Всички новини
Начало Новини
Facebook Споделяне
Share on i recommend buy generic viagra facebook

ЕК опростява правилата за държавна помощ в пристанища, летища, култура и най-отдалечените региони

Държавна помощ: ЕК опростява правилата за публични инвестиции в пристанища, летища, култура и най-отдалечените региони

Брюксел, 17 май 2017 r.

Европейската комисия одобри днес нови правила за държавна помощ, с които някои мерки за публична подкрепа за пристанища, летища, култура и най-отдалечените региони се освобождават от предварителен контрол на Комисията. Целта е да се улеснят публичните инвестиции, насочени към създаване на работни места и растеж, като в същото време се запази конкуренцията.

Комисар Маргрете Вестегер, която отговаря за политиката в областта на конкуренцията, заяви: „Искаме да гарантираме, че предприятията могат да се конкурират при равни условия на единния пазар — и искаме да направим това по най-ефикасния начин. Правилата на ЕС за държавната помощ са еднакви за всички държави членки. Одобрените днес промени ще спестят на държавите членки време и трудности при инвестиции в пристанища, летища, култура и най-отдалечените региони на ЕС, като същевременно ще запазят конкуренцията. Те също позволяват на Комисията да насочи вниманието си към мерките за държавна помощ, които оказват най-голямо въздействие върху конкуренцията на единния пазар, и да действа „мащабно по важните въпроси и скромно по маловажните“ в полза на всички европейски граждани“.

Общият регламент за групово освобождаване от 2014 г. предостави възможност на държавите членки да прилагат широк спектър от мерки за държавна помощ без предварително одобрение от страна на Комисията, тъй като е малко вероятно те да нарушат конкуренцията. В резултат на това около 95 % от мерките за държавна помощ, прилагани от държавите членки (с общ годишен разход в размер на около 28 милиарда евро), понастоящем се ползват от освобождаване. Например в областта на научните изследвания, развойната дейност и иновациите броят на уведомленията за държавни помощи е намалял наполовина от 2014 г. насам (вж. Доклад за държавните помощи за 2016 г.).

Следа като проведе две обществени консултации, Комисията сега включи в приложното поле на този регламент пристанищата и летищата.

Що се отнася до летищата, държавите членки вече могат да извършват публични инвестиции в регионални летища, обслужващи до 3 милиона пътници годишно, при пълна правна сигурност и без предварителен контрол от страна на Комисията. Това ще улесни публичните инвестиции в повече от 420 летища в ЕС (през които минават близо 13 % от въздушното движение).

Регламентът също така позволява на публичните органи да покриват оперативните разходи на малките летища, обслужващи до 200 000 пътници годишно. Броят на тези малки летища е равен на броя на почти половината от всички летища в ЕС, но дялът им от въздушното движение е само 0,75 %. Докато тези малки летища могат да допринесат значително за свързаността на съответния регион, малко вероятно е те да нарушат конкуренцията на единния пазар на ЕС.

Що се отнася до пристанищата, сега държавите членки могат да извършват публични инвестиции в размер до 150 милиона евро в морски пристанища и до 50 милиона евро във вътрешни пристанища при пълна правна сигурност и без предварителен контрол от страна на Комисията. Регламентът позволява на публичните органи да покриват разходите за драгиране в пристанищата и по водните пътища за достъп.

Другата новост, е че в регламента е предвидено опростяване в няколко други области. По-специално Комисията ще разглежда само по–значителните случаи на държавни помощи, свързани с по-висок размер на помощ за културни проекти (и само ако тези мерки действително представляват държавна помощ, което в повечето случаи не е така) и за многофункционални спортни игрища.

Комисията също така въведе промени в правилата, благодарение на които публичните власти ще могат по-лесно да компенсират предприятията за допълнителните разходи, които поемат, когато извършват дейност в най-отдалечените региони на ЕС, като взе предвид специфичните предизвикателства, пред които са изправени тези предприятия, като например отдалечеността на регионите и зависимостта им от няколко търгувани продукта.

Инициативата има за цел да намали административната тежест за публичните органи и други заинтересовани страни в контекста на Програмата за пригодност и резултатност на регулаторната рамка (REFIT) на ЕС. Инициативата е част от усилията на Комисията да съсредоточи контрола относно държавната помощ върху по-големи случаи, въздействащи значително върху конкуренцията на единния пазар, като по този начин създаде най-голяма полза за потребителите. Тя допълва няколко инициативи, които Комисията предприе през последните две години за модернизиране на прилагането на разпоредбите за държавната помощ. С тези инициативи се цели да се улеснят допълнително публичните инвестиции в подкрепа на нашите общи цели по отношение на работните места и растежа, климата, иновациите и социалното сближаване.

Актуализираният регламент представлява още един основополагащ елемент от последователната работа на Комисията „Юнкер“, насочена към осигуряване на възможно най-ефективното и ефикасно прилагане на правилата на ЕС за държавна помощ.

Допълнителни инициативи

В допълнение към изменението на Общия регламент за групово освобождаване, в Известието относно понятието за държавна помощ, прието през май 2016 г., се уточнява какви мерки за публична подкрепа попадат извън обхвата на контрола на ЕС относно държавната помощ, например защото не нарушават конкуренцията на единния пазар. Известието подпомага държавите членки да разработват мерки за публична подкрепа, които могат да се прилагат без предварителен контрол от страна на Комисията. В него например се потвърждава, че публичните инвестиции в пътища, вътрешни водни пътища, железопътни и водоразпределителни мрежи обикновено могат да се извършват без предварителен контрол от страна на Комисията.

Освен това през септември 2016 г. Комисията постанови поредица от решения за държавна помощ (вж. също предишния пакет от май 2015 г.), в които се изяснява какви мерки за публична подкрепа могат да приложат органите на държавите членки без предварителен контрол от страна на Комисията, тъй като тези мерки не засягат търговията между държавите членки.

Взети заедно, тези инициативи допринасят за стимулиране на инвестициите чрез намаляване на административната тежест за публичните органи и предприятията, като същевременно повишават правната сигурност за получателите на помощи и техните конкуренти. Те също така дават възможност на държавите членки да поемат отговорност за своя избор на политики относно местните мерки за държавна помощ, а на Комисията — да съсредоточи ресурсите си върху разследването на мерки за държавна помощ, които е вероятно да окажат най-голямо въздействие върху конкуренцията на единния пазар.

Регламентът за изменение, ще влезе в сила 20 дни след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз. Регламентът за изменение, заедно с обяснителна бележка, може да бъде намерен тук:

За повече информация

Информационен документ: Държавна помощ: Комисията разширява обхвата на Общия регламент за групово освобождаване — често задавани въпроси

Източник: Европейски парламент

 

10 години България в ЕС - равносметката

По повод 10-годишнината на българското членство в Европейския съюз, която отбелязваме тази година, Европейската комисия в България и Информационното бюро на Европейския парламент възложиха на Центъра за либерални стратегии да изготви доклад за ползите от членството и оставащите предизвикателства пред страната.

Докладът представя как се е отразил процесът на европейска интеграция върху развитието на България. Анализът показва историческото развитие на България в тези сфери, като разглежда не само десетте години на членство, но и предприсъединителния период. Прави се и сравнение с държави, със сходни на България характеристики, които в момента са извън Европейския съюз.

Целта на доклада е да предизвика дискусия сред българското общество относно важността на членството. От своя страна в продължение на цялата 2017 г. Представителството на ЕК и Информационното бюро на ЕП, както и всички европейски мрежи предвиждат над 50 инициативи в цялата страна за отбелязване на годишнината – научни конференции, семинари, фотоконкурси, информационни материали и други. Всички те ще бъдат чудесна възможност за популяризирането на резултатите от членството на страната ни в навечерието на българското председателство на Съвета на ЕС, което ще се проведе в периода януари - юни 2018 г.

Европейската комисия в България оценява положително факта, че редица други организации и институции също се включиха в дискусията. Това ще допринесе за още по-пълна представа как се е отразило членството в ЕС на България. Гражданите могат да следят и дискусията в социалните мрежи и да споделят своето мнение с хаштаг #BG10xEU.

ВИЖТЕ ОЩЕ: 
 
Източник: Европейската комисия
 

Председателят Юнкер се консултира с Европейския парламент относно кандидатурата на Мария Габриел за комисар по въпросите на цифровата икономика и цифровото общество

София, 16 май 2017 г.

Председателят Юнкер се консултира с Европейския парламент относно кандидатурата на Мария Габриел за комисар по въпросите на цифровата икономика и цифровото общество

Председателят Юнкер обяви днес намерението си да възложи на Мария Габриел, кандидата за комисар от България, отговорността за цифровата икономика и цифровото общество.

Председателят Жан-Клод Юнкер проведе днес събеседване с Мария Габриел, кандидата, предложен за поста на еврокомисар от българското правителство, който трябва да замени бившия член на Комисията Кристалина Георгиева. Въз основа на това събеседване председателят Юнкер потвърди компетентността на Мария Габриел съгласно изискванията на член 17, параграф 3 от Договора за Европейския съюз (ДЕС) да кандидатства за комисарския пост. Освен това той обяви своето намерение да ѝ възложи отговорността за цифровата икономика и цифровото общество.

Комисарят по въпросите на цифровата икономика и цифровото общество ще подкрепя изпълнението на стратегията за цифровия единен пазар, която Европейската комисия прие през май 2015 г. и по която тя представи междинен преглед на 10 май. Този член на Комисията ще допринесе за постигането на цифров единен пазар, който ще спомогне да се положат основите за цифровото бъдеще на Европа, което включва телекомуникационни мрежи от континентален мащаб, трансгранични цифрови услуги и вълна от иновативни стартиращи европейски предприятия.

В писмо за определяне на ресора, което председателят Юнкер изпрати днес на Мария Габриел, са посочени нейните основни задачи и отговорности като комисар по въпросите на цифровата икономика и цифровото общество.

Комисарят, отговарящ за цифровата икономика и цифровото общество, ще допринася за проекти, които се направляват и координират от заместник-председателя АндрусАнсип, отговарящ за цифровия единен пазар, и заместник-председателя ЮркиКатайнен, отговарящ за работните места, растежа, инвестициите и конкурентоспособността.

Председателят Юнкер информира също така министър-председателя Борисов за ресора, който възнамерява да възложи на Мария Габриел.

Следващи стъпки

От процедурна гледна точка новият член на Европейската комисия от Република България се назначава от Съвета на ЕС по взаимно съгласие с председателя на Комисията, след консултация с Европейския парламент (член 246, втора алинея от Договора за функционирането на Европейския съюз). Освен това междуинституционалното Рамково споразумение за отношенията между Европейския парламент и Европейската комисия предвижда председателят на Комисията да „разгледа задълбочено“ резултатите от консултацията с Европейския парламент, преди да даде съгласието си относно решението на Съвета да назначи новия комисар (точка 6 от Рамковото споразумение).

Днес председателят Юнкер изпрати писмо до председателя на Европейския парламент Антонио Таяни, с което го информира за намерението си да възложи на Мария Габриел отговорността за цифровата икономика и цифровото общество. Копие от посоченото писмо е изпратено до Джоузеф Мускат, министър-председател на Малта, която в момента изпълнява ротационното председателство на Съвета на Европейския съюз.

От момента, в който Съветът се обърне официално за консултация към Европейския парламент, Мария Габриел ще стане кандидат за член на Европейската комисия. Тя ще има право да се допита до съответните служби на Комисията за подготовката на своята размяна на мнения с Европейския парламент. Преди назначаването ѝ от Съвета, по взаимно съгласие с председателя на Комисията, тя няма да участва в заседанията на колегиума.

Повече информация ще намерите в прикаченото съобщение за медиите, както и в интернет на адрес: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1328_bg.htm

 

Източник: Европейската комисия

 

ЕК започва процес на размисъл относно извличането на ползите от глобализацията

София, 12 май 2017 г.

 

Комисията започва процес на размисъл относно извличането на ползите от глобализацията

След Бялата книга на Комисията за бъдещето на Европа, представена на 1 март, Комисията публикува тази седмица своя документ за размисъл относно извличането на ползите от глобализацията.

Опирайки се на обективна оценка на ползите и недостатъците на глобализацията, документът цели започването на дискусия за това как ЕС и неговите държави членки могат да моделират глобализацията, така че да се предвиди бъдещето и да се подобри качеството на живот на европейците.

Във външен план документът акцентира върху необходимостта да моделираме един истински устойчив световен ред, който се основава на общи правила и общи приоритети. ЕС винаги се е застъпвал за установяването на твърди и ефективни многостранни световни правила и трябва да продължи да работи за адаптирането им към новите предизвикателства и за ефективното им прилагане. Така например ЕС би могъл да настоява за нови правила, с които да се осигурят еднакви условия за конкуренция, давайки отпор на вредни и нелоялни практики като укриването на данъци, държавните субсидии и социалния дъмпинг. Съществуването на ефективни инструменти за търговска защита и многостранен инвестиционен съд също би могло да помогне на ЕС да действа решително срещу държавите или предприятията, които използват нелоялни практики.

Във вътрешен план в документа се предлагат инструменти, които осигуряват защита и реални възможности за гражданите чрез солидни социални политики и предоставяне на необходимата подкрепа за образование и обучение през целия им живот. Прогресивните данъчни политики, инвестирането в иновации и солидните социални политики могат да спомогнат за по-справедливото преразпределение на благата в обществото. Същевременно отрицателните въздействия могат да бъдат смекчени с използването на структурните фондове на ЕС в помощ на уязвимите региони и на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (вж. информационната брошура относно Европейския фонд за приспособяване към глобализацията), чрез който се помага на работници, изгубили работата си, да си намерят нова.

Франс Тимерманс, първи заместник-председател на Европейската комисия, заяви: „Глобализацията е полезна за европейската икономика като цяло, но това не е от особено значение за гражданите на ЕС, щом ползите от нея не са разпределени справедливо и по-равномерно. Европа трябва да пренапише световните правила, така че свободната търговия да се превърне в справедлива търговия, а глобализацията — в устойчив процес, работещ в полза на всички европейци. В същото време трябва да се съсредоточим върху собствените си политики, така че хората да получават образованието и уменията, които са им необходими, за да бъдат в крак с развитието на нашите икономики. По-доброто преразпределение ще спомогне за осигуряването на социалното сближаване и солидарността, на които се гради нашият Съюз.“

Юрки Катайнен, заместник-председателят на Европейската комисия, който отговаря за работните места, растежа, инвестициите и конкурентоспособността, заяви: „Глобализацията е огромна сила, която носи ползи на Европа и останалия свят, но поражда и множество предизвикателства. За да запази ползите от тази отвореност, като обаче действа за смекчаването на произтичащите от нея негативни въздействия, Европа трябва да насърчава един по-стабилен и основан на правила световен ред, да действа решително срещу нелоялните практики, да направи обществата ни по-устойчиви, а икономиките ни по-конкурентоспособни в условията на бързо променяща се среда.

Повече информация ще намерите в съобщението за медиите на адрес: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1230_bg.htm

Документ за размисъл относно извличането на ползите от глобализацията: https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/reflection-paper-globalisation_bg.pdf

 

Източник: Европейската комисия

 
Още статии...
Търси в сайта

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterДнес88
mod_vvisit_counterВчера690
mod_vvisit_counterТази седмица1624
mod_vvisit_counterМиналата седмица5525
mod_vvisit_counterТози месец19947
mod_vvisit_counterМиналият месец15933
mod_vvisit_counterОбщо410195

Your IP: 54.92.133.186
bestkinky.com hard-extreme.com