Всички новини
Начало Новини
Facebook Споделяне
Share on facebook

Европа на резултатите: Комисията представя идеи за по-ефективен Европейски съюз

 

Брюксел, 14 февруари 2018 r.

Днес, в навечерието на неформалната среща на лидерите, която ще се проведе на 23 февруари 2018 г., Европейската комисия представя редица практически стъпки за подобряване на ефективността на дейността на Европейския съюз и връзката между лидерите на институциите на ЕС и европейските граждани.

Председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер заяви: С пътната карта от Братислава, с Римската декларация и сега с програмата на лидерите Европа с право бе насочена към създаването на Съюз, който постига конкретни и осезаеми резултати за своите граждани по въпросите от значение за тях. Трябва да продължим в тази посока. Винаги съм казвал, че формата трябва да следва функцията – сега не е време за продължителни обсъждания на институционална реформа или промяна на Договора. Съществуват обаче редица стъпки, които можем да предприемем, за да работим още по-ефективно за изпълнение на нашите основни приоритети. Има много възможности, но целта трябва да е една и съща – създаване на Европа на резултатите.
 
Водещи кандидати: надграждане върху опита с „шпиценкандидатите“ от 2014 г.
 
Изборният процес през 2014 г. доведе до укрепване на отношенията между трите институции на ЕС и до подобряване на ефективността на дейността им. Той им помогна да се обединят около обща работна програма за петгодишния мандат. Това даде възможност на Комисията на Юнкер да работи по по-политически начин и да насочи усилията си към областите, където Съюзът постига най-добри резултати, като остави останалото на държавите от ЕС.
 
През 2017 г. в своята реч за състоянието на Съюза председателят Юнкер заяви, че експериментът с водещите кандидати от 2014 г. трябва да продължи. Днес Европейската комисия посочва как този процес може да бъде подобрен въз основа на действащите Договори, като се зачита равновесието между институциите на ЕС и между държавите членки. Политическите партии се призовават по-рано да определят своите водещи кандидати – преди края на 2018 г, и да започнат по-рано кампанията. Това ще даде на гласоподавателите по-голяма възможност да се запознаят с кандидатите и техните политически програми.
 
Комисията също така препоръчва връзката между националните и европейските партии да стане по-видима. Политическите партии на национално равнище следва по-ясно да посочват с кои европейски партии са свързани, например като използват техните логота в предизборните си материали. Те следва също така ясно да заявят позицията си по важни европейски въпроси и да кажат в кои политически групи в Европейския парламент възнамеряват да участват и какъв е техният избор за председател на Европейската комисия.
 
Състав на Европейския парламент и Европейската комисия
 
Лидерите в Европейския съвет трябва да решат – въз основа на предложение на Европейския парламент – какъв ще е съставът на Европейския парламент за мандата от 2019 до 2024 г. и какво ще се прави с местата, освободени от Обединеното кралство. Един от вариантите е определен брой от тези места да се запази за транснационален избирателен район. Въпреки че съвсем наскоро в резолюция (от 7 февруари) Европейският парламент гласува да не отправя призив за създаването на транснационален избирателен район, той остави вратата отворена за бъдещи дебати. Редица държави членки неотдавна изразиха подкрепа за тази идея, докато други изразиха своето несъгласие с нея. Наличието на транснационален избирателен район би могло да доведе до укрепване на европейското измерение на изборите, тъй като на кандидатите ще се даде възможност да достигнат до повече граждани в цяла Европа. От друга страна, депутатите обикновено представляват и общуват тясно с гласоподавателите, които са ги избрали на местно или национално равнище, както от съображения за отчетност, така и за да могат да повдигат въпроси, които са важни за техните избиратели. Комисията одобрява идеята за транснационални листи, но за това ще са необходими единодушното съгласие на Съвета и промени в избирателните закони във всички 27 държави от ЕС до следващата година, за да могат да бъдат приложени за изборите през 2019 г.
 
Колегиумът на членовете на Комисията в момента се състои от 28 членове – по един от всяка държава членка, в съответствие с Решението на Европейския съвет от 22 май 2013 г. Преди да бъде назначена следващата Европейска комисия, лидерите трябва да решат дали да запазят принципа за един член от всяка държава от ЕС или да направят Комисията по-малка. На теория, ако изпълнителният орган е по-малък, той ще е по-ефективен в работата си, по-лесно ще се управлява и ресорите ще могат да се разпределят по-балансирано. В същото време, ако Комисията е по-малка, това би означавало, че някои държави членки няма да са представени на политическото равнище на институцията и ще загубят предимството от поддържането на директен канал за политическа комуникация със своите граждани и национални органи.
 
Един председател на Комисията и Съвета
 
В речта си за състоянието на Съюза през 2017 г. председателят Юнкер за пръв предложи идеята за председател с двойна функция. Ако един човек заема двете длъжности – председател на Европейския съвет и председател на Европейската комисия – структурата на Съюза може да стане по-ефективна. Това е възможно съгласно действащите Договори. За подобна двойна функция не е необходимо двете институции да се слеят. Председателят на Европейската комисия вече е член на Европейския съвет и нито един от двамата председатели не гласува на заседанията на Европейския съвет. Тяхната роля е да съветват, да дават принос въз основа на работата на подчинените им служби, да помагат за изграждането на мостове и да търсят допирни точки.
 
Граждански диалози
 
Европейската комисия организира редовно граждански диалози с участието на членове на Комисията, Европейския парламент, национални правителства, местни и регионални органи и представители на гражданското общество. От 2012 г. насам са проведени почти 500 такива обществени дискусии на 160 места. Комисията ще увеличи честотата им в периода до изборите за Европейски парламент през май 2019 г., като целта е да се състоят още около 500 прояви. Комисията също така приветства инициативите на отделните държави от ЕС за организиране на собствени национални разговори с гражданите относно бъдещето на Европа и е готова да предложи подкрепа, когато това е възможно, например като свърже подобни разговори с онлайн консултацията за бъдещето на Европа, която може да продължи до 9 май 2019 г. Комисията ще сподели опита си с държавите членки.
 
Контекст
 
Представените днес идеи и варианти са преки последващи действия във връзка с доклада на Европейската комисия (от 8 май 2015 г.) относно изборите за Европейски парламент през 2014 г. В него бе поет ангажимент за определяне на начини за по-нататъшно засилване на европейското измерение и демократичната легитимност на процеса на вземане на решения в ЕС, както и да се проучат по-задълбочено причините за ниската избирателна активност в някои държави от Съюза и да се потърси решение на проблема.
 
За повече информация
 
- Възможности за повишаване на ефективността на работата на Европейския съюз Състав на Европейския парламент и Европейския съвет – какво може да се очаква през 2019 г. -
- Раждането на водещите кандидати и кампанията за европейските избори през 2014 г.
- Диалог с гражданите преди изборите за Европейски парламент
- Нови правила за осигуряване на по-голяма прозрачност на европейските избори през 2019 г.
- Председател с двойна функция? Посещения и срещи на членове на Комисията в националните парламенти от началото на мандата
 
Източник: Европейската комисия
 

Дългосрочният бюджет на ЕС след 2020 г.: Европейската комисия представя вариантите и последиците от тях

Брюксел, 14 февруари 2018 r.

Европейската комисия представя днес — преди неформалната среща на лидерите на 23 февруари 2018 г. — различни варианти за нов и модерен дългосрочен бюджет на ЕС, който да осигури ефикасно постигане на неговите приоритети след 2020 г., както и финансовите последици от тези варианти.

Председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер заяви: Когато говорим за бюджети, не говорим за счетоводство, а за приоритети и амбиции. Чрез тях нашето бъдеще намира израз в конкретни цифри. Така че нека първо поговорим за това каква Европа искаме. След това страните членки трябва да подкрепят амбициите си със съответните финансови средства.И въпреки че всички ние трябва да сме наясно, че обичайната практика не е сред вариантите, които ще се разглеждат в тази предстояща дискусия, аз твърдо вярвам, че можем да постигнем невъзможното и да се споразумеем за бюджет, при който всички да бъдат нетни получатели.

На неформалната си среща на 23 февруари лидерите на Европейския съюз ще обсъдят начините за адекватно финансиране и превръщане в реалност на приоритетите, които те определиха за Съюза на 16 септември 2016 г. в Братислава и на 25 март 2017 г. в Рим. Двата елемента — определяне на общи приоритети и осигуряване на средства на Съюза, за да ги реализира, са неразделни.

Комисията допринася към тази важна дискусия по три начина: първо, като предоставя необходимите факти за бюджета на ЕС, ползите от него, неговите постижения и добавена стойност. Второ, като изготвя сценарии, показващи финансовите последици от различните възможности за избор на политика. И трето, като показва какви ще бъдат последиците за студентите, изследователите, инфраструктурните проекти и много други в случай, че приемането на новия бюджет на ЕС бъде забавено.

Варианти за бъдещия бюджет на ЕС

Когато се обсъжда колко амбициозни ще са действията на ЕС в области като защита на външните граници на Съюза, подкрепа за истински Европейски съюз за отбрана, помощ за цифровата трансформация на Европа или повишаване на ефективността на политиките на ЕС в областта на сближаването и селското стопанство, е важно лидерите да са наясно какво конкретно означава направеният от тях избор по отношение на финансирането на равнище ЕС. Именно това се опитва да направи днес Комисията, като показва количественото изражение на финансовите последици от различните възможни варианти на политика. Това не са предложенията на Комисията, а представяне на варианти въз основа на идеите, често предлагани по време на публичния дебат. Тяхната цел е съсредоточаване на вниманието, стимулиране на дискусията и предоставяне на солидна фактологична база за вземане на важни решения в бъдеще.

Така например, ако лидерите се споразумеят да спазят често даваното обещание за подобряване на защитата на външните граници на ЕС, това ще струва между 20 и 25 млрд. евро за период от седем години, а цялостна система за управление на границите на ЕС би струвала до 150 млрд. евро. Ясно е, че всеки един от политическите приоритети — Европейският съюз за отбрана, подкрепата за мобилността на младите хора, реализирането на цифровата трансформация на Европа, подпомагането на изследванията и иновациите или подкрепата за истински Икономически и паричен съюз — ще се нуждае от подходящо финансиране, за да се превърне в реалност.

Модернизиране и финансиране на бюджета на ЕС

Комисията също така представя варианти за модернизиране на бюджета на ЕС, включително чрез засилване на връзката между целите на бюджета на ЕС и начина на неговото финансиране. Освен това тя представя възможности за укрепване на връзката — често наричана „ обвързаност с условия“ — между финансирането от ЕС и зачитането на неговите основни ценности.

Времето има значение за гражданите и предприятията

Бързото постигане на политическо споразумение за нов, модерен бюджет на ЕС ще бъде от решаващо значение, за да се демонстрира, че Съюзът е готов да работи активно по положителната си политическа програма, очертана в Братислава и Рим.

Комисарят по въпросите на бюджета и човешките ресурси Гюнтер Йотингер заяви: Не трябва да се повтаря злополучният опит от 2013 г., когато настоящият бюджет на ЕС бе договорен със значително закъснение. Ако отново има такова закъснение, повече от 100 000 финансирани от ЕС проекта в ключови области, като подкрепа за бизнеса, енергийна ефективност, здравеопазване, образование и социално приобщаване, няма да могат да започнат навреме, а стотици хиляди млади хора няма да могат да се възползват от обмен по „Еразъм+“ през 2021 г.

Освен че е желателно от политическа гледна точка, ранното постигане на споразумение е задължително поради практически съображения. Партньори и получатели на финансиране от ЕС — като се започне от студенти и изследователи и се стигне до проекти в областта на инфраструктурата, здравеопазването и енергетиката, както и национални и регионални органи, се нуждаят от правна и финансова сигурност и заслужават да я получат. Комисията насочва вниманието на лидерите към конкретни примери за отрицателния ефект, който едно забавяне ще има върху гражданите и предприятията в целия ЕС. Комисията вярва, че злополучният опит с късното приемане на настоящия бюджет на ЕС, довело до значителни закъснения в старта на новите програми и в постигането на приоритетите за финансиране, не бива да се повтаря.

Следващи стъпки

Европейската комисия ще представи официалното си предложение за следващия дългосрочен бюджет на ЕС през следващите месеци — най-късно в началото на май 2018 г. Междувременно Комисията ще продължи да изслушва мнението на всички заинтересовани страни, включително чрез обществените консултации относно приоритетите на ЕС, които започнаха през януари 2018 г.

За повече информация:

- Съобщение Нова, модерна многогодишна финансова рамка за ЕС за постигане на неговите приоритети след 2020 г.

- Информационен документ

- Документ за размисъл относно бъдещето на финансите на ЕС

- Обществени консултации: Бъдещето на финансите на ЕС — кажете мнението си за бюджета на ЕС след 2020 г. 

 

Източник: Европейската комисия

 

Заетостта и социалното положение в ЕС продължават да се подобряват според доклад на ЕК

Брюксел, 12 февруари 2018 r.

Подкрепена от стабилен икономически растеж, заетостта в ЕС е продължила да нараства по-силно от очакваното през третото тримесечие на 2017 г., а безработицата е спаднала още повече, показва последният тримесечен преглед на заетостта и социалното развитие в Европа.

Мариан Тейсен, комисар по заетостта, социалните въпроси, уменията и трудовата мобилност, заяви: "Европа отново бележи растеж. Заетостта в ЕС достигна най-високо си ниво досега — над 236 млн. души. В същото време безработицата продължава да намалява. Трябва да се възползваме максимално от този положителен за икономиката импулс и да постигнем резултати във връзка с новите и по-ефективни права на гражданите, които заложихме в европейския стълб на социалните права: справедливи условия на труд, равен достъп до трудовия пазар и достойна социална закрила. Сега е моментът да направим така, че всички граждани и работници да могат да се възползват от тези положителни тенденции на трудовия пазар.

Заетостта в ЕС е нараснала с 1,7 % в сравнение с година по-рано. Това означава, че още 4 млн. души (2,7 млн. от тях — в еврозоната) са си намерили работа. Постоянните работни места и заетостта на пълно работно време са допринесли най-много за това увеличение. В периода между третото тримесечие на 2016 г. и 2017 г. броят на наетите на работа с постоянни договори е нараснал с 2,8 млн души. Това увеличение е три пъти по-голямо от увеличението на броя на временните договори (900 000). Броят на работещите на пълно работно време е нараснал с около 3 млн. — до 181 млн. души, а броят на работещите на непълно работно време се е увеличил с около 300 000 — до 42,7 млн. души. Равнището на заетост във възрастовата група 20—64 години в ЕС се увеличава постоянно през последните три години, като през третото тримесечие на 2017 г. е било най-високото досега — 72,3 %. Въпреки това се запазват големи различия между отделните държави членки.

Равнищата на заетост варират от 58 % в Гърция до 82 % в Швеция. Докладът също така показва, че безработицата в ЕС доближава със стабилно темпо равнищата отпреди кризата. Броят на безработните е намалял с около 8,6 млн. души в сравнение с пика на безработицата през април 2013 г., като е останал под 18 млн. души през декември 2017 г. Това е най-ниското равнище от ноември 2008 г.

Други данни за трудовия пазар в тримесечния преглед също потвърждават подобряването на състоянието на икономиката на ЕС:

- Производителността на труда в ЕС се е повишила с 0,8 % в сравнение с третото тримесечие на 2016 г. Досега най-голямо увеличение е регистрирано в Латвия, Литва, Полша и Румъния (3 % или повече на годишна основа).

- Финансовото положение на домакинствата в ЕС е продължило да се подобрява, като темпото на нарастване е било около 1,5 % на годишна основа. Основният фактор за това е било увеличението на доходите от труд. В почти всички държави членки през годината до първата половина на 2017 г. е наблюдавано продължаващо нарастване на доходите на домакинствата. Въпреки това в някои държави, по-специално Хърватия, Гърция, Италия, Португалия и Испания, както и в Нидерландия, брутният разполагаем доход на домакинствата все още е бил под равнищата от 2008 г.

- Търсенето и недостигът на работна ръка са продължили да нарастват. Процентът на свободните работни места[1] в ЕС е достигнал 2 % през третото тримесечие на 2017 г. Процентът на свободните работни места е бил по-висок в сектора на услугите, отколкото в промишлеността и строителството. Недостигът на работна ръка[2] се е увеличил, а наемането на работа[3] се е повишило с 3,7 % през годината до второто тримесечие на 2017 г. Равнището на напускане на работа[4] е спаднало доста под нивата отпреди кризата, а равнището на намиране на работа[5] е продължило да нараства с ускорено темпо, като е доближило предкризисните си стойности.

Контекст

Тримесечният преглед на заетостта и социалното развитие в Европа предоставя преглед на актуалните тенденции, свързани със социалната сфера и трудовия пазар в ЕС. В него се разглеждат краткосрочните промени на БВП и на тенденциите в заетостта. На 17 ноември 2017 г. Европейският парламент, Съветът и Комисията провъзгласиха европейския стълб на социалните права, в който са изложени 20 основни принципа и права в подкрепа на справедливи и ефективно работещи трудови пазари и социални системи. Комисията вече започна да превръща съдържанието на стълба в конкретни действия, например с инициативата за равновесие между професионалния и личния живот, предложението за директива относно прозрачните и предвидими условия на труд в Европейския съюз, както и предстоящия пакет за социална справедливост. Европейският семестър е ключов инструмент за ежегодното управление на процеса на икономическо и социално сближаване.

От цикъла 2017—2018 г. принципите и приоритетите на стълба са включени във всички основни документи във връзка със семестъра. По-специално проектът на съвместен доклад за заетостта включва новия набор от социални показатели, за да се следят резултатите в основни области, обхванати от стълба, като делът на преждевременно напусналите училище, равнището на младежката безработица или въздействието на социалните плащания върху намаляването на бедността.

За повече информация

Тримесечен преглед на заетостта и социалното развитие в Европа — февруари 2018 г.

Уебсайт за европейския стълб на социалните права

Анализ на заетостта и социалното положение на ГД „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“

[1] Процент на свободните работни места — процент на незаетите длъжности спрямо общия брой на заетите и незаетите длъжности.

[2] Недостиг на работна ръка — процент на дружествата, посочващи недостигът на работна ръка като фактор, който ограничава производството.

[3] Наемане на работа — процент на работниците, започнали работа при даден работодател през последните 3 месеца.

[4] Равнище на напускане на работа — процент на наетите лица, които са напуснали даден работодател през определен период.

[5] Равнище на намиране на работа — процент на безработните лица, които са намерили работа през определен период. 

 

Европейска среща „Всички пътища водят към Европа? Перспективи за федерален съюз“ на 22 февруари в София

На 22 февруари 2018 г. от 16.15 ч. в Националния дворец на културата в София ще се проведе дискусия под наслов „Всички пътища водят към Европа? Перспективи за федерален съюз“, организирана от Групата „Спинели“, Европейското движение, Съюза на европейските федералисти и Бюрото за връзка на ЕП в България. Дискусията е част от официалната програма на Българското председателство на Съвета на ЕС и има за цел да допринесе към дебата за бъдещето на Европа. Събитието ще бъде излъчвано на живо на www.europarl.bg, както и на Facebook страницата на Бюрото за връзка на Европейския парламент.

Събитието ще бъде открито от вицепрезидента на България Илияна Йотова. Своите виждания по темата ще споделят заместник-министърът за Българското председателство на Съвета на ЕС 2018 Моника Панайотова, заместник-министърът на външните работи Георг Георгиев, членовете на Европейския парламент Андрей Ковачев (ЕНП), Ева Майдел (ЕНП) и Елмар Брок (ЕНП, Германия), Ана Гомеш (С&Д, Португалия), президентът на Групата „Спинели“ Андрю Дъф, бившият евродепутат и бивш вицепремиер на България Ивайло Калфин.

Дискусията ще се проведе в два панела:

· Накъде отива Европа? Съединени европейски щати или разединена Европа на държавите?

· Всички пътища водят към Европа: с различни скорости към „все по-тесен съюз“

Предварителна регистрация

Регистрацията за дискусията се извършва предварително. Участието в събитието (име + имейл адрес) се потвърждава тук.

Всеки участник ще получи обратен имейл с уникален линк, на който се осъществява същинската регистрация за събитието в рамките на Председателството, поради изискванията за мерки за сигурност.

Крайният срок за регистрация е 16 февруари 2018 г.

Допълнителна информация

Събитието ще продължи от 16.15 до 19.00 часа и ще бъде осигурен превод на български и английски език. Пълната програма на събитието ще намерите на www.europarl.bg.

 

Регистрирайте се за участие тук

 
Още статии...
Търси в сайта

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterДнес140
mod_vvisit_counterВчера669
mod_vvisit_counterТази седмица140
mod_vvisit_counterМиналата седмица6205
mod_vvisit_counterТози месец15956
mod_vvisit_counterМиналият месец27087
mod_vvisit_counterОбщо607202

Your IP: 54.224.94.8
bestkinky.com hard-extreme.com