Всички новини
Начало Новини
Facebook Споделяне
Share on i recommend buy generic viagra facebook

Европейски семестър 2017 г.: България отбелязва известен напредък, но остава под наблюдение за прекомерни икономически дисбаланси

 

 

 

София, 22 февруари 2017 г.

Европейски семестър 2017 г.: България отбелязва известен напредък, но остава под наблюдение за прекомерни икономически дисбаланси

Европейската комисия публикува днес своя годишен анализ на икономическата и социалната ситуация в държавите членки, в това число оценка на все още съществуващите дисбаланси.

Държавите членки са отбелязали напредък при изпълнението на миналогодишните индивидуални насоки на политиката за предприемането на мерки в три посоки — насърчаване на инвестициите, провеждане на структурни реформи и осигуряване на отговорни бюджетни политики.

Анализът, представен в днешните доклади за отделните държави, показва, че в повечето държави членки икономическото възстановяване е довело до намаляване на равнището на безработицата, въпреки че то все още е над нивата отпреди кризата. Задълбочените прегледи, включени в някои от докладите, показват, че големите дефицити по текущата сметка са били коригирани, а значителният натрупан частен, публичен и външен дълг е започнал да намалява като дял от брутния вътрешен продукт. Въпреки това редица рискове остават: високите излишъци по текущата сметка се коригират само в ограничена степен, докато значителните по обем натрупани необслужвани кредити влияят върху финансовия сектор в някои държави членки.

През ноември миналата година Комисията започна задълбочени прегледи за 13 държави членки, вкл. България, с цел да анализира дали те са засегнати от макроикономически дисбаланси и колко сериозни са те.

Дванадесет държави членки са изправени пред дисбаланси (6) или пред прекомерни дисбаланси (6). Тези държави ще продължат да подлежат на специален мониторинг, адаптиран към степента и естеството на тези дисбаланси. Той ще бъде насочен към техните ответни мерки на политиката чрез по-активен диалог с националните органи, чрез експертни мисии и доклади за напредъка. Комисията заключи, че във Финландия вече не се наблюдават дисбаланси по смисъла на процедурата при макроикономически дисбаланси.

Обобщението на задълбочените прегледи е както следва:

·         прекомерни икономически дисбаланси са установени в България, Франция, Хърватия, Италия, Португалия и Кипър.

·         Германия, Ирландия, Испания, Нидерландия, Словения и Швеция са засегнати от икономически дисбаланси.

·         За Финландия не бяха установени икономически дисбаланси

Днешният пакет включва още доклад относно изпълнението на Фискалния пакт, доклад, в който се анализира ситуацията с дълга в Италия, и доклад, придружен от предложение до Съвета за налагане на глоба, относно случай на грешни статистически данни, подадени от Австрия.

С публикувания днес пакет вниманието се насочва към националното измерение на европейския семестър с оглед на изготвянето на специфичните за всяка държава препоръки през пролетта.

Повече информация ще намерите на следните адреси:

·         Съобщение за медиите: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-308_bg.htm

·         Доклади по държави: https://ec.europa.eu/info/publications/2017-european-semester-country-reports_bg

·         Информационна бележка: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-309_en.htm

 

Източник: Европейската комисия

 

 

Дискусия „Бъдещето на Европа. Приоритетите на бизнеса за Българското председателство 2018“ на 23 февруари в София

 

 

Дискусия „Бъдещето на Европа. Приоритетите на бизнеса за Българското председателство 2018“ на 23 февруари в София

 

На 23 февруари 2017 г. от 10.00 ч. в Дома на Европа в София ще се проведе дискусия с бизнеса под наслов „България 2018 – Председателството на Съвета на ЕС в трудни условия“, организирана от Европейския съвет за външна политика (ЕСВП) – София, Информационното бюро на ЕП в България и Българския форум на бизнес лидерите (БФБЛ). В събитието ще се включат европейските депутати Ева Майдел (ЕНП) и Георги Пирински (С&Д), вицепремиерът Деница Златева, която отговаря за подготовката на председателството в служебното правителство, външният министър Ради Найденов, Йозеф Янинг (директор на ЕСВП – Берлин), както и представители на бизнес общността. Дискусията има за цел да отбележи десетата годишнина от присъединяването на България към ЕС и да допринесе към дебата по приоритетите на ротационното председателство на Съвета на ЕС през 2018 г., този път от гледна точка на бизнеса.

Първата част от събитието ще обхване теми, свързани с бъдещето на ЕС, предизвикателствата след Брекзит, нарастващия евроскептицизъм, развитието на кохезионната политика и ролята на България в предотвратяването на маргинализацията в Съюза. В тази част от дискусията ще се включат Георги Пирински, Йозеф Янинг (ЕСВП) и Ираван Хира (БФБЛ).

Диалогът ще продължи с подробно разглеждане на приоритетите на Българското председателство на Съвета на ЕС през 2018 г., сред които са осигуряването на работни места, растеж и конкурентоспособност; защитата на гражданите; установяването на енергиен съюз, насочен към бъдещата политика на борбата с изменението на климата; укрепването на свободата, сигурността и правосъдието и оформянето на ЕС като стабилен актьор на глобалната сцена. Ева Майдел, Ради Найденов (министър на външните работи на Р България) и представители на компании членове на Българския форум на бизнес лидерите (БФБЛ) ще са главните участници във втората част на събитието.

Допълнителна информация

Поради ограничения капацитет на залата, събитието e отворено само за членове на Българския форум на бизнес лидерите (БФБЛ) и представители на медиите, като всички останали могат да гледат дискусията в реално време на www.europarl.bg.

 

Източник: Европейски парламент

 

ЕП представя своята визия за бъдещето на ЕС

 

 

ЕП представя своята визия за бъдещето на ЕС

 

За да се справи с предизвикателствата пред себе си, да подобри способността си да действа, да възстанови доверието на гражданите и да направи икономиката на еврозоната по-устойчива, ЕС трябва да се възползва пълноценно от Договора от Лисабон. Но за да върви напред, ЕС трябва да се реформира. Това е основното послание на три резолюции, разглеждащи бъдещото развитие на ЕС, одобрени от ЕП в четвъртък.

Първата резолюция, изготвена от Мерчедес Бресо (С&Д, Италия) и Елмар Брок (ЕНП, Германия) се фокусира върху извличането на максимални ползи от съществуващия Лисабонски договор. В нея се предлага:

–          Съветът да се превърне в истинска законодателна камара, а активните в момента специализирани законодателни състави на Съвета да се включат като подготвителни органи, подобно на дейността на комисиите в Европейския парламент;

–          всяка държава членка следва да определи поне трима кандидати от двата пола за ролята на председател на ЕК,

–          Съветът да премине напълно към гласуване с квалифицирано мнозинство във всички възможни случаи съгласно Договорите, за да се предотврати блокирането на важни законодателни проекти и да се ускори законодателният процес;

–          създаване на постоянен Съвет на министрите на отбраната, с оглед на координирането на политиките за отбрана на държавите членки.

Мерчедес Бресо каза: „Европейският съюз не се нуждае от популистка революция. Той се нуждае от мир и адаптиране към нуждите на нашето време. Това означава справяне с демократичните предизвикателства, предоставяне на социална, фискална и екологична защита на гражданите, защита на правото им на безопасност в контекста на сложната международна обстановка и изпълнение на нашите морални задължения към нашите съседи.“

Г-н Брок каза: „Гражданите очакват от Европа решения. Те са ядосани, защото не виждат да се предоставят отговори. Това е очевидно в период на много предизвикателства. Но това са проблеми, които могат да бъдат решени само заедно. Лисабонският договор предлага много все още неизползвани възможности ЕС да бъде по-ефикасен, отговорен и прозрачен.“

Резолюцията беше приета с 329 гласа „за“ срещу 223 „против“, с 83 „въздържали се“.

Амбициозно реформиране на договорите

Втората резолюция, с докладчик Ги Верхофстад (АЛДЕ, Белгия), има за цел да представи решения, които не могат да бъдат постигнати чрез използване на инструментите, които понастоящем са предвидени в договорите, и поради това са осъществими само чрез по-задълбочена промяна на Лисабонския договор в областите на икономическо управление, външна политика, основни права и прозрачност. Например:

–          тя предлага да се създаде министър на финансите на ЕС, като на Комисията бъде предоставен капацитет за разработване и прилагане на общата икономическа политика на ЕС, подкрепен от бюджетен капацитет за еврозоната,

–          припомня нуждата от определяне на едно място за седалище на Европейския парламент,

–          предлага значително намаляване на размера на колегиума на Комисията, а броят на заместник-председателите да бъде намален на двама

–          вярва, че е необходимо да се позволи на гражданите на ЕС във всяка държава членка да гласуват директно за кандидатите за председател на ЕК на европейските политически партии.

Ги Верхофстад каза: „Тези доклади предоставят план относно как трябва да изглежда един по-съвършен Европейски съюз. Те не предлагат самоцелна европейска интеграция. Въпросът след приемането на тези доклади е как да се продължи напред. Знам, че можем да имаме силен и уважаван Европейски съюз и едновременно с това цветущи местни и национални демокрации. Всъщност аз вярвам, че едното не е възможно без другото.“

Резолюцията беше приета с 283 гласа „за“ срещу 269 „против“, с 83 „въздържали се“.

Укрепване на еврозоната

Третата резолюция, с докладчици Раймер Бьоге (ЕНП, Германия) и Перванш Берес (С&Д, Франция) предлага сближаване на икономиките на държавите членки на еврозоната, за да бъдат по-устойчиви на външни шокове. Те предлагат стратегия за сближаване, финансирана от специфичен бюджетен капацитет на еврозоната, който да се финансира от нейните държави членки и да бъде на разположение при ясни условия. Ключовите предложения са:

–          фискален капацитет, състоящ се от Европейският механизъм за стабилност и специфичен допълнителен бюджетен капацитет за еврозоната, финансиран от нейните държави членки, като част от бюджета на ЕС,

–          Европейски валутен фонд, който трябва постепенно да се създаде на базата на Европейския механизъм за стабилност и да притежава подходящ капацитет за кредитиране и заемане, и ясно дефиниран мандат за справяне с икономически сътресения,

–          кодекс за сближаване: петгодишен период, в които да се отговори на критериите за конвергенция на данъчното облагане, пазара на труда, инвестициите, производителността и социалното сближаване,

–          управление: по-голяма роля за Европейския парламент и националните парламенти, сливане на функциите на председателя на Еврогрупата и комисаря по икономическите и парични въпроси, както и създаване на министър на финансите в рамките на Европейската комисия.

Г-н Бьоге каза: „Стабилизирането на еврозоната би било в интерес на целия Европейския съюз. По тази причина нашите предложения ще положат основата за по-нататъшни преговори с другите европейски институции. Експерти от Международния валутен фонд също реагираха положително, показвайки голям интерес към нашите идеи.“

Г-жа Берес каза: „Шейсет години след подписването на Римския договор духът на основателите на Европейския съюз трябва да бъде разпален наново. Създаването на бюджет за еврозоната би било голяма стъпка към постигането на тази цел в момент, в който нуждата от запазване на целостта на еврото е по-спешна от всякога. Чрез предоставянето на солидарност към държавите членки, които са изправени пред изключителна криза, преодоляване на макроикономически шокове, които могат да се отразят на цялата еврозона и подпомагане на конвергенцията, такъв инструмент може да изпълни потенциала на валутата, като в същото време спомогне за постигането на пълна заетост в Европа.“

Резолюцията беше приета с 304 гласа „за“ срещу 255 „против“, с 68 „въздържали се“.

Всички тези предложения са част от пакет, който има за цел да изясни позицията на Европейския парламент относно бъдещето на ЕС по случай 60-ата годишнина от Договора от Рим.

*             *             *

Допълнителна информация:

Процедура:незаконодателни резолюции.

Връзки:

–          Приетите текстове скоро ще бъдат достъпни тук (16.02.2017 г.)

http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/texts-adopted.html

–          Видеозапис на съвместния дебат (кликни на 14.02.2017 г.)

http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/plenary/search-by-date

–          Аудиовизуални материали за професионалисти

http://audiovisual.europarl.europa.eu/future-europe

–          Технически фиш на ЕП: Възможни промени в институционалната рамка на ЕС

http://www.europarl.europa.eu/EPRS/EPRS-AaG-599271-Possible-adjustments-EU-institutional-set-up-FINAL.pdf

–          Изследователска бележка на Службата за парламентарни изследвания на ЕП: Извличане на максимални ползи от Лисабонския договор

http://www.europarl.europa.eu/EPRS/EPRS-AaG-599272-Improving-functioning-EU-FINAL.pdf.

 

Източник: Европейски парламент

 

Роботика: ЕП призовава за общоевропейски правила за отговорност

 

 

Роботика: ЕП призовава за общоевропейски правила за отговорност

 

В резолюция, гласувана в четвъртък, евродепутатите отбелязват, че са необходими общоевропейски правила в областта на роботиката, например, за подсилване на етичните стандарти или за установяване на отговорността при инциденти, свързани с автономни превозни средства.

Евродепутатите приканват Европейската комисия да излезе със законодателно предложение, което да включва правила в сферата на роботиката и изкуствения интелект. Целта е техният икономически потенциал да може да се използва напълно, докато се гарантира еднакво ниво на безопасност и сигурност. Tе отбелязват, че в няколко държави са планирани регулаторни стандарти относно роботите и посочват, че ЕС трябва да поеме водещата роля при определянето на тези стандарти, така че да не бъде необходимо да следва правилата, установени от трети страни.

Докладчикът Мади Делво (С&Д, Люксембург) каза: „Въпреки че съм доволна, че моят доклад беше приет, аз съм и разочарована от отказа на дясната коалиция АЛДЕ, ЕНП и ЕКР да вземе предвид възможните негативни последици за пазара на труда. Те отказаха провеждането на открит дебат с поглед към бъдещето и по този начин пренебрегнаха тревогите на гражданите.“

Правила за отговорност и последиците от ползването на роботи за трудовия пазар

Евродепутатите подчертават, че изготвянето на законодателство в тази област е от най-належаща потребност, за да могат да се изяснят въпросите, свързани с отговорността, особено по отношение на автономните превозни средства. Те призовават за изготвяне на схема за задължително осигуряване, която да бъде допълнена от фонд, за да се гарантира, че жертвите в инциденти, които включват автономни автомобили, ще бъдат изцяло обезщетени за вредите.

Евродепутатите приканват Комисията в дългосрочен план да създаде специален правен статут за роботите, така че да се установи кой трябва да носи отговорност в случай на причинена от тях вреда.

Бързото развитие на роботите би могло да доведе до промени на пазара на труда чрез създаването, изместването и загубата на някои работни места. Евродепутатите призовават Комисията да следи внимателно тези тенденции.

Кодекс за етично поведение и нова Европейска агенция за роботика и изкуствен интелект

Евродепутатите подчертават, че нарастващото използване на роботиката повдига също така и етични въпроси, свързани с неприкосновеността на личния живот и безопасността на хората. Те предлагат кодекс за поведение с доброволен характер в областта на роботиката за изследователи и проектанти, за да се гарантира, че роботите действат в съответствие с правни и етични стандарти и че проектирането и използването им зачитат човешкото достойнство.

Те също призовават Комисията да обмисли възможността за създаване на Европейска агенция за роботика и изкуствен интелект, която да предостави необходимия технически, етичен и регулаторен експертен опит в подкрепа на съответните публични участници.

Резолюцията бе приета с 396 гласа „за“ срещу 123 „против“, с 85 „въздържали се“. Комисията не е задължена да следва препоръките на Европейския парламент, но в случай на отказ, тя трябва да изложи своите аргументи за това.

Основна информация

Според Международната федерация по роботика в периода 2010-2014 г. средното увеличение в продажбите на роботи е 17% годишно, а през 2014 г. продажбите в света са се увеличили с 29%.

*             *             *

Допълнителна информация:

Процедура:законодателна резолюция.

Връзки:

–          Приетият текст (2015/2103(INL)) скоро ще бъде достъпен тук (16.2.2017 г.)

http://www.europarl.europa.eu/plenary/bg/texts-adopted.html

–          Видеозапис на дебата(кликни на15.2.2017г.)

http://www.europarl.europa.eu/ep-live/bg/plenary/search-by-date

–          Видео от пресконференцията

http://www.europarl.europa.eu/ep-live/bg/other-events/schedule

–          EbS+ (16.2.2017г.)

http://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm?sitelang=en&page=3&institution=0&date=02/16/2017

–          Профил на докладчика Мади Делво(С&Д, Люксембург)

http://www.europarl.europa.eu/meps/bg/124776/MADY_DELVAUX_home.html

–          Публична дискусия относно роботиката

https://epthinktank.eu/2017/02/07/have-your-say-on-robotics-and-artificial-intelligence/

–          Изследване на Службата на ЕП за парламентарни изследвания: Европейски гражданскоправни норми в областта на роботиката

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/571379/IPOL_STU(2016)571379_EN.pdf

–          Инфографика на ЕП относно роботиката

http://www.europarl.europa.eu/thinktank/infographics/robotics/public/index.html

–          EP TV

https://www.europarltv.europa.eu/programme/society/robolaw-regulating-robotics.

 

Източник: Европейски парламент

 
Още статии...
Търси в сайта

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterДнес113
mod_vvisit_counterВчера543
mod_vvisit_counterТази седмица3223
mod_vvisit_counterМиналата седмица5718
mod_vvisit_counterТози месец16658
mod_vvisit_counterМиналият месец10869
mod_vvisit_counterОбщо373073

Your IP: 54.224.140.171
bestkinky.com leatherdyke