Всички новини
Начало Новини
Facebook Споделяне
Share on facebook

ЕС гражданство не може да се продава на каквато и да е цена

Гражданството на Европейския съюз не трябва да има „цена“, заяви Европейският парламент в резолюция, приета в четвъртък (16 януари). Депутатите са загрижени за схеми, създадени от различни държави членки на ЕС и в частност от Малта, които водят до продажбата на националното и, следователно, и на европейското гражданство. Парламентът призовава Комисията да посочи ясно дали тези схеми зачитат духа и буквата на договорите на ЕС и правилата на ЕС за недискриминация.

Някои държави членки въведоха схеми, които „пряко или косвено“ доведоха до „продажба“ на гражданство на ЕС за граждани от трети страни, въпреки че се очаква всяка държава членка да действа отговорно в запазването на общите ценности и постижения на Съюза. Те са безценни и „не може да има етикет с цена, прикрепен към тях“, се заявява в резолюция, която беше приета с 560 гласа „за“, 22 „против“ и 44 въздържали се.

Явната продажба на гражданството на ЕС подценява взаимното доверие, върху което е построен Съюзът, се посочва още резолюцията.

Парламентът подчерта, че предоставените права вследствие на гражданство на ЕС, като например правото на свободно движение и пребиваване в рамките на ЕС, не трябва да бъдат третирани като „търговска стока“. Гражданството на ЕС предполага наличието на връзка на дадено лице с ЕС и с неговите държави членки или на лични връзки с граждани на ЕС, се казва в текста.

Нещо повече, схеми за гражданство с цел инвестиция „позволяват само на най‑богатите граждани на трети страни да получат гражданство на ЕС, без да бъдат взети под внимание каквито и да било други критерии“, което предполага дискриминация, отбелязва Европейският парламент.

Малта трябва да приведе своята схема за гражданство в съответствие с ценностите на ЕС

Малта неотдавна предприе стъпки за въвеждане на откровена схема за продажба на малтийско гражданство, „което автоматично води до продажба на гражданството на ЕС, без никакво изискване за пребиваване“, отбелязва текста.

Нещо повече, дори няма гаранции, че малтийските граждани ще спечелят от тази схема, например чрез допълнителни данъчни приходи, тъй като към чуждестранните инвеститори няма изискване за плащане на данъци, се казва още в текста. „Гражданството включва не само права, но и отговорности“, подчертаха депутатите.

Парламентът призовава Малта да приведе сегашната си схема за гражданство в съответствие с ценностите на ЕС. Други държави членки, които са въвели държавни схеми, които позволяват пряка или непряка продажба на европейско гражданство, трябва да направят същото, се добавя в текста.

Съвместими ли са тези схеми с правилата на ЕС?

Парламентът призовава Европейската комисия да посочи ясно дали тези схеми зачитат духа и буквата на договорите на ЕС и на Кодекса на шенгенските граници, както и правилата на ЕС за недискриминация. Той отправя искане към Комисията да издаде препоръки, които да предотвратят подобни схеми, подкопаващи основните ценности на ЕС, както и да дадат общи насоки за предоставяне на ЕС гражданство, чрез национални схеми.

Източник: Европейски парламент

17.01.2014 г.

 

Обществените поръчки: по-добро качество и стойност за всяко похарчено евро

Нови правила на Европейския съюз за обществени поръчки и за възлагане на концесионни договори бяха одобрени от Парламента в сряда (15 януари). Тези правила ще осигурят по-добро качество и стойност за парите, когато обществените органи поръчват или възлагат строителни работи, стоки или услуги. Също така, те ще улеснят малките и средните фирми при наддаването и ще включат по-строги разпоредби за участие на подизпълнители.

Новото законодателство, вече договорено със Съвета през юни 2013 г., преразглежда настоящите правила на ЕС за обществените поръчки. За първи път се установяват общи стандарти на ЕС по отношение на договорите за концесия, за стимулиране на лоялна конкуренция и за гарантиране на най-добрата стойност за парите, чрез въвеждане на нови критерии за възлагане, които поставят по-силен акцент на опазването на околната среда, социалните аспекти и иновациите.

Обществените органи изразходват около 18% от БВП за строителни работи, стоки или услуги, което превръща поръчките в мощен лост за постигане на специфични обществени цели. „Новите правила изпращат силно послание към гражданите, които имат право да видят обществените пари ефективно използвани“, заяви докладчикът за обществените поръчки Марк Тарабела (С&Д, Белгия).

„Новите правила за договорите за концесии са насочени към засилване на вътрешния пазар. Те създават здрава икономическа среда, от която ще се възползват всички участници — публичните власти, икономическите оператори и, в крайна сметка, гражданите на ЕС. Правилата на играта вече ще бъдат известни на всички“ добави Филип Жювен (ЕНП, Франция), докладчик за концесиите.

Най-добро съотношение качество/цена

Благодарение на новите критерии за „икономически най-изгодна оферта“ (MEAТ) в процедурата по възлагане, обществените органи ще бъдат в състояние да поставят по‑силен акцент върху качеството, екологичните съображения, социалните аспекти или иновациите, докато в същото време вземат предвид цената и жизнения цикъл на закупеното. „Новите критерии ще сложат край на диктатурата на най-ниската цена и за пореден път ще направят качеството основен въпрос“, обясни г-н Тарабела.

Още иновативни решения

Депутатите успешно подкрепиха въвеждането на изцяло нова процедура за насърчаване на иновативните решения в областта на обществените поръчки. Новото „партньорство за иновации“ ще позволи на обществените органи да обявят търг за решаване на конкретен проблем, без да предопределят техническото решение, като по този начин се дава възможност на изпълнителя и възложителя да излязат заедно, с иновативни решения.

По-малко бюрокрация за кандидатите и по-лесен достъп за по-малките фирми

Процедурата ще бъде опростена с въвеждането на стандартен „Европейски единен документ за обществени поръчки“, като само спечелилият участник ще трябва да предоставя оригинални документи. Това би трябвало да намали административната тежест за предприятията с над 80%, според оценки на Комисията. Новите правила ще насърчат също разделянето на договорите на обособени позиции, за да направят по-лесно наддаването за по-малките фирми.

По-строги правила за възлагане на подизпълнители

За да се преборят със социалния дъмпинг и за да се гарантира, че правата на работниците се спазват, новите закони ще включват правила за възлагане на подизпълнители и по-строги разпоредби за „необичайно ниски оферти“. Изпълнителите, които не спазват трудовото законодателство на ЕС, могат да бъдат изключени от наддаването.

Без натиск за приватизация на обществените услуги

В споразумението за новите ЕС правила за концесии се подчертава, че държавите членки остават свободни да решават как да бъдат извършени публичните услуги и строителни работи — дали да бъдат възлагани на външни, частни изпълнители или извършвани самостоятелно. Новата директива „не изисква приватизация на държавните предприятия, които предоставят услуги на обществото“, добавя текстът. В допълнение, депутатите признаха спецификата на водата като обществено благо и приеха изключването на този сектор от приложното поле на новите правила.

Следващи стъпки

Директивите ще влязат в сила 20 дни след публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз. След тази дата държавите членки ще разполагат с 24 месеца, за да приложат разпоредбите на новите правила в националното законодателство.

 

Източник: Европейски парламент

17.01.2014 г.

 

Европейски урок на тема: „Зелена алтернатива за климата на Европа”

Съобщение за медиите

 

Еко клуб „Зелени алтернативи” и Europe Direct Сливен ще проведат урок на тема: „Зелена алтернатива за климата на Европа”. Малките еколози от Сливен ще бъдат запознати с факти, показващи необратимите промени в климата на Земята, в резултат от човешката дейност[ Учениците ще повишат знанията си относно начините за справяне с екологичната катастрофа и действията на ЕС за климата и енергетиката до 2030 г.

Събитието ще се проведе на 17 януари 2014г. от 10.30ч. в семинарната зала на Европейския информационен център.

Събитието е час от поредицата европейски уроци за ученици, залегнали в работния план на Europe Direct Сливен за 2014 г. в парньорство с  Еко клуб „Зелени алтернативи”и ОУ „Христо Ботев” и цели популяризирането на приоритетите на ЕС, и по-специално Климат и енергия, Бъдещето на Европа и правата на европейските граждани.

За контакти: Европа Директно - Сливен, 622 141

 

Европейската комисия подкрепя свободното движение на хора

Над 14 милиона граждани на ЕС живеят за продължителен период от време в друга държава от Съюза. Именно затова европейците най-много ценят правото на свободно движение — правото да живееш, работиш и учиш навсякъде в ЕС. Гражданите на ЕС се възползват от правото на свободно движение основно по причини, свързани с работата, и по семейни причини. От всички граждани на ЕС, живеещи в друга страна (мобилни граждани на ЕС) през 2012 г., 78 % са били в работоспособна възраст (15—64 години) спрямо 66 % от гражданите на съответната държава. Средното ниво на заетост е по-високо сред мобилните (67,7 %), отколкото сред местните граждани (64,6 %).
Живеещите в друга държава лица, които не работят — студенти, пенсионери, търсещи работа и неактивни членове на семейството, представляват само малка част от общия брой на мобилните граждани на ЕС. Освен това 64 % от тях вече са работили в страната, където пребивават, а 79 % живеят в домакинство, в което поне един от неговите членове работи. От 2005 до 2012 г. общият дял на икономически неактивните лица сред гражданите, които променят местожителството си в рамките на ЕС, е намалял от 34,1 % на 30,7 %.
Заложеното в Договорите на ЕС право на свободно движение е неразделна част от единния пазар и ключов фактор за неговия успех: то стимулира икономическия растеж, като позволява на гражданите да пътуват и пазаруват в други страни от Съюза. Наред с това свободното движение на работници е от полза не само за работниците, но и за икономиките на държавите членки, тъй като позволява уменията на търсещите работа да се съчетаят по-ефикасно със свободните работни места на пазара на труда в ЕС. Въпреки икономическата криза днес около 2 милиона работни места в ЕС са незаети.
В приетото на 25 ноември от Европейската комисия Съобщение относно свободното движение се подчертава съвместната отговорност на държавите членки и институциите на ЕС да защитават правото на европейските граждани да живеят и работят в друга страна от Съюза и се посочват конкретни действия, чрез които се подкрепят усилията на държавите членки и им се дава възможност да се възползват от предимствата на това право. Освен това в него се изясняват правата на гражданите на ЕС на свободно движение и достъп до социални обезщетения и се разглеждат опасенията на някои държави във връзка с предизвикателствата, които мобилността може да постави пред местните органи.
Източник: Европейска комисия
15.01.2014 г.
 
Още статии...
Търси в сайта

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterДнес375
mod_vvisit_counterВчера701
mod_vvisit_counterТази седмица3535
mod_vvisit_counterМиналата седмица3929
mod_vvisit_counterТози месец12945
mod_vvisit_counterМиналият месец21120
mod_vvisit_counterОбщо492129

Your IP: 54.224.203.224
bestkinky.com hard-extreme.com