Всички новини
Начало Новини
Facebook Споделяне
Share on i recommend buy generic viagra facebook

ЕП гласува за повече инвестиции в бъдещето на най-нуждаещите се икономики в ЕС

ЕП гласува за повече инвестиции в бъдещето на най-нуждаещите се икономики в ЕС

 

Инвестиционният план на ЕС – Европейският фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ) трябва да:

 

‒         работи по-добре за по-слабите региони в ЕС;

‒         се съсредоточи повече върху по-рискови инвестиции в бъдещето;

‒         се концентрира повече върху инвестиции, които в противен случаи не биха получили подкрепа.

 

Евродепутатите настояват ЕФСИ да гарантира географското равновесие в ЕС, подкрепата за по-малки компании и рисковите иновативни инвестиции.

 

Евродепутатите изразяват загриженост, че ЕС-15, където инвестиционният дефицит вече е под средния за Съюза, е получил 91% от финансирането на фонда. Те посочиха и неравномерното секторно разпределение, като проектите свързани с енергетика съставляват 46% от общото финансиране по линия на ЕФСИ, докато към социалната инфраструктура, здравеопазването и образованието са насочени едва 4% от одобреното финансиране.

 

Целта на Европейския фонд за стратегически инвестиции е да гарантира допълняемост, като помага за преодоляването на неефективности на пазара и неоптимални инвестиционни ситуации, които не биха позволили осъществяването на определен проект без помощта на фонда. Евродепутатите искат да се дефинира ясно концепцията за допълняемост, за да се гарантира, че подкрепените проекти са иновативни, следователно крият повече инвестиционни рискове от тези, които обикновено се финансират от Европейската централна банка (ЕЦБ).

 

Малките и трансгранични проекти не разполагат с достатъчна подкрепа от ЕФСИ. Евродепутатите смятат, че ЕЦБ и Европейският консултантски център по инвестиционни въпроси (ЕКЦИВ) следва да насърчават ползването на инвестиционни платформи, като обединяват малки проекти и предоставят техническа помощ, за да се постигне географска и тематична диверсификация на инвестициите.

 

Незаконодателната резолюция беше приета с 477 гласа „за“ срещу 105 „против“, 35 „въздържал се“.

 

Следващи стъпки

 

След окончателното гласуване на доклада по собствена инициатива за приложението на ЕФСИ евродепутатите ще се съсредоточат върху текущите тристранни преговори с държавите членки и Комисията относно разширяването на фонда.

 

Бързи факти

 

ЕФСИ, управляван от Европейската инвестиционна банка, първоначално бе създаден за период от 3 години с цел да мобилизира най-малко 315 млрд. евро за допълнителни инвестиции в реалната икономика. ЕК предложи срока на действие на инвестиционния фонд да бъде удължен до края на настоящата Многогодишна финансова рамка (МФР) през декември 2020 г., за да се постигне инвестиционна цел от 500 млрд. евро.

 

 
 
 

cid:image003.gif@01D23038.B80C4780

Приетият текст скоро ще бъде достъпен тук (15.06.2017 г.)

cid:image003.gif@01D23038.B80C4780

Профил на докладчика: Жузе Мануел Фернандеш (ЕНП, Португалия)

cid:image003.gif@01D23038.B80C4780

Профил на докладчика: Удо Булман (С&Д, Германия)

cid:image003.gif@01D23038.B80C4780

Проучване на ЕП относно Европейския фонд за стратегически инвестиции и структурни фондове: Допълване или противоречие?

cid:image003.gif@01D23038.B80C4780

Процедурно досие, съдържащо всички документи

 

Парламентът призовава за по-ясни регулаторни рамки за икономиката на споделянето

Парламентът призовава за по-ясни регулаторни рамки за икономиката на споделянето

 

 

   

‒         Гарантиране защитата на потребителите, правата на работниците, спазването на данъчните разпоредби и на лоялна конкуренция;

‒         Необходимост от ясна и балансирана стратегия за ЕС;

‒         17% от потребителите на ЕС са използвали платформи за сътрудничество.

 

ЕС трябва да се възползва от предимствата на икономиката на споделянето, като същевременно гарантира лоялната конкуренция, правата на работниците и спазването на данъчните разпоредби.

 

Парламентът подчертава необходимостта от справяне с регулаторните неясноти, които предизвикват значителни различия между държавите членки, дължащи се на различните национални, регионални и местни разпоредби и съдебна практика. Новите бизнес модели варират от предоставяне на услуги за настаняване (например Airbnb) и пътувания с автомобили от врата до врата (например Uber) до домашни услуги.

 

Препоръките на евродепутатите включват:

 

‒         предоставяне на услуги от частни лица и специалисти:необходими са ефективни критерии за разграничаване между партньори (например физически лица, които предоставят услуги на случаен принцип) и специалисти, които споделят набор от общи принципи и критерии на равнище ЕС, както и набор от прагове на национално равнище;

 

‒         права на потребителите:необходимост потребителите да бъдат информирани относно приложимия правен режим за всяка сделка и техните права; платформите за сътрудничество трябва да гарантират, че са налице ефективни системи за процедурите за подаване на жалби и разрешаване на спорове;

 

‒         отговорност:ЕК следва да изясни в по-голяма степен режима на отговорност на платформите за споделяне във възможно най-кратки срокове;

 

‒         права на работниците:трябва да бъдат гарантирани справедливи условия на труд и защита на правата на работниците в рамките на услуги, основани на икономиката на сътрудничеството; работниците трябва да могат чрез платформи за споделяне да се възползват от преносимост на рейтинги и отзиви, които представляват тяхната цифрова пазарна стойност;

 

‒         данъчно облагане:за стопански оператори, които предоставят съпоставими услуги, следва да се прилагат сходни данъчни тежести, независимо дали в рамките на традиционната икономика, или в икономиката на споделянето; евродепутатите се застъпват за иновативни решения за подобряване на данъчното облагане и призовават за увеличаване сътрудничеството с онлайн платформи в тази насока.

 

В същото време регламентът не трябва да ограничава икономиката на споделяне, смятат евродепутатите. Те осъждат налагането от някои органи на правила, които ограничават предлагането на туристическо настаняване чрез икономиката на споделянето.

 

Незаконодателната резолюция беше приета с 510 гласа „за“ срещу 60 гласа „против“, 48 „въздържал се“.

 

Цитат

 

Докладчикът Никола Данти (С&Д, Италия) каза: „Приемането на европейска стратегия за икономиката на сътрудничеството е от първа необходимост. Целта трябва да бъде избягването на различни правила в традиционната икономика и тази на сътрудничеството. Това се отнася както за достъпа до пазара, така и за и данъчното облагане, за да се осигури честна конкуренция между всички оператори.“

 

Бързи факти

 

Проучване на Евробарометърот 2016 г. показа, че 17% от потребителите в ЕС са използвали услуги, предоставени от икономиката на споделяне, а 52% са наясно с предлаганите услуги. Краткосрочното отдаване под наем на жилище или част от него от неговия собственик е най-големият сектор на икономиката на споделяне въз основа на генерираната търговия, докато предоставяните пряко от едно лице на друго транспортни услуги имат най-голям дял, измерван по приходи от платформи.

 

Тази незаконодателна резолюция е отговорът на Парламент относно съобщението на ЕКза дневния ред на Европейската програма за икономиката на сътрудничеството.

 

 
 

cid:image003.gif@01D23038.B80C4780

Процедурно досие, съдържащо всички документи и стъпки

cid:image003.gif@01D23038.B80C4780

Статия относно икономиката за споделяне с ъгъл върху правата на работниците

cid:image003.gif@01D23038.B80C4780

Проучване на ЕП: Публикации относно икономиката на споделяне

cid:image003.gif@01D23038.B80C4780

Уебсайт на ЕК относно икономиката на споделяне

cid:image003.gif@01D23038.B80C4780

Инфографики

 

Край на таксите за роуминг в ЕС: съвместна декларация на три институции на ЕС

Брюксел , 14 юни 2017 г.

От утре, 15 юни 2017 г., таксите за роуминг в Европейския съюз престават да съществуват. Председателят на Европейския парламент Антонио Таяни, министър-председателят на Малта Джоузеф Мускат, от името на малтийското председателство на Съвета на Европейския съюз, и председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер, направиха следното изявление:

„Европейският съюз съществува, за да сближава хората и да улеснява живота им. Премахването на таксите за роуминг е истински европейски успех.

Отсега нататък гражданите, които пътуват в ЕС, ще могат да се обаждат, да пращат съобщения и да общуват през мобилните си устройства на цените, които заплащат у дома. Премахването на таксите за роуминг е едно от най-големите и осезаеми постижения на ЕС.

През последните 10 години нашите институции работиха усилено съвместно, за да поправят тази пазарна неефективност. При всяко преминаване на граница в ЕС по празници, за работа, следване или просто на кратко посещение европейските граждани внимаваха как използват своите мобилни телефони и се притесняваха от високи телефонни сметки заради таксите за роуминг. Таксите за роуминг са на път да се превърнат в история. От утре ще можете да останете във връзка, докато пътувате в ЕС, на цената, която плащате у дома.

Отдавна чакахме този ден и мнозина се потрудиха той да настъпи. Чрез тясно сътрудничество Европейският съюз постигна конкретни положителни резултати за европейските граждани. Горди сме, че ЕС сложи край на високите цени за роуминг и сме благодарни на всички, които показаха решителност да се преборят с всички предизвикателства по пътя към целта.

Едновременно с това ЕС успя да намери точния баланс между премахването на таксите за роуминг и необходимостта националните абонаментни пакети за мобилни услуги да запазят своята конкурентоспособност и привлекателност. Операторите разполагаха с 2 години да се подготвят за този ден и сме уверени, че те ще се възползват от възможностите, които предлагат новите правила в полза на своите клиенти.

Премахването на таксите за роуминг е в основата на цифровия единен пазар на ЕС и е нова стъпка към изграждането на единно и устойчиво европейско цифрово общество, достъпно за всички наши граждани.“

За повече информация

Често задавани въпроси и отговори

Обща информационна листовка за премахването на таксите за роуминг

Подробна информация: как ще се извърши на практика?

 

Евродепутатите отбелязаха напредък на Западните балкани през 2016 г.

Евродепутатите отбелязаха напредък на Западните балкани през 2016 г.

 

 

   

‒         Сърбия и Косово трябва да положат повече усилия, за да нормализират отношенията си;

‒         Признаване на независимостта на Косово от всички държави членки на ЕС;

‒         Бившата югославска република Македония следва да продължи по пътя на европейската интеграция.

 

Белград и Прищина трябва да положат повече усилия относно нормализирането на отношенията си, за да се приближат до ЕС. Скопие трябва да се ангажира с решителни европейски реформи, смятат евродепутатите.

 

Сърбия

 

В резолюция, приета в сряда с 524 гласа „за“, 70 гласа „против“ и 79 „въздържал се“, евродепутатите приветстваха напредъка в отношенията между Белград и Прищина, както и напредъка в приемането на европейските правни норми, включително започването на реформи в областта на съдебната система и основните права, свободата и сигурността, които са от ключово значение за процеса на присъединяване. Те призоват сръбските власти да създадат адекватна институционална рамка за усвояване на средствата от предприсъединителните фондове.

 

Сърбия следва да приведе външната си политика и политиката на сигурност в съответствие с политиката на ЕС, включително по отношение на Русия. Тя трябва да гарантира независимостта на съдебната система и да преразгледа своята конституция, за да гарантира независимост на основните институции и защита на основните права.

 

Косово

 

Евродепутатите приветстват влизането в сила на Споразумението за стабилизиране и асоцииране (ССА) между ЕС и Косово на 1 април 2016 г. и предложението на ЕК за отмяна на визите за граждани на Косово, въпреки че на страната все още ѝ остава да изпълни няколко важни критерия. Те изразяват загриженост относно продължаващата крайна поляризация на политическия пейзаж, както и съжаление относно бавния темп на усилията на Косово да изгради адекватен и ефективен административен капацитет. Евродепутатите осъждат нарушаването на тези усилия от страна на някои членове на опозицията, което възникна в парламента в Косово през първата половина на 2016 г.

 

Евродепутатите отбелязват, че пет държави членки от ЕС все още не са признали независимостта на Косово и подчертават, че ако всички страни го направят, това ще увеличи доверието в ЕС в областта на външната политика и ще спомогне за нормализирането на отношенията между Косово и Сърбия. Резолюцията беше приета с 474 гласа „за“ срещу 134 гласа „против“, 64 „въздържал се“.

 

Бивша югославска република Македония

 

Евродепутатите приветстват сформирането на ново правителство на 31 май и призовават всички политически партии заедно да възстановят доверието в страната и нейните институции. Те очакват новото правителство да продължи по пътя на интеграцията в ЕС. То следва да се ангажира изцяло с ефективни реформи в областта на върховенството на закона, правосъдието, корупцията, основните права, вътрешните работи и добросъседските отношения. Веднага след като страната постигне осезаем напредък относно прилагането на Споразумението от Пържиноот 2015 г. и изпълни неотложните приоритети за реформи, Европейският парламент ще подкрепи започването на преговори за присъединяване на Македония към ЕС, се казва в резолюция, приета с 503 гласа „за“ срещу 113 гласа „против“, 45 „въздържал се“.

 

Вземайки предвид събитията от 2016 г, евродепутатите изразяват съжаление относно непрекъснатото буксуване на реформата на съдебната система и продължаващата политическа намеса в назначаването на съдии и прокурори. Евродепутатите изразяват загриженост във връзка с политическите атаки срещу Службата на специалния прокурор и административното възпрепятстване на работата ѝ.

 

Цитати

 

Докладчикът Дейвид Макалистър (ЕНП, Германия)заяви: „Сърбия е на път към ЕС. Сръбското правителство се справя с предизвикателствата на създаването на работни места, повишаването на конкурентоспособността и стимулирането на икономическия растеж. Бяха предприети важни икономически реформи за укрепване на бизнес средата в страната и за нормализирането на отношенията с Косово.“

 

Докладчикът за Косово и заместник-председател на ЕП Улрике Луначек (Зелените/ЕСА, Австрия)коментира: „Това гласуване още веднъж изпраща важен сигнал, че бъдещето на Косово е в ЕС. Призоваваме Косово да откликне конструктивно. За да влезе в сила либерализацията на визовия режим за Косово, страната трябва да изпълни още два показателя (обозначаване на границата с Черна гора и подобряване на резултатите относно присъди на високо равнище за корупция и организирана престъпност).“

 

Докладчикът за бившата югославска република Македония, Иво Вайгъл (АЛДЕ, Словения)заяви: „Европейският парламент отбелязва положително напредъка на Македония към членство в ЕС. Новото правителство се ангажира да проведе сериозни реформи, които позволиха на страната да проведе прозрачни избори и преодолее продължителна политическа криза. Сега Македония следва да ускори процеса на приемане на стандартите, ценностите и принципите на ЕС, като по този начин допринесе също и за стабилността на Западните Балкани.“

 

 
 

cid:image003.gif@01D23038.B80C4780

Приетите текстове, скоро ще бъдат достъпни тук (14.06.2017 г.)

cid:image003.gif@01D23038.B80C4780

Видеозапис на дебата (13.06.2017 г.)

cid:image003.gif@01D23038.B80C4780

Проучване на ЕП относно Сърбия (юни, 2017 г.)

cid:image003.gif@01D23038.B80C4780

Проучване на ЕП относно Косово (юни, 2017 г.)

cid:image003.gif@01D23038.B80C4780

Проучване на ЕП относно бивша югославска република Македония (април, 2017 г.)

cid:image003.gif@01D23038.B80C4780

Ситуация на разширяване на ЕС ( информация от ЕК)

 
Още статии...
Търси в сайта

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterДнес910
mod_vvisit_counterВчера371
mod_vvisit_counterТази седмица910
mod_vvisit_counterМиналата седмица4115
mod_vvisit_counterТози месец16250
mod_vvisit_counterМиналият месец22165
mod_vvisit_counterОбщо450312

Your IP: 54.80.228.137
bestkinky.com hard-extreme.com