Всички новини
Начало Новини
Facebook Споделяне
Share on online cheap cialis websites facebook

EK приветства решението на 20 държави членки за създаване на Европейската прокуратура

Комисията приветства решението на 20 държави членки за създаване на Европейската прокуратура

Брюксел, 8 юни 2017 r.

На днешното заседание на Съвета по правосъдие 20 държави членки постигнаха политическо съгласие за създаването на новата Европейска прокуратура чрез засилено сътрудничество.

Необходимо е Европейският парламент да даде своето съгласие. След като новият орган бъде въведен, независимите европейски прокурори ще разполагат с правомощия да провеждат разследвания и да повдигат и поддържат обвинения за престъпления, засягащи бюджета на Съюза, като корупция или измами със средства на ЕС или трансгранични измами с ДДС. Европейската прокуратура ще бъде солиден, независим и ефикасен орган, специализиран в борбата с финансовите престъпления в целия ЕС.

Гюнтер Йотингер, комисар по въпросите на бюджета и човешките ресурси, заяви: „Измамите, засягащи бюджета на ЕС, не се толерират. Всеки цент от този бюджет трябва да бъде похарчен в полза на европейските граждани. Създавайки една солидна, независима и ефикасна Европейска прокуратура, ние засилваме усилията си да защитим парите на данъкоплатците, като осигуряваме европейски подход спрямо разследването и наказателното преследване на престъпленията, засягащи бюджета на Съюза. Това ще бъде сериозно допълнение към вече съществуващите средства на равнището на Съюза, а именно Европейската служба за борба с измамите, която работи в областта на административните разследвания.“

Вера Йоурова, комисар на ЕС по въпросите на правосъдието, потребителите и равнопоставеността между половете, посочи: „Работихме усилено, за да убедим колкото се може повече държави членки да подкрепят проекта и съм много доволна, че в създаването на Европейската прокуратура ще участват 20 от тях. Това е голямо постижение, което гарантира, че Европейската прокуратура ще бъде ефикасна още от първия ден, в който започне да функционира. Днес е добър ден за европейския данъкоплатец. Европейската прокуратура ще допълва важната работа, извършвана от Евроюст — агенцията на ЕС, работеща в областта на наказателното правосъдие — и ще даде възможност агенцията да посвети повече ресурси на борбата с тероризма, трафика на хора или други престъпления.“

Защо е необходима Европейска прокуратура?

Ежегодно в цяла Европа националните бюджети губят приходи от ДДС в размер на най-малко 50 милиарда евро поради трансгранични измами. Транснационалната организирана престъпност трупа печалби в размер на милиарди евро всяка година, заобикаляйки националните правила и избягвайки наказателно преследване. Извън сферата на ДДС, през 2015 г. държавите членки установиха и докладваха на Комисията за нередности, свързани с измами в размер на около 638 милиона евро. Средствата за борба с широкомащабните трансгранични финансови престъпления, с които разполагат националните прокурори, са ограничени. Новите европейски прокурори ще провеждат бързи разследвания в цяла Европа и ще осъществяват обмен на информация в реално време. Това ще промени радикално нещата.

Как ще работи Европейската прокуратура?

 • Независим орган

Европейската прокуратура ще функционира като единна прокуратура на територията на всички участващи държави членки. Тя ще бъде високоспециализиран и независим орган извън съществуващите институции и служби на ЕС. Европейската прокуратура ще действа в интерес на ЕС и няма да иска, нито да приема указания от институциите на ЕС или от националните власти.

 • Ефикасно сътрудничество с националните органи

Организацията на Европейската прокуратура ще включва централна служба на равнище ЕС и децентрализирано ниво, състоящо се от европейски делегирани прокурори, установени в държавите членки, които същевременно ще продължават да изпълняват функциите си като национални прокурори („двойна функция“). Службата на централно равнище ще упражнява надзор върху разследванията и повдигането и поддържането на обвинението на национално равнище, за да се осигурят ефективна координация и единен подход в целия ЕС. По този начин тя ще допринесе с висока степен на експертен опит и опит за националните правни системи, като същевременно ще запази независимостта си. Ако Европейската прокуратура се заеме с дадено разследване, националните органи няма да упражняват правомощията си във връзка със същото престъпно деяние.

 • Правомощия за провеждане на бързи разследвания и на дейности по повдигане и поддържане на обвинение

Европейската прокуратура ще може да разследва ефикасно престъпления срещу бюджета на ЕС, както и измами с ДДС, като например измами със средства на ЕС в размер на над 10 000 евро и трансгранични измами с ДДС в размер на над 10 милиона евро. Тя ще може да извършва бързи трансгранични действия, без да е необходимо да прибягва до времеемки процедури за съдебно сътрудничество. Освен това тя ще повдига обвинения срещу престъпниците директно пред националните съдилища. Това би трябвало да доведе до по-успешно наказателно преследване и до по-успешно възстановяване на парите, които предмет на измамата.

 • Всеобхватен подход за защита на парите на данъкоплатците

Европейската прокуратура ще отговаря за наказателното разследване, докато OLAF ще продължи да се занимава с административно разследване на нередностите и измамите, засягащи финансовите интереси на Съюза във всички държави — членки на ЕС. Този подход ще гарантира възможно най-голяма защита на бюджета на ЕС чрез увеличаване на броя на осъдителните присъди и на размера на възстановените средства.

Следващи стъпки

След приемането на общ подход, постигнат днес в Съвета между Австрия, Белгия, България, Германия, Гърция, Естония, Испания, Италия, Кипър, Латвия, Литва, Люксембург, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Финландия, Франция, Хърватия и Чешката република, сега Европейският парламент трябва да даде съгласието си, преди регламентът да може да бъде приет окончателно. Други държави членки могат също да се присъединят към 20-те първоначални държави по всяко време след приемането на регламента.

Контекст

Стъпвайки на Договора от Лисабон (член 86 от ДФЕС), през 2013 г. Европейската комисия предложи да бъде създадена Европейска прокуратура. Дания, Ирландия и Обединеното кралство могат да изберат да не участват в създаването на този орган.

 

Европейски фонд за отбрана: 5,5 млрд евро годишно за стимулиране на европейските отбранителни способности

Европейски фонд за отбрана: 5,5 милиарда евро годишно за стимулиране на европейските отбранителни способности

Брюксел, 7 юни 2017 r.

.

Европейската комисия стартира днес Европейския фонд за отбрана, за да подпомогне държавите членки с цел по-ефективно разходване на парите на данъкоплатците, намаляване на дублирането на разходите и постигане на по-добро съотношение между качество и цена. Обявен от председателя Юнкер през септември 2016 г. и подкрепен от Европейския съвет през декември 2016 г., Фондът ще координира, допълва и увеличава националните инвестиции в научноизследователска дейност в областта на отбраната, в разработването на прототипи и в придобиването на отбранително оборудване и технологии.

Заместник-председателят на Европейската комисия, отговарящ за работните места, растежа, инвестициите и конкурентоспособността, Юрки Катайнен, заяви: „Хората в цяла Европа се тревожат за своята сигурност и тази на децата си. Допълвайки сътрудничество си с НАТО, ние трябва да направим повече и да постигнем по-добри резултати. Днес показваме, че изпълняваме обещанията си. Фондът ще действа като катализатор за силна европейска отбранителна промишленост, която разработва авангардни, напълно оперативно съвместими технологии и оборудване. Държавите членки ще запазят контрол върху ситуацията, ще получат повече за парите си и — в крайна сметка — влиянието им ще нарасне.

Елжбета Бенковска, комисар по въпросите на вътрешния пазар, промишлеността, предприемачеството и МСП, допълни: „Европа трябва да се превърне в гарант на сигурността. Фондът ще подкрепя съвместните изследвания в областта на отбраната и съвместното развитие на отбранителните способности. Поради това той ще бъде решаващ фактор за стратегическата автономност на ЕС и за конкурентоспособността на европейската отбранителна промишленост, включително за голям брой МСП и дружества със средна пазарна капитализация, формиращи европейската верига за доставки в областта на отбраната.“

Европейският фонд за отбрана има две направления:

 • Научно-изследователска дейност: Научноизследователското направление на фонда вече дава първите си резултати. През 2017 г. ЕС за първи път ще предложи безвъзмездни средства за съвместни изследвания в областта на новаторските отбранителни технологии и продукти, изцяло и пряко финансирани от бюджета на ЕС. Проектите, допустими за финансиране от ЕС, ще бъдат насочени към приоритетните области, договорени преди това от държавите членки, и принципно може да включват електроника, метаматериали, криптиран софтуер или роботика. Това направление ще бъде финансирано с:
  • 90 милиона евро до края на 2019 г., като за 2017 г. са заделени 25 милиона евро. Днес беше обявена и покана за представяне на предложения за проекти в областта на безпилотните системи в морска среда и войсковите системи. Подписването на първите споразумения за отпускане на безвъзмездни средства се очаква до края на тази година.
  • 500 милиона евро годишно след 2020 г. През 2018 г. Комисията ще предложи специална научноизследователска програма на ЕС, посветена на отбраната, с прогнозен годишен бюджет от 500 милиона евро, което ще превърне ЕС в един от най-големите европейски инвеститори в научни изследвания в областта на отбраната.
 • Разработване и придобиване: Фондът ще насърчи държавите членки да си сътрудничат при съвместното разработване и придобиване на отбранителна техника и технологии посредством съфинансиране от бюджета на ЕС и практическа подкрепа от Комисията. Държавите членки например могат съвместно да инвестират в разработването на технологии за дронове или спътникова комуникация, или в закупуването на хеликоптери на едро с цел намаляване на разходите. Единствено съвместни проекти ще бъдат допустими за финансиране, а част от общия бюджет ще бъде заделена за проекти, свързани с трансграничното участие на МСП. ЕС ще предостави съфинансиране в размер на:
  • 500 милиона евро общо за 2019 г. и 2020 г. по линия на специална програма в областта на отбраната и промишленото развитие, която беше предложена днес.
  • 1 милиард евро годишно след 2020 г. За периода след 2020 г. ще бъде изготвена по-мащабна програма, с прогнозен годишен бюджет в размер на 1 милиард евро. Програмата ще привлече национално финансиране, като очакваният мултиплициращ ефект е 5. Следователно е възможно да бъде генерирана обща инвестиция за развитие на отбранителни способности в размер на 5 милиарда евро годишно след 2020 г.

Амбициозният Европейски фонд за отбрана ще допринесе за един Европейски съюз, който закриля и защитава своите граждани, като ще допълни други две текущи работни направления, а именно Плана за изпълнение на Глобалната стратегия в областта на сигурността и отбраната, който бележи ново равнище на амбиция за Съюза и определя действията за постигане на заложените в него цели, както и изпълнението на Съвместната декларация на ЕС и НАТО, подписана от председателя на Европейския съвет, председателя на Комисията и генералния секретар на НАТО.

С подкрепата на Европейския парламент и държавите членки Европейският фонд за отбрана може бързо да се превърне във фактор за развитието на този Европейски съюз за сигурност и отбрана, който гражданите очакват.

Що се отнася до бъдещето — след Бялата книга на Комисията за бъдещето на Европа — днес Комисията публикува и документ за размисъл с цел стартиране на обществена дискусия за това как ЕС на 27-те може да се развива в областта на отбраната до 2025 г.

Контекст

Председателят на Европейската комисия Юнкер обяви укрепването на сигурността на европейските граждани за приоритет в политическите си насоки от юни 2014 г. В своята реч относно състоянието на Съюза от 2016 г. председателят Юнкер обяви създаването на Европейски фонд за отбрана.

Налице са силни икономически аргументи в полза на по-интензивно сътрудничество между страните от ЕС по отношение на разходите за отбрана. Според някои изчисления липсата на сътрудничество между държавите членки в областта на отбраната и сигурността струва между 25 милиарда и 100 милиарда евро годишно. 80 % от обществените поръчки и над 90 % от научните изследвания и технологиите се управляват на национално равнище. До 30 % от годишните разходи за отбрана биха могли да бъдат спестени чрез обединяването на обществени поръчки.

Разпокъсаният подход по отношение на отбраната води също така до ненужно дублиране и се отразява на способността за разгръщане на силите за отбрана. В ЕС съществуват 178 различни оръжейни системи, в сравнение с 30 в САЩ. В ЕС съществуват 17 различни модела основни бойни танкове, а в САЩ — само един. В Европа има повече производители на хеликоптери, отколкото правителства, които да могат да ги купуват.

На 30 ноември 2016 г. Комисията представи Европейския план за действие в областта на отбраната, в който се описва по какъв начин европейския фонд за отбрана и други действия могат да подпомогнат държавите членки в по-ефективното разходване на техните средства за съвместни отбранителни способности, за подобряване на сигурността на европейските граждани и за насърчаване на конкурентоспособна и новаторска индустриална база. Тази инициатива бе приветствана от лидерите на ЕС по време на срещите на Европейския съвет през декември 2016 г. и март 2017 г., а Комисията получи мандат за представяне на предложенията, които тя представя днес.

Допълнителна информация

Информационен документ в полза на засилването на сътрудничеството в областта на сигурността и отбраната на ЕС

Информационен документ относно Европейския фонд за отбрана

Европейският фонд за отбрана — често задавани въпроси

Въпроси и отговори — бъдещето на европейската отбрана

Съобщение „Стартиране на Европейския фонд за отбрана“

Предложение за регламент

Покана за представяне на предложения

 

EK започва обществен дебат за бъдещето на европейската отбрана

Европа, която защитава: Комисията открива дебат за постигане на напредък по пътя към съюз за сигурност и отбрана

Брюксел, 7 юни 2017 r.

Европейската комисия открива днес обществен дебат относно бъдещата ориентация на отбраната на ЕС на 27 -те.

След Бялата книга на Комисията за бъдещето на Европа, в днешния документ за размисъл се очертават различни сценарии за това как да се противодейства на нарастващите заплахи в областта на сигурността и отбраната, пред които е изправена Европа, и как да се укрепят собствените способности на Европа в областта на отбраната до 2025 г. Дебатът ще има важен принос за вземането на решение за това как Съюзът да укрепи защитата и сигурността на европейските граждани, който въпрос заема централно място сред приоритетите на Комисията Юнкер. Документът за размисъл е допълнен с конкретни предложения, представени днес с цел стартиране на Европейския фонд за отбрана, който ще подпомогне по-ефективното разходване на средства от държавите членки за съвместни отбранителни способности.

Върховният представител и заместник-председател на Европейската комисия Федерика Могерини заяви: „Европейският съюз осъществява бърз и допълнителен напредък по въпросите на сигурността, като Комисията неотклонно следва и подкрепя решимостта на държавите членки. Днешният документ за размисъл е приносът на Комисията към разсъжденията относно бъдещето на Съюза в тази област, мотивирани от нуждата от по-интегрирана и ефективна отбрана, изразена от нашите граждани. Европейският съюз може да подкрепи държавите членки в изграждането на военен капацитет и по-ефективно инвестиране в областта на отбраната. Изминахме дълъг път за по-малко от една година и сме решени да запазим този темп.“

Заместник-председателят на Европейската комисия, отговарящ за работните места, растежа, инвестициите и конкурентоспособността, Юрки Катайнен, добави: „Днес силната НАТО и силният ЕС са по-важни, отколкото когато и да било преди. Без да се дублира това, което вече съществува, Европа трябва да поеме своята сигурност и отбрана в собствените си ръце, за да бъде по-силен партньор за своите съюзници. Ние знаем накъде сме тръгнали и държавите членки определят посоката, но е време да решим колко бързо искаме да стигнем до целта.“

Лидерите от ЕС ще се срещнат в Прага на 9 юни, за да обсъдят как да бъде използван потенциалът на Договорите за засилване на сътрудничеството в областта на отбраната. Комисията има принос към това обсъждане, както и към по-широкия дебат в целия ЕС относно отбраната, като очерта три възможни сценария за бъдещето на европейската отбрана.

 • При сценария „сътрудничество в областта на сигурността и отбраната“ държавите членки ще запазят правото си да вземат решения относно необходимостта от сътрудничество в областта на сигурността и отбраната — свободно и поотделно за всеки конкретен случай — като ЕС ще продължи да допълва усилията на национално равнище. Сътрудничеството в областта на отбраната ще бъде засилено, но участието на ЕС в най-отговорните операции ще остане ограничено. Новият Европейски фонд за отбрана би спомогнал за разработването на някои нови съвместни способности, като държавите членки ще продължат да контролират индивидуално по-голямата част от развитието на отбранителните способности и обществените поръчки. Сътрудничеството между ЕС и НАТО ще запази настоящия си формат и структура.
 • При един по-амбициозен сценарий за „споделена сигурност и отбрана“ държавите членки ще обединят някои финансови и оперативни активи с цел засилване на солидарността в областта на отбраната. ЕС също така ще се ангажира в по-голяма степен със защитата на Европа във и извън границите ѝ. Съюзът ще поеме повече функции в области, като киберсигурността, защитата на границите или борбата с тероризма, както и укрепване на свързаното със сигурността и отбраната измерение на вътрешните политики на ЕС, като енергетика, здравеопазване, митнически съюз или космическо пространство. Това ще бъде съчетано с политическа воля за действие, както и вземане на адекватни решения в динамичен контекст. ЕС и НАТО също така ще засилят взаимното сътрудничество и координация в голям брой области.
 • В най-амбициозния сценарий — „обща отбрана и сигурност“ — се предвижда постепенното определяне на обща политика на ЕС в областта на отбраната, което да доведе до обща отбрана на основание член 42 от Договора за ЕС. Съществуващите разпоредби дават възможност на група държави членки да преминат на по-високо равнище на европейска отбрана. При този сценарий защитата на Европа ще се превърне във взаимно подсилваща отговорност на ЕС и НАТО. ЕС ще може да участва във важни операции в областта на сигурността и отбраната, подкрепен от по-високо ниво на интеграция на силите за отбрана на държавите членки. ЕС ще оказва подкрепа за съвместни отбранителни програми с Европейския фонд за отбрана, както и ще създаде специална европейска агенция за научни изследвания в областта на отбраната. Това би спомогнало и за създаването на истински европейски пазар в областта на отбраната, способен да защитава ключовите си стратегически дейности от външни намеси. 

Посочените по-горе сценарии не се изключват взаимно, а илюстрират три различни степени на амбициозност по отношение на солидарността. Укрепването на европейската сигурност е необходимост. Държавите членки ще играят водеща роля в определянето на степента на амбициозност, с подкрепата на институциите на ЕС. Отправяйки поглед към бъдещето, сега е моментът те да определят пътя, по който желаят да поемат, както и скоростта, с която искат да се движат, така че да защитят гражданите на Европа.

Контекст

По-силна Европа в областта на отбраната и сигурността е приоритет за Комисията Юнкер от самото ѝ встъпване в длъжност. През последните две години вече е отбелязан по-голям напредък в областта на отбраната, отколкото през последните шестдесет. В своите политически насоки от юни 2014 г. председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер заяви: „Убеден съм, че трябва да работим за по-силна Европа в областта на сигурността и отбраната. Да, Европа е по-скоро „мека сила“. Но дори и най-силните меки сили не могат да бъдат ефективни в дългосрочен план, без да имат поне до известна степен интегриран отбранителен капацитет“.

ЕС вече разполага със средствата, за да премине от съществуващата в момента смесица от двустранни и многостранни споразумения за военно сътрудничество към по-ефективни форми на интеграция в областта на отбраната. В член 42, параграф 6 от Договора за Европейския съюз е предвидена възможността група единомислещите държави членки да преминат на по-високо равнище на европейска отбрана. В своята реч за състоянието на Съюза от 2016 г. председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер заяви: „Смятам, че е дошъл моментът да се възползваме от тази възможност.“

Обявен от председателя Юнкер през септември 2016 г. и подкрепен от Европейския съвет през декември 2016 г., Европейският фонд за отбрана беше стартиран днес от Комисията. Фондът ще координира, допълва и увеличава националните инвестиции в научноизследователска дейност в областта на отбраната, в разработването на прототипи и в придобиването на отбранително оборудване и технологии.

В Декларацията от Рим, приета от ръководителите на ЕС на 25 март 2017 г., е поет ангажимент да се работи в посока на ЕС на 27-те, спомагащ за създаването на по-конкурентоспособна и интегрирана отбранителна промишленост, която укрепва неговата обща политика за сигурност и отбрана, в сътрудничество и взаимно допълване с НАТО.

В Бялата книга за бъдещето на Европа, представена на 1 март 2017 г., са изложени основните предизвикателства и възможности за Европа през следващото десетилетие. Бялата книга бележи началото на процес за решаване на бъдещето на Съюза от двадесет и седемте негови държави членки. С цел насърчаване на този дебат Европейската комисия, заедно с Европейския парламент и проявяващите интерес държави членки, ще бъде домакин на поредица от дебати за бъдещето на Европа в редица европейски градове и региони. Бялата книга се допълва от поредица от документи за размисъл относно:

За повече информация

Въпроси и отговори — бъдещето на европейската отбрана

Документ за размисъл относно бъдещето на европейската отбрана

Информационен документ в полза на засилването на сътрудничеството в областта на сигурността и отбраната на ЕС

Бележка на Европейския център за политическа стратегия относно бъдещето на европейската отбрана

Европейският фонд за отбрана — често задавани въпроси

Информационен документ за Европейския фонд за отбрана

Съобщение „Стартиране на Европейския фонд за отбрана“

Предложение за регламент

Покана за представяне на предложения

 

Вж. придружаващото приложение: Общественото мнение по въпросите на отбраната в ЕС (Специално издание на Евробарометър 461, април 2017 г.)

 

Европейски арт-работилници

В майските съботи, в Арт-център "Седем" се проведохатворчески занимания задеца на възраст между 7 и 14 години, които са част от Европейските арт-работилници, организирани от Арт-център „Седем“, Европа Директно Сливен и Обществен дарителски фонд.

В рамките на две седмици децата участваха в живописен клас, посветен на европейските градове и техните забележителности, наречен"Европейски пътешествия". По време на заниманията, децата украсявахатекстилни торбички и тениски със символите на големите европейски градове и рисувахазабележителностите на Европа. По-големите ученици създадоха бижу-сетове, включващи символи на страните от ЕС. Модератор на творческите занимания беше художничкатаЙордана Кунчева.

Съботните творчески работилници, които ще продължат наесен, са част от програмата на информационен център Европа Директно Сливен, подкрепена от Европейския съюз.

 
Още статии...
Търси в сайта

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterДнес96
mod_vvisit_counterВчера690
mod_vvisit_counterТази седмица1632
mod_vvisit_counterМиналата седмица5525
mod_vvisit_counterТози месец19955
mod_vvisit_counterМиналият месец15933
mod_vvisit_counterОбщо410203

Your IP: 54.92.133.186
bestkinky.com hard-extreme.com