Всички новини
Начало Новини
Facebook Споделяне
Share on facebook

От активност към успех - презентация за ученици

Информационният център Европа Директно Сливен организира информационна среща за младежи, на която ще бъдат представени възможностите, които европейското гражданство им предоставя за намиране на работа, обучение и стажове в ЕС.

Събитието е посветено на водещия европейски приоритет за годината «Европейска година на гражданите 2013»,  то се провежда в партньорство с местната комисия за борба с трафика на хора.

Срещата ще се проведе на 9 декември 2013 г. (понеделник) в семинарната зала на центъра от 12:30 ч.

Целта на събитието е младежите от Сливен да придобият знания, за това  как да се възползват от възможностите за пътуване, обучение и участие в проекти, стаж и работа в друга страна членка на ЕС.

В рамките на срещата пред учениците от Природо-математическа гимназия «Добри Чинтулов» Сливен ще бъде представен филм, свързан с трафика на хора, след което ще има дискусия по темата.

 

За повече информация:

Европа Директно Сливен: тел. (044) 622 141; www.europedirect-sliven.eu

 

Доклад за училищата в ЕС: известни подобрения при четеното и природните науки, но слаби резултати при математиката

Последният доклад на ОИСР за уменията по четене, математика и природни науки сред 15-годишните показва смесени резултати за държавите членки. В ЕС като цяло се отчита сериозно изоставане при математиката, но картината е по-обнадеждаваща при природните науки и четенето, където Европа напредва по план към постигането на целта за намаляване на дела на учениците със слаби резултати под 15 % до 2020 г. Резултатите бяха представени в Брюксел от Ив Льотерм, заместник генерален секретар на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), и Ян Трушчински, генерален директор на ГД „Образование и култура“ на Европейската комисия.

От констатациите в доклада става ясно, че от 2009 г. насам десет държави членки (България, Чешката република, Германия, Естония, Ирландия, Хърватия, Латвия, Австрия, Полша и Румъния) са постигнали значителен напредък в намаляването на дела на учениците със слаби резултати и при трите основни умения. В пет държави от ЕС обаче (Гърция, Унгария, Словакия, Финландия и Швеция) броят на лицата със слаби основни умения се е увеличил. Други държави членки отчитат смесени резултати (вж. таблицата). Като цяло резултатите в ЕС са малко по-добри, отколкото в САЩ, но и ЕС, и САЩ изостават от Япония.

Европейският комисар по въпросите на образованието, културата, многоезичието и младежта Андрула Василиу коментира: „Поздравявам държавите членки, подобрили своите резултати, но е ясно, че ЕС като цяло трябва да работи по-усилено в тази сфера. Държавите членки трябва да продължат с усилията за подобряване на слабите резултати в училищното образование, за да се гарантира, че младите хора ще придобият уменията, които са им нужни, за да успеят в съвременния свят. Резултатите са напомняне, че инвестициите в качественото образование са от съществено значение за бъдещето на Европа“.

Това становище сподели и Ив Льотерм. „Проучването PISA (Програма за международно оценяване на учениците) показва какви са знанията на 15-годишните и как те могат да ги прилагат в практиката. В условията на глобална икономика успехът вече не се измерва единствено спрямо националните стандарти, а спрямо образователните системи с най-добри резултати. Резултатите за ЕС подчертават, че темповете на подобрение трябва да се ускорят, ако държавите членки не искат да изостанат от другите икономики“, добави бившият белгийски премиер.


Проучването PISA се провежда на всеки три години, откакто бе въведено през 2000 г. В проучването PISA за 2012 г. участваха всички 34 държави — членки на ОИСР, и 31 държави партньори, което представлява над 80 % от световната икономика. Около 510 000 ученици на възраст между 15 години и 3 месеца и 16 години и 2 месеца участваха в тестовете, които обхванаха математиката, четенето и природните науки с основен акцент върху математиката.

Базата от информация, която PISA осигурява, дава възможност на създаващите политиката и педагозите да идентифицират характеристиките на силните образователни системи и да адаптират политиките си.

Европейската комисия и ОИСР наскоро подписаха споразумение за сътрудничество с цел по-тясна съвместна работа в три области: стратегии за уменията, анализ по държави и международни проучвания.

Констатации по отношение на ЕС — анализ на Комисията

Умения по четене: делът на учениците със слаби резултати е намалял от 23,1 % през 2006  г. и 19,7 % през 2009 г. на 17,8 % през 2012 г. Ако тази тенденция се запази, е възможно до 2020 г. да бъде постигната целта от 15 %. До момента само седем държави от ЕС са достигнали тази цел (Естония, Ирландия, Полша, Финландия, Нидерландия, Германия и Дания). Значителен напредък са постигнали Чешката република, Германия, Естония, Ирландия, Хърватия Литва, Люксембург, Австрия, Полша и Румъния.

Умения по математика: от 2009 г. насам не се отчита напредък при намаляването на дела на учениците със слаби резултати на равнище ЕС. Въпреки това четири държави членки (Естония, Финландия, Полша и Нидерландия) се нареждат сред държавите с най-добри резултати в цял свят, като делът на учениците със слаби постижения по математика е сведен под целевото за ЕС равнище от 15 %. Нито една друга държава членка не е постигнала това равнище. Значителен напредък (над 2 процентни пункта) са постигнали България, Естония, Ирландия, Хърватия, Латвия, Австрия, Полша и Румъния.

Умения по природни науки: отчита се стабилно повишаване на уменията в тази област в целия ЕС. Делът на учениците със слаби резултати в ЕС е намалял от 20,3 % през 2006 г. на 17,8 % през 2009 г. и на 16,6 % през 2012 г. Десет държави членки са под целевото равнище от 15 %: Чешката република, Германия, Естония, Ирландия, Латвия, Нидерландия, Полша, Словения, Финландия и Обединеното кралство. Стабилен напредък са постигнали Чешката република, Германия, Естония, Ирландия, Испания, Латвия, Австрия, Полша и Румъния.

В анализа се подчертава, че социалният и икономическият статус на учениците имат значително отражение върху постигнатите резултати, като за учениците от домакинства с ниски доходи е много по-вероятно да постигнат слаби резултати по математика, четене и природни науки. Сред другите важни фактори са предимно негативните ефекти във връзка с мигрантския произход, голямото значение на получаването на образование и грижи в ранна детска възраст, както и разликата в уменията по четене между половете (момичетата се справят много по-добре от момчетата).

Анализът също така разкрива връзката между резултатите от проучването PISA и публикуваното наскоро проучване на ОИСР относно уменията на лицата на възраст над 16 години (IP/13/922). Представеното в него заключение е, че за да бъдат политиките ефективни, е необходимо те да бъдат съсредоточени върху подобряването на основното и средното образование. Отвъд този етап обикновено е прекалено късно да се компенсират възможностите, пропуснати в училищна възраст.

Следващи стъпки

В 14 ч. днес (03.12.2013) Майкъл Дейвидсън, ръководител на отдела на ОИСР по въпросите на образованието в ранна детска възраст и училищата, и Ян Пакулски, началник на отдела на Комисията за статистика, изследвания и проучвания в сферата на образованието, ще представят на заинтересованите страни от сектора на образованието и обучението подробна информация за значението на резултатите от проучването PISA за 2012 г. и изводите от тях за изработването на европейските политики. Брифингът ще се проведе в аудиторията в сградата Madou на Комисията, която се намира на Place Madou № 1, Saint-Josse-Ten-Noode 1210. Акредитираните медии са поканени да присъстват.

Комисията ще обсъди заключенията от проучването PISA за 2012 г. с държавите членки, за да помогне да бъдат набелязани мерки за преодоляване на слабостите. Предвижда се първата дискусия да се състои на следващото заседание на министрите на образованието от ЕС на 24 февруари. Резултатите ще бъдат използвани също и в рамките на европейския семестър на Комисията за 2014 г., при който се изготвят препоръки за отделните държави във връзка с основните умения.

По линия на „Еразъм+“ (IP/13/1110) — новата програма в областта на образованието, обучението и младежта, която ще стартира през януари, ще се подпомагат проекти, целящи развиването и подобряването на училищното образование. Резултатите от проучването могат също така да помогнат на държавите членки да определят приоритети за подпомагане от Европейския социален фонд, който е ключов източник на инвестиции за повишаване на уменията и за обучение и може също да подобри образователните възможности за уязвимите групи.

 

Източник: Европейска комисия, ec.europa.eu/education/news/20131203_en.htm

 

Европейската система за наблюдение на границите (ЕВРОСУР) стартира: нови инструменти за спасяване на живота на мигрантите и за предотвратяване на престъпността по границите на ЕС

На 2 декември 2013 г. започна да функционира Европейската система за наблюдение на границите (ЕВРОСУР). ЕВРОСУР ще има важен принос за спасяването на живота на тези, които се излагат на риск, за да достигнат бреговете на Европа. Тя също така ще предостави на ЕС и на неговите държави членки по-добри инструменти за предотвратяване на трансграничните престъпления, като трафика на хора и трафика на наркотици, и в същото време за откриване и оказване на помощ на малки лодки с мигранти, които са изложени на опасност, при пълно спазване на европейските и международни задължения, включително на принципа на забрана за връщане.

„Приветствам стартирането на ЕВРОСУР. Това е истински европейски отговор за спасяване на живота на мигранти, пътуващи в претъпкани и негодни за плаване по море плавателни съдове, за да предотвратим нови трагедии в Средиземноморието и също за да задържаме скоростните лодки, превозващи наркотици. Всични тези инициативи са силно зависими от своевременния обмен на информация и координираните усилия между националните и европейските агенции. ЕВРОСУР осигурява тази рамка при пълно спазване на международните задължения“, заяви Сесилия Малмстрьом, комисар на ЕС по вътрешните работи.

ЕВРОСУР ще се задейства постепенно, като стартира на 2 декември 2013 г. в 18-те държави — членки на ЕС, по южната и източната граница на Съюза и асоциираната към Шенген Норвегия. Останалите 11 държави членки и асоциираните към Шенген държави ще се присъединят към EUROSUR на 1 декември 2014 г. Различните елементи на ЕВРОСУР ще бъдат непрекъснато модернизирани през следващите години.

Междуведомствено сътрудничество, обмен на информация и съвместни ответни действия

Гръбнакът на ЕВРОСУР се формира от национални координационни центрове, чрез които ще си сътрудничат и ще координират действията си всички национални органи, отговорни за наблюдението на границите (например гранична охрана, полиция, брегова охрана, военноморски флот). Информация за инцидентите, възникнали по външните сухоземни и морски граници, състоянието и разположението на патрулите, както и аналитични доклади и разузнавателни данни ще се обменят чрез „национални картини на състоянието“ между тези национални органи.

Това сътрудничество и обмен на информация дават възможност на засегнатата държава членка да реагира много по-бързо на всички инциденти, свързани с незаконна миграция и трансгранична престъпност, или при наличието на риск за живота на мигрантите.

Граничната агенция на ЕС Frontex играе важна роля при събирането на едно място и анализа на събраната от държавите членки информация в „европейската картина на състоянието“, като по този начин открива промени в маршрутите или нови методи, използвани от престъпните мрежи. В тази европейска картина на състоянието се съдържа и информацията, събрана по време на съвместните операции на Frontex, и също информацията за предграничната зона. Освен това Frontex подпомага държавите членки в откриването на малки плавателни съдове посредством тясно сътрудничество с други агенции на ЕС, като например Европейската агенция за морска безопасност и Спътниковия център на ЕС.

ЕВРОСУР позволява на държавите членки да реагират по-бързо не само на отделни инциденти, но също така и при критични ситуации, възникнали по външните граници. За тази цел външните сухоземни и морски граници са разделени на „гранични участъци“ и за всеки участък се определя ниска, средна или висока „степен на въздействие“, подобно на светлините на светофар. Този подход дава възможност за установяване на горещите точки по външните граници, като се прилага стандартизирана реакция на национално, и ако е необходимо, на европейско равнище.

Специален акцент бе поставен върху гарантиране на спазването на основните права и задължения съгласно международното право. Например трябва да се дава предимство на уязвимите лица, като децата, непридружените малолетни или непълнолетни лица или лицата, нуждаещи се от спешна медицинска помощ. В Регламента за ЕВРОСУР ясно се посочва, че при работата си с лица, нуждаещи се от международна закрила, държавите членки и Frontex трябва да спазват напълно принципите на забрана за връщане и за опазване на човешкото достойнство. Тъй като обменът на информация в ЕВРОСУР е ограничен до оперативна информация, като например за местонахождението на инцидентите и патрулите, възможността за обмен на лични данни е много ограничена.

Източник: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-1182_bg.htm

 

Сливен отбеляза Световния ден без консуматорски покупки

Клуб „Зелени алтернативи от Основно училище „Христо Ботев” съвместно с Европа Директно Сливен проведоха информационен урок по повод Световния  ден без консуматорски покупки /BuyNothingDay/, на тема:”Бъдеще без боклук”.

В нашия град този ден се отбелязва от три години по идея на „еколозите” от Хуманитарна гимназия „Дамян Дамянов”.

Младите „еколози” за поредна година популяризираха този ден, като с това се надяват да положат основите на нов тип мислене сред потребителите. Насърчават се  покупките на  стоки, които ще се  използват по-продължително, ще могат да се ремонтират и рециклират. Апелираха към потребителите да се замислят преди да направят покупка, нуждаят ли се от нея и колко време ще я използват.

По време на урока те представиха любопитна информация за количеството отпадъци, които „произвежда” човечеството, и каква част от тях  трудно се разграждат и отделят вредни емисии в природата. Прожектираните видео материали подкрепиха казаното от участниците.

За финал на урока беше прочетено писмо–изповед на един отпадък Боклучко. Според него боклука трябва да се използва отново и отново...

 

 

Този ден се отбелязва в над 60 страни по света като протест срещу безразборното пазарене.

Традицията на BuyNothingDay тръгва от 1992 година, когато канадския артист Тед Дейв се обявява против консюмеризма и тенденцията хората да купуват много повече от онова, което са способни да консумират. Дейв решил, че ако само веднъж в годината хората се въздържат от покупки, то този своеобразен бойкот ще успее да посее посланието на протеста сред хората. Още тогава канадецът определил последния петък на ноември за Деня, в който нищо не се купува.

 
Още статии...
Търси в сайта

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterДнес1235
mod_vvisit_counterВчера674
mod_vvisit_counterТази седмица4396
mod_vvisit_counterМиналата седмица6520
mod_vvisit_counterТози месец18657
mod_vvisit_counterМиналият месец26352
mod_vvisit_counterОбщо636255

Your IP: 23.20.245.192
bestkinky.com hard-extreme.com