Всички новини
Начало Новини
Facebook Споделяне
Share on only today buying online propecia facebook

Възможностите и предизвикателствата пред младите хора в Европа

Информационна среща за възможностите и предизвикателствата пред младите хора в Европа се проведе на 27 юни 2017 г. в Информационен център „Европа Директно-Сливен”. Нейната цел бешеда запознае млади хора от Сливен с възможностите за обучение, пътуване, работа, младежки обмен, както и с предизвикателствата и опасностите, пред които могат да бъдат изправени. В срещата участваха ученици от горните класове в ПГПЗЕ „Захарий Стоянов”, ППМГ „Добри Чинтулов” и ПГХТ „Акад. Неделчо Неделчев”.

Възможностите за развитие на младите хора в Европа по програма „Еразъм+” представи Ина Николова, старши експерт образование в община Сливен. Тя представи пред младите хора обобщена и полезна информация за програмата, която предлага европейски възможности в областта на образованието, професионалното обучение, младежта и спорта, за международното сътрудничество и студентския обмен, за възможността от подобряване на качеството на висшето образование и др. В интересната викторина, която бе част от презентацията, младите хора научиха и доста любопитни факти за програмата. Например, че първият български студент по програмата е заминал в чужбина през 1999 г., че 47 български университета работят по „Еразъм +”, че досега в програмата са участвали над 3 милионастуденти, а само за миналата учебна година над 2400 български студенти са се възползвали от възможностите й. По време на презентацията Ина Николова сподели личните си впечатления от участието си в програма „Еразъм+”, по която е билао е била докторант в Университета в град Ставангер, Норвегия.

Във втората част насрещатаВладимир Друмев, секретар на Местната комисия за борба с трафика на хора-Сливеннаправи интерактивна презентация на тема „Предпазването на младежите от попадане в трафик на хора, предвид възможностите за обучение и работа в чужбина”. Г-н Друмев запозна младежите с видовете трафик на хора и обърна особено внимание върху опасността от попадане в сексуална и трудова експлоатация. Той припомни, че вече почти двегодини в България работи национална денонощнабезплатна и анонимна линия за борба с трафика на хора 0800 20 100, която приема сигнали за жертви на трафик и работи със съответните държавни органи. Младежите изгледаха тематични клипове, представящи жертва на сексуална експлоатация, намерила спасение чрез националната телефонна линия за борба с трафика на хора. Внимание бе обърнато и на трудовата експлоатация, като бяха дадени и действителни примери с жертви на този вид трафик. В края на срещатамладежите дискутираха възможните рискове и начините за предпазване от трафика на хора.

 

Безплатно приложение "Пътуване в чужбина"

Изтеглете безплатното приложение „Пътуване в чужбина“

Какво е ограничението на скоростта по магистралите в Испания? Трябва ли да нося каска, когато карам велосипед в Швеция? Безплатното приложение „Пътуване в чужбина“ съдържа всички важни правила, свързани с безопасността на движението по пътищата в Европа, както и няколко забавни игри. Изтеглете го, преди да отидете в чужбина, и спестете от таксите за роуминг.

 

Източник: Европейската комисия

 

Влизат в сила по-строги правила на ЕС за борба с изпирането на пари, укриването на данъци и финансирането на тероризма

Брюксел, 26 юни 2017 r.

Комисията на Юнкер издигна борбата с укриването на данъци, изпирането на пари и финансирането на тероризма като един от своите приоритети.

Днес влиза в сила Четвъртата директива относно борбата с изпирането на пари. Тя укрепва съществуващите правила и ще направи борбата срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма по-ефективна. Тя също така подобрява прозрачността с цел предотвратяване на избягването на данъци. Директивата влиза в сила в момент, в който дискусиите с Европейския парламент и Съвета относно допълнителни мерки, които още повече да засилят директивата, вече са на напреднал етап.

Днес Комисията публикува също така доклад, който ще оказва подкрепа на органите на държавите членки за по-успешно справяне с рисковете от изпиране на пари на практика. Съгласно изискванията на новата директива, Комисията направи оценка на рисковете относно изпирането на пари и финансирането на тероризма на различните сектори и финансови продукти. Публикуваният днес доклад идентифицира областите, изложени на най-голям риск, както и най-разпространените методи, използвани от престъпници за изпирането на незаконни средства.

Франс Тимерманс, първи заместник председател на Комисията„Изпирането на пари подхранва престъпността, тероризма и укриването на данъци. Ние трябва да прекратим тази практика по най-добрия начин. Правилата, които са в сила днес, са важна крачка, но сега се нуждаем от допълнителни подобрения, които Комисията предложи през През.“

Вера Йоурова, комисар по въпросите на правосъдието, потребителите и равнопоставеността между половете, заяви: „Терористи и престъпници все още намират начини за финансиране на своите дейности и за изпиране на незаконни печалби, инвестирайки ги обратно в икономиката. Новите правила, актуализирани към днешна дата, са решаващи за затваряне на допълнителните „вратички“. Призовавам всички държави членки да ги въведат незабавно: по-ниските стандарти в една страна ще доведат до отслабване на борбата срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма в целия ЕС. Призовавам също за бързо споразумение относно допълнителни корекции, предложени от Комисията, след разкритията в „Панамските документи“, за да се увеличи прозрачността на действителната собственост.“

Укрепване на съществуващите правила

С Четвъртата директива за борба с изпирането на пари се засилват съществуващите разпоредби, като се въвеждат следните промени:

  • засилване на задължението за оценката на риска за банките, адвокатите и счетоводителите;
  • определяне на ясни изисквания за прозрачност относно действителните собственици на дружествата. Тази информация ще се съхранява в централен регистър, като например търговските регистри, и ще бъде достъпна за националните органи и задължените субекти;
  • улесняване на сътрудничеството и обмена на информация между звената за финансово разузнаване от различни държави членки за идентифициране и проследяване на подозрителни парични преводи, с цел предотвратяване и разкриване на престъпна или терористична дейност;
  • установяване на последователна политика по отношение на държави извън ЕС, които имат пропуски в правилата за борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма;
  • засилване на правомощията на компетентните органи за санкциониране.

През 2016 г. Комисията прие предложение за още по-голямо затягане на правилата на ЕС относно борбата с изпирането на пари, за да сложи край на финансирането на тероризма и да внесе по-голяма яснота за това кои са действителните собственици на дружествата и тръстовете. Комисията призовава Европейския парламент и Съвета да финализират законодателната си работа възможно най-скоро, така че новите правила да могат да влязат в сила във възможно най-кратък срок. Въз основа на Четвъртата директива относно борбата с изпирането на пари, тези нови правила ще създадат солидна рамка на ЕС за борба с изпирането на пари.

Подобряване на оценката на риска в рамките на вътрешния пазар

Докладът за наднационалната оценка на риска е инструмент за подпомагане на държавите членки да набележат, анализират и преодоляват рисковете за изпирането на пари и финансирането на тероризма. В него се прави анализ на рисковете във финансовия и нефинансовия сектор и се разглеждат също така нововъзникващи рискове като виртуалните валути или платформите за колективно финансиране. Докладът включва:

  • обширен картографиране на рисковете на съответната зона и списък на средствата, които се използват по-често от престъпниците за изпиране на пари.
  • препоръки към държавите членки как да се отговори по подходящ начин на идентифицираните рискове, например чрез поставяне на по-силен акцент върху анализа на риска или надзорни действия по отношение на специфични дейности.

И на последно място, Комисията се ангажира да проучи възможностите за подобряване на функционирането и трансграничното сътрудничество между звената за финансово разузнаване. 

Следващи стъпки

Относно 4-тата директива относно борбата с изпирането на пари

Държавите членки трябва да са уведомили за транспонирането на 4-тата директива относно борбата с изпирането на пари до днес, 26 юни 2017 г. Европейската комисия понастоящем ще провери състоянието на транспонирането и ще организира бързи последващи действия с държавите членки, в случай че те все още не са предприели необходимите мерки.

Относно доклада за наднационалната оценка на риска

Комисията ще извърши необходимите действия, посочени в доклада, включително разглеждане на вариантите за подобряване на функционирането и трансграничното сътрудничество между звената за финансово разузнаване чрез специфични правила на ЕС. Тя също така ще работи съвместно с държавите членки с оглед проследяване на изпълнението на препоръките.

Комисията ще продължи да следи рисковете, свързани с развитието на борбата с изпирането на пари/финансирането на тероризма, и ще изготви нова оценка на тези рискове най-късно до юни 2019 г., както и на всеки две години след това.

Контекст

Новата рамка за борба с изпирането на пари се състои от два правни инструмента (IP/15/5001): „Четвъртата директива за борба с изпирането на пари“ и „Регламента за паричните преводи“, приети на 20 май 2015 г.

През юли 2016 г. Комисията представи предложение за подобряване на борбата срещу финансирането на тероризма и за гарантиране на повишена прозрачност на финансовите сделки след разкритията във връзка с т.нар. „Панамски документи“ (IP/16/2380). Тези изменения имат за цел да се осигури високо равнище на защита за финансовите потоци от високорискови трети държави, да се повиши достъпа до информация на звената за финансово разузнаване, включително до централизираните регистри на банковите сметки, както и отстранят рисковете от финансиране на терористични актове, свързани с виртуалните валути и предплатени карти. Предложението в момента е в процес на преговори в Съвета и Европейския парламент и се очаква да бъде прието през 2017 г.

За повече информация

4-та директива относно борбата с изпирането на пари и Регламента за паричните преводи

Доклад за наднационалната оценка на риска

Работен документ на службите на Комисията относно звената за финансово разузнаване

Изменената 4-та директива срещу изпирането на пари

 

Таяни на срещата на върха: „Даването на убежище в ЕС трябва да се реформира“

В началото на среща на държавните ръководители в ЕС председателят на Парламента Антонио Таяни подчерта нуждата от решения в сферата на сигурността и миграцията.

 

Председателят на Парламента Антонио Таяни призова за спешни решения по проблемите пред ЕС в реч на срещата на Европейския съвет на 22-23 юни. „Брекзит, кризите извън и в рамките на нашите граници, страховете на гражданите от глобализацията, подтикват все повече хора да търсят защита в една обединена Европа“, заяви той пред държавните ръководители. „Ако оставим въпросите на сигурността, имиграцията, безработицата или изменението на климата без решения, вакуумът ще бъде запълнен от реториката на популизма“.

„Правото на убежище, както и солидарността, са част от нашите основни ценности. Това обаче не означава, че не трябва да бъдем категорични при противодействието си на нелегалната имиграция“, подчерта г-н Таяни един ден след конференцията в ЕП за управлението на миграционните потоци.

Той посочи, че правилата на ЕС в областта на даването на убежище трябва да се променят. „Настоящата система за разпределяне на тежестите се провали. Отговорността е върху всички институции на ЕС да вземат без отлагане решение относно реформата на правото на убежище“. Председателят на Парламента допълни, че е нужно затягане на контрола на външните граници и сътрудничество със страните в Африка.

Борбата с тероризма изисква тясно сътрудничество в ЕС, подчерта г-н Таяни. „Истинската сигурност зависи от способността да си сътрудничим, да се доверяваме един на другиго, да споделяме бази данни и информация, технологии и добри практики, от координацията между европейските разузнавателни служби и службите на други държави“, каза той.

По отношение на отбраната той каза, че става „все по-очевидно, че ЕС трябва да си осигури капацитет за намеса“. Парламентът е готов да дискутира предложението на Комисията за Европейския фонд за отбрана, заяви той.

Няколко седмици след решението на САЩ да се оттегли от Споразумението за климата от Париж, Антонио Таяни припомни, че изменението на климата „не е измислица, а драматична реалност, която обърква живота на милиони хора“.

Той също така подчерта, че Европа трябва да укрепи индустриалната си база: „Европейците не искат да продължават да бъдат свидетели на преместването на промишлените дейности, вероятно с цел да се инвестира на места с по-малко социални правила или с по-ниски екологични стандарти“ .

Източник: Европейски парламент

 
Още статии...
Търси в сайта

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterДнес916
mod_vvisit_counterВчера371
mod_vvisit_counterТази седмица916
mod_vvisit_counterМиналата седмица4115
mod_vvisit_counterТози месец16256
mod_vvisit_counterМиналият месец22165
mod_vvisit_counterОбщо450318

Your IP: 54.80.228.137
bestkinky.com hard-extreme.com