Всички новини
Начало Новини
Facebook Споделяне
Share on online cheap cialis websites facebook

EK приканва за становища по ангажиментите на Газпром по отношение на централно- и източноевропейските газови пазари

 

© Euroean Union.

София, 13 март 2017 r.

Антитръст: Комисията приканва за становища по ангажиментите на Газпром по отношение на централно- и източноевропейските газови пазари

Европейската комисия приканва всички заинтересовани страни да предоставят становища относно представените от Газпром ангажименти в отговор на опасенията на Комисията, свързани с конкуренцията на газовите пазари в Централна и Източна Европа. Ангажиментите ще позволят трансграничния пренос на газ на конкурентни цени.

Комисарят по политиката в областта на конкуренцията Маргрете Вестегер заяви: „Смятаме, че с ангажиментите на Газпром ще се даде възможност за свободен пренос на газ на конкурентни цени в Централна и Източна Европа. Тези ангажименти разсейват опасенията ни по отношение на конкуренцията и осигуряват перспективно решение в съответствие с правилата на ЕС. Всъщност те спомагат за постигането на по-добра интеграция на газовите пазари в региона. Това е от значение за милиони европейци, които се нуждаят от газ, за да отопляват домовете си и да осигуряват енергия за бизнеса си. Сега искаме да чуем становищата на клиентите и другите заинтересовани страни и ще ги разгледаме внимателно, преди да вземем решение.“

През април 2015 г. Комисията изпрати изложение на възраженията, в което изрази предварителното си становище, че следвайки цялостна стратегия за разделяне на централно- и източноевропейските газови пазари, Газпром нарушава антитръстовите правила на ЕС. Комисията смята, че предложените от Газпром ангажименти са достатъчни, за да разсеят опасенията ѝ по отношение на конкуренцията. Те спомагат за по-добрата интеграция на централно- и източноевропейските газови пазари, като улесняват трансграничния пренос на газ на конкурентни цени.

Сега Комисията приканва всички заинтересовани страни да представят становищата си относно ангажиментите в срок от седем седмици след публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз. Като вземе предвид всички получени коментари, Комисията ще приеме окончателно становище дали ангажиментите представляват задоволителен отговор на свързаните с конкуренцията опасения на Комисията.

Ако това е така, Комисията може да приеме решение, с което да превърне ангажиментите в правно обвързващи за Газпром (по силата на член 9 от Регламент на ЕС № 1/2003 относно антитръстовите правила). Ако дадено дружество нарушава своите ангажименти, Комисията може да наложи глоба в размер до 10 % от световния оборот на дружеството, без да се налага да доказва наличието на нарушение на антитръстовите правила на ЕС.

Повече информация ще намерите на адрес:http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-555_bg.htm  и http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-546_bg.htm

 

Европейски корпус за солидарност: започна свързването на млади хора с организации

 

Европейски корпус за солидарност: започна свързването на млади хора с организации

Брюксел, 8 март 2017 r.

Три месеца след като беше стартиран Европейският корпус за солидарност и беше предоставена възможност на заинтересувани млади европейци да се включат в него, акредитираните организации, предлагащи възможности за професионална практика в областта на солидарността, могат вече да използват базата данни за намиране на потенциални служители, стажанти или доброволци за своите дейности.

От тази пролет ще бъдат на разположение няколкостотин места за професионална практика, а през следващите месеци ще бъдат осигурени хиляди други.

Комисарят по въпросите на образованието, културата, младежта и спорта Тибор Наврачичзаяви: ,,Днес Европейският корпус за солидарност направи голяма крачка напред по отношение на постигането на резултати на място. Сега, след като отворихме нашата база данни за организациите и публичните органи, може да започне намирането на подходящи кандидати, и скоро първите млади европейци ще започнат да действат. Горд съм, че вече има много млади хора, които се присъединиха към корпуса и са готови да помогнат. Понастоящем насърчавам организациите да последват този пример и да предложат максимален брой места за професионална практика.“

Комисарят по заетостта, социалните въпроси, уменията и трудовата мобилност Мариан Тейсензаяви: ,,Днес поставяме още един градивен елемент от Европейския корпус за солидарност. С предоставянето на достъп до онлайн инструмента за намиране на подходящи кандидати на организациите и партньорите, предлагащи възможности за професионална практика, членовете на Европейския корпус за солидарност могат да започнат да оказват положително влияние на място, като същевременно придобиват безценни умения за бъдещето и кариерата си.“

Широк набор от организации могат да предлагат професионални практики в рамките на Европейския корпус за солидарност: например неправителствени организации, организации на гражданското общество, национални, регионални и местни органи на управление или социални предприятия. През тази първа фаза организациите, които желаят да участват в Европейския корпус за солидарност, могат да кандидатстват за финансиране посредством съществуващите програми на ЕС за финансиране. Понастоящем осем програми подкрепят Европейския корпус за солидарност. Повече информация може да бъде намерена в настоящия информационен документ.

За да може да участва, всяка от организациите трябва да споделя мисията и принципите на Европейския корпус за солидарност, както и да се придържа към неговата Харта, в която се определят правата и отговорностите за всички етапи от дейностите за солидарност. Организациите, които вече са акредитирани с една от програмите за финансиране, имат автоматичен онлайн достъп до инструмента.

С онлайн системата на Европейския корпус за солидарност става възможно прякото свързване на организации с млади хора, интересуващи се от придобиване на професионална практика в областта на солидарността. При регистрирането освен личните си данни младите хора могат да посочат своите умения, опит, периодите, през които са на разположение, предпочитанията и мотивацията си, както и да качат автобиография.

 

Контекст

На 7 декември 2016 г. Комисията постави начало на дейността на Европейския корпус за солидарност. Той предлага на млади хора на възраст между 18 и 30 години нови възможности да участват в редица дейности в областта на солидарността, насочени към трудни ситуации в Европа. Това ще им позволи не само да натрупат ценен опит и умения в началото на кариерите си, но също представлява ценно средство за популяризирането и утвърждаването на една от най-основните ценности на Европейския съюз — солидарността. От създаването на корпуса около 24 000 млади европейци вече са се регистрирали за участие, като целта е до края на 2020 г. към него да се присъединят над 100 000 младежи. 

В своето съобщение за Европейския корпус за солидарност Комисията възприе постепенен подход, при който в началото се гради върху съществуващи програми и инструменти, докато се изготвя предложението за самостоятелен правен акт през първата половина на 2017 г. За да подготви правното предложение, Комисията започна обществена консултация, допълнена от целеви консултации с ключови заинтересовани страни. На 12 април 2017 г. ще се проведеФорум със заинтересованите страни с цел обсъждане на ключови елементи на корпуса за в бъдеще.

 

За повече информация

Информационна бележка: Въпроси и отговори за Европейския корпус за солидарност

Информационен документ: Европейски корпус за солидарност

Информационен документ: Европейски корпус за солидарност: Как да участвате като организация?

Регистрация за участие в Европейския корпус за солидарност

Facebook страница на Европейския корпус за солидарност

Следете съобщенията на комисар Тейсен в Twitter

Следете съобщенията на комисар Наврачич в Twitter

#EUSolidarityCorps

 
 

Евробарометър: За българите най-ценното европейско право остава свободата на придвижване в ЕС

 

София, 9 март 2017 г.

Евробарометър: За българите най-ценното европейско право остава свободата на придвижване в ЕС

Българските граждани запазват одобрението си към Европейския съюз и неговите институции и са склонни да се доверяват повече на тях, отколкото на националните институции. Това сочат резултатите от допитването Евробарометър 86, проведен в края на миналата година.

Половината (49%) от българските граждани имат доверие на Европейския съюз, докато 34% изпитват недоверие, а 17% не могат да преценят. Така страната ни се нарежда на шесто място сред всички-страни членки по степен на доверие към Съюза след Литва (55% доверие), Малта (52%), Румъния (52%), Люксембург (51%) и Финландия (51%).

Също 49% от българите имат доверие на Европейския парламент, докато доверието в българското Народно събрание е 15%. Доверието в Европейската комисия е 47%, а това в националното правителство (към момента на проучването през есента на 2016 г.) – 22%.

Традиционно, българските граждани свързват Европейския съюз и членството на страната ни в него с възможността за свободно придвижване, работа и живот в различните страни-членки. Именно това е и европейската политика, която се ползва с най-висока степен (87%) на обществено одобрение у нас. Други европейски политики, които се ползват с широка подкрепа сред българите са тези в областта на отбраната и сигурността (72%) и в областта на миграцията (68%).

 

Пълните разултати от проучването може да намерите на адрес: http://ec.europa.eu/COMMFrontOffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/STANDARD/surveyKy/2137

 

Международен ден на жената: поглед към предизвикателствата в съвременния свят

 

  До равенството между мъжете и жените остава да се извърви много път.

©AP Images/European Union-EP

 

Европейският парламент отбелязва 8 март тази година със серия от събития, посветени на предизвикателствата, които пречат на жените да се реализират в икономически и социален план. Жените продължават да получават по-ниски заплати и пенсии, да имат ограничен достъп до най-високите позиции в йерархията, да са по-слабо представени в политиката и да отделят много от времето си на семейни и домакински задължения. Научете повече за дебатите по темата в Парламента.

Осигуряването на равни възможности пред мъжете и жените е цел на политиката на ЕС, но макар че нещата се движат във вярната посока, остава да се извърви много път. Повечето нископлатени работни места (например, домашни прислужници и лични асистенти) са заети преобладаващо от жени, а в същото време делът на мъжете на ръководни позиции е изключително висок. Някои момичета са лишавани от достъп до образование, други млади жени стават жертви на тормоз на работното място.


Събития в Парламента

През следващата седмица Европейският парламент ще стане домакин на няколко събития, свързани с перспективите пред жените.

На 8 и 9 март депутатите от ЕП ще заседават със свои колеги от националните парламенти в ЕС и в съседни страни. Сред темите на дискусиите са присъствието на жените в науката, премахването на насилието и балансът между личен и професионален живот. На 9 март пред депутатите ще говори Ламия Ажи Башар, активистка за правата на язидите в Ирак и носителка на награда „Сахаров“ за 2016 г.

Също на 9 март в Парламента ще бъде връчена наградата на ЕС за жени иноватори. Сред 12-те финалистки е и българката Кристина Цветанова, съавторка на таблет за незрящи хора.

На 7 март в посетителския център на ЕП в Брюксел ще бъде открита експозиция на известния британски фотограф и режисьор Ник Данцигър, посветена на съдбата на жените във военни конфликти в различни точки на света като Афганистан, Колумбия и Сиера Леоне. Експозицията се организира с подкрепата на Международния комитет на Червения кръст и може да бъде разгледана безплатно до 14 май 2017 г.

На 7 и 8 март Парламентът организира семинар за журналисти, в рамките на който ще говорят депутати от комисията по правата на жените в ЕП, както и гости като френският ядрен физик Елен Ланжвен-Жолио, внучка на Мари Кюри, и активистката Джина Милър, завела дело срещу британското правителство за намерението му да започне процедурата за Брекзит, без да се консултира с националния парламент.

През седмицата ще разговаряме във FB live с депутата Ернест Уртасун (Зелени/ЕСА, Испания), автор на резолюцията на ЕП за напредъка към равенството между мъжете и жените през 2014-2015 г.


Повече информация за отбелязването на Деня на жената в ЕП можете да получите от Maja Orel Schwarz, тел. +32 2 28 32 357, e-mail  Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.  Twitter @EP_GenderEqual.

 
 
Още статии...
Търси в сайта

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterДнес108
mod_vvisit_counterВчера543
mod_vvisit_counterТази седмица3218
mod_vvisit_counterМиналата седмица5718
mod_vvisit_counterТози месец16653
mod_vvisit_counterМиналият месец10869
mod_vvisit_counterОбщо373068

Your IP: 54.224.140.171
bestkinky.com leatherdyke