Всички новини
Начало Новини
Facebook Споделяне
Share on facebook

Кръговата икономика: повече рециклиране на домакински отпадъци, по-малко сметища

 

18 април 2018 г., Страсбург

Кръговата икономика: повече рециклиране на домакински отпадъци, по-малко сметища

–          Цели за рециклиране на битовите отпадъци – 44% днес, 55% до 2025 г., 65% до 2035 г.;

–          Не повече от 10% отпадъци, депонирани на сметища, до 2035 г.;

–          Разделно събиране на текстилни продукти и опасни отпадъци.

ЕП одобрява амбициозни цели за рециклиране според нов законодателен текст относно отпадъците и кръговата икономика, приет в сряда.

Подобренията в процеса на управление на отпадъците ще донесат ползи за околната среда, климата и човешкото здраве, но не само това. Четирите предложени законодателни акта са също така част от промяна в политиката на ЕС за преминаване към кръгова икономика – система, при която стойността на продуктите, материалите и ресурсите остава в икономиката възможно най-дълго време.

До 2025 г. поне 55% от битовите отпадъци (от домакинствата и бизнеса) трябва да бъдат рециклирани, гласи текстът, както е договорен със Съвета на министрите. Този дял ще се покачи до 60% до 2030 г. и до 65% до 2035 г. 65% от материалите за опаковки трябва да бъдат рециклирани до 2025 г., а 70% – до 2030 г. Предвидени са отделни цели за различните видове опаковъчни материали като хартия и картон, пластмаса, стъкло, метал и дърво. България е рециклирала 32% от отпадъците през 2016 г.

Сметищата да станат изключение

Предложението за законодателен акт също така ограничава дела от битови отпадъци, който може да бъде депониран в сметища, до максимум 10% до 2035 г. Частта от отпадъците в България, която е изхвърлена на сметища през 2016 г., е 64%.

Текстилните продукти и опасните отпадъци от домакинствата ще трябва да бъдат събирани разделно до 2025 г. До 2024 г. биоразградимите отпадъци ще трябва да бъдат събирани разделно или да бъдат рециклирани като компост в домашни условия.

Намаляване на хранителните отпадъци с 50%

В съответствие с целите на ООН за устойчиво развитиедържавите членки трябва да се стремят да намалят хранителните отпадъци с 30% до 2025 г. и с 50% до 2030 г. За да се предотврати изхвърлянето на храни, държавите членки трябва да предоставят стимули за събирането на непродадени храни и тяхното безопасно преразпределение. Осведомеността на потребителите относно значението на датите на етикетите „Използвай до“ и „Най-добър до“ също трябва да бъде подобрена според евродепутатите.

Докладчикът Симона Бонафе (С&Д, Италия) заяви: „С този пакет Европа поема категоричен ангажимент към устойчивото икономическо и социално развитие, което най-накрая ще интегрира индустриалните политики и опазването на околната среда. Кръговата икономика не е само политика за управление на отпадъците, а и начин за оползотворяване на суровините и избягване на прекомерното използване на намаляващите ресурси на нашата планета чрез дълбоки иновации в нашата производствена система“.

Тя добави: „Този пакет съдържа важни мерки за управление на отпадъците, но също така отива по-далеч, като установява правила, които взимат предвид целия жизнен цикъл на даден продукт, и има за цел промяна в поведението на предприятията и потребителите. За първи път държавите членки ще бъдат задължени да следват единна и споделена законодателна рамка“.

Следващи стъпки

Текстът се връща в Съвета за формално одобрение преди публикуването му в Официален вестник на ЕС, официалния протокол на всички правни актове на ЕС.

Допълнителна информация – какво е кръговата икономика?

Кръговата икономика предполага намаляването на отпадъците до минимум, както и повторното използване, поправката, преустройството и рециклирането на съществуващите материали и продукти. Преминаването към една по-силна кръгова икономика ще намали натиска върху околната среда, ще увеличи сигурността на доставките на суровини, ще повиши конкурентоспособността, иновациите и растежа, както и ще създаде работни места.

*             *             *

Връзки:

–          Проучване на ЕП: Пакет за кръговата икономика

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/599288/EPRS_BRI%282017%29599288_EN.pdf

–          Битови отпадъци в сметища, изгорени, рециклирани и компостирани в 28-те държави членки от 1995 до 2016 г.

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=File:Municipal_waste_landfilled,_incinerated,_recycled_and_composted_in_the_EU-28,_1995_to_2016.png

–          Процедурно досие (2015/0276(COD))

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/0276%28COD%29&l=en

–          Процедурно досие (2015/0272(COD))

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/0272%28COD%29&l=en


 

–          Процедурно досие (2015/0274(COD))

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/0274%28COD%29&l=en

–          Процедурно досие (2015/0275(COD))

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/0275%28COD%29&l=en

–          Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

http://www.europarl.europa.eu/committees/bg/envi/home.html

–          Съобщение за медиите за гласуване в комисия (27.02.2018 г.)

http://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20180227IPR98710/circular-economy-meps-back-plans-to-boost-recycling-and-cut-landfilling

–          Профил на докладчика Симона Бонафе:

http://www.europarl.europa.eu/meps/bg/124814/SIMONA_BONAFE_home.html

–          Безплатни снимки и аудиовизуални материали

https://multimedia.europarl.europa.eu/bg/circular-economy_4603_pk.

 

Пакет относно разширяването 2018г. : EК препоръчва започването на преговори с Албания и с бившата югославска република Македония

София, 17 април 2018 г.

Пакет относно разширяването 2018г. : EК препоръчва започването на преговори с Албания и с бившата югославска република Македония

Европейската комисия прие днес годишния си пакет по въпросите на разширяването, включително седем отделни доклада за партньорите от Западните Балкани и Турция. С оглед на постигнатия напредък Комисията препоръчва започването на преговори за присъединяване с Албания и с бившата югославска република Македония.

В пакета относно разширяването се прави оценка на изпълнението на политиката на ЕС по въпросите на разширяването въз основа на установени критерии и справедливи и строги условия. Всеки от седемте партньори е оценен въз основа на постигнатите от него резултати.

За първи път заедно с пакета Комисията публикува и годишните си оценки на програмите за икономически реформи за Западните Балкани и Турция. Това показва значението на функциониращата икономика за постигането на напредък по пътя към ЕС. За да може перспективата за присъединяване да се превърне в реалност, държавите трябва да дадат приоритет на реформите в основни сфери, каквито са върховенството на закона, правата на човека, демократичните институции и реформата на публичната администрация, както и в областите на икономическото развитие и конкурентоспособността и всички сфери, в които все още има структурни недостатъци.

Комисията ще продължи да подкрепя усилията за реформи чрез стратегическо подпомагане и целенасочена финансова помощ.

КОНТЕКСТ

Процес на разширяване

Настоящата програма за разширяване обхваща партньорските страни от Западните Балкани и Турция. Със страните кандидатки бяха започнати преговори за присъединяване — Черна гора (2012 г.), Сърбия (2014 г.) и Турция (2005 г.). бившата югославска република Македония е страна кандидатка от 2005 г., а Албанияполучи статут на кандидатка през 2014 г. Босна и Херцеговина (през февруари 2016 г. беше подадена кандидатура за присъединяване към ЕС) и Косово (през април 2016 г. влезе в сила Споразумение за стабилизиране и асоцииране) са потенциални кандидатки.

Повече информация за констатациите и препоръките за всяка държава можете да видите на следните линкове:

Съобщение за медиите

Черна гора

Сърбия

Турция

бивша югославска република Македония

Албания

Босна и Херцеговина

Косово

 

Еманюел Макрон защитава идеята за „европейски суверенитет

 

17 април 2017 г., Страсбург

Президентът на Френската република Еманюел Макрон обсъди във вторник бъдещето на Европа с членовете на ЕП и председателя на ЕК Жан-Клод Юнкер.

Президентът Еманюел Макрон сподели: „В моите очи Европейският парламент е седалището на европейския суверенитет, отговорност и жизненост. Точно тук се разиграва една част от бъдещето на Европа... от тук трябва да започне възраждането на една Европа, понесена от самия дух на своите народи. Иска ми се да продължим отвъд разделенията между Севера и Юга, Изтока и Запада, малки и големи и национални разочарования“.

Той заяви пред евродепутатите, че една година преди европейските избори е „...наша отговорност през идните месеци да проведем истински европейски дебат, да имаме истински европейски заглавия, които да позволят на нашите народи да направят своя избор“. Според него, за да се справим с глобалните брожения, имаме нужда от суверенитет, който да бъде по-голям от нашия собствен и да го допълва, европейски суверенитет.

В приветствието си към г-н Макрон председателят на Европейския парламент Антонио Таяни каза: „Благодаря Ви за участието Ви в един истински дебат с евродепутатите. Бъдещето на Европа е сега и започва от тук, в сърцето на европейската демокрация. Време е заедно да превърнем визиите в реалност: контролирана миграция, силна отбранителна и външна политика за сигурна Европа“.

Повечето лидери на политически групи в Парламента приветстваха проевропейския устрем на президента Макрон и ролята на Франция в съвместната военна интервенция в Сирия, като призоваха за повече Европейски съюз и формирането на европейска армия. Други евродепутати подчертаха предизвикателствата, пред които е изправен Европейският съюз днес: борбата с тероризма, миграционната криза, цифровите технологии и завършването на банковия и паричния съюз на ЕС.

За да гледате отделните изказвания, кликнете върху връзките отдолу.

Антонио Таяни, председател на Европейския парламент;

Еманюел Макрон, президент на Френската република (част първа);

Еманюел Макрон, президент на Френската република (част втора);

Жан-Клод Юнкер, председател на Европейската комисия;

Манфред Вебер, ЕНП;

Удо Булман, С&Д;

Сайед Камал, ЕКР;

Ги Верхофстад, АЛДЕ;

Филип Ламбертс, Зелените;

Патрик Льо Ярик, ЕОЛ/СЗЛ;

Флориан Филипо, ЕСПД;

Никола Бе, ЕНС.

Допълнителна информация

Президентът на Френската република стана четвъртият държавен или правителствен ръководител на страна от ЕС, който се разговаря с евродепутатите относно бъдещето на Европейския съюз след ирландския министър-председател Лео Варадкар на 17 януари, хърватския министър-председател Андрей Пленкович на 6 февруари и португалския министър-председател Антонио Коща на 14 март. Следващите дебати ще бъдат с министър-председателя на Белгия Шарл Мишел и Люксембург Кзавие Бетел през май. Канцлерът на Федерална република Германия Ангела Меркел ще дебатира с евродепутатите през ноември.

Видеозапис на дебата (17.04.2018 г.)

Бъдещето на ЕС: как Парламентът работи за по-добра Европа

Безплатни снимки и аудиовизуални материали от срещата на френския президент с председателя на ЕП

Аудиовизуални извадки от пристигането на г-н Макрон и г-н Таяни

 

Еманюел Макрон ще обсъди бъдещето на Европа с евродепутатите

Френският президент Еманюел Макрон ще бъде четвъртият европейски лидер, който участва в дебат относно бъдещето на Европа с евродепутатите във вторник от 11 ч. българско време.

Това ще бъде четвъртият от поредица дебати между държавни и правителствени ръководители на ЕС и евродепутатите относно бъдещето на Европейския съюз след ирландския министър-председател Лео Варадкар на 17 януари, хърватския министър-председател Андрей Пленкович на 6 февруари и португалския министър-председател Антонио Коща на 14 март. Следващият европейски лидер, който ще направи обръщение пред Парламента, ще бъде белгийският министър-председател Шарл Мишел по време на майската пленарна сесия в Брюксел.

Председателят на Европейския парламент Антонио Таяни и президентът на Френската република Еманюел Макрон ще проведат двустранна среща, която ще бъде последвана от престочка в 10.55 ч. българско време, точно преди дебата.

Можете да гледате пленарния дебат и престочката чрез EP Live и EbS+.

Допълнителна информация

Еманюел Макрон е министър на икономиката, индустрията и цифровизацията от август 2014 до август 2016 г. Печели президентските избори като основател на движението „Напред!“ (на френски: “En marche!”), основано на 6 август 2016 г. На 7 май 2017 Еманюел Макрон е избран за осмия президент на Петата френска република.

Биография на френския президент Еманюел Макрон

 
Още статии...
Търси в сайта

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterДнес240
mod_vvisit_counterВчера550
mod_vvisit_counterТази седмица3858
mod_vvisit_counterМиналата седмица4487
mod_vvisit_counterТози месец18717
mod_vvisit_counterМиналият месец30503
mod_vvisit_counterОбщо666818

Your IP: 54.80.189.255
bestkinky.com hard-extreme.com