Всички новини
Начало Новини
Facebook Споделяне
Share on facebook

ЕK приветства първите конкретни стъпки за създаването на Европейски съюз за отбрана

11 декември 2017 г.

Председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер приветства днешното решение на Съвета за формалното създаване на Постоянно структурирано сътрудничество (ПСС) в областта на отбраната.

"През юни казах, че е време да събудим Спящата красавица на Лисабонския договор - Постоянното структурирано сътрудничество. Шест месеца по-късно това се случи. Приветствам решението на държавите членки за полагане основите на Европейски съюза за отбраната. Европа не може и не бива да възлага другиму отговорността за нашата сигурност и отбрана.", подчерта Председателят Юнкер.

Постоянното структурирано сътрудничество представлява рамка и процес на основата на Договора, позволяващи задълбочаване на сътрудничеството в областта на отбраната между онези държави — членки на ЕС, които могат и са готови да сторят това. То ще позволи на държавите членки да развият общ капацитет за отбрана, да инвестират в съвместни проекти и да увеличат оперативната готовност и приноса на техните въоръжени сили. На 13 ноември 23 държави членки на ЕС подписаха съвместна нотификация за ПСС. Това са Австрия, Белгия, България, Германия, Гърция, Естония, Испания, Италия, Кипър, Латвия, Литва, Люксембург, Нидерландия, Полша, Румъния, Словакия, Словения, Унгария, Финландия, Франция, Хърватия, Чешката република и Швеция.

На днешното заседание в Брюксел на Съвета по външни работи правителствата официално потвърдиха намерението си.

Повече информация за Постоянното структурирано сътрудничество ще намерите тук.

Повече за предложения от ЕК Европейски фонд за отбрана ще намерите тук

Източник: Европейската комисия

 

Съгласие по предложението на EK за затягане правилата за по-безопасни и екологично чисти автомобили

 

Постигнато е съгласие по предложението на Комисията за затягане на правилата за по-безопасни и екологично чисти автомобили

Брюксел, 7 декември 2017 r.

Европейският парламент, Съветът и Комисията постигнаха политическо споразумение да се повишат значително качеството и независимостта на одобряването на типа и изпитванията на превозни средства, да се увеличат проверките на вече въведени на пазара на ЕС автомобили и да се укрепи цялостната система чрез надзор на европейско равнище.

Съзаконодателите на ЕС постигнаха споразумение по предложението на Комисията от януари 2016 г. за цялостно преразглеждане на нормативната уредба на ЕС за одобряването на типа: правилата, по които се удостоверява, че дадено превозно средство отговаря на всички изисквания за пускане на пазара, както и интензивни проверки за трайно спазване на европейското законодателство от страна на производителите.

Юрки Катайнен, заместник-председателят на Европейската комисия, който отговаря за работните места, растежа, инвестициите и конкурентоспособността, заяви: Когато правилата са по-строги и тяхното прилагане се наблюдава по-стриктно, автомобилната индустрия ще може да си възвърне доверието на потребителите. Едва няколко седмици след предложенията на Комисията за чиста мобилност, днешното споразумение отбелязва още един важен етап в по-широките усилия на ЕС за укрепване на водещата позиция на нашата автомобилна промишленост в производството на екологично чисти и безопасни превозни средства в световен мащаб.

Елжбета Бенковска, комисар по въпросите на вътрешния пазар, промишлеността, предприемачеството и МСП, каза: Дизелгейт разкри слабостите на нашата нормативна уредба и системата за надзор на пазара. Знаем, че някои производители на автомобили са мамили, а други са се възползвали от вратички в закона. За да прекратим всичко това, ние променяме из основи системата. След почти две години преговори приветствам факта, че основните елементи от нашето предложение бяха подкрепени, включително и реални правомощия за надзор и правоприлагане от страна на ЕС. В бъдеще Комисията ще може да извършва проверки на автомобилите, да дава ход на изземване от употреба за целия ЕС и да налага глоби до 30 000 EUR на автомобил при нарушение на закона.

Основните елементи на новите правила са следните:

1. Повишават се качеството и независимостта на одобряването на типа и изпитването преди пускането на даден автомобил на пазара:ще се провеждат редовни независими одити на техническите служби на основата на строги критерии за резултатност, за да могат те да получат или запазят възложените им от държавата членка правомощия да провеждат изпитвания и инспектиране на нови модели автомобили. Комисията и другите държави членки ще имат възможност при възникнали проблеми да оспорят тези правомощия.Националните органи по одобрение на типа ще бъдат подлагани на одит от Комисията, за да се гарантира, че съответните правила се прилагат стриктно в целия ЕС.Не беше прието предложението на Комисията за промяна на системата на заплащане така, че да се избегнат преките плащания от производителите към техническите служби. 

2. Зачестяват проверките на автомобилите, които вече са на пазара на ЕС: макар актуалните правила за одобряване на типа да се отнасят предимно до предварителните проверки на прототипи, взети от производствената линия, занапред държавите членки ще трябва да извършват редовни проверки на място върху превозни средства, които вече са пуснати на техния пазар, и да оповестяват резултатите от такива проверки.Всички държави членки ще могат да вземат предпазни мерки срещу превозни средства, които не отговарят на изискванията и се намират на тяхната територия, без да чакат издалият одобрението на типа орган да направи това, какъвто е случаят понастоящем.

3. Надзор на европейско равнище: В бъдеще Комисията ще извърши проверки на пазара независимо от държавите членки и ще има възможността да започне изземвания от употреба за целия ЕС. Тя ще разполага с правомощията да оспори определянето на техническите служби и да налага санкции на тях или на производителите на автомобили до максималната 3. сума от 30 000 EUR за всеки автомобил, който не отговаря на изискванията. Комисията ще оглави нов форум за правоприлагане, чиято цел е да гарантира по-единно тълкуване на съответното законодателство на ЕС, пълна прозрачност на случаите на неспазване и по- добри и по-координирани дейности по надзора на пазара от страна на държавите членки.

В новия регламент не само се запазва сега действащата забрана за измервателно- коригиращите устройства, чието контролиране и прилагане е постоянно задължение на националните органи, а се отива една стъпка по-далеч. В бъдеще производителите ще трябва да предоставят достъп до софтуерните протоколи на автомобила. Тази мярка е неразделно свързана с пакета относно емисиите при реални условия, който ще затрудни значително заобикалянето на изискванията за емисиите и който включва задължение за производителите да обявяват стратегията си за намаляване на емисиите, както е в САЩ.

Регламентът за одобряването на типа допълва редица други важни инициативи на Комисията за чиста мобилност, включително нови, подобрени изпитвания за емисиите от автомобилите, които са задължителни от 1 септември 2017 г., както и предложения за нови цели за емисиите на СО2 с оглед ускоряване на прехода към превозни средства с ниски и нулеви емисии. Следващи стъпки Предварителното политическо споразумение, постигнато от Европейския парламент, Съвета и Комисията в рамките на тристранните преговори, следва да бъде официално одобрено от Европейския парламент и от Съвета. След това регламентът ще се прилага пряко във всички държави членки и ще стане задължителен от 1 септември 2020 г.

Контекст

Съгласно настоящите правила, ЕС определя правната рамка, а националните органи носят цялата отговорност за проверката на спазването на правилата от страна на производителите на автомобили. След като даден автомобил е сертифициран в една държава членка, той може да се движи свободно навсякъде в ЕС. Единствено националният орган, издал одобрение на типа автомобил, може да предприеме корективни мерки, като например разпореждане за изземване от употреба и налагане на административни санкции в случай на неспазване.

Още преди разкритията за Volkswagen през септември 2015 г. Комисията беше започнала преразглеждане на нормативната уредба на ЕС за одобряване на типа за моторни превозни средства. След това тя стигна до заключение, че е нужна по-широкообхватна реформа за предотвратяване на нови случаи на неспазване на правилата; Комисията предложи реформата на 27 януари 2016 г. 

Едновременно с това Комисията продължава да наблюдава дали настоящите правила се прилагат правилно от държавите членки и отблизо следи усилията на националните органи във връзка със замърсяващите автомобили, които вече са в движение. Комисията подкрепи работата на държавите членки, като разработи обща методика за изпитване, чрез която се проверява за наличието на измервателно-коригиращи устройства, които променят резултатите от лабораторните изпитвания, и се осигурява съгласуваност на резултатите от националните разследвания. Тя публикува насоки, които да подпомогнат органите на държавите членки при преценката дали даден производител на автомобили използва измервателно- коригиращи устройства или други стратегии, водещи до по-високи емисии от превозните средства извън цикъла на изпитване, и дали това е технически обосновано. Комисията също така гарантира и ще продължи да гарантира, че правилата за конкуренцията се спазват и че потребители се третират справедливо.

За повече информация

Съобщение за медиите: По-строги правила на Европейската комисия с цел по-безопасни и по- екологосъобразни автомобили  (27 януари 2016 г.)

Често задавани въпроси: Предложение за регламент относно одобряването и наблюдението на пазара на моторни превозни средства, тестване на реалните емисии при шофиране (27 януари 2016 г.)

Съобщение за медиите: Нови, подобрени изпитвания за емисиите от автомобилите стават задължителни от 1 септември (31 август 2017 г.)

Често задавани въпроси: Действия на ЕС за намаляване на замърсяването на въздуха от автомобили (31 август 2017 г.)

Съобщение за медиите: Енергиен съюз: Комисията предприема действия с цел да засили водещата позиция на ЕС в световен мащаб в областта на екологично чистите превозни средства (8 ноември 2017 г.)

Предложение за Регламент относно одобряването на типа и наблюдението на пазара на моторни превозни средства

Работен документ на службите на Комисията: Оценка на въздействието

 

Европейският парламент НЕ забранява дюнерите

Безопасност на храните

Парламентът може да наложи вето на законодателното предложение на Европейската комисия за разрешаване на използването на фосфатни добавки в замразеното месо (вкл. и за дюнери) поради опасения, свързани със здравето.

6 декември 2017 г.

Сериозни опасения относно въздействието върху здравето на фосфатите, използвани като хранителни добавки, бяха изразени от членовете на комисията на ЕП по обществено здраве и безопасност на храните. Те се противопоставиха на предложението на Европейската комисия да позволи използването на фосфорна киселина, ди- и трифосфати и полифосфати (E 338-452) в замразеното месо (вкл. и за дюнери), независимо дали то е овнешко, агнешко, телешко, говеждо или птиче месо.

До момента не е установено в България да се използва месо за дюнери, което да нарушава европейското законодателство за безопасност на храните.

Заместник-говорителят на Европейския парламент Маржори ван ден Бруке заяви:

„Европейският парламент не забранява дюнерите. Членовете на ЕП се безпокоят относно предложението на ЕК за разрешаване на фосфатни добавки в замразеното месо за дюнери. Някои научни изследвания показват, че тези добавки могат да причинят сърдечно-съдови заболявания и по настоящем е забранено те да се добавят в замразеното месо за дюнери. Преди да дадат зелена светлина за разрешаването на фосфатните добавки в дюнерите, както бе предложено от Европейската комисия, членовете на комисията на ЕП по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните решиха да изчакат резултатите от текущото проучване на Европейския орган за безопасност на храните за възможните отрицателни ефекти на тези добавки. Решението на комисията на ЕП ще трябва да бъде гласувано в пленарна зала и ако бъде одобрено, сегашното положение ще остане непроменено, т.е. фосфатните добавки няма да могат да се използват в замразеното месо за дюнери“.

Допълнителна информация

Ако ЕП подкрепи в пленарна зала възражението на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните с абсолютно мнозинство (376 гласа), предложението ще бъде блокирано и Европейската комисия ще трябва да преработи законодателното предложение.

Правилата на ЕС по принцип не разрешават употребата на фосфатни добавки в месни заготовки. Въпреки това, поради големия брой изключения от тези правила, фосфатните добавки все повече се използват в замразеното месо, за да запазят вкуса и да задържат водата.

Евродепутатите припомнят, че научно изследване от 2012 г. е установило потенциална връзка между фосфатните добавки в храни и повишения риск от сърдечно-съдови заболявания. Европейският орган за безопасност на храните (ЕОБХ) тогава даде оценка, че не е възможно този риск да бъде свързан с приема на фосфор като цяло или на фосфатни добавки. През 2013 г. друго научно изследване също установи връзка между хранителните режими с високо съдържание на фосфор и повишената смъртност в населението на САЩ.

 

Следващи стъпки
Резолюцията ще бъде гласувана от Парламента по време на пленарната сесия на 11 - 14 декември. Европейският орган за безопасност на храните (ЕОБХ) е обявил, че ще преразгледа безопасността на фосфатните добавки в храните до 31 декември 2018 г.

Комисия на ЕП по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (ENVI)

 

Източник: Европейски парламент

 

Съвместно изявление на председателя на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер и министър-председателя на Япония Шиндзо Абе

София, 8 декември 2017 г.

След договореността, постигната днес между главните преговарящи и одобрена от европейския комисар по въпросите на търговията Сесилия Малмстрьом и японския министър на външните работи Таро Коно, приветстваме края на преговорите за споразумение за икономическо партньорство между Европейския съюз и Япония.

С приключването на преговорите за това споразумение се доказва силната политическа воля на Япония и ЕС да продължават да работят за принципите на свободната търговия и се изпраща категорично послание към света. Освен значителната си икономическа стойност споразумението има и стратегическо значение. То изпраща ясен сигнал на света за поетия от ЕС и Япония ангажимент да подкрепят развитието на световната икономика въз основа на свободни, отворени и справедливи пазари с ясни и прозрачни правила, при пълно зачитане и утвърждаване на нашите ценности и без да се попада в капаните на протекционизма.

Постигнатото днес споразумение за икономическо партньорство е едно от най- мащабните и всеобхватни икономически споразумения, сключвани някога както от ЕС, така и от Япония. То ще създаде огромна икономическа зона с 600- милионно население, произвеждащо приблизително 30 % от световния БВП, ще открие изключителни възможности за търговия и инвестиции и ще допринесе за укрепването на нашите икономики и общества. Наред с това споразумението ще подобри икономическото сътрудничество между Япония и ЕС и ще засили конкурентоспособността ни като развити, но същевременно иновативни икономики.

Уверени сме, че прилагането на споразумението ще осигури устойчив и приобщаващ икономически растеж и ще стимулира създаването на работни места, потвърждавайки нашия ангажимент към постигането на най-високи стандарти по отношение на труда, безопасността, защитата на околната среда и на потребителите и при пълни гаранции за обществените услуги.

Споразумението за икономическо сътрудничество подкрепя действията на ЕС и на Япония по отношение на устойчивото развитие и изменението на климата, по- специално чрез силен и недвусмислен ангажимент за сътрудничество при прилагането на Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата и Парижкото споразумение.

С края на преговорите вече може да се пристъпи към приключване на вътрешните процедури, водещи до подписването, ратифицирането и пълното прилагане на споразумението. 

За повече информация: ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/japan/

 
Още статии...
Търси в сайта

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterДнес145
mod_vvisit_counterВчера618
mod_vvisit_counterТази седмица4435
mod_vvisit_counterМиналата седмица4855
mod_vvisit_counterТози месец12430
mod_vvisit_counterМиналият месец21537
mod_vvisit_counterОбщо532575

Your IP: 23.22.136.56
bestkinky.com hard-extreme.com