Всички новини
Начало Новини
Facebook Споделяне
Share on facebook

Младежка и образователна политика: осигуряване на дългосрочно финансиране по програма Еразъм+

 

На 18 септември в Дома на Европа в София се проведе кръгла маса на тема „България и ЕС: модерни и устойчиви политики в областта на образованието, младежта и културата“. В събитието участваха евродепутати от Комисията по култура и образование на ЕП, представители на българските институции, както и представители на заинтересовани групи.

По време на дискусията беше направена равносметка на програмата Еразъм+, бяха представени предложенията на Европейския парламент за бъдещите ѝ промени, както и предстоящата реформа на Европейската младежка стратегия и по-доброто включване на културата и спорта в Многогодишната финансова рамка на ЕС след 2020 г.

В кръглата маса взеха участие членовете на Европейския парламент от Комисията по култура и образование г-н Богдан Анджей Здройевски (ЕНП, Полша), г-н Богдан Брунон Вента (ЕНП, Полша), г-жа Сабине Ферхайен(ЕНП, Германия), г-жа Джули Уорд (С&Д, Великобритания), г-н Момчил Неков (С&Д, България) и г-н Светослав Малинов (ЕНП, България), които са на официално посещение в България. От българска страна в събитието участваха представители на ресорните комисии в Народното събрание, на министерствата на образованието и науката, на културата и на младежта и спорта, национални координатори на програмата „Еразъм“ в България, неправителствени организации и студенти.

Евродепутатите настояха за значително увеличение на финансирането на програмата Еразъм+ след 2020 г., както и за възможността Европейският фонд за регионално развитие и Европейският социален фонд да могат да бъдат използвани за увеличаване на безвъзмездните средства за подпомагане на младите хора. Те споделиха опасенията си голям брой висококачествени проекти да не могат да бъдат финансирани поради липсата на средства по програма Еразъм+, поради увеличения ѝ обхват, който включва нови инициативи като Европейския корпус за солидарност. Членовете на ЕП се обявиха за намаляване на административната тежест и финансирането на по-малки, но повече на брой проекти.

Програма Еразъм+ трябва да се съсредоточи повече върху ученето през целия живот и професионалното образование и обучение (ПОО), тя трябва да бъде модернизирана и адаптирана към ерата на цифровите технологии, да се фокусира повече върху обмена на ученици от професионални училища, както и на млади предприемачи, които могат да получат безценен опит и идеи в чужбина.

Специално внимание бе обърнато на ролята на спорта в ежедневието на младите хора и нуждата от засилването на политиките за подпомагане на масовия спорт сред младежта и след завършването на средно образование.

На дискусията беше представена и новата европейска програма за умения, която има за цел да намали несъответствието между уменията, които хората придобиват чрез образованието, и тези, необходими в реална работна среда със специален фокус върху развитието на дигиталните умения. Тя е предназначена да подобри качеството и приложимостта на уменията, за да отговори на нуждата от бързо променящ се пазар на труда.

Представителите на българските национални институции от своя страна очертаха основните предизвикателства при работата в сферите на културата, образованието и младежките политики. Заедно с неправителствения сектор те дадоха на евродепутатите ценна обратна връзка за това от какво имат нужда държавите членки и в кои сфери има потенциал за подобрение и по-задълбочена законодателна и експертна работа.

В заключение членовете на ЕП потвърдиха, че Парламентът ще подкрепи споразумение за Брекзит, което да запази мобилността на студенти и преподаватели между ЕС и Обединеното кралство и след напускането на Великобритания.

Източник: Европейски парламент

 

По-добър достъп до продукти и услуги за хората с увреждания в ЕС

 
Ключови стоки и услуги като телефони, банкомати и автомати за билети и чекиране ще трябва да станат по-достъпни за хора с увреждания.

14 септември 2017 г., Страсбург

–          Телефони, автомати за билети и банкомати стават по-достъпни;

–          Правилата ще важат за нова инфраструктура;

–          В ЕС живеят 80 млн. души с някаква степен на увреждане.

В ЕС има около 80 млн. хора с някаква степен на увреждане. Поради застаряването на населението се очаква тази цифра да достигне 120 млн. до 2020 г. в резултат на застаряването на населението. Според Парламента е от изключителна важност директивата да включва, както хора с увреждания, така и хора с временни или постоянни функционални ограничения, като възрастните, бременните жени и хората, които пътуват с багаж. Целта е да се гарантират реални ползи от независим живот за по-голяма част от обществото.

Улесняване на всекидневния живот

Проектът за „Европейски акт за достъпност“ (ЕАД) излага изискванията за това как множество продукти и услуги да станат по-достъпни. Списъкът включва:

–          автомати за билети и чекиране;

–          банкомати;

–          компютри и операционни системи;

–          телефони и телевизионна техника;

–          банкови услуги за потребители;

–          електронни книги;

–          транспорт, включително градския транспорт, като например, метро, леки железници, трамваи, тролейбуси, автобуси и свързаните с тях услуги;

–          електронна търговия;

–          други единици като терминали за плащане, четци за електронни книги, уебсайтове, услуги за мобилни устройства, предлагани от аудиовизуални медии, и туристически услуги бяха добавени от евродепутатите.

ЕАД излага какво трябва да бъде достъпно, но не налага подробни технически решения относно как трябва да стане това, като по този начин отваря пространство за иновации.

Изискванията за достъпност трябва да включват и „архитектурната среда“, в която се предоставя услугата, включително транспортната инфраструктура, по отношение на строежа на нова инфраструктура и значителното обновяване на съществуваща такава, за да може тя да се ползва възможно най-много от хората с увреждания.

Изключение за микропредприятията

Поради техния размер, ресурси и естество, микропредприятията (с персонал от по-малко от 10 души и годишен оборот и/или годишен отчет не повече от 2 млн. евро) са изключени от новите изисквания.

Проектозаконът също така включва предпазна клауза, целяща избягването на диспропорционално бреме за икономическите оператори. В същото време, евродепутатите подчертават, че липсата на време, знание или приоритетност не може да бъдат считани за основателни причини в тази насока.

Цитат

Докладчикът на Парламента Мортен Льокегор(АЛДЕ/Дания) каза: „Над 80 млн. души, живеещи с увреждания, ще имат полза от днешния вот в Парламента. От самото начало, моята цел беше намирането на баланс между разработката на по-достъпни продукти и устройства и гарантирането, че няма да създадем допълнително бреме за бизнеса в Европа. Днешният вот показва, че намирането на такъв баланс е възможно.“

Следващи стъпки

Измененият текст беше приет с 537 гласа „за“ срещу 12 „против“, при 89 „въздържал се“. Гласуването дава на екипа на Парламента мандат за започване на преговори със Съвета, който все още не е достигнал единна позиция.

*             *             *

Връзки:

–          Приетият текст ще бъде достъпен тук (14.09.2017 г.)

http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/texts-adopted.html

–          Видеозапис от дебата в пленарна зала (13.09.2017 г.)

http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/debates-video.html?tabActif=tabSedLast#sidesForm

–          Проучване на ЕП: Европейски акт за достъпност

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/603973/EPRS_BRI(2017)603973_EN.pdf

–          От пръв поглед: Европейският акт за достъпност

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2017/608670/EPRS_ATA(2017)608670_EN.pdf.

 

Състоянието на ЕС: Да се възползваме от набраната скорост за формиране на амбициозна визия за бъдещето

(с) снимка Европейски парламент
 
Политическите групи приветстваха амбициозната визия на председателя на ЕК Жан-Клод Юнкер за силна и обединена Европа 2025. Това стана по време на годишния дебат за състоянието на ЕС днес.
 

13 септември 2017 г., Страсбург

Състоянието на ЕС: Да се възползваме от набраната скорост за формиране на амбициозна визия за бъдещето
 
Планове в областта на отбраната, сигурността, законната миграция, международната търговия, социалното равенство и подсилването на бюджетния капацитет на ЕС и демократичното вземане на решения бяха сред темите, засегнати от лидерите на политическите групи по време на тричасовия дебат.
 
Председателят на Парламента Антонио Таяни приветства с добре дошли председателя на Комисията Жан-Клод Юнкер, останалите комисари и естонското председателство на Съвета за годишния дебат за състоянието на Европейския съюз. Той подчерта очакванията на гражданите за повече сътрудничество между институциите на ЕС и държавите членки в областта на миграцията, тероризма, икономическия растеж и социалните права.
 
За да чуете пълното изказване на съответния говорител, кликнете на името му.
 
Г-н Юнкер каза, че бюджетната стабилност, повечето заети хора от когато и да е било преди и продължаващото икономическо възстановяване отварят възможността за амбициозни реформи на ЕС, изграден на свободата, равните права и върховенството на закона.
 
Г-н Юнкер обяви своите предложения за европейски министър на финансите, законни начини за миграция, киберсигурност, свобода и права на работниците, международна търговия, отбрана, които трябва да бъдат обсъдени и приети от Парламента и Съвета преди края на настоящия мандат. За да бъде ЕС по-силен, той би искал председателството на Европейския съвет и Европейската комисия да бъде поето от водещия кандидат, получил най-много гласове от гражданите на ЕС на следващите европейски избори през юни 2019 г.
 

Юнкер1 Юнкер2 Юнкер3 Юнкер4 Юнкер5

Пълното изказване можете да прочетете тук.

Председателят на групата на ЕНП Манфред Вебер (Германия) приветства визията на г-н Юнкер за по-задълбочен ЕС: „Светът не ни чака“. Но той също така подчерта тревогите на хората относно глобализацията: „...трябва ни социална пазарна икономика..., както и „да осигурим нашите граници и да спрем незаконната миграция“. Хората са шокирани от случващото се в Турция: „Турция не може да стане пълноправен член на ЕС“. И хората се страхуват, когато погледнат на изток: „Имаме нужда от европейски отбранителен съюз, за да защитим европейския начин на живот“, каза г-н Вебер и също така подкрепи спирането на Северен поток II.

Лидерът на С&Д Джани Питела (Италия) предложи държавите членки на ЕС да ударят всички мултинационални компании, които мамят данъчните власти, като ги задължат да изплатят дължимите данъци, да приемат мерки срещу използването на младите хора и „детска гаранция“, която да осигури образование и подслон за всички деца в ЕС. Относно миграцията той призова Европейската комисия да има смелостта да отвори законни канали, тъй като само затварянето на незаконните не е достатъчно.

Сайед Камал (ЕКР, Великобритания) подчерта, че ако Европа наистина иска да защити гражданите си, тя не може да бъде протекционистка. За да може европейската икономика да процъфтява, трябва да създадем повече възможности, а не повече регулации, каза той и добави: „Не плановете за растеж на ЕС създават работни места. Бизнесите създават работни места“. Хората извън Европейския парламент искат да знаят, че ние „...продължаваме да укрепваме кораба и няма да го насочим към нови бури...“, заключи той.

Лидерът на АЛДЕ Ги Верхофстад (Белгия) каза, че речта на г-н Юнкер е била „пълна с визия и амбиции за 2019 г.“ до голяма степен, защото много неща са се променили, след като напредъкът на популистите забуксува и спря в Австрия, Нидерландия и Франция. Той каза: „Всички сте добре дошли на страната на разума!“. Верхофстад добави, че мнозинството от гражданите на ЕС искат повече европейски действия, а „само Найджъл Фараж още не е разбрал това“. Той подчерта, че „ЕС е необходим, за да се противопоставим на правителства на алтернативното дясно“.

Патрик Льо Ярик (заместник-председател на ЕОЛ/СЗЛ) предложи превръщането на Фонда за стратегически инвестиции в голям социален и екологичен фонд. Той добави: „Има спешна нужда да се излезе от ЕС на конкуренцията и да се изгради един Европейски съюз, който да комбинира социалния хуманизъм и екологичния напредък със справедлива директива за командированите работници, минимални работни заплати, социална защита, премахване на бедността и равенство между мъжете и жените“.

Филип Ламбертс (Белгия), съпредседател на Зелените, се застъпи за „помиряване на европейските граждани със самата идея на ЕС“. За целта речта на г-н Юнкер е трябвало да се прицели в „намаляването на неравенствата“, „ограничаването на екологичните последици“, „преориентирането на търговската политика“, „замразяването на СЕТА“, „забраната на „Глифозат“ и затягането на дефиницията за ендокринните дисруптори“.

Найджъл Фараж (ЕСПД, Великобритания) заяви: „Вие не сте научили нищо от Брекзит“. Той критикува предложенията на г-н Юнкер за задълбочаване на европейската интеграция без съгласието на хората. Според него отношението на Европейската комисия към Полша и Унгария напомня за бившия съветски режим.

Харалд Вилимски (ЕНС, Австрия) подчерта, че неговата партия не иска „провалилото се“ евро да се разширява и е против отбранителния съюз и свободата на движение на работници в ЕС. Той заключи, че вътрешните граници трябва да бъдат запазени, за да се спрат „милиони африканци и араби, които ще залеят Европейския съюз“.

Изказване на естонското председателство

Заключение на Юнкер

 

Източник: Европейски парламент

 

Състояние на Съюза през 2017 г.: Да уловим попътния вятър

 

Брюксел, 13 септември 2017 r.

Състояние на Съюза през 2017 г.: Да уловим попътния вятър

Днес председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер произнесе пред членовете на Европейския парламент в Страсбург своята реч за състоянието на Съюза през 2017 г. Той представи своите приоритети за следващата година и очерта своята визия за развитието на Европейския съюз до 2025 г. (вж. пълния текст на речта). Представи също така пътна карта за по-обединен, по-силен и по-демократичен Съюз (вж. информационния документ за пътната карта).

Председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер заяви: „Вятърът отново издува платната на Европа. Но ако не уловим този вятър, няма да стигнем доникъде. (…) Трябва да зададем посоката на бъдещето. Както е написал Марк Твен, след години ще бъдем по-разочаровани от нещата, които не сме направили, отколкото от онези, които сме сторили. Сега е моментът да изградим по-обединена, по-силна и по-демократична Европа до 2025 г.

Едновременно с произнасянето на речта на председателя Юнкер в Европейския парламент Европейската комисия прие конкретни инициативи в областта на търговията, проследяването на инвестициите, киберсигурността, промишлеността, данните и демокрацията. По този начин думите се превърнаха веднага в дела.

В набор от информационни документи, които бяха публикувани днес, също са представени подробно някои от основните елементи, упоменати в речта на председателя.

Основни послания в речта за състоянието на съюза през 2017 г.

Попътен вятър

Десет години след началото на кризата европейската икономика най-сетне се съвзема, а това възвръща нашето доверие. Лидерите на ЕС—27, Парламентът и Комисията връщат Европа обратно в нашия Съюз. Заедно връщаме Съюза обратно в нашия Съюз.

Постоянен курс

Отправили сме взор към бъдещето и затова не можем да си позволим да се отклоним от курса. (…) Трябва да довършим започнатото в Братислава.

Търговия: „Партньори от целия свят започнаха да се редят на опашка, за да подпишат търговски споразумения с нас. (…) Днес предлагаме да започнем търговски преговори с Австралия и Нова Зеландия."

Ще го кажа само веднъж: ние не сме наивни свободни търговци. Европа трябва винаги да защитава своите стратегически интереси. Ето защо днес предлагаме нова рамка на ЕС за проследяване на инвестициите."

Промишленост: „Гордея се с нашата автомобилна промишленост. Шокирам се обаче, когато потребителите съзнателно и умишлено биват подвеждани. Призовавам сектора на автомобилостроенето да реши проблемите по подходящ начин."

Новата стратегия за промишлената политика, която представяме днес, ще помогне на нашата промишленост да съхрани или придобие водеща позиция в световен мащаб по отношение на иновациите, цифровизацията и декарбонизацията.

Борба с изменението на климата: „Изправена пред срива на амбициите на Съединените американски щати в това отношение, Европа ще направи необходимото да върне величието на нашата планета. Това е общото наследство на цялото човечество.

Киберсигурност: „Кибератаките могат да бъдат по-опасни за демократичната и икономическата стабилност от оръжията и танковете. (…) Днес Комисията предлага нови инструменти, включително европейска агенция за киберсигурност, които да ни помогнат да се защитим."

Миграция: „Европа е и трябва да остане солидарен континент, който осигурява убежище на хората, бягащи от преследване.

Имаме общи граници, но държавите членки, които заемат предни позиции заради географското си положение, не трябва да бъдат оставяни сами да ги защитават. Общите граници и общата защита трябва да вървят ръка за ръка.

Не мога да говоря за миграция, без да отдам дължимото на Италия за нейните неуморни и благородни действия. (…) Италия спасява честта на Европа в Средиземно море."

Европейски корпус за солидарност(вж. информационния документ): „Гордея се най-вече с младите европейци (…), които са част от нашия нов европейски корпус за солидарност. Те са живото въплъщение на европейската солидарност."

Африка (вж. информационния документ): „Трябва също да бъдем солидарни с Африка. Африка е благороден и млад континент, тя е люлката на човечеството. Чрез доверителния фонд ЕС—Африка ние предоставяме 2,7 милиарда евро за създаването на възможности за заетост в целия континент.

Посока на плаване

Време е да извлечем първите заключения от дебата [за бъдещето на Европа]. Време е да преминем от размисли към дела, от дебати към решения. Днес искам да представя пред вас своята гледна точка. Ако предпочитате, можете да я наречете моят „шести сценарий.

За мен Европа е нещо повече от единен пазар. Нещо повече от пари, нещо повече от еврото. В основа ѝ винаги са стояли ценности.“

От изток до запад: „Европа се простира от Виго до Варна, от Испания до България, от изток до запад: Европа трябва да диша с пълни гърди. В противен случай континентът ни ще изпита недостиг на въздух.“

Комадироване на работниците (вж. информационния документ): „В Съюз, в който всички са равни, не може да има второкласни работници. Работниците трябва да печелят еднакво за една и съща работа на едно и също място.

Европейски орган по въпросите на трудовия пазар (вж. информационния документ) „При положение, че имаме банков орган, който да следи за спазването на стандартите в банковата област, е абсурдно да нямаме общ орган по въпросите на трудовия пазар в рамките на нашия единен пазар. Ще създадем такъв орган.

Различни стандарти за качеството на храните (вж. информационния документ): „В Съюз, в който всички са равни, не може да има второкласни потребители. Няма да приема в някои части на Европа на потребителите да се продават храни с по-ниско качество, отколкото в други страни (...). Словаците не заслужават да получават рибни хапки с по-ниско съдържание на риба, унгарците — храни с по-ниско съдържание на месо, а чехите — шоколад с по-ниско съдържание на какао.

Принципи на правовата държава: „В Европа силата на закона замести закона на силните (...) В Европейския съюз върховенството на закона не е въпрос на избор. То е императив.

Всички трябва да зачитат решенията на Съда. Да се подкопават тези решения или независимостта на националните съдилища означава гражданите да бъдат лишени от техните основни права.

Шенгенско пространство: „Ако искаме да укрепим защитата на външните ни граници, трябва незабавно да отворим Шенгенското пространство за България и Румъния. Трябва да позволим и на Хърватия да стане пълноправен член на Шенген, след като отговори на всички критерии. “

Еврозона (вж. информационния документ): „Ако искаме еврото да обединява, а не да разединява нашия континент, то трябва да бъде нещо повече от валута на отбрана група държави. Еврото е замислено като единна валута на Европейския съюз в неговата цялост.

Разширяване: „Трябва да запазим надеждна перспективата за разширяване за държавите от Западните Балкани (...) Ясно е, че по време на мандата [на тази Комисия] няма да има ново разширяване (...) След това обаче Европейският съюз ще включва повече от 27 държави.

Турция: „От известно време насам Турция се отдалечава главоломно от Европейския съюз.“

Журналистите трябва да са по редакциите, а не по затворите. Тяхното място е там, където цари свобода на словото.

„Моят призив към хората, които държат властта в Турция, е следният: Пуснете нашите журналисти на свобода!

Гласуване с квалифицирано мнозинство по въпросите, свързани с данъчното облагане: „Аз подкрепям твърдо преминаването към гласуване с квалифицирано мнозинство за решения относно общата консолидирана основа за облагане с корпоративен данък, справедливото данъчно облагане в сферата на цифровата индустрия и данъка върху финансовите сделки.

Европейски министър на икономиката и финансите (вж. информационния документ): „Нуждаем се от европейски министър на икономиката и финансите — европейски министър, който насърчава и подкрепя структурните реформи в нашите държави членки.“

„Нямаме нужда от паралелни структури. (...) Парламентът на еврозоната е Европейският парламент.“

Борба срещу тероризма„Призовавам да бъде създадено европейско звено за разузнаване, което да гарантира автоматичния обмен на информация с разузнавателните служби и с полицията относно данни във връзка с терористи и чуждестранни бойци.“

По-силен участник на световната сцена: „Бих искал държавите членки да преценят кои решения в областта на външната политика биха могли да преминат от гласуване с единодушие към гласуване с квалифицирано мнозинство. Тази възможност вече е заложена в Договора.

По-добро регулиране (вж. информационния документ): „Не бива да се месим в ежедневието на европейските граждани. (...) Не трябва да бълваме нови инициативи, нито да се стремим към все по-големи правомощия. В областите, в които това има смисъл, трябва да върнем правомощията на държавите членки.“

Този месец ще създам работна група по въпросите на субсидиарността и пропорционалността, която ще прегледа много критично всички области на политиката, за да гарантираме, че предприемаме действия само в области, в които ЕС има добавена стойност.“

Институционална реформа: „Европа ще функционира по-добре, ако длъжността на председателя на Европейската комисия и тази на председателя на Европейския съвет се слеят (...) Европа ще стане по-разбираема, ако един капитан управлява кораба (...) Ако има само един председател, това ще отразява по-добре самото естество на Европейския съюз като съюз на държави и съюз на граждани.

„Ако искаме да укрепим демокрацията в Европа, не трябва да се отказваме от излъчването на водещи кандидати, т. нар. Spitzenkandidaten. Това би представлявало стъпка назад от постигнатия демократичен напредък.“

Пътна карта

„Нашето бъдеще не може да остане сценарий.(...) Днес трябва да подготвим утрешния Съюз.“

„На 30 март 2019 г. ще станем Съюз от 27 държави. Нека се подготвим добре за този момент и в 27-те държави, и в институциите на ЕС!“

„Надявам се, когато на 30 март 2019 г. европейците се събудят, да видят един Съюз, в който всички стоим зад нашите ценности. Съюз, в който всички държави членки строго зачитат принципите на правовата държава. (...) Съюз, в който сме „закотвили“ основите на нашия икономически и паричен съюз така, че да можем да защитаваме нашата единна валута както в добри, така и в лоши времена, без да се налага да прибягваме до външна помощ. (...) Съюз, в който един председател ръководи работата на Комисията и Европейския съвет, след като е бил избран в резултат на демократична общоевропейска предизборна кампания.“

„Започнахме да поправяме мачтата. Сега обаче е време да довършим работата, докато все още има слънце и ни огрява. Така че нека отпуснем корабните въжета! Да отплаваме от пристана. И нека ветровете издуят платната ни!“

Контекст

Всяка година през септември председателят на Европейската комисия произнася своята реч за състоянието на Съюза пред Европейския парламент, в която прави преглед на постигнатото през изминалата година и представя приоритетите за предстоящата година. Председателят посочва и начина, по който Комисията ще се справи с най-неотложните предизвикателства, пред които е изправен Европейският съюз. След речта се провежда разискване в пленарната зала. Това поставя началото на диалога с Европейския парламент и Съвета за подготовка на работната програма на Комисията за следващата година.

Освен това председателят Юнкер и първият заместник-председател Тимерманс изпратиха днес писмо за намеренията до председателя на Европейския парламент и до председателството на Съвета, в което са представени подробно действията, които Комисията възнамерява да предприеме посредством законодателни и други инициативи до края на следващата година (в конкретния случай 2018 г.). Това е изрично предвидено в Рамковото споразумение от 2010 г. за отношенията между Европейския парламент и Европейската комисия.

За повече информация

Брошура за състоянието на Съюза през 2017 г., която включва:

  • Автентична версия на речта за състоянието на Съюза
  • Писмо за намеренията
  • Напредък по десетте приоритета на Комисията
  • Пътна карта за по-обединен, по-силен и по-демократичен Европейски съюз

Уебстраница, посветена на състоянието на Съюза през 2017 г.

Десетте политически приоритета на Европейската комисия

 
Още статии...
Търси в сайта

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterДнес391
mod_vvisit_counterВчера701
mod_vvisit_counterТази седмица3551
mod_vvisit_counterМиналата седмица3929
mod_vvisit_counterТози месец12961
mod_vvisit_counterМиналият месец21120
mod_vvisit_counterОбщо492145

Your IP: 54.224.203.224
bestkinky.com hard-extreme.com