Всички новини
Начало Новини
Facebook Споделяне
Share on http://www.europedirect-sliven.eu/buy-viagra-online-usa facebook

България в ЕС: десет години по-късно - конкурс за студентско есе

 
 
София, 27 февруари 2017 г.
"България в Европейския съюз: десет години по-късно" - конкурс за студентско есе
Представителството на Европейската Комисия в България в сътрудничество с Институт за икономическа политика организира Конкурс за студентско есе на тема: „България в Европейския съюз: десет години по-късно“.
Участие в конкурса могат да вземат български граждани, които се обучават във висше учебно заведение в България или в чужбина, и са на възраст до 29 години.
След прецизна оценка от тричленно жури ще бъдат отличени трите най-добри есета в конкурса, а авторите им ще бъдат наградени с пътуване до Брюксел и посещение на Европейските институции!
Крайният срок за изпращане на студентските есета е 19 март 2017 г.
Повече подробности относно конкурса и изискванията към есето, можете да намерите в прикачения анонс,  както и линка към формуляра за кандидатстване, чрез който студентите могат да изпращат своите есета.
Информация за Конкурса за студентско есе, както и формуляр за кандидатстване можете да намерите и на https://goo.gl/lH925o.
Източник: Европейската комисия
 

ОБЯВА ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР ПО ОПДУ ЗА ГРАЖДАНСКИ КОНТРОЛ ВЪРХУ РЕФОРМАТА В СЪДЕБНАТА СИСТЕМА

 

Управляващият орган на Оперативна програма „Добро управление” (ОПДУ), съфинансирана от Европейския социален фонд, открива процедура на конкурентен подбор BG05SFOP001-3.003:

ГРАЖДАНСКИ КОНТРОЛ ВЪРХУ РЕФОРМАТА В СЪДЕБНАТА СИСТЕМА

Процедурата е по приоритетна ос 3 „Прозрачна и ефективна съдебна система“, специфична цел 1 „Увеличаване на прозрачността и ускоряване на правораздаването чрез реформа в структурата, процедурите и организацията на съдебната система“ на ОПДУ.

Процедурата цели да подкрепи усилията за преодоляване на натрупаното обществено недоверие към съдебната система. Процедурата ще подкрепя откритото участие на всички активни в сферата НПО и професионални организации при разработването, наблюдението и оценката на стратегиите за реформи и предложения за подобрения в съдебната система. Ще бъдат подпомагани проекти на НПО за извършване на независим анализ на провалилите се дела, като се анализират слабостите както в следствието, така и в прокуратурата, в това число защитата на свидетелите, икономическият и финансовият анализ, събирането на доказателства от полицията и сътрудничеството между съдебната и изпълнителната власт. Приоритетни ще бъдат проектите, които въз основа на такъв анализ предлагат пренасяне на добри практики и иновативни решения за премахване на недостатъците в структурата, управлението, персонала, обученията, сътрудничеството и професионалните практики. Ще бъдат  подкрепени и мерки за извършване на изследвания на общественото мнение и широко застъпване на дискусиите и формите на повишаване на отчетността и гражданското участие.

Допустими кандидати:

Юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност, вписани в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел (ЦРЮЛНЦ) при Министерството на правосъдието (МП) по чл. 45 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ), в сила до 31.12.2017 г., или вписани в Регистъра по чл. 17 от ЗЮЛНЦ, в сила от 01.01.2018 г., които имат поне една приключена финансова година към датата на кандидатстване.

 

Професионални организации, регистрирани по ЗЮЛНЦ или регистрирани/създадени със специален закон, на лица, работещи в системата на съдебната власт (съдии, прокурори, следователи, съдии по вписванията, съдебни заседатели, съдебни служители, вещи лица и др.), на адвокати, нотариуси и други юристи, на медиатори и арбитри, както и на други лица, работещи в сектора на правосъдието, които имат поне една приключена финансова година към датата на кандидатстване.

Бюджет:   Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 5 млн. лв.

1 000 000 лв. – за първия срок за кандидатстване;

2 000 000 лв. – за втория срок за кандидатстване;

2 000 000 лв. –  за третия срок за кандидатстване

 

Срокове:  Проектите трябва да бъдат изпълнени в рамките на 18 месеца.

Крайният срок за подаване на проектни предложения е:

28.04.2017 г., 18:00 ч. (за проекти, които ще се изпълняват 2017 – 2019 г.);

30.09.2018 г., 18:00 ч. (за проекти, които ще се изпълняват 2019 – 2020 г.);

30.09.2020 г., 18:00 ч. (за проекти, които ще се изпълняват 2021 – 2022 г.)

Информационни дни:

13.03, 10.00 ч. – гр. София, VenusConferenceCenter, Конферентна зала Venus, ет. 3

16.03, 10.00 ч. – гр. В. Търново, Община В. Търново, Площад „Майка България“ № 2

17.03, 10.00 ч. – гр. Пловдив, Общински съвет, ул. „Авксентий Велешки“ № 20, ет. 2

 

Всички документи по процедурата са публикувани в секцията за ОПДУ на Единния информационен портал: www.eufunds.bg и в ИСУН:

https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/78ebd543-c004-46f2-8816-f4ba5c925d00

 

Въпроси по процедурата можете да задавате преди крайния срок за кандидатстване на: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. .

 

EK: Търговските споразумения насърчават развитието на отрасъла на селскостопанските хранителни продукти на ЕС

 

 

София, 27 февруари 2017 г.

Търговските споразумения насърчават развитието на отрасъла на селскостопанските хранителни продукти на ЕС

Търговските споразумения са засилили износа на селскостопански продукти от ЕС и заетостта в отрасъла на селскостопанските хранителни продукти, както и в други икономически сектори, сочат резултатите от ново независимо проучване, възложено за изпълнение от Европейската комисия. Подробно бяха анализирани търговските споразумения с три държави — Мексико, Южна Корея и Швейцария.

Проучването показва, че споразуменията са допринесли за увеличаване на търговията и в двете посоки, като се отбелязва нарастване на износа на ЕС и увеличаване на вноса на продукти от тези три държави, което дава на потребителите и предприятията по-добър достъп до селскостопански хранителни продукти.

Важен извод от проучването е, че увеличеният внос оказва слабо въздействие върху вътрешното производство в ЕС. Отражението се изразява предимно в заместване на вноса от други трети държави или в увеличение на потреблението в ЕС.

По-конкретно, във връзка с всяко едно от споразуменията, проучването показва, че:

·         В резултат на споразумението между ЕС и Мексико износът на селскостопански хранителни продукти от ЕС нарасна през 2013 г. със 105 млн. евро — три години след като двете страни отстраниха всички пречки пред търговията, както беше заложено в споразумението. В повечето случаи става въпрос за преработени храни и напитки. Допълнителен внос за 316 млн. евро през същата година беше под формата предимно на първични продукти. Проучването също така разкрива потенциала за отрасъла на селскостопанските хранителни продукти от ЕС, който крие по-нататъшното премахване на сегашните тарифи и бариери. Понастоящем въпросът се разглежда в контекста на преговорите ЕС — Мексико за актуализиране на споразумението.

 

·         Въпреки че все още не се прилага в пълна степен, Споразумението за свободна търговия между ЕС и Южна Корея (ССТ) е допринесло за допълнителни 439 млн. евро под формата на износ на селскостопански хранителни продукти от ЕС през 2015 г. (последната година, за която има налични данни), предимно първични продукти. Същата година допълнителният внос в стойностно изражение възлиза на 116 млн. евро — предимно преработени храни и напитки.

 

·         Търговските споразумения между ЕС и Швейцария относно селскостопанските продукти и преработените селскостопански продукти са допринесли общо за допълнителни 532 млн. евро в износа на ЕС на тези видове стоки през 2010 г. — три години след като споразуменията започнаха да се прилагат в пълна степен. По-голямата част от тази сума се отнася за преработени храни и напитки. Допълнителен внос от 1,17 млн. евро е предимно под формата на първични продукти.

Комисарят на ЕС по въпросите на земеделието и развитието на селските райони Фил Хоган заяви: Само тези три споразумения са увеличили износа на селскостопански хранителни продукти от ЕС с над 1 млрд. евро и са повишили добавената стойност в отрасъла с 600 млн. евро. Важно е също така да се отбележи, че нарастването на износа е осигурило хиляди работни места в ЕС, повечето от които в областта на селскостопанските хранителни продукти, включително в първичното селскостопанско производство. Данните ясно показват, че амбициозните и балансирани търговски споразумения са в полза на европейското селско стопанство и хранително-вкусова промишленост.

 

Повече информация ще намерите на адрес: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-339_bg.htm

Изследване "Въздействие на търговските споразумения на ЕС върху селското стопанство" - https://ec.europa.eu/agriculture/external-studies/2016-bilateral-trade-agreements_bg

 

Източник: Европейската комисия

 

 

Индекс за регионална конкурентоспособност за 2016 г.: Колко конкурентоспособен е Вашият регион?

 
 

София, 27 февруари 2017 г.

Индекс за регионална конкурентоспособност за 2016 г.: Колко конкурентоспособен е Вашият регион?

Европейската комисия публикува третото издание на индекса за регионална конкурентоспособност за 263 региона на ЕС — проучване, което предоставя полезна информация за регионите в помощ на тяхната икономическа ефективност. Регионалната конкурентоспособност е способността на даден регион да предложи привлекателна и устойчива среда за предприятията и местните жители.

Новото в изданието за 2016 г. е интерактивният интернет инструмент, който дава възможност за по-подробен анализ и сравнение на всеки регион, или с друг с подобно БВП на глава от населението, или с всички региони на ЕС. Ползвателите вече могат лесно да видят резултатите на своя регион по отношение на иновациите, управлението, транспорта, цифровата инфраструктура, здравеопазването и човешкия капитал. Инструментът е създаден и за да се помогне на регионите да открият своите слабости и инвестиционни приоритети, когато изготвят стратегиите си за развитие.

Като цяло резултатите за 2016 г. са в съответствие с тези за 2013 г. Отново се наблюдава полицентричен модел със силни столични и метрополни райони като основни двигатели на конкурентоспособността. Разпространението на ефектите се наблюдава в по-голямата част от северозападна Европа, но то е много по-малко забележимо в източните и южните региони на ЕС. Често се наблюдават големи вътрешни различия в държавите, предизвикани от столичен регион с явно по-добри икономически показатели в сравнение с другите региони в държавата. В сравнение с двете предишни издания, публикувани през 2010 и 2013 г., Малта и няколко региона във Франция, Германия, Швеция, Португалия и Обединеното кралство са подобрили своите резултати, а в Кипър, Гърция, Ирландия, а напоследък и в Нидерландия резултатите са се влошили. В източните региони на ЕС конкурентоспособността като цяло се е запазила.

Повече информация ще намерите на адрес: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-333_bg.htm

Индекс за регионална конкурентоспособност на ЕС за 2016 г. -http://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/maps/regional_competitiveness/

 

Източник: Европейската комисия

 
Още статии...
Търси в сайта

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterДнес115
mod_vvisit_counterВчера543
mod_vvisit_counterТази седмица3225
mod_vvisit_counterМиналата седмица5718
mod_vvisit_counterТози месец16660
mod_vvisit_counterМиналият месец10869
mod_vvisit_counterОбщо373075

Your IP: 54.224.140.171
bestkinky.com leatherdyke