Всички новини
Начало Новини
Facebook Споделяне
Share on soft viagra quick delivery facebook

ЕП: Турция - Предвидените конституционни промени биха могли да доведат до замразяване на преговорите за присъединяване към ЕС

         Безпокойство относно отстъплението в Турция по отношение на върховенството на закона и свободата на медиите;

         Прекратяване на преговорите за присъединяване в ЕС, ако промените в конституцията бъдат приети;

         В замяна – предложение за подобряване на Митническия съюз ЕС – Турция.

Преговорите за присъединяване на Турция към Европейския съюз да бъдат прекратени, ако предложените конституционни промени бъдат приети, предложиха евродепутатите във вторник.

Евродепутатите от комисията по външни работи отбелязват в годишния си доклад за напредъка на реформите в Турция, че 2016 година е била тежка поради войната в Сирия, наплива на бежанци, многобройните атентати и опита за преврат. Те осъждат опита за преврат и изразяват искрената си солидарност с народа на Турция.

Резолюцията отчита значението на добрите отношения ЕС – Турция и поддържането на конструктивен и отворен диалог, който е ключов за посрещането на общите предизвикателства като миграция, сигурност или тероризъм. Евродепутатите предлагат подобряване на Митническия съюз ЕС – Турция, като човешките права и основните свободи трябва да станат част от новото споразумение.

Въпреки това евродепутатите смятат, че мерките, взети в отговор на опита за преврат, са непропорционални и изразяват съжаление за масираното уволняване на държавни служители, затварянето на медии, арестуването на журналисти, съдии и защитници на правата на човека и затварянето на училища и университети.

Вземайки предвид резултатите от скорошния референдум в Турция и значителното увеличаване на президентските правомощия, комисията по външни работи призовава Европейската комисия и националните правителства за „официално и незабавно прекратяване на преговорите за присъединяване на Турция, ако пакетът конституционни промени бъде приложен непроменен“.

Членовете на комисията по външни работи са обезпокоени за отстъплението на Турция по отношение на върховенството на закона, свободата на медиите и борбата с корупцията. Те осъждат нееднократно заявената подкрепа от президента на Турция за повторното въвеждане на смъртната присъда, което би могло да постави под въпрос членството на Турция в Съвета на Европа и да доведе до незабавно прекратяване на преговорите за присъединяване в ЕС.

Цитат

Докладчикът Кати Пири (С&Д, Холандия) каза: „Въпреки всички вътрешни различия, Европейският парламент говори в един глас що се отнася до осъждане на злоупотребите с човешките права в Турция. Продължаването на „извънредното положение“ има прекомерно отрицателно въздействие върху турското общество, а произволното арестуване на хиляди граждани, включително депутати и кметове, буди силно безпокойство.

Тъй като пакетът от предложени конституционни реформи не е в съответствие с критериите за членство в Европейския съюз, докладът призовава за официално прекратяване на преговорите за присъединяване, ако тези изменения бъдат приложени непроменени. Очакваме правителството да уважи препоръките на Венецианската комисия, а също и факта, че половината от турското население гласува против на референдума.“

Следващи стъпки

Резолюцията за Турция беше приета с 51 гласа „за“ срещу 3 „против“ и 14 „въздържали се“. Парламентът ще я гласува по време на следващата пленарна сесия през юли в Страсбург.

 

Източник: Европейски парламент

 

Европейски сравнителен анализ на иновациите за 2017 г.: Швеция отново е лидер по иновации в ЕС

Иновациите в ЕС: Налице е известно подобрение, но е необходим още по-голям напредък

Брюксел, 20 юни 2017 r.

През последната година резултатите в областта на иновациите в ЕС продължиха да бъдат добри, въпреки донякъде нееднаквия напредък, наблюдаван в Европа.

Това е един от основните резултати от последния Европейския сравнителен анализ на иновациите, който днес бе публикуван от Европейската комисия. Като цяло резултатите в областта на иновациите са се подобрили в 15 страни, въпреки че сред тези държави членки съществуват големи разлики. Лидер по иновации остава Швеция, а Литва, Малта, Нидерландия, Австрия и Обединеното кралство са най-бързо развиващите се държави членки в тази област. В глобален мащаб ЕС постепенно настига Канада и САЩ, но Южна Корея и Япония все още заемат първите места. Сред международните конкуренти Китай показва най-бърз напредък.

Елжбета Бенковска, комисар по въпросите на вътрешния пазар, промишлеността, предприемачеството и МСП, заяви: „Промишлеността на ЕС продължава да въвежда иновации, но ние все още изоставаме от редица световни лидери в областта на иновациите. В епохата на глобализацията и бързите промени в областта на технологиите иновациите са все така от същностно значение за осигуряване на основа за благоденствието на нашите граждани и на европейската икономика в по-широк аспект. Инициативата на Комисията „За подкрепа на стартиращите и разрастващите се предприятия“ и „Новата европейска програма за умения“ целят по-натататъшно подобряване на средата за развитие на иновациите“.

Карлош Моедаш, комисар по въпросите на изследванията, науката и иновациите, заяви: „Европейският сравнителен анализ на иновациите“ показва, че е възможно да се направи повече за подобряване на резултатите на научните изследвания и иновациите. Ето защо ние рязко засилваме подкрепата за авангардните иноватори чрез пилотния „Европейски съвет по иновациите“ в рамките на „Хоризонт 2020“ — рамковата програма за научни изследвания и иновации на ЕС“.

Европейски сравнителен анализ на иновациите за 2017 г. — класация по държави
Ос Y: резултати в областта на иновациите през 2016 г. (оцветени колони), 2015 г. (хоризонтални тирета) и 2010 г. (сиви колони) по отношение на средната стойност за ЕС през 2010 г. – съвкупност от 27 показателя
Ос X: Държави — членки на ЕС

Европейският сравнителен анализ на иновациите за 2017 г. заедно с Регионалния сравнителен анализ на иновациите показва, че:

  • Швеция за пореден път е лидер по иновации в ЕС, следвана от Дания, Финландия, Нидерландия, Обединеното кралство — за първи път лидер по иновации — и Германия.
  • Списък на водещите държави в ЕС в отделни области, свързани с иновациите: Дания — човешки ресурси и благоприятна за иновации среда; Люксембург — привлекателни научноизследователски системи и интелектуални активи; Финландия — финансиране и подкрепа; Германия — инвестиции на дружествата; Ирландия — иновации в МСП и въздействие върху заетостта; Белгия — изграждане на връзки в областта на иновациите и сътрудничество; Обединено кралство — отражение върху продажбите.
  • Регионални иновационни центрове има и в държави с умерени постижения в областта на иновациите, както става ясно от Регионалния сравнителен анализ на иновациите: Прага в Чешката република, Братислава в Словакия, както и Страната на баските в Испания.
  • Резултатите в областта на иновациите са се подобрили при международните съвместни публикации, навлизането на широколентовия достъп, броя на дипломираните от университетите и броя на докторатите, а също и при обучението по информационни и комуникационни технологии.
  • Инвестициите на рисков капитал и делът на МСП, които въвеждат иновации, силно са намалели.
  • През следващите две години резултатите в областта на иновациите се очаква да нараснат с 2 %.

В Европейския сравнителен анализ на иновациите за 2017 г. се използва подобрена методика, с която по-добре се вземат предвид инвестициите в умения, цифровата подготвеност, предприемачеството и публично-частните партньорства. За да се направи възможно проследяването на характеристиките във времето, новата методика бе приложена и към данни от предходни години (вж. за сравнение графиката по-горе). Сравнителният анализ включва и насоки за подобряване на анализите и съпоставките на структурните различия между отделните държави и региони.

Контекст

Европейският сравнителен анализ на иновациите се изготвя ежегодно и съпоставя ефективността на изследванията и иновациите в държавите от ЕС и в избрани трети държави. Интерактивният онлайн инструмент дава възможност за за извършване на сравнения на показателите за резултатите въз основа на определени от ползвателите параметри на показателите за резултатите.

Регионалният сравнителен анализ на иновациите предлага оценка на резултатите в областта на иновациите на регионите в Европа. В него се възпроизвежда методиката на Европейския сравнителен анализ на иновациите доколкото е възможно с оглед на наличността на данните.

Допълнителна информация

Източник: Европейската комисия

  •  
 

Ново приложение ще помогне на чуждите граждани в ЕС да влязат на трудовия пазар

Брюксел, 20.06.2017 г.

По повод на обявения от ООН Световен ден на бежанците Европейската комисия стартира днес „Инструмент за профил на уменията на граждани на трети държави“.

Инструментът представлява офлайн и онлайн уеб редактор, който ще даде възможност на гражданите на трети държави да представят своите умения, квалификации и опит по начин, добре разбираем от работодателите, доставчиците на услуги за образование и обучение и организациите, работещи с мигранти, в целия Европейски съюз.

Комисарят по заетостта, социалните въпроси, уменията и трудовата мобилност Мариан Тейсен заяви: „В света на труда днес трябва всички да могат напълно да използват своите умения на пазарите на труда. Способностите на чуждите граждани в ЕС не трябва да бъдат пропилявани. Нашият „инструмент за профил на уменията“ ще ги улесни при търсенето им на работа. Той ще позволи също на националните администрации да придобиват ясна представа за уменията и квалификациите им, което ще помогне на тези администрации да се справят с предизвикателствата и да се възползват от възможностите, свързани с интеграцията на бежанците, лицата, търсещи убежище, и другите мигранти на пазара на труда. Това ще е от полза за всички.“

Димитрис Аврамопулос, комисар по въпросите на миграцията, вътрешните работи и гражданството, заяви: „Идващите у нас мигранти притежават опит, способности и умения, които могат да донесат реална полза за нашите икономики и общества. Ето защо инвестирането в интеграцията на пазара на труда е от първостепенно значение. Успешната интеграция е от решаващо значение, ако искаме да превърнем миграцията във възможност за всички. Нашият „профил на уменията“ ще съкрати времето, за което новопристигналите граждани на държави извън ЕС си намират работа, като подчертае индивидуалните им умения.“

Инструментът за профил на уменията ще бъде първото средство за приемните центрове, службите за интеграцията, публичните служби по заетостта и другите организации, предлагащи услуги за граждани на трети страни. Инструментът ще гарантира признаването на уменията и образованието им и освен това ще ги насочва към обучение, образование или заетост. Освен че дава общ преглед на профила на уменията на чуждите граждани — точно както автобиографията — инструментът помага на организациите, работещи в областта на миграцията, да набележат специфичните нужди на отделните хора да се интегрират на пазара на труда. В крайна сметка това ще опрости процеса на намиране на подходящи свободни работни места за търсещите работа.

Интеграцията на гражданите на трети държави на пазара на труда е едно от най-важните предизвикателства, пред които сме изправени заедно, особено предвид миналия, сегашния и бъдещия приток на бежанци и лица, търсещи убежище. Наистина, цената на липсата на интеграция е много по-голяма в дългосрочен план, отколкото разходите за ефективни политики за интеграция. В контекста на цифровизацията и на застаряващото ни общество в интерес на Европа е да се превърне в привлекателна дестинация за талантите, от които се нуждаят икономиките ни. За да използваме по най-добрия начин човешкия ни капитал, трябва да оползотворим всички умения в ЕС.

Контекст

„Инструментът за профил на уменията“ е едно от десетте ключови действия, обявени в новата европейска програма за умения. Една година след стартирането на новата програма за умения, Комисията осъществи редица ключови действия, свързани с повишаване на уменията и с по-доброто използване на съществуващите умения в Европа.

Целта на инструмента за профил на уменията е да отстрани несъответствията между уменията и работните места на гражданите на трети държави. Той е насочен както към високообразованите, които може би се нуждаят от помощ за признаването на квалификациите им, така и към нискообразованите и към тези, които се нуждаят от допълнително образование и обучение, за да придобият уменията, необходими на нашия пазар на труда. Освен това ограниченото владеене от някои от тези граждани на езика или езиците на приемащите държави може да попречи на интеграцията им на пазара на труда. Инструментът за профил на уменията ще помогне за набелязването на тези несъответствия. Новият инструмент допълва други инструменти за разкриване на уменията като Европас иЕвропейската квалификационна рамка, като и двете средства бяха преразгледани в новата програма за умения, за да се позволи на работодателите, на предоставящите образование и обучение и на съответните органи да сравнят националните квалификации в ЕС и в международен план.

„Инструментът за профил на уменията“ съответства и на Плана за действие на Европейската комисия относно интеграцията на граждани на трети държави, също стартиран преди година и подкрепящ държавите членки при интеграцията на 20-те милиона граждани на държави извън ЕС, които пребивават законно в Съюза. Оттогава Комисията предприе редица инициативи за подобряване на интеграцията на граждани на трети държави на пазара на труда, последната от която бе инициативата „Обединени работодатели за интеграция“ за насърчаване на усилията на работодателите да подпомогнат интеграцията на бежанците и другите мигранти.

По повод на старта днес на инструмента за профил на уменията, комисарят, отговарящ за заетостта, социалните въпроси, уменията и трудовата мобилност, Мариан Тейсен, посети приемен център за лица, търсещи убежище, намиращ се в Брюксел и управляван от организацията Fedasil. Там тя пряко наблюдаваше как този инструмент може да се използва за подкрепа на бежанците и търсещите убежище лица, както и на социалните работници и асистенти, които ги подпомагат в процеса на интеграцията им. Посещението може да се проследи по канала EbS. Успоредно с това в Брюксел се провеждат мероприятие за лансиране и конференция за изграждане на контакти.

За повече информация

Информационна бележка: Въпроси и отговори относно Инструмента на ЕС за профил на уменията за гражданите на държави извън ЕС

Инструмент на ЕС за профил на уменията на граждани на трети държави

Мероприятие за лансиране на инструмента на ЕС за профил на уменията

Десет действия, благодарение на които хората в Европа могат да придобият по-добри умения

Нова европейска програма за умения

План за действие относно интеграцията на граждани на трети държави

Следете дейността на Мариан Тейсен във Facebook и Twitter

Следете дейността на Димитрис Аврамопулос във Facebook и Twitter

 
 

Инфографика: Търсещите убежище в ЕС

 

Щракнете върху линка, за да разгледате как се е променял броят на исканията за получаване на убежище и на бежанците по страни-членки: 

http://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/society/20160616STO32440/infoghrafika-trsieshchitie-ubiezhishchie-v-ies

 

На Световния ден на бежанците вижте в инфографиката на Европейски парламент как се е променял броят на потърсилите убежище в ЕС и всяка страна-членка от 2010 до 2016 г.

 

На 20 юни се отбелязва Световният ден на бежанците. В последните години растящият брой хора, бягащи от война, преследване или бедност в собствената им страна, постави сериозни предизвикателства пред Европа. През 2016 г. над 360 000 души са пристигнали в ЕС през Средиземно море, като повече от 5 000 души са изчезнали или загинали в опитите си да намерят подслон на европейските брегове. Проследете в нашата инфографика как са се променяли числата по години и страни-членки.

Данните показват, че през 2016 г. броят на исканията за получаване на убежище в ЕС бележи известен спад спрямо върха от 2015 г., но въпреки това през последните години те са се увеличили многократно – от 259 400 през 2010 г. до 1 259 955 през 2016 г.. В България този ръст е още по-голям – от 1 025 през 2010 г. до 20 365 през 2015 г и 19 420 през 2016 г. Общият брой на лицата, на които е даден статут на бежанец в България, също нараства – от 5 530 души през 2010 г. на 17 814 души през 2016 г.

Бежанците

Бежанците са хора, които имат основателни причини да се страхуват от преследване заради принадлежността си към определена раса, религия, националност, социална група или заради политическите си виждания и заради това са принудени да търсят безопасност в друга страна.

Един от основните принципи в международното право е, че бежанците не могат да бъдат гонени или връщани там, където техният живот и свобода биха били в опасност.

Търсещите убежище

Убежището е правото да бъдеш признат за бежанец и да получиш правна закрила и материална помощ. Търсещите убежище трябва да докажат, че техните опасения от преследване в собствената им страна са основателни.

 
Още статии...
Търси в сайта

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterДнес108
mod_vvisit_counterВчера690
mod_vvisit_counterТази седмица1644
mod_vvisit_counterМиналата седмица5525
mod_vvisit_counterТози месец19967
mod_vvisit_counterМиналият месец15933
mod_vvisit_counterОбщо410215

Your IP: 54.92.133.186
bestkinky.com hard-extreme.com