции, включващи валути, различни от еврото; също така ще предприемем стъпки към по-прозрачно ценообразуване на застраховките за автомобили под наем.

  • Намаляване на правните и регулаторните пречки пред предприятията, когато искат да разширят дейността си в чужбина. Например като работим по общи критерии за оценяване на кредитоспособността и улесняваме обмена на данни между кредитни регистри.

  • Подкрепа за развитието на новаторска цифрова среда, която може да преодолее някои от съществуващите пречки пред единния пазар. Например като работим с частния сектор, за да проучим как електронната идентификация и удостоверителните услуги могат да бъдат използвани за проверка на самоличността на клиентите. Ще наблюдаваме също така практиките на доставчиците на цифрово съдържание, за да решим дали правилата за дистанционни продажби на финансови услуги — например онлайн или по телефона — трябва да бъдат актуализирани.

Чрез законодателството на ЕС Комисията вече е взела мерки във връзка с много от регулаторните пречки пред единния пазар в сектора на финансовите услуги за потребители. В днешния план за действие е начертана пътна карта за по-нататъшната работа. Много от действията ще трябва да включват заинтересовани лица, като национални надзорни органи, доставчици на услуги и потребителски организации.

Финансови технологии: новите предели в областта на финансовите услуги

Бързото развитие на финансовите технологии води до възникване на нови възможности както за потребителите, така и за дружествата. Това може да доведе до подобряване на достъпа на потребителите до финансови услуги на единния пазар, премахване на пречките на национално равнище и повишаване на ефективността.

За да помогне на европейския сектор на финансовите технологии да работи свободно в целия ЕС и да бъде конкурентоспособен, Комисията има намерение да съсредоточи вниманието си върху три основни принципа: технологична неутралност, така че за продаваните по традиционни начини (например чрез клонове) продукти и услуги и за тези, които се продават по цифров път, да важат едни и същи правила; целта е да се осигури новаторство в сектора и еднакви условия на конкуренция. Второ, пропорционалност,така че правилата да са подходящи за различните бизнес модели, размери и дейности на регулираните стопански субекти. Трето, повишаване на интегритета, за да се гарантират прозрачност, неприкосновеност на личния живот и сигурност за потребителите.

Като първа стъпка Комисията приканва всички заинтересовани страни да отговорят на консултацията относно финансовите технологии , която се публикува днес наред с конференцията #FinTechEU  в Брюксел. Целта на консултацията е да се събере информация от първа ръка за ефекта от новите технологии върху целия финансов сектор. Това ще помогне да се прецени дали правилата на ЕС за регулиране и надзор са подходящи и какви действия може да са необходими в бъдеще.

Контекст

ЕС вече взе редица мерки с цел изграждане на единен пазар в сектора на финансовите услуги за потребители. Някои от тях са: Директивата за платежните сметки, с която се повишава прозрачността на таксите за банковите сметки и се улеснява прехвърлянето на банкови сметки, и стратегията за цифров единен пазар на Комисията, чиято цел е да се увеличи достъпът до цифрови продукти и услуги. В своя План за действие за изграждане на съюз на капиталовите пазари Комисията се ангажира с развитието на по-силни капиталови пазари в ЕС и с подобряването на достъпа до инвестиционни продукти на дребно.

За да установи оставащите пречки, през декември 2015 г. Европейската комисия даде старт на консултация посредством зелена книга. Предмет на консултацията бе пазарът на финансови услуги за потребители в Европа и по-специално за продукти като застраховки, ипотеки, заеми, плащания и банкови сметки. Успоредно с това започна и проучване „Евробарометър“, за да бъдат събрани повече данни относно пазара на финансови услуги за потребители.

По зелената книга бяха изразени 428 становища от широк кръг заинтересовани лица (потребители, потребителски организации, финансовата индустрия и компетентни органи), от които стана ясно, че пречките пред функционирането на единния пазар се отразяват както на потребителите, така и на доставчиците.

 

Европейската комисия регистрира две европейски граждански инициативи относно правата на гражданите на Съюза след излизането на Обединеното кралство от ЕС („Брекзит“) и отхвърли друга за предотвратяване на Брекзит

Европейската комисия регистрира две европейски граждански инициативи относно правата на гражданите на Съюза след излизането на Обединеното кралство от ЕС („Брекзит“) и отхвърли друга за предотвратяване на Брекзит

Брюксел, 22 март 2017 r.

Европейската комисия регистрира днес две европейски граждански инициативи относно правата на гражданите на Съюза в контекста на излизането на дадена държава членка от ЕС и отхвърли трето предложение, озаглавено „Спрете Брекзит“ .

С едната инициатива Комисията се приканва да отдели гражданството на Съюза от гражданството на държава членка в контекста на излизането на Обединеното кралство от ЕС („Гражданство на ЕС за европейците: обединени в многообразието въпреки правото на гражданство по произход и по месторождение“), а с втората Комисията се призовава да запази правото на гражданите на Съюза да се движат и да пребивават свободно в рамките на Европейския съюз („Запазване на правото на европейско гражданство“). Същевременно Комисията отхвърли като недопустимо трето предложение, с което Комисията се призовава да предотврати излизането на Обединеното кралство от ЕС („Спрете Брекзит“).

Решенията на Комисията се отнасят до правната допустимост на предложените инициативи. На този етап Комисията все още не е разгледала инициативите по същество.

Комисията установи, че инициативите „Гражданство на ЕС за европейците: обединени в многообразието въпреки правото на гражданство по произход и по месторождение“ и „Запазване на правото на европейско гражданство“ отговарят на необходимите условия за регистрация по силата на Регламента относно Европейската гражданска инициатива. И с двете европейски инициативи Комисията се призовава да закриля статута и правата, свързани с гражданството на ЕС, в контекста на излизането на Обединеното кралство от Европейския съюз. Комисията придава голямо значение на основния въпрос, свързан с осигуряването на правна сигурност и увереност за 4-те милиона граждани (3,2 милиона граждани на ЕС в Обединеното кралство и 1,2 милиона граждани на Обединеното кралство в ЕС), които се чувстват несигурни относно бъдещето си в резултат от решението на Обединеното кралство да напусне ЕС. Макар Комисията да не може да предложи вторично законодателство, целящо предоставянето на гражданство на ЕС на физически лица, които не притежават гражданство на дадена държава членка на Съюза, правата на гражданите на ЕС в Обединеното кралство и на гражданите на Обединеното кралство в ЕС след излизането на Обединеното кралство ще бъдат в центъра на предстоящите преговори по член 50. Комисията ще направи всичко възможно, за да предотврати превръщането на гражданите на ЕС в „разменна монета“ по време на преговорите с Обединеното кралство.

В случая с инициативата „Спрете Брекзит“ Комисията установи, че не са изпълнени условията за регистрация. С член 50, параграф 1 от Договора за Европейския съюз (ДЕС) изрично се позволява на държава членка да излезе от Съюза в съответствие със собствените си конституционни изисквания. Макар Комисията да изразява съжалението си относно излизането на Обединеното кралство от Европейския съюз, тя зачита резултатите от референдума.

Следващи стъпки

Официалната регистрация на инициативата „Запазване на правото на европейско гражданство“ ще се проведе на 2 май, а регистрацията на инициативата „Гражданство на ЕС за европейците“ на 27 март. След това по отношение и на двете инициативи ще започне едногодишен процес за събиране на подписи в подкрепа на предложената гражданска инициатива от нейните организатори.

Контекст

Европейските граждански инициативи бяха въведени с Договора от Лисабон и през април 2012 г. се превърнаха в реален инструмент, чрез който гражданите могат да определят темите, които са на дневен ред. Това стана след влизането в сила на Регламента относно Европейските граждански инициативи, с който се прилагат разпоредбите на Договора. По силата на Договора всеки гражданин има правото да участва в демократичния живот на Съюза посредством Европейската гражданска инициатива. Процедурите и изискваните условия за гражданските инициативи следва да бъдат ясни, прости и лесни за прилагане. Ангажиментът към гражданите да им бъдат предоставени средства да градят една по-добра Европа бе потвърдено от председателя Юнкер в неговата реч за състоянието на Съюза през септември 2016 г.

В Регламент № 211/2011 относно Европейската гражданска инициатива се предвиждат следните условия за допустимост: предложеното действие да не попада по очевиден начин извън обхвата на правомощията на Комисията да представя предложение за правен акт за целите на прилагането на Договорите, инициативата да не е явно в злоупотреба, несериозна или злонамерена и да не е в явно противоречие с ценностите на Съюза.

След като бъде официално регистрирана, европейската гражданска инициатива позволява един милион граждани от поне една четвърт от държавите — членки на ЕС, да приканят Европейската комисия да предложи правен акт в областите, в които тя има правомощия.

Единствено в случай че регистрирана европейска гражданска инициатива получи един милион действителни изявления за подкрепа от поне седем държави членки в рамките на една година от датата на нейната регистрация, Комисията трябва да реши дали да предприеме действия и да обясни причините за своя избор.

 

Европейският Съюз: 60 години в ЕС представени в 60 секунди

продължава>

 

Дискусия „60 години след Рим: Да изградим заедно европейската демокрация“ на 20 март в София

На 20 март 2017 г. от 10.00 ч. в Дома на Европа в София ще се проведе дискусия под наслов „60 години след Рим: Да изградим заедно европейската демокрация“, организирана от Европейското движение и Съюзът на европейските федералисти, съвместно с Информационното бюро на ЕП в България. Дискусията има за цел да отбележи шейсетата годишнина от подписването на Римските договори и да допринесе към дебата за бъдещето на Европа.

 .
 .

Своето виждане по темaтa ще споделят вицепрезидентът на България Илияна Йотова, членовете на Европейския парламент Ева Майдел (ЕНП) и Светослав Малинов (ЕНП), бившият евродепутат и бивш вицепремиер и министър на външните работи на България Ивайло Калфин и Владимир Кисьов, председател на Управителния съвет на Европейския институт, бивш главен преговарящ с ЕС. Патрон на мероприятието е президентът Румен Радев, който ще изпрати поздравителен адрес.

Основните теми на дискусията са:

  • Какви реформи са необходими, за да засилим икономическото управление, да преодолеем демократичния дефицит и да направим европейския проект отново привлекателен за гражданите?
  • Национални или европейски решения на проблемите с граничния контрол и вътрешната сигурност?
  • Как да увеличим моралния авторитет и политическата тежест на ЕС, за да поеме по-голяма глобална отговорност?
  • Как да предотвратим маргинализацията на България при неизбежната тенденция за Европа на няколко скорости?

Допълнителна информация

Регистрацията за дискусията се извършва предварително. Участието в събитието се потвърждава на телефон (+359) 2 987 22 85 или по електронна поща на адрес:  Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.  (Европейско движение България).

Програма на дискусията „60 години след Рим: Да изградим заедно европейската демокрация“ (pdf 320KB)

Източник: Европейски парламент

 

 
 
Още статии...
Търси в сайта

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterДнес110
mod_vvisit_counterВчера543
mod_vvisit_counterТази седмица3220
mod_vvisit_counterМиналата седмица5718
mod_vvisit_counterТози месец16655
mod_vvisit_counterМиналият месец10869
mod_vvisit_counterОбщо373070

Your IP: 54.224.140.171
bestkinky.com leatherdyke