Всички новини
Начало Новини
Facebook Споделяне
Share on only today buying online propecia facebook

Борба с речта на омразата в интернет: напредък в съвместната инициатива на ЕК, социалните медии и гражданското общество

Борба с онлайн изказванията, пораждащи омраза — напредък в съвместната инициатива на Комисията с платформите на социалните медии и гражданското общество

Брюксел, 1 юни 2017 r.

Преди една година Европейската комисия и четири основни платформи на социални медии оповестиха кодекс на поведение за противодействие на незаконните изказвания онлайн, пораждащи омраза.

Той се състоеше в серия от ангажименти, поети от Facebook, Twitter, YouTube и Microsoft, за борба с разпространението на подобно съдържание в Европа. Според оценката, извършена от неправителствени организации и публични органи в 24 държави членки, която беше публикувана на първата годишнина от създаването на кодекса за поведение, дружествата са постигнали значителен напредък в последващите действия по поетите ангажименти.

Андрус Ансип, заместник-председател на Европейската комисия, отговарящ за цифровия единен пазар, приветства напредъка: „Работата в тясно сътрудничество с частния сектор и гражданското общество с цел справяне с незаконните изказвания онлайн, пораждащи омраза, дава резултати и ние ще удвоим общите си усилия. В момента работим, за да осигурим по-тясна координация между различните инициативи и форуми, чието начало поставихме заедно с онлайн платформите. Ще внесем също повече яснота относно процедурите по уведомяване и по предприемане на действия за отстраняване на незаконното съдържание по ефективен начин, като в същото време защитаваме свободата на словото, която е от съществено значение.“

Вера Йоурова, комисар на ЕС по въпросите на правосъдието, потребителите и равнопоставеността между половете, заяви: „Резултатите от нашата втора оценка на кодекса за поведение са окуражаващи. Дружествата вече премахват два пъти повече незаконни изказвания, пораждащи омраза, и с по-голяма бързина отколкото преди шест месеца. Това е важна стъпка в правилната посока и показва, че подходът на саморегулиране може да функционира, ако всички участници дадат своя принос. В същото време дружествата носят голяма отговорност и трябва да постигнат допълнителен напредък, за да изпълнят всички свои ангажименти. За мен е важно също, че ИТ дружествата предоставят обратна информация на лицата, които уведомяват за случаи на незаконни изказвания, пораждащи омраза.“

Европейският съюз се основава на ценностите на зачитане на човешкото достойнство, на свободата, демокрацията, равенството, принципите на правовата държава и основните права. ЕС и неговите държави членки, заедно с дружества в областта на социалните медии и други платформи, са длъжни да действат подобаващо, за да не се допусне интернет да се превърне в благодатна среда за незаконни изказвания онлайн, пораждащи омраза и насилие.

С подписването на кодекса за поведение ИТ дружествата се ангажираха по-специално да правят преглед на по-голямата част от валидните уведомления за незаконни изказвания, пораждащи омраза, за по-малко от 24 часа и, ако е необходимо, да премахват или прекратяват достъпа до подобно съдържание, въз основа на националните закони, с които се транспонира европейското право. В кодекса също така се подчертава, че е необходимо да се обсъдят допълнително начините за насърчаване на прозрачността и на ответните изказвания и алтернативните послания.

Една година след приемането му кодексът на поведение за противодействие на незаконните изказвания онлайн, пораждащи омраза, отбелязва важен напредък, въпреки че продължават да съществуват някои предизвикателства:

  • Средно в 59 % от случаите след получаването на уведомления относно незаконни изказвания, пораждащи омраза, ИТ дружествата са реагирали, като са премахнали съдържанието.Това е над два пъти повече от равнището, отбелязано шест месеца по-рано (28 %).
  • Броят на уведомленията, прегледани в рамките на 24 часа, се е повишил от 40 % на 51 % през същия шестмесечен период. Facebook обаче е единственото дружество, което постига напълно целта за преглед на по-голямата част от уведомленията в рамките на един ден.
  • В сравнение със ситуацията преди шест месеца ИТ дружествата са подобрили обработката на уведомленията, които получават от граждани, и ги третират по същия начин, като тези, които получават от организации, използващи „доверени докладчици“. При все това все още се наблюдават някои различия и общото ниво на премахване остава по-ниско, когато уведомлението е получено от обществеността.
  • И накрая, съгласно резултатите от проверката, макар и Facebook да изпраща систематично обратна информация на потребителите относно начина, по който са били оценени техните уведомления, практиките на ИТ дружествата значително се различават. Допълнителен напредък може да бъде постигнат по отношение на качеството на обратната информация, в която се посочват мотивите за решението.

По-качествено обработване на жалбите, подадени от потребители, и сътрудничество с гражданското общество

През последната година ИТ дружествата подобриха своите системи за докладване и улесниха сигнализирането за изказвания, пораждащи омраза. Те са обучили персонала си и са задълбочили сътрудничеството си с гражданското общество. Прилагането на кодекса на поведение подсили и разшири мрежата на ИТ дружествата от „доверени докладчици“ в цяла Европа.

Засиленото сътрудничество с организации на гражданското общество доведе до по-високо качество на уведомленията, по-кратки срокове за обработка и по-добри резултати по отношение на отговора на уведомленията.

Следващи стъпки

Комисията ще продължи да наблюдава прилагането на кодекса на поведение с помощта на организациите на гражданското общество. От ИТ дружествата се очакват подобрения, по-специално по отношение на прозрачността на критериите за анализ на докладваното съдържание и обратната информация за потребителите.

Комисията ще вземе предвид резултатите от тази оценка като част от работата, упомената в средносрочния преглед на изпълнението на стратегията за цифровия единен пазар. Тя също така ще продължи своите действия за насърчаване на по-ефективното сътрудничество между ИТ дружествата и националните органи.

Контекст

Рамковото решение относно борбата с расизма и ксенофобията квалифицира като престъпление публичното подбуждане към насилие или омраза, насочено срещу група лица или член на група, определена по отношение на раса, цвят на кожата, религия, произход, национална или етническа принадлежност. Изказванията, насаждащи омраза, както е определено в това рамково решение, също се считат за престъпление, когато се извършват в онлайн пространството.

Проведено неотдавна европейско проучване показа, че 75 % от лицата, които следят или участват в дебати онлайн, са се сблъсквали със случаи на злоупотреба, заплаха или изказвания, пораждащи омраза. Почти половината от респондентите са заявили, че това ги възпира да участват в дискусии онлайн.

ЕС и неговите държави членки, заедно с дружества в областта на социалните медии и други платформи, споделят колективна отговорност за насърчаването и улесняването на свободата на словото в онлайн пространството. В същото време всички тези действащи лица носят отговорност за това да се гарантира, че интернет няма да се превърне в благодатна среда за разпространение на насилие и омраза.

В отговор на нарасналия проблем с незаконните изказвания в онлайн пространството, пораждащи омраза, на 31 май 2016 г. Европейската комисия и четири големи ИТ дружества (Facebook, Microsoft, Twitter и YouTube) представиха „Кодекс на поведение за противодействие на незаконните изказвания онлайн, пораждащи омраза“. На 7 декември 2016 г. Комисията представи резултатите от първата проверка, целяща да се оцени прилагането на този кодекс за поведение.

Средносрочният преглед на изпълнението на стратегията за цифровия единен пазар, публикуван на 10 май 2017 г., потвърди необходимостта да продължи работата за установяване на минимални процесуални изисквания по отношение на процедурите за „уведомяване и действие“ на онлайн посредниците, включително що се отнася до критериите за качество на уведомленията, процедурите за насрещно уведомяване, задълженията за докладване, механизмите за допитване до трети страни и системите за разрешаване на спорове. По същия начин предложението на Комисията за преразглеждане на директивата за аудио-визуалните медийни услуги съдържа строги разпоредби, които задължават платформите да въведат система за предупреждение относно аудио-визуалните материали, съдържащи онлайн изказвания, пораждащи омраза.

Комисията създаде редица възможности за диалог с онлайн платформите в рамките на цифровия единен пазар (напр. интернет форума на ЕС, кодекса на поведение за противодействие на незаконните изказвания онлайн, пораждащи омраза, и Меморандума за разбирателство относно продажбата на фалшифицирани стоки по интернет) и планира да ги координира по по-ефективен начин, за да се осигурят възможно най-добри резултати.

Тези усилия, инициирани от Комисията, също допринасят за действията на лидерите на държавите от Г-7, които неотдавна изразиха своята решимост да подкрепят усилията на отрасъла и да се ангажират в по-голяма степен с гражданското общество с цел справяне с екстремизма в интернет.

За повече информация

Въпроси и отговори

Информационен документ относно 2-рата оценка

Обявяване на кодекса на поведение във връзка с незаконните изказвания онлайн, пораждащи омраза

Кодекс на поведение

Борба с незаконната реч на омразата онлайн: първа оценка на новия кодекс на поведение

Информационен документ — Първа оценка на кодекса на поведение

Междинен преглед на цифровия единен пазар

Информационен документ относно междинния преглед на стратегията за цифровия единен пазар от 2015 г.

 

ЕК предприема действия за модернизиране на европейската мобилност и транспорт

Европа в движение: Европейската комисията предприема действия за екологосъобразна, конкурентоспособна и свързана мобилност

Брюксел, 31 май 2017 r.

Днес Европейската комисия предприема действия за модернизиране на европейската мобилност и транспорт. Целта е да се помогне на този сектор да запази своята конкурентоспособност в процеса на социално справедлив преход към чиста енергия и цифровизация.

„Европа в движение“ е широкообхватен пакет от инициативи, който ще направи по-безопасно движението по пътищата; ще насърчи използването на по-справедливи системи за пътно таксуване; ще намали емисиите на CO2, замърсяването на въздуха и задръстванията; ще намали бюрокрацията за предприятията; ще помогне в борбата с незаконното наемане на работна ръка и ще осигури подходящи условия за работа и време за почивка на заетите в сектора. Дългосрочните ползи от посочените мерки ще излязат извън рамките на сектора на транспорта чрез насърчаване създаването на работни места, растежа и инвестициите, укрепване на социалната справедливост, разширяване на избора на потребителите и решително извеждане на Европа по пътя към ниски емисии.

Заместник-председателят на Европейската комисия, отговарящ за енергийния съюз, Марош Шефчович заяви: „Свидетели сме на това как светът на транспорта се променя из основи. Европа трябва да се възползва от тази възможност, за да придаде бъдещия облик на мобилността. Това е нашият уникален шанс да „преоткрием колелото“. Бих искал европейският транспорт не просто да участва в глобалния процес на промяна, а да определя посоката.

Заместник-председателят на Европейската комисия, отговарящ за работните места, растежа, инвестициите и конкурентоспособността, Юрки Катайнен заяви: „Нашият подход към мобилността се простира отвъд транспортния сектор. Ние гледаме на новото развитие в транспорта и в контекста на актуалните икономически тенденции, като икономиката на споделянето и кръговата икономика. Ето защо това е една възможност за модернизиране на европейската икономика като цяло и за насочването ѝ към по-устойчиво развитие.“

Комисарят по въпросите на транспорта Виолета Булц заяви: „ЕС има уникалната възможност да поведе инициативата за модернизиране на автомобилния транспорт не само в Съюза, но също и в световен мащаб. Нашите реформи ще поставят основите за стандартизирани, цифровизирани решения за автомобилния транспорт, по-справедливи социални условия и приложими пазарни правила. Те ще спомогнат за намаляване на социално-икономическите разходи за транспорт, като загубата на време в задръствания, смъртните случаи и тежките наранявания по пътищата, рисковете за здравето от замърсяването и шума, като същевременно ще удовлетворят потребностите на гражданите, предприятията и природата. Общите стандарти и трансграничните услуги ще помогнат и за осъществяването на мултимодалните пътувания в цяла Европа.“

Мобилността оказва голямо влияние върху ежедневието на европейските граждани, а над 11 милиона души са пряко заети в този икономически сектор. Освен това секторът преминава през редица технологични, икономически и социални трансформации, чиито темпове се ускоряват. Оползотворяването на потенциала на тези промени е от съществено значение за изграждането на една Европа, която закриля, предоставя повече права и защита на гражданите — политически приоритет на Комисията „Юнкер“. За тази цел Комисията прие днес дългосрочна стратегия за превръщане на посочените предизвикателства във възможности и постигане на интелигентна, социално справедлива и конкурентна мобилност до 2025 г. ЕС ще управлява този преход посредством конкретно насочени законодателни актове и мерки за подпомагане, включително инвестиции в инфраструктура, научни изследвания и иновации. Това ще гарантира, че в Европа ще бъдат разработвани, предлагани и произвеждани най-добрите решения за екологосъобразна, свързана и автоматизирана мобилност, транспортно оборудване и превозни средства.

В тази връзка е и първата поредица от 8 законодателни инициативи, предназначени конкретно за автомобилния транспорт. Този сектор е от особено значение, тъй като в него са заети пряко 5 милиона европейци, като същевременно той генерира почти една пета от емисиите на парникови газове в ЕС. Законодателните предложения ще подобрят функционирането на пазара на автомобилните превози на товари, както и ще спомогнат за подобряване на социалните условия и условията на труд на работещите. Това ще бъде осъществено чрез укрепване на правоприлагането, борба с незаконните практики при наемането на работа, намаляване на административната тежест за предприятията и ще внесе по-голяма яснота относно съществуващите правила, например относно прилагането на законодателството за минималната работна заплата на национално равнище.

Комисията също така насърчава решения за безпрепятствена мобилност, така че обикновените граждани и деловите хора да могат да пътуват по-лесно в Европа. Пример за това е предложението за повишаване на оперативната съвместимост между системите за пътно таксуване, което ще даде възможност на участниците в движението да шофират в целия ЕС, без да е необходимо да се занимават с различни административни формалности. Общите спецификации за данните в обществения транспорт ще дадат също така възможност на пътниците да планират по-добре пътуването си и да следват най-добрия маршрут, дори ако той пресича държавните граници.

Този първи пакет от 8 предложения ще бъде допълнен през следващите 12 месеца с други предложения, в т.ч. относно стандартите за емисиите от автомобили и микробуси след 2020 г., както и първите по рода си норми за емисиите от тежкотоварните превозни средства, които са резултат от днешното предложение за мониторинг и докладване на емисиите на CO2 и разхода на гориво от тежкотоварните превозни средства. Тези предложения ще продължат да са двигател за иновации, ще повишат конкурентоспособността, ще доведат до намаляване на емисиите на CO2, ще подобрят качеството на въздуха и общественото здраве и ще повишат безопасността на транспорта.

Контекст

Транспортът и мобилността са жизненоважни за икономиката и конкурентоспособността на Европа. Тяхната значимост е отразена в широк диапазон от други политически рамки на ЕС с решаващо влияние върху сектора. Успехът на приоритетите на Комисията „Юнкер“, свързани с енергийния съюз, цифровия единен пазар и програмата за работни места, растеж и инвестиции, има принос и за транспорта и мобилността. В Стратегията за енергийния съюз от февруари 2015 г. преходът към енергийно ефективен транспортен сектор с намалени въглеродни емисии се посочва като една от ключовите области на действие. Сега ще бъдат приложени мерките, вече очертани в Стратегията за мобилност с ниски емисии, приета през юли 2016 г. Инвестициите в инфраструктура в рамките на Плана за инвестиции за Европа осигуряват мощен стимул за създаване на европейската екологосъобразна, конкурентоспособна и свързана мобилност на бъдещето.

За повече информация

Информационен документ: Европа в движение — преглед

Информационен документ: Екологосъобразна мобилност

Информационен документ: Конкурентоспособна и социално справедлива мобилност

Информационен документ: Свързана мобилност

Европа в движение: Въпроси и отговори

Инициативи на Комисията

 

ЕК представя възможни начини за задълбочаване на европейския икономически и паричен съюз

Комисията представя възможни начини за задълбочаване на европейския икономически и паричен съюз

Брюксел, 31 май 2017 r.

Комисията представя възможни начини за задълбочаване на европейския икономически и паричен съюз

След като на 1 март представи своята Бяла книга за бъдещето на Европа, сега Комисията излага възможни начини за задълбочаване на европейския икономически и паричен съюз.

Публикуваният днес документ за размисъл се основава на доклада на петимата председатели от юни 2015 г. и има за цел да стимулира дебата относно икономическия и паричен съюз и да спомогне за постигането на обща визия за бъдещата му структура. В документа надлежно са взети предвид дискусиите, проведени в държавите членки, и становищата на другите институции на ЕС и се представят конкретни стъпки, които могат да бъдат предприети до европейските избори през 2019 г., както и няколко варианта за годините след това, когато структурата на икономическия и паричен съюз ще бъде завършена.

Валдис Домбровскис, заместник-председателят, отговарящ за еврото и социалния диалог, финансовата стабилност, финансовите услуги и съюза на капиталовите пазари, заяви: „Еврото е едно от най-значимите постижения на Европа. То е нещо повече от валутна единица. То беше замислено като обещание за просперитет. За да изпълним това обещание за бъдещите поколения, се нуждаем от политическия кураж да работим днес за завършването на изграждането на европейския икономически и паричен съюз и за неговото укрепване. В днешния документ за размисъл се представят различни идеи, чиято цел е да допринесат за изграждането на споделена визия за еврото, както и конкретни стъпки за нейното постигане.“

Пиер Московиси, комисар по икономическите и финансовите въпроси, данъчното облагане и митническия съюз, заяви: „Еврото вече е символ на единство и гаранция за стабилност за европейците. Сега е нужно да го превърнем в средство за споделен просперитет. Само чрез премахване на икономическите и социалните различия в еврозоната ще успеем да победим опасния популизъм, до който водят те. Дойде време да завършим пътуването, което започнахме в Маастрихт, към истински икономически и паричен съюз със силни институции и демократична отчетност.“

Еврото е успешен проект на много нива: то е общата валута на 340 милиона европейски граждани в 19 държави членки. Седем от държавите членки, присъединили се към ЕС през 2004 г., вече са го приели. При все това от Договора от Маастрихт, който подготви пътя за единната валута, са изминали само 25 години и едва 15 години от пускането в обращение на първата евро монета. Еврото е втората най-често използвана валута в света. То доведе до стабилни цени и се превърна в част от ежедневието на повечето европейци.

Трудните периоди, през които премина еврозоната през последните години обаче, са причина еврото невинаги да се възприема като успех. При все това днес подкрепата за общата валута отново достигна най-високото си равнище от 2004 г. насам (72 % от гражданите на еврозоната). Финансовата и икономическа криза, започнала в Съединените щати през 2007—2008 г., доведе до най-тежката рецесия в 60-годишната история на Европейския съюз. Държавите членки и институциите на ЕС взеха категорични политически решения, за да запазят целостта на еврозоната и да избегнат най-лошото, и тези реформи носят резултати. Кризата обаче не е приключила, докато безработицата продължава да бъде на сегашните високи равнища. За да може еврото да донесе още повече ползи за всички граждани, са нужни по-нататъшни реформи в неговото управление.

Вариантите, предложени в документа за размисъл, имат за цел да допринесат за изграждането на широк консенсус относно подхода към бъдещите предизвикателства и да се даде нов тласък на този важен дебат.

Завършването на изграждането на икономическия и паричен съюз не е самоцел. То е необходимо за осигуряването на работни места, растеж, социална справедливост, икономическо сближаване и финансова стабилност. Отговорността и солидарността, намаляването на риска и споделянето на риска трябва да вървят ръка за ръка. Икономическият и паричен съюз трябва да продължи да бъде отворен за всички държави — членки на ЕС, а процесът на вземане на решения — да стане по-прозрачен и да включва по-засилена демократична отчетност. Това са водещите принципи при предстоящата работа. Постигането на широк политически консенсус относно посоката на действие и наличието на обща пътна карта с ясна последователност ще бъдат от решаващо значение за постигането на успех.

Стъпките напред включват предприемането на мерки в три ключови области:

1) Постигане на действителен финансов съюз

Наличието на интегрирана и добре функционираща финансова система е от първостепенно значение за установяването на ефективен и стабилен икономически и паричен съюз. Като се използва набраната инерция от постигнатото през последните години, трябва да бъде постигнат консенсус за пътя напред. Това включва постигането на напредък по елементи, които вече са представени за обсъждане, но също така и съгласие за допълнителните стъпки, които да се предприемат от сега до 2025 г. Това ще е свързано със завършване на банковия съюз и постигането на напредък по отношение на намаляването и споделянето на рисковете в банковия сектор, в това число мерки за повишаване на устойчивостта на европейските банки. За да се предоставят по-разнообразни и новаторски възможности за финансиране на реалната икономика, включително чрез капиталовите пазари, от първостепенно значение е да се създаде съюз на капиталовите пазари.

2) Постигане на по-интегриран икономически и фискален съюз

Още в доклада на петимата председатели сближаването в посока на по-устойчиви икономически и социални структури в държавите членки се признава като съществен елемент за успеха на икономическия и паричен съюз в дългосрочен план. Държавите членки биха могли да засилят вече съществуващите елементи, като например европейския семестър за координиране на икономическата политика и връзката на финансова помощ от бюджета на ЕС за структурни реформи. Държавите членки биха могли обаче също да решат да подобрят капацитета за макроикономическа стабилизация на еврозоната. В документа за размисъл се очертават няколко различни варианта за това, които Комисията ще разгледа.

3) Въвеждане на демократична отчетност и укрепване на институциите на еврозоната

Укрепването на икономическия и паричен съюз може да се постигне само ако държавите членки приемат да споделят повече отговорности и решения по въпросите от значение за еврозоната, като използват обща правна рамка. Това би могло да стане чрез договорите на ЕС и неговите институции, междуправителствен подход или, какъвто е случаят понастоящем, комбинация от двете. По-нататъшната политическа интеграция би могла да включва преосмисляне на баланса между Комисията и Еврогрупата и би могла да оправдае назначаването на постоянен председател на Еврогрупата, както и обединяването на външното представителство на еврозоната. Идеята за създаване на финансова служба на еврозоната с възможност за бюджет за еврозоната и на Европейски валутен фонд също се обсъжда в обществения дебат и може да бъде обмислена в рамките на ЕС на по-късен етап от задълбочаването на икономическия и паричен съюз.

Контекст

Настоящият документ за размисъл е третият поред от петте документа, обявени в Бялата книга относно бъдещето на Европа, в която се посочват основните предизвикателства и възможности за Европа през следващото десетилетие. Бялата книга беляза началото на процес, при който двадесет и седемте държави ще вземат решение за бъдещето на своя Съюз. За да се стимулира този дебат, Европейската комисия, заедно с Европейския парламент и проявяващите интерес държави членки, е домакин на поредица от дебати за бъдещето на Европа в европейските градове и региони.

С днешния документ за размисъл всички граждани се приканват да изразят своите виждания за бъдещето на нашия икономически и паричен съюз като част от по-широкия дебат относно бъдещето на Европа. Пътят напред трябва да се основава на широк консенсус и да отчита глобалните предизвикателства, които предстоят. В това отношение документите за размисъл относно извличането на ползите от глобализацията и социалното измерение на Европа, както и предстоящият документ за размисъл относно бъдещето на финансите на ЕС също ще дадат материал за дискусии относно бъдещето на нашия икономически и паричен съюз.

Комисията ще публикува и документ за размисъл относно бъдещето на европейската отбрана.

За повече информация

Доклад на петимата председатели

Бяла книга за бъдещето на Европа

Документ за размисъл относно социалното измерение на Европа Документ за размисъл относно извличането на ползите от глобализацията

Следете съобщенията на заместник-председателя Домбровскис в Twitter: @VDombrovskis

Следете съобщенията на комисар Московиси в Twitter: @Pierremoscovici

 

Посещение на заместник-председателя на Европейската комисия Валдис Домбровскис в България, 2 юни 2017 г.

Посещение на заместник-председателя на Европейската комисия Валдис Домбровскис в България, 2 юни 2017 г.

 

Заместник-председателят на Европейската комисия Валдис Домбровскис, отговарящ за еврото и социалния диалог, ще посети България на 2 юни 2017 г. (петък).

Валдис Домбровскис ще се срещне с президента на България РуменРадев, премиера Бойко Борисов, вицепремиера Екатерина Захариева, министъра на финансите Владимир Горанов, както и с министъра на труда и социалната политика Бисер Петков. Предвидена е и среща с управителя на Българската народна банка Димитър Радев.

В рамките на своето посещение Валдис Домбровскис ще представи специфичните за България препоръки в рамките на Европейския семестър 2017, публикувани на 22 май т.г.

Конференцията се организира от Представителството на Европейската комисия на 2 юни 2017 г. от9:00 часа в София Хотел Балкан, зала "Роял 3".

В дискусията на високо равнищеще вземат участие иВладислав Горанов, министър на финансите, Зорница Русинова, заместник-министър на труда и социалната политика, както иИщван Пал Секели, Генерална дирекция „Икономически и финансови въпроси“ на ЕК и Стефан Улсон, Генерална дирекция „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“ на ЕК.

След дискусията в два последователни модула ще бъдат представени препоръките на Комисията, отнасяща се до финансовия сектор, пазара на труда, социалните политики, образованието и здравеопазването.

Препоръките на Европейската комисия се публикуват ежегодно в рамките на Европейския семестър. Те се основават на доклада за България, публикуван по-рано тази година, програмата за конвергенция и Националната програма за реформи, както и на резултатите от диалога на Европейската комисия с държавата членка.

 

Отдел "Преса и медии"

Представителство на ЕК в България

Телефон 02/933 5240

 
Още статии...
Търси в сайта

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterДнес98
mod_vvisit_counterВчера690
mod_vvisit_counterТази седмица1634
mod_vvisit_counterМиналата седмица5525
mod_vvisit_counterТози месец19957
mod_vvisit_counterМиналият месец15933
mod_vvisit_counterОбщо410205

Your IP: 54.92.133.186
bestkinky.com hard-extreme.com