Всички новини
Начало Новини
Facebook Споделяне
Share on use levitra alternative facebook

Бюджет на ЕС за 2018 г.: EK предлага бюджет, насочен към работните места, инвестициите, миграцията и сигурността

Бюджет на ЕС за 2018 г.: Комисията предлага бюджет, насочен към работните места, инвестициите, миграцията и сигурността

Брюксел, 30 май 2017 r.

Днес Комисията предложи проектобюджет за 2018 г. в размер на 161 милиарда евро поети задължения, за да се стимулира създаването на повече работни места, особено за младите хора, и да се даде тласък на растежа и стратегическите инвестиции.

Опирайки се на вече осъществените през предходни години дейности, бюджетът на ЕС за следващата година ще продължи да действа ефективно за справяне с предизвикателството, което представлява миграцията, както в рамките на ЕС, така и извън него. По-доброто докладване ще засили акцента върху конкретните резултати, които ще бъдат постигнати благодарение на финансирането от ЕС.

Гюнтер Йотингер, комисар по въпросите на бюджета и човешките ресурси, заяви: „С този бюджет искаме да намерим точния баланс между изпълняването на ангажиментите, поети преди време по отношение на големите програми на ЕС, и преодоляването на новите предизвикателства, като същевременно бъде повишена добавената стойност от ЕС. Стремим се да гарантираме, че повече млади европейци ще могат да намерят работа и че на място ще бъдат направени допълнителни ключови инвестиции. Постигането на осезаеми резултати и внасянето на положителна промяна в ежедневието на европейските граждани продължават да са двигател за всички действия на ЕС“.

Предложеният бюджет е изготвен съобразно ограниченията, определени от Европейския парламент и държавите членки в многогодишната финансова рамка, но с презумпцията, че Съветът ще приеме официално вече договореното междинно преразглеждане на тази рамка скоро след изборите в Обединеното кралство, които ще бъдат проведени на 8 юни. В противен случай някои от допълнителните предложени разходи, като оставащите 700 милиона евро за инициативата за младежка заетост през периода 2018—2020 г., няма да бъдат гарантирани и Комисията вероятно ще трябва да използва средства от перото за селското стопанство, за да плати допълнителните суми, предвидени за сигурността и миграцията.

Европейският парламент и държавите — членки на Европейския съюз, ще обсъдят съвместно това предложение.

Стимулиране на създаването на работни места и на инвестициите

Европейският фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ), който стои в основата на плана „Юнкер“, е обезпечен с гаранция от бюджета на ЕС, допълнена със средства от собствения капитал на Европейската инвестиционна банка. Целта му е да подпомага създаването на работни места и да стимулира растежа чрез по-интелигентно използване на новите и съществуващите финансови ресурси с цел мобилизиране на частни инвестиции. Очаква се до момента Фондът да е мобилизирал инвестиции на стойност 194 милиарда евро. Комисията предлага през 2018 г. гаранционният фонд на ЕФСИ да бъде захранен с още 2 милиарда евро.

Структурните и инвестиционните фондове продължават да са основните инвестиционни инструменти на ЕС. Те подкрепят МСП и действията, предприети предимно в областта на научните изследвания и иновациите, транспорта, околната среда и развитието на селските райони. Бюджетът на ЕС ще отпусне 55,4 милиарда евро за структурните и инвестиционните фондове, предназначени за регионите и държавите членки, и почти 59,6 милиарда евро за земеделските стопани и развитието на селските райони.

След бавен старт през първите години се очаква структурните и инвестиционните програми на ЕС за периода 2014—2020 г. да достигнат нормален ритъм на изпълнение през 2018 г. съгласно поетите задължения, договорени от държавите членки и Европейския парламент. С това се обяснява увеличението на общите плащания с 8,1 % в сравнение с бюджета за 2017 г.

Насърчаването на устойчивото развитие ще ръководи също така действията на бюджета на ЕС извън Съюза, които се подсилват значително по отношение на съседните на ЕС държави. Поради това се очаква новият Европейски фонд за устойчиво развитие да мобилизира допълнително финансиране, особено от частния сектор.

Предлагане на по-добри възможности за младите хора

Целта на програмата „Еразъм+“ е да бъдат изпълнени договорените цели на политиката на ЕС в областта на образованието, обучението, младежта и спорта чрез подобряване на уменията и компетенциите на учащите, чрез насърчаване на качествените подобрения в заведенията и организациите за образование, за обучение и за младежта и чрез стимулиране на развитието на политиката. В проектобюджета за 2018 г. за тази цел са заделени 2,3 милиарда евро, което представлява увеличение с 9,5 % в сравнение с бюджета за 2017 г.

До края на 2016 г. ползи от подпомаганите по линия на инициативата за младежка заетост дейности са извлекли около 1,6 милиона млади хора. Тази инициатива допринесе за намаляването на младежката безработица в повечето държави членки. Тъй като обаче безработицата продължава да е над равнищата отпреди финансовата криза, необходими са постоянни усилия и подкрепа на равнището на ЕС. За тази цел за инициативата следва да бъдат осигурени допълнителни 1,2 милиарда евро през периода 2017—2020 г., от които 233 милиона евро са включени в проектобюджета за 2018 г., а 500 милиона евро са предвидени в коригиращ бюджет за 2017 г., който също се предлага днес.

Друга възможност за младите хора е Европейският корпус за солидарност, който осигурява работа за доброволци, стаж и предложения за работа за период от 2 до 12 месеца, с което насърчава солидарността в общностите в Европа. Днес Комисията предложи бюджет и правно основание за Европейския корпус за солидарност, за да могат в него да участват 100 000 европейци до 2020 г. Действията, свързани с Европейския корпус за солидарност през периода 2018—2020 г., ще бъдат на обща стойност 342 милиона евро, 89 милиона евро от които ще бъдат отпуснати през 2018 г.

Ефективно реагиране на геополитическите предизвикателства

Тъй като миграцията и сигурността продължават да са първостепенни приоритети, Комисията планира да продължи да финансира широк набор от свързани с тези области действия в рамките на ЕС, като осигуряване на хуманитарна помощ, подсилване на управлението на външните граници, оказване на подкрепа на най-засегнатите държави членки и др. С предвидените в проектобюджета за 2018 г. 4,1 милиарда евро за миграцията и сигурността общият размер на финансирането от ЕС в тези две области възлиза на безпрецедентните 22 милиарда евро през периода 2015—2018 г. Проектобюджетът за 2018 г. отразява факта, че по-голямата част от тези средства бяха отпуснати в началото на периода.

Ще бъдат осигурени и допълнителни средства за справяне с първопричините за миграцията във външен план, най-вече чрез предоставяне на помощ на държавите, които не членуват в ЕС и които са изправени пред големи миграционни потоци, като Ливан и Йордания. В проектобюджета са включени и ангажиментите за този регион в размер на 560 милиона евро, поети на проведената през април 2017 г. конференция в Брюксел относно подкрепата за бъдещето на Сирия.

В областта на сигурността финансирането от ЕС ще бъде съсредоточено върху превантивните мерки за сигурност, и по-конкретно в областта на тежката и организираната престъпност, включително засилване на координацията и сътрудничеството между националните правоприлагащи органи, повишаване на сигурността на външните граници на ЕС и подпомагане на държавите членки в борбата срещу тероризма и киберпрестъпленията.

Освен това през 2017 г. Комисията започна т.нар. подготвително действие за научни изследвания в областта на отбраната, които се финансират от ЕС. Като цяло в бюджета са предвидени 90 милиона евро за периода 2017—2019 г., с които ще бъдат финансирани съвместни научни изследвания в областта на новаторските отбранителни технологии и продукти.

Контекст

Проектобюджетът на ЕС включва две суми за всяка програма, която подлежи на финансиране — поети задължения и плащания. Поетите задължения представляват финансирането, което може да бъде определено в договорите, сключени през дадена година. Плащанията представляват реално изплащаните средства. В проектобюджета за 2018 г. поетите задължения възлизат на 161 милиарда евро (увеличение с 1,4 % спрямо 2017 г.), а плащанията възлизат на 145 милиарда евро (увеличение с 8,1 % спрямо 2017 г., което се дължи на това, че структурните и инвестиционните програми на ЕС за периода 2014—2020 г. ще достигнат нормален темп на изпълнение през 2018 г. след бавен старт през първите години).

За повече информация

- Проектобюджет на ЕС за 2018 г. — Въпроси и отговори

- Бюджет на ЕС, ориентиран към резултатите

- Резултати, постигнати от ЕС (онлайн списък на финансираните от ЕС проекти)

- Съобщение за медиите относно Европейския корпус за солидарност

 

Европейски корпус за солидарност: EK предлага повече от 340 млн евро, за да направи възможни 100 000 назначения до 2020 г.

Европейски корпус за солидарност: Комисията предлага повече от 340 милиона евро, за да направи възможни 100 000 назначения до 2020 г.

Брюксел, 30 май 2017 r.

Днес Комисията заздрави основите на Европейския корпус за солидарност, предлагайки бюджет за следващите три години и специфична правна уредба.

Това ще допринесе за укрепване на инициативата и за създаване на повече възможности за младите хора. Освен че ще предлага възможности за назначения за доброволческа дейност, стажове и работа, Европейският корпус за солидарност вече също ще предоставя на участниците възможност да създават свои собствени проекти за солидарност или да кандидатстват като група за извършване на доброволческа дейност.

По време на първата фаза, започнала през декември 2016 г., осем различни програми бяха мобилизирани, за да бъдат предложени възможности за доброволческа дейност, стаж или работа по линия на Европейския корпус за солидарност. Повече от 30 000 млади хора вече са се регистрирали за участие и първите участници вече започнаха работа по своите назначения. Днес Комисията, при водещата роля на комисарите Йотингер, Наврачич и Тейсен, предлага да предостави на Европейския корпус за солидарност единна правна уредба, собствен механизъм за финансиране и по-широк набор от дейности за солидарност. Това ще помогне за допълнително повишаване на съгласуваността, въздействието и икономическата ефективност на Корпуса. Комисията предлага да се отпуснат 341,5 милиона евро за Европейския корпус за солидарност през периода 2018—2020 г., за да се даде възможност на 100 000 млади европейци да вземат участие в него до края на 2020 г.

Председателят на Комисията Жан-Клод Юнкер заяви: „Солидарността е нещо повече от принцип — тя е състояние на духа, което изразява същинската цел на Европейския съюз. Корпусът за солидарност е въплъщение на принципа. Аз се гордея с това, което представлява Корпусът, и съм благодарен на всички, които се записват за участие в него, както и на организациите, осигуряващи назначения на младите хора. Днес предоставяме на Корпуса подходяща правна форма, както и бюджет, осигуряващ неговото функциониране. Участниците по места са тези, които вдъхват живот на Корпуса и на европейската солидарност.“

За следващата фаза на Европейския корпус за солидарност са предвидени следните видове дейности:

  • Назначенията за участие в дейности за солидарност ще помогнат на младите хора да извършват доброволческа дейност за период до 12 месеца, да бъдат стажанти за период от обикновено 2 до 6 месеца или да бъдат наети на работа, в съответствие с приложимото национално законодателство, за период от 2 до 12 месеца.
  • Набирането на доброволчески екипи ще позволява на групи от 10 до 40 млади доброволци от различни държави да извършват заедно общественополезна дейност за период от 2 седмици до 2 месеца.
  • Проектите за солидарност ще дадат възможност на малки групи от поне петима участници да създават и осъществяват по своя инициатива проекти за солидарност на местно равнище за период от 2 до 12 месеца.
  • Посредством дейности за изграждане на мрежи ще се подпомага привличането на нови участници в Европейския корпус за солидарност, ще се два възможност за обмен на добри практики, ще се предоставя подкрепа за намиране на работа след участието в Корпуса и ще се създават мрежи от бивши участници.

Всички тези действия ще предоставят на младите хора в цяла Европа нови възможности за участие в дейности за солидарност за справяне с обществени предизвикателства и за укрепване на общностите. Успоредно с това те ще спомагат за подобряване на уменията и компетентностите, от които младите хора се нуждаят за целите на личното и професионалното си развитие в началото на кариерата си. Европейският корпус за солидарност е приобщаваща инициатива. Посредством целенасочени мерки, като например допълнително финансиране или назначения за по-кратък срок, ще се насърчава участието на млади хора в неравностойно положение.

Всяко публично или частно образувание, спазващо строгите изисквания за качество, може да предлага проекти за солидарност на Европейския корпус за солидарност. Тези проекти ще бъдат изпълнявани от Европейската комисия, националните агенции по програма „Еразъм+“ в държавите членки и Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура (EACEA). За да се подобри интегрирането на Европейския корпус за солидарност в пазара на труда, ще бъде насърчавано активното участие на публични и частни служби по заетост, както и на търговски камари.

С днешното предложение Европейската комисия изпълнява обещанието си, което направи при стартирането на Европейски корпус, да представи законодателно предложение до пролетта на 2017 г. Проектът за регламент сега трябва да бъде приет от Европейския парламент и Съвета, преди да може да влезе в сила. В своята съвместна декларация институциите на ЕС поеха ангажимент за приключване на законодателния процес по предложението до края на тази година.

Контекст

По време на своята реч за състоянието на Съюза през 2016 г. председателят на Комисията Юнкер обяви, че ще бъде създаден Европейски корпус за солидарност, който ще предлага на младите хора на възраст между 18 и 30 години възможността да участват в широк спектър от дейности за солидарност в целия ЕС. След стартирането на 7 декември 2016 г. на Европейския корпус за солидарност повече от 30 000 младежи се включиха в него. През март започна свързването с организации; оттогава насам бе осъществен контакт с около 9 000 участници, бяха направени около 110 предложения и първите участници започнаха работа по своите назначения.

За да изготви своето предложение, Комисията започна открито онлайн проучване и целеви консултации със заинтересовани страни. Проучването и консултациите завършиха с Форум на заинтересованите страни. Заинтересованите страни подчертаха значението на качествените възможности за назначение и участието на младите хора в неравностойно положение, необходимостта от предвиждане на специален бюджет, подходящи комуникационни и информационни мерки и икономични и ефективни управленски структури, както и необходимостта от официално признаване на придобитите умения в допълнение към инициативите на национално равнище.

Настоящото предложение идва по време на честването на 30-та годишнина на програма „Еразъм“, една от най-успешните програми на ЕС. Програмата, която започна като скромна програма за обмен в областта на висшето образование, днес под наименованието „Еразъм +“ предлага широк спектър от възможности за учене в областите на висшето образование, професионалното образование и обучение, училищното образование, образованието за възрастни, младежта и спорта.

За повече информация

Информационна бележка: Европейският корпус за солидарност в перспектива: въпроси и отговори

Информационен фиш: Европейският корпус за солидарност в перспектива

Информационен фиш за организации

Proposal for a Regulation of the European Parliament and update uk cialis sales of the Council laying down the legal framework of the European Solidarity Corps and amending Regulations (EU) No 1288/2013, (EU) No 1293/2013, (EU) No 1303/2013, (EU) No 1305/2013, (EU) No 1306/2013 and Decision No 1313/2013/EU

Страница за регистрация на портала на Европейския корпус за солидарност

Facebook страница на Европейския корпус за солидарност

Следете съобщенията на комисар Йотингер в Twitter

Следете съобщенията на комисар Наврачич в Twitter

Следете съобщенията на комисар Тейсен в Twitter и Facebook

 

Втори Евробазар в Сливен

За втора поредна година Информационен център „Европа Директно-Сливен“, съвместно с Община Сливен, фондация „Обществен дарителски фонд-Сливен“ и сдружение „Клуб по конен спорт „Табора“, организираха Евробазар за местни продукти „Сливенският продукт с европейско качество“. Събитието, което се провежда край фонтаните до общината от 29 май до 2 юни, има за цел да популяризира местните производители и е във връзка с Европейската зелена седмица  #EUGreenWeek 2017.

Евробазарът беше открит в понеделник от кмета на община Сливен Стефан Радев. „За втора година Информационен център „Европа Директно“ и община Сливен провеждат Евробазар със сливенски стоки с европейско качество, каза той. Целта е да се популяризира качеството на нашите продукти, основно на малките и средни фирми и на семейния бизнес, за да се види, че имаме европейско качество на много високо ниво. Добре е повече хора да научават за тези продукти, да ги опитат. Радвам се, че откриваме Евробазара в деня, в който започва Европейската зелена седмица. С това ние се присъединяваме към общоевропейската инициатива за екологичен и природосъобразен начин на живот“.

За откриването на Евробазара в Сливен дойде и Огнян Златев, ръководител на Представителството на Европейската комисия в България. „Радостен съм, че днес съм с вас в началото на Европейската зелена седмица, каза той. Това е една страхотна инициатива, за която искам да поздравя инициаторите в лицето на Информационен център „Европа Директно“ и община Сливен. Аз я разглеждам и в светлината на предстоящото председателство на България в Съвета на ЕС. Подобни инициативи, които представят чудесните продукти, произведени на нашата земя, са чудесни. Така можем да направим страната си още по-популярна и по-видима, и по този начин да помогнем на бизнеса на българските производители“.

„Различното тази година е, че община Сливен се включи вече като основен организатор на Евробазара, сподели Катя Иванова, сътрудник в Информационен център „Европа Директно-Сливен“. Различно е и мястото – около фонтаните от източната страна на общината, вместо около фонтана „Кълбото“. Вече имаме и дървени къщички, вместо миналогодишните шатри, участниците са повече, интересът е по-голям. Срокът на Евробазара тази година е по-дълъг, той е точно седмица – колкото продължава и Европейската зелена седмица. Чудесно бе, че на откриването присъства ръководителят на Председателството на Европейската комисия в България Огнян Златев. Той идва в Сливен за втори път и то в рамките на един месец. Сега сподели, че е впечатлен от нашия Евробазар и обеща отново да дойде в града ни“.

На щандовете на Евробазара всеки може да си купи вкусни закуски на пекарна „Хусарски бивак“, продукти от пчелен мед на производител „Пенка Иванова” от село Омарчево, биопчелни продуктина ЕТ „Петко Пенчев”, продукти с 98 процента алое верана Елена Жекова, различни видове биовина от винарска изба „Едоардо Миролио“ и ябълков биоцет, производство на Клуб по конен спорт „Табора”. Със свои щандове в Евробазара участват и Информационен център „Европа Директно-Сливен“, Областен информационен център-Сливен, Младежки дом и МИКЦ-Сливен, които предлагат разнообразни и полезни информационни материали. Оригинални ръчно изработени сувенири се предлагат на щандовете на ДЗЗД „Шарен свят“, Младежка банка Сливен,  Арт-магазин„Луди гъби“ и работилница „Грийн хоби дриймс“. За втора година със свой щанд участва и ПГХТ „Акад. Неделно Неделчев“-Сливен, а посетителите могат да избират от приготвените в часовете по практика вкусни сладки и соленки. Борислава и Весела от гимназията споделиха, че участват за втора година в Евробазара. „Миналата година беше много интересно, посетиха ни доста хора, популяризирахме дейността на гимназията, споделиха момичетата. Тези кашкавалки и сладки с локум, които виждате на щанда, са приготвени сутринта. Сега съучениците ни приготвят още сладки и соленки, които ще изложим на щанда“.

В първия ден на Евробазара с презентации на туристическите атракции се включи и Късноантична и средновековна крепост „Туида”, а деца от хореографската паралелка към 11-то СУ „Константин Константинов”, облечени в народни носии, внесоха колорит по време на официалното откриване и през целия ден информираха гостите на базара за възможностите, които предлага училището.

 

Повече снимки от Евробазара от 2017 и 2016 г. можете да видите на страницата на събитието във фейсбук: 

https://www.facebook.com/eurobazarsliven/

 

 

Второ издание на Евробазар ще се проведе в Сливен от 29 май до 2 юни 2017 г.

 

Европейски информационен център „Европа Директно – Сливен” съвместно с Община Сливен, Обществен дарителски фонд Сливен и Сдружение „Клуб по конен спорт Табора”,

Във връзка с предстоящата Европейска Зелена седмица #EUGreenWeek2017.

организират в град Сливенза втора поредна година Евробазар на местни продуктипод мотото «Сливенският продукт –  с европейско качество».

Целта на събитието е да се популяризират местни производители, фирми и организации. По време на базара ще има съпътстващи събития: информационни щандове, еко работилници, изложби, интерактивни игри.

Евробазарът ще се проведе от 29 май до 2 юни 2017 г. (от 11 до 19 ч.)вгр. Сливен на главната улицаоколо фонтаните срещу Община Сливен.

Eвробазарът ще бъде официално открит на 29 май 2017 г. (понеделник) от 11:00 ч. от кмета на Община Сливен г-н Стефан Радев и ръководителят на Представителството на Европейската комисия в България г-н Огнян Златев.

 

За повече информация:

Европа Директно Сливен

тел. (044) 622 141,  (044) 411 832; 0882 73 01 88

E-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. www.europedirect-sliven.eu

 
Още статии...
Търси в сайта

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterДнес97
mod_vvisit_counterВчера690
mod_vvisit_counterТази седмица1633
mod_vvisit_counterМиналата седмица5525
mod_vvisit_counterТози месец19956
mod_vvisit_counterМиналият месец15933
mod_vvisit_counterОбщо410204

Your IP: 54.92.133.186
bestkinky.com hard-extreme.com