Всички новини
Начало Новини
Facebook Споделяне
Share on http://www.europedirect-sliven.eu/buy-viagra-online-usa facebook

ЕК представи специфичните си препоръки за икономическата политика на страните членки

Брюксел, 22 май 2017 r.

Eвропейски семестър — 2017 г. Пролетен пакет: Комисията публикува специфични за всяка държава препоръки

Държавите членки трябва да използват възможността, която предлага икономическото възстановяване, за да продължат структурните реформи, да дадат тласък на инвестициите и да укрепят своите публични финанси. Приоритетите варират в рамките на ЕС, но полагането на допълнителни усилия във всички области е от съществено значение за постигането на по-приобщаващ, стабилен и устойчив растеж.

Европейската комисия предлага днес своите специфични за всяка държава препоръки (СДП) за 2017 г., в които излага насоките си за икономическата политика на всяка отделна държава членка за следващите 12—18 месеца. Икономиката на ЕС и на еврозоната е устойчива, но предизвикателствата продължават. Сред проблемите са бавният ръст на производителността, последиците от кризата (включително продължаващите неравенства) и несигурността, дължаща се главно на външни фактори. Поради това Комисията призовава държавите членки да използват тази възможност, за да заздравят основите на своите икономики чрез осъществяване на общите икономически и социални приоритети, определени на европейско равнище: насърчаване на инвестициите, извършване на структурни реформи и осигуряване на отговорни фискални политики. Особено внимание се обръща на предизвикателствата и приоритетите за еврозоната.

Заместник-председателят Валдис Домбровскис, отговарящ за еврото и социалния диалог, заяви: „Икономическите тенденции са като цяло положителни и ние трябва да използваме тази възможност, за да станат европейските икономики по-конкурентоспособни, по-устойчиви и иновативни. Следва да се даде приоритет на реформите, които могат да направят растежа по-приобщаващ и да дадат нов тласък на производителността. За да укрепим и поддържаме икономическото възстановяване в ЕС, са необходими структурни реформи, инвестиции и непрекъснато внимание за отговорни фискални политики.“

Комисарят, отговарящ за заетостта, социалните въпроси, уменията и трудовата мобилност, Мариан Тейсен, заяви: „Преодоляването на неравенството е залегнало категорично в основата на нашата оценка тази година. Сложихме край на кризата: следващата стъпка е насочена към социалната политика. С напредъка на икономиката ние трябва да възстановим възможностите за изоставащите, за да сме в крак с променящите се нужди от умения, като инвестираме във висококачествено образование и обучение. Повишаването на производителността следва да се изрази в по-високи заплати. Само по този начин можем да изпълним нашия съвместен ангажимент за подобряване на стандарта на живот за всички.“

Пиер Московиси, комисар по икономическите и финансовите въпроси, данъчното облагане и митническия съюз, каза: „ЕС бележи икономически ръст и тази положителна тенденция ще продължи и през 2018 г. за шеста поредна година. Възстановяването обаче е неравномерно и все още уязвимо. Необходимо е да използваме всички налични инструменти за подпомагане на растежа, а това включва интелигентни икономически реформи, както и интелигентното прилагане на фискалната политика. Днес Европейската комисия препоръчва на държавите членки подходящ баланс между осигуряването на устойчивост на публичните финанси и постигането на фискална позиция, която ще помогне за укрепване на възстановяването, без да го постави под въпрос.“

 Специфични за всяка държава препоръки за 2017 г.

Европейската икономика доказа устойчивостта си в условията на значителни предизвикателства. Темповете на растеж както в ЕС, така и в еврозоната достигнаха почти 2 % през 2016 г., състоянието на публичните финанси се подобрява и заетостта е на рекордно високо равнище — близо 233 милиона души. Безработицата е на най-ниското си равнище от 2009 г. насам и инвестициите, стимулирани и от Плана за инвестиции за Европа (т.н. „План Юнкер“), надхвърлят в някои държави членки равнището от преди кризата. При все това бавният растеж на производителността, последиците от кризата, включително различията между отделните държави и вътре в тях, както и несигурността, предизвикана предимно от външни фактори, продължават да оказват натиск върху икономиката.

За да се укрепят положителните тенденции и да се постигне сближаване в рамките на отделните държави и на ЕС, от съществено значение е постигането на един по-приобщаващ, стабилен и устойчив растеж, включително посредством повишаване на конкурентоспособността и иновациите. Това е целта на препоръките, отправени в рамките на европейския семестър за координация на икономическите политики. Този подход включва също така засилено внимание към социалните приоритети и предизвикателствата в държавите членки. Комисията неотдавна очерта предложението си за европейски стълб на социалните права определящ основните принципи и права, за да подкрепи справедливи и добре функциониращи пазари на труда и системи за социално подпомагане.

През годините държавите членки постигнаха известен напредък средно по две от всеки три препоръки, което потвърждава, че навсякъде в ЕС се извършват значителни реформите. Многогодишната перспектива дава по-ясна картина за развитието на напредъка, отколкото едногодишната, защото за изготвянето и осъществяването на значителни реформи е необходимо време. Напредък е регистриран за по-голямата част от реформите, но скоростта и дълбочината на изпълнението на реформите се различава в отделните държави членки и в зависимост от тяхната сложност и значимост. Напредъкът на реформите е най-висок в областите на политиката, които засягат „фискалната политика и бюджетното управление“, както и „финансовите услуги“, които през последните години повдигаха неотложни въпроси.

След приемането на миналогодишния пакет от специфични за всяка държава препоръки държавите членки постигнаха най-значителен напредък в областта на фискалната политика и бюджетното управление, както и в активните политики по заетостта. Бяха предприети мерки в областта на данъчните политики (като намаляване на данъчната тежест върху труда), пазара на труда, социалните политики (по-специално социалното включване и грижите за деца) и финансовите услуги. Областите, които отбелязват най-малък напредък, включват конкуренцията в сферата на услугите и бизнес средата. Като цяло държавите членки продължават да полагат усилия за изпълнение на реформите, но до момента отбелязват различни нива на напредък (от ограничен до известен) в повечето области на политиката, идентифицирани в специфичните за всяка държава препоръки за 2016 г.

В представения днес пакет се вземат предвид заключенията и последващите действия от февруарския зимен пакет на европейския семестър, включително по процедурата при макроикономически дисбаланси. За Кипър, Италия и Португалия, в които бяха налице прекомерни макроикономически дисбаланси, Комисията стигна до заключението, че не е налице аналитична основа за ускоряване на процедурата, при условие че трите държави цялостно изпълняват реформите, залегнали в специфичните за всяка държава препоръки.

Фискална динамика и решения

Като цяло съвкупният дефицит в еврозоната се очаква да спадне до 1,4 % от БВП тази година спрямо върховото равнище от 6,1 % от БВП през 2010 г. 

Въз основа на оценката на програмите за стабилност и конвергенция за 2017 г. Комисията предприе и редица мерки в рамките на Пакта за стабилност и растеж. Комисията препоръчва процедурите при прекомерен дефицит да бъдат прекратени за Хърватия и Португалия. Ако Съветът следва препоръката на Комисията, от 24 държави през 2011 г. само четири държави членки ще продължат да прилагат корективните мерки на Пакта.

Комисията прие също така доклади за Белгия и Финландия съгласно член 126, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), в които прави преглед на спазването от тези държави на критерия за дълга по Договора. И в двата случая заключението е, че критерият за дълга следва да се счита понастоящем за спазен. В случая на Белгия това заключение е валидно, при условие че се предприемат допълнителни фискални мерки през 2017 г., за да се гарантира широкото спазване на плана за корекции за постигане на средносрочната цел през 2016 г. и 2017 г., взети заедно. В случая на Финландия, се отбелязва, че бързото приемане и изпълнение на структурни реформи за увеличаване на производителността и предлагането на работна ръка е от ключово значение за подобряване на перспективите за растеж в средносрочен план и за подобряване на фискалната устойчивост.

Що се отнася до Италия, Комисията потвърждава, че исканите допълнителни фискални мерки за 2017 г. са налице и че по тази причина не са необходими допълнителни стъпки за спазването на критерия за дълга на този етап.

Комисията отправи предупреждение към Румъния относно наличието на значително отклонение от плана за корекции за постигане на средносрочната бюджетна цел през 2016 г. и препоръчва Съветът да приеме препоръка за това Румъния да предприеме подходящи мерки през 2017 г., за да коригира това значително отклонение. Тази процедура от рамката за икономическо управление на ЕС се прилага за първи път. Тя дава възможност на органите да предприемат коригиращи действия с цел избягване на откриването на процедура при прекомерен дефицит.

Въз основа на оценката на програмите за стабилност за 2017 г. Комисията предлага да се предостави на Литва и Финландия поисканата от тях гъвкавост.

Контекст:

Въпреки че препоръките към държавите членки се коригират ежегодно, за да отразят постигнатия напредък и променящите се условия, те са твърдо залегнали в по-широките приоритети, очертани от председателя Юнкер в неговата годишна реч за състоянието на Съюза и годишния обзор на растежа. За държавите членки от еврозоната, те отразяват също така препоръките за еврозоната. Препоръките в рамките на европейския семестър са съгласувани с дългосрочната визия на стратегията „Европа 2020“.

След встъпването си в длъжност настоящата Комисия въведе редица промени в европейския семестър, за да го направи по-ефективен и целесъобразен. Те бяха обявени през ноември 2014 г. в годишния обзор на растежа за 2015 г., бяха въведени в началото на 2015 г. и потвърдени през октомври 2015 г. в нейното съобщение относно следващите стъпки в посока завършване на изграждането на европейския икономически и паричен съюз.

Тези промени означават например, че през последните месеци Комисията прави ранна препоръка за еврозоната (през ноември), за да позволи на държавите членки да вземат предвид гледната точка на еврозоната в плановете си за следващите години.

Те означават също така, че през последните месеци Комисията започна работа с правителствата, националните парламенти, социалните партньори и други заинтересовани страни и проведе двустранни срещи с националните органи, за да обсъди техните политически приоритети.

През февруари Комисията представи своя подробен анализ на икономическото и социалното положение на всяка държава членка под формата на доклад за държавата, като част от т.нар. зимен пакет на европейския семестър — 2017 г.

През април държавите членки представиха своите национални програми за реформи и своите програми за стабилност (за страните от еврозоната) или за конвергенция (за страните извън еврозоната), включително евентуалните последващи действия във връзка със зимния пакет.

Комисията провежда също така редовни консултации със социалните партньори и прикани държавите членки да придават по-голямо значение на участието на националните социални партньори.

Днешните препоръки се основават на тези диалози, на националните програми, на данните за резултатите от Евростат и на наскоро публикуваната пролетна икономическа прогноза на Комисията — 2017 г.

Комисията създаде и Службата за подкрепа на структурните реформи и специален инструмент на ЕС — програма за подкрепа на структурните реформи (ППСР), чрез който ще се предоставя целева подкрепа на държавите членки за осъществяването на реформите, по тяхно искане, за да ги подпомогне при изготвянето и изпълнението на институционалните, структурните и административните реформи, включително тези, препоръчани в специфичните за всяка държава препоръки.

Следващи стъпки:

Комисията приканва Съвета да одобри предложения подход, зa да приеме специфичните за всяка държава препоръки, и насърчава държавите членки да ги изпълнят изцяло и своевременно. Министрите от ЕС следва да обсъдят специфичните за всяка държава препоръки, преди държавните и правителствените ръководители от ЕС да ги одобрят. След това държавите членки ще трябва да приложат тези препоръки, като предприемат мерки в своите национални икономически и бюджетни политики за 2017 — 2018 г.

Допълнителна информация:

Общо съобщение: Европейски семестър за 2017 г.: Специфични за всяка държава препоръки

Преглед на положението на страните в рамките на процедурата при макроикономически дисбаланси и Пакта за стабилност и растеж

Общ преглед на проблемите, включени в специфичните за всяка държава препоръки за 2017 г.

Специфични за всяка държава препоръки за 2017 г.

Информационна бележка относно специфичните за всяка държава препоръки — 2017 г.

Пролетна икономическа прогноза — 2017 г. (11 май 2017 г.)

Съобщение за докладите по държави (22 февруари 2017 г.)

Доклади по държави (22 февруари 2017 г.)

Начало на европейския семестър за 2017 г.: Есенен пакет (16 ноември 2016 г.)

Доклад за механизма за предупреждение — 2017 г. (16 ноември 2016 г.)

За икономическото управление на ЕС

Следете съобщенията на заместник-председателя Домбровскис в Twitter: @VDombrovskis

Следете съобщенията на комисар Тейсен в Twitter: @mariannethyssen

Следете съобщенията на комисар Московиси в Twitter: @Pierremoscovici

 

EK докладва относно прилагането на Хартата на основните права на ЕС през 2016 г.

Европейската комисия докладва относно прилагането на Хартата на основните права на ЕС през 2016 г.

Брюксел, 18 май 2017 r.

Европейската комисия публикува своя годишен доклад за прилагането на Хартата на основните права на ЕС.

В доклада се обръща специално внимание на инициативите, предприети от ЕС през 2016 г. за укрепване на основните права. В него се разглежда също така начинът, по който тези права са били прилагани в редица политики на ЕС и в държавите членки през 2016 г.

Първият заместник-председател на Комисията Франс Тимерманс заяви: ,,Европейският съюз не е само пазар или валута, той е най-вече и преди всичко Съюз на ценности. Като пазител на Договорите Европейската комисия има специалното задължение да утвърждава основните права и върховенството на закона в целия Съюз — отговорност, която тя споделя с всички институции на ЕС и с държавите членки.“

Вера Йоурова, комисар на ЕС по въпросите на правосъдието, потребителите и равнопоставеността между половете, добави: „Европейската комисия работи във всички области на правото на ЕС, за да защитава основните права в цяла Европа. Това включва защита на правата на децата, укрепване на правото на защита на личните данни, подобряване на правата на потребителите и гарантиране на основни условия също и за хората, които търсят убежище или мигрират. Трябва да продължим да гарантираме, че правата са реални за всички в Европа. Основните права трябва да се прилагат за всички.“

В тазгодишния доклад се заключава, че последните събития крият сериозни заплахи за основните права. Комисията ще гарантира, че всички законодателни предложения на ЕС и всички органи на ЕС, обвързани от Хартата, ще продължат да спазват нейните разпоредби. Ще обърнем специално внимание на прилагането на принципите на взаимозависимост и взаимоограничаване, и по-специално на важната роля на върховните и конституционните съдилища за утвърждаването на общите ценности на ЕС.

По отношение на конкретните законодателни промени, в доклада се отбелязва, че през 2016 г. ЕС е предприел важни действия за гарантиране на закрилата на децата при трансгранични спорове, свързани с родителската отговорност (Регламент „Брюксел ІІа“), и за да помогне на международните двойки да разбират по-добре правилата, които се прилагат за имуществените режими; открил е платформа за решаване на спорове онлайн с цел укрепване на защитата на потребителите; договорил е с Facebook, Twitter, YouTube и Microsoft Кодекс на поведение за борба с незаконните изказвания онлайн, подбуждащи към омраза, и е продължил да поддържа сериозен диалог с държавите членки относно принципите на правовата държава.

С окончателното приемане на реформата в областта на защитата на данните през април 2016 г. беше създаден единен набор от правила, чрез които хората разполагат с по-лесен достъп до собствените си лични данни, с право на преносимост на данните, с по-ясно определено право „да бъдеш забравен“, както и с определени права, приложими в случай на нарушение на сигурността на личните данни. Комисията сключи също така споразумението за Щит за личните данни в отношенията между ЕС и САЩ и рамковото споразумение за защита на данните с цел по-добра защита на личните данни на европейските граждани, когато се предават на САЩ. През 2016 г. беше придадено конкретно действие и на правото на справедлив съдебен процес благодарение на приемането на набор от директиви относно презумпцията за невиновност и правото на лицата да присъстват на съдебния процес, относно правната помощ и процесуалните права на децата (вж. подробности тук).

Основаните на върховенството на закона демокрации трябва да защитават основните права на малцинствата и на най-уязвимите членове на обществото. Европейските институции също трябва да спазват Хартата във всички свои действия. Директивата за борба с тероризма е добър пример, при който по време на фазата на изготвяне и преговори бяха взети предвид няколко основни права.

Годишен колоквиум за основните права

Свободата на медиите и плурализмът са задължителни основни елементи на здравите демокрации. Темата на организирания през 2016 г. от Комисията Колоквиум на ЕС за основните права бе ролята на медиите в утвърждаването на демокрацията, основните права и правовата държава. В заключенията на Колоквиума бяха очертани конкретни действия за насърчаване на свободата на медиите и за гарантиране на независимостта им от политически и финансов натиск, за предоставяне на права и защита на журналистите, както и за насърчаване на различни гласове в обществото.

Колоквиумът на ЕС за основните права, който ще се проведе през 2017 г., ще се съсредоточи върху утвърждаването и защитата на правата на жените и равенството между половете. В контекста на растяща нетърпимост е важно ЕС решително да утвърждава и насърчава равните права за всички. Колоквиумът ще предостави възможност да се обърне внимание на политическото и икономическото овластяване на жените, на правата на жените в публичната и частната сфера и на борбата с насилието срещу жените във всичките му форми, като във връзка с тази борба са предвидени целенасочени действия през цялата 2017 година.

Контекст

С влизането в сила на Договора от Лисабон на 1 декември 2009 г. Хартата на основните права на Европейския съюз стана правно обвързваща. Нейните разпоредби се отнасят на първо място за институциите на ЕС, а освен това и за националните органи, но единствено когато тези органи прилагат правото на ЕС.

Комисията работи със съответните органи на местно, национално и европейско равнище, за да информира хората по-добре за техните основни права и за това къде да потърсят помощ при нарушаване на тези права. Комисията предоставя практическа информация за основните права чрез европейския портал за електронно правосъдие и е започнала диалог по въпроса за разглеждането на жалбите, свързани с основните права, с омбудсмани, органи за равно третиране и институции в областта на правата на човека.

За повече информация

Доклад за 2016 г. и Работен документ на Комисията относно прилагането на Хартата на основните права на ЕС

Харта на основните права на ЕС

 

Какво се случи на сесията на ЕП през май: бежанци, Унгария, Брекзит

От бежанците до разхищаването на храна: какво ще запомним от заседанието на Парламента в Страсбург

 

Предстоящите преговори за Брекзит, положението в Унгария и преместването на бежанци в ЕС бяха в центъра на вниманието на пленарната сесия в Страсбург през май.


Страните от ЕС, които първи посрещат мигрантите от Близкия Изток и Средиземноморието, не могат да бъдат оставени сами, заявиха депутатите и призоваха държавите да изпълнят поетите задължения за поемане на част от бежанците, пристигнали в Италия и Гърция.


Депутатите констатираха „сериозно влошаване на положението с принципите на правовата държава и демокрацията“ в Унгария и призоваха за започване на процедура, която може да лиши временно страната от някои от правата й като членка на ЕС.


В дебат за срещата на Европейския съвет на 29 април за Брекзит депутатите приветстваха единната позиция на държавните ръководители преди започването на преговорите с Лондон, но също така поискаха реформи в ЕС.


Абонатите на онлайн стрийминг услуги ще имат достъп до предлаганите филми или телевизионни сериали и когато пътуват в други страни от ЕС - това определят нови правила, които ще влязат в действие в рамките на година.


Генералният секретар на ООН Антониу Гутериш
 направи обръщение пред Парламента за положението в Сирия, кризата с мигрантите и нуждата от сътрудничество за решаване на проблемите на световно ниво.


Във връзка с отбелязването на Международния ден срещу хомофобията депутатите разискваха преследването на хомосексуални мъже в Чечения. В резолюцията си Парламентът призова за незабавно разследване от страна на руските власти.


Всяка година в ЕС се разхищават 88 млн. тона храни, което е екологичен и социален проблем. Депутатите искат изхвърляните храни да намалеят с 30% до 2025 г. и с 50% до 2030 г. спрямо нивото от 2014 г.


За втори път депутатите отхвърлиха предложения от Европейската комисия черен списък на страните, в които има опасност от пране на пари. Този документ произтича от списък, изготвен от международна работна група, но Парламентът смята, че ЕС трябва да има независима и автономна процедура за определяне на спорните страни.


Общо 821 уволнени служители на Nokia във Финландия ще получат помощ за намиране на работа, след като ЕП одобри отпускането на около 2,6 млн. евро европейски средства.


Трябва да се обърне внимание на отрицателните последствия от глобализацията и да се разпределят по-добре ползите от нея, заявиха депутатите по време на дебат, в който бяха повдигнати въпроси за натиска върху работните заплати, заетостта и социалните стандарти. Прочетете за някои от решенията, които Парламентът е взел в последно време по въпроси, свързани с глобализацията.

 

Гледане на онлайн филми и телевизия, докато сме в чужбина

 

18 април 2017 г.

 

Гражданите на ЕС с абонаменти за филми и телевизионни сериали онлайн скоро ще имат достъп до това съдържание, докато временно пребивават в друга страна от ЕС.

  • достъп до абонаментите за онлайн съдържание, докато потребителите временно пребивават в друга държава от ЕС;
  • проверки на постоянно местожителство на потребителите, за да се избегнат нарушения на авторските права;
  • гаранции за защита на личните данни на потребителите.

Гражданите на ЕС, които посещават друга страна на ЕС, често са възпрепятствани в достъпа до онлайн съдържание като филми, телевизионни сериали, музика, игри или спортни събития, за които са платили абонамент в родната си страна.


Новите правила, одобрени от ЕП в четвъртък и предварително договорени с преговарящите от Съвета през февруари 2017 г., ще премахнат тези ограничения и ще предоставят достъп на гражданите на ЕС до услугите за онлайн съдържание срещу заплащане като Netflix, HBO Go, Amazon Prime, Spotify, Deezer, когато пътуват до друга държава от ЕС за почивка, учене или работа.


„Европейските граждани от отдавна чакат тези нови правила. Това е стъпка напред към единния цифров пазар. Новите правила увеличават подвижността и успешно предлагат преносимост на потребителите на европейско съдържание онлайн, без това да се отразява на авторските права.“, коментира докладчика Жан-Мари Кавада (АЛДЕ, Франция). Новите правила бяха приети с 586 гласа „за“ срещу 34 „против“, с 8 „въздържал се“.

 

Проверка на адрес и защита на данните


Доставчиците на услуги за онлайн съдържание могат да предприемат мерки, за да проверят дали абонатът не е преместил постоянното си местожителство в друга държава от ЕС, тъй като лицензиите за авторските права се различават между отделните държави. Те трябва да използват не повече от две от следните средства за проверка: лична карта, платени сметки, местни данъци, пощенски адрес или проверка на IP адрес.


Доставчиците са задължени да гарантират, че използваните средства са разумни, пропорционални и ефективни. Те трябва да въведат предпазни мерки, особено относно проверките на IP адреси.


Новите правила ще се прилагат само за услугите за онлайн съдържание, които се предоставят срещу заплащане. Доставчиците на безплатни услуги ще имат възможност да предлагат преносимост на съдържанието, след като го приведат изпълнят изискванията относно проверките за пребиване.


Следващи стъпки


Законодателният проект трябва да бъде официално одобрен от Съвета на министрите на ЕС. Държавите членки ще разполагат с девет месеца от дата на влизане в сила на регламента, за да приведат законодателството си в съответствие с новите правила.

 

Факти


Според проучване на ЕК през 2016 г. 64% от европейците използват интернет, за да играят или свалят игри, изображения, филми или. Много европейци очакват да могат да правят  тези неща и докато пребивават в друга страна от ЕС. Очаква се броят на засегнатите потребители, които използват интернет да се увеличи още повече след 15 юни 2017 г., когато европейците ще плащат по-малко за достъп до интернет от своите мобилни устройства, заради отпадането на таксите за роуминг в ЕС. (съобщение за медиите)

 

Източник: Европейски парламент

 
Още статии...
Търси в сайта

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterДнес92
mod_vvisit_counterВчера690
mod_vvisit_counterТази седмица1628
mod_vvisit_counterМиналата седмица5525
mod_vvisit_counterТози месец19951
mod_vvisit_counterМиналият месец15933
mod_vvisit_counterОбщо410199

Your IP: 54.92.133.186
bestkinky.com hard-extreme.com